Система права і система законодавства
1. Загальна характеристика системи права
Ознаки системи права:
Структурними елементами системи права є:
2. Елементи системи права: галузь, інститут, підгалузь.
Предмет правового регулювання – це сукупність якісно однорідних суспільних відносин, які врегульовані нормами права.
Метод правового регулювання – це сукупність прийомів та способів, за допомогою яких здійснюється вплив права на суспільні
За предметом і методом правового регулювання галузі права поділяються на:
Підгалузь права — це сукупність однорідних правових інститутів певної галузі права, що регулюють певну сферу суспільних
Інститут права -
Види ІНСТИТУТІВ ПРАВА:
Норма права -
Приватне і публічне право.
Критерії віднесення норм до приватного та публічного права:
3. Система права та система законодавства (система джерел права), їх співвідношення
У структурі системи законодавства можна розрізняти
У структурі системи законодавства можна розрізняти
У вузькому значеннІ
В Широкому значенні
Між системою права і системою законодавства є відмінності
Між системою права і системою законодавства є відмінності
Між системою права і системою законодавства є відмінності
Між системою права і системою законодавства є відмінності
Між системою права і системою законодавства є відмінності
Між системою права і системою законодавства є відмінності
Комплексна галузь законодавства
4. Сучасна система права України
Процесуальні галузі права України
647.18K
Category: lawlaw

Система права і система законодавства

1. Система права і система законодавства

СИСТЕМА ПРАВА
І
СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА

2.

• Вступ
• Загальна характеристика системи права.
• Елементи системи права: галузь, інститут,
підгалузь.
• Система права та система законодавства
(система джерел права), їх співвідношення.
• Сучасна система права України.
• Висновки

3. 1. Загальна характеристика системи права

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПРАВА
• Система права - це внутрішня структура права, що
виражається в єдності й узгодженості всіх чинних норм
права даної держави, а також у їхньому розподілі по
галузях та інститутах права.
• означає внутрішню будову, внутрішню структуру
права будь-якої країни

4.

• Системність норм права означає
упорядкованість їх спільного існування і дії.
• Упорядкованість усієї сукупності чинних норм
права даної держави виявляється в їх єдності,
взаємоузгодженості, несуперечливості, а також у
їх розподілі по галузям та інститутам права.

5.

• дослідження системи права повинно
пояснити з яких частин складається право і
як вони взаємозалежні і взаємодіють між
собою

6.

• «система права» не =«правова система»
• Система права є складовим елементом
правової системи.
• Правова система — поняття ширше, ніж
система права

7. Ознаки системи права:

ОЗНАКИ СИСТЕМИ ПРАВА:
• 1. Обумовленість реально існуючою системою суспільних
відносин - існує об'єктивно;
• 2. Органічна цілісність, єдність і взаємозв'язок правових норм,
а не їх випадковий набір.
(Норми права, з яких складається система права, не можуть
функціонувати ізольовано. Вони взаємноузгоджені та
цілеспрямовані);
• 3. Структурна багатоманітність.
(складається з неоднакових за змістом й обсягом структурних
елементів, які спеціальним чином об'єднують нормативний
матеріал )

8. Структурними елементами системи права є:

СТРУКТУРНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМИ ПРАВА Є:
• - галузь права (цивільне право)
• - підгалузь права (спадкове право)
• - інститут права (спадкування за законом)
• - норма права (строк відкриття спадщини)

9.

• Норма права — «цеглинка» системи права, первинний
компонент, із якого складаються -інститути і галузі
права.
• Галузь права є найбільшим елементом системи права

10. 2. Елементи системи права: галузь, інститут, підгалузь.

2. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ПРАВА: ГАЛУЗЬ, ІНСТИТУТ,
ПІДГАЛУЗЬ.

11.

• Галузь права - це сукупність правових норм, що
регулюють якісно однорідну сферу суспільних
відносин специфічним методом правового
регулювання.

12.

• В основі розподілу права на галузі лежать
два критерії – предмет та метод правового
регулювання.

13. Предмет правового регулювання – це сукупність якісно однорідних суспільних відносин, які врегульовані нормами права.

ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ – ЦЕ СУКУПНІСТЬ
ЯКІСНО ОДНОРІДНИХ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКІ
ВРЕГУЛЬОВАНІ НОРМАМИ ПРАВА.
• Предмет правового регулювання вказує, на яку групу
однорідних суспільних відносин спрямована дія норми
права, тобто відповідає на питання: що саме, які
суспільні відносини регулюються правовими нормами.
• кожній галузі права відповідає певний предмет
правового регулювання

14. Метод правового регулювання – це сукупність прийомів та способів, за допомогою яких здійснюється вплив права на суспільні

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ – ЦЕ СУКУПНІСТЬ
ПРИЙОМІВ ТА СПОСОБІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВПЛИВ ПРАВА НА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ
ПЕВНОГО ВИДУ.
• відповідає на питання: як, яким чином
право здійснює свій регулятивний вплив

15. За предметом і методом правового регулювання галузі права поділяються на:

ЗА ПРЕДМЕТОМ І МЕТОДОМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ГАЛУЗІ ПРАВА ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:
• 1) профільні (фундаментальні) – конституційне,
адміністративне, цивільне, кримінальне, цивільне
процесуальне, кримінальне процесуальне,
адмінстративне-процесуальне;
• 2) спеціальні – трудове, сімейне, фінансове, земельне,
водне, лісове тощо;
• 3) комплексні – господарське, аграрне, житлове,
екологічне, морське тощо.

16.

• кожна галузь права має свої інститути
права.

17. Підгалузь права — це сукупність однорідних правових інститутів певної галузі права, що регулюють певну сферу суспільних

ПІДГАЛУЗЬ ПРАВА — ЦЕ СУКУПНІСТЬ ОДНОРІДНИХ
ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ ПЕВНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА, ЩО
РЕГУЛЮЮТЬ ПЕВНУ СФЕРУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН.
• На відміну від правових інститутів, підгалузь
права не є обов’язковим елементом кожної
галузі права.

18. Інститут права -

ІНСТИТУТ ПРАВА -
• це сукупність відокремлених,
взаємопов’язаних правових норм певної
галузі чи підгалузі права, що регулюють
певну групу однорідних суспільних відносин

19. Види ІНСТИТУТІВ ПРАВА:

ВИДИ ІНСТИТУТІВ ПРАВА:
За будовою:
• галузеві (інститут громадянства, інститут спадкування),
тобто кожний з них має власний предмет, метод правового
регулювання та правовий режим;
• 2) міжгалузеві (інститут юридичної відповідальності за
злочини, інститут права власності), тобто до його складу
входять норми різних галузей права;
• 3) комплексні, тобто до його складу входять менші за обсягом
інститути.

20.

• 1) за галузевою належністю – конституційне, цивільне,
адміністративне, кримінальне тощо;
• 2) у залежності від ролі, яку вони виконують –
предметні та функціональні;
• 3) у залежності від відносин, що вони регулюють –
матеріальні і процесуальні;
• 4) залежно від закріплення загальних понять,
принципів, завдань – загальні і спеціальні;
• 5) за спрямованістю дії – регулятивні і охоронні.

21. Норма права -

НОРМА ПРАВА -
???

22. Приватне і публічне право.

ПРИВАТНЕ І ПУБЛІЧНЕ ПРАВО.

23.

24.

Публічне право
Приватне право
— підсистема права, що
— підсистема права, що
регулює державні,
регулює майново-вартісні
міждержавні та суспільні
відносини і особисті
відносини.
немайнові відносини, які
виникають із приводу
духовних благ і пов'язані з
особистістю 'їх учасників.

25.

• приватне право регулює відношення між індивідами
і їх об'єднаннями децентралізовано, захищає
інтереси окремих осіб у їхніх взаємовідносинах з
іншими особами, а самі ці взаємовідносини
характеризуються юридичною рівністю їх учасників
по відношенню один до одного.

26.

• Публічно-правові відносини характеризуються
юридичною нерівністю їх учасників, одним з яких
завжди є держава в особі визначених державних
органів, посадових осіб, наділених відповідними
владними повноваженнями, що поширюються на
контрагентів цих відношень - протилежну сторону.

27.

Предмет регулювання публічного права
Предмет регулювання приватного права
- сфера «державних справ»: сфера устрою і - сфера «приватних справ»: сфера статусу
діяльності держави як публічної влади, усіх вільної особи, приватної власності, вільних
публічних інститутів, апарату держави,
договірних відносин, спадкування, вільного
адміністративних відносин, державної
переміщення товарів, послуг і фінансових
служби, кримінального переслідування і
коштів і т.д.
відповідальності, принципів, норм і
інститутів міждержавних відносин і
міжнародних організацій і т.д.

28.

Метод публічного права —
імперативний
Метод приватного права —
диспозитивний

29.

Галузі права, у яких началом є публічне
Галузі права, у яких началом є приватне
право:
право:
- конституційне, -адміністративне,
- цивільне,
- кримінальне,
- сімейне,
- фінансове,
- авторське,
- що включає бюджетне і податкове,
- житлове,
- адміністративно-процесуальне;
- трудове,
- кримінальне процесуальне,
- цивільне процесуальне
- міжнародне публічне,
-
- міжнародне гуманітарне право та ін.
міжнародне приватне право та ін.

30. Критерії віднесення норм до приватного та публічного права:

КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ НОРМ ДО ПРИВАТНОГО ТА
ПУБЛІЧНОГО ПРАВА:
• 1) інтерес (публічний, державний інтерес — галузь публічного
права, приватний — галузь приватного права);
• 2) предмет правового регулювання;
• 3) метод правового регулювання (у публічному праві — метод
субординації, у приватному — координації);
• 4) суб'єктний склад (публічне право регулює відносини
приватних осіб із державою або між державними органами,
приватне — приватних осіб між собою).

31. 3. Система права та система законодавства (система джерел права), їх співвідношення

3. СИСТЕМА ПРАВА ТА СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
(СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА), ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ

32.

• Система законодавства - це упорядкована
множина всіх чинних нормативно-правових актів
даної держави.
• Система джерел права- це упорядкована множина
всіх чинних джерел (форм) права даної держави.
• Система законодавства – це основна частина
системи джерел права

33.

• Система права і система
законодавства (система джерел
права) співвідносяться як
зміст і форма

34. У структурі системи законодавства можна розрізняти

У СТРУКТУРІ СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА МОЖНА
РОЗРІЗНЯТИ
• а) галузеве законодавство (карне, цивільне і т. ін.,
однойменне з відповідними галузями права);
• б) комплексне законодавство (наприклад, екологічне,
що містить правові норми різноманітних галузей
права);
• в) загально федеральне законодавство і законодавство
суб'єктів федерації (у федеративних державах);

35. У структурі системи законодавства можна розрізняти

У СТРУКТУРІ СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА МОЖНА
РОЗРІЗНЯТИ
• г) загальнодержавне (загальнореспубліканське)
законодавство і законодавство автономії (у державах,
де вищий представницький орган автономії
уповноважений видавати в межах своєї компетенції
закони, що діють винятково на території автономії);
• д) конституційне й інше законодавство, закони і
підзаконні акти (по юридичній силі).

36. У вузькому значеннІ

У ВУЗЬКОМУ ЗНАЧЕННІ
• Законодавство держави — це система всіх
упорядкованих певним чином законів даної
країни, а також міжнародних договорів,
ратифікованих парламентом

37. В Широкому значенні

В ШИРОКОМУ ЗНАЧЕННІ
• Законодавство - всі нормативно-правові
акти держави

38. Між системою права і системою законодавства є відмінності

МІЖ СИСТЕМОЮ ПРАВА І СИСТЕМОЮ
ЗАКОНОДАВСТВА Є ВІДМІННОСТІ
• 1. Система права є невидимою, оскільки відбиває
внутрішню будову права, а система законодавства є
видимою, зовнішньою формою системи права.

39. Між системою права і системою законодавства є відмінності

МІЖ СИСТЕМОЮ ПРАВА І СИСТЕМОЮ
ЗАКОНОДАВСТВА Є ВІДМІННОСТІ
• 2. Система права є сукупністю правових норм, а
система законодавства — сукупністю нормативноправових актів.

40. Між системою права і системою законодавства є відмінності

МІЖ СИСТЕМОЮ ПРАВА І СИСТЕМОЮ
ЗАКОНОДАВСТВА Є ВІДМІННОСТІ
• 3. В системі права норми права логічно
розподілені за галузями, підгалузями та
інститутами.
• У системі законодавства нормативно-правові
акти об'єднані за галузями законодавства, які
поділені на інститути законодавства.

41. Між системою права і системою законодавства є відмінності

МІЖ СИСТЕМОЮ ПРАВА І СИСТЕМОЮ
ЗАКОНОДАВСТВА Є ВІДМІННОСТІ
• 4. Система права складається з галузей права,
які мають свій предмет і метод правового
регулювання, а система законодавства включає
галузі законодавства, в яких відсутній метод
регулювання, а предмет регулювання не завжди
однорідний, як у галузей права.

42. Між системою права і системою законодавства є відмінності

МІЖ СИСТЕМОЮ ПРАВА І СИСТЕМОЮ
ЗАКОНОДАВСТВА Є ВІДМІННОСТІ
• 5. Первинний елемент системи права — норма права зі
своєю структурою: гіпотеза, диспозиція, санкція, а
первинний елемент системи законодавства — стаття
закону, яка містить нормативний припис, що, як
правило, не містить у собі всі три структурні елементи
логічної правової норми.

43. Між системою права і системою законодавства є відмінності

МІЖ СИСТЕМОЮ ПРАВА І СИСТЕМОЮ
ЗАКОНОДАВСТВА Є ВІДМІННОСТІ
• 6. Структурні елементи системи права не мають
зовнішніх реквізитів: назв розділів, статей, глав
та інших частин, властивих закону.
• Структурні елементи системи законодавства
(нормативно-правові акти), як правило, мають
назви розділів, глав, статей.

44.

• Що стосується системи джерел права, то вона
включає в себе не лише систему законодавства,
але й нормативно-правові договори,
прецедентне право, правові звичаї та інші
джерела права, взяті в єдності та взаємодії.

45.

• Галузі законодавства — великі об'єднання нормативноправових актів за певними сферами правового
регулювання суспільних відносин, які
характеризуються єдністю змісту, форми і мають
системні зв'язки між собою.
• Зазвичай галузь законодавства «очолюється»
кодексом, який визначає юридичну цілісність галузі.

46.

• Інститут законодавства — система нормативних
приписів галузі законодавства, які регулюють
певну сукупність суспільних відносин.

47.

• галузі законодавства аж ніяк не прямолінійно
відбивають відповідні галузі права. У деяких випадках
вони збігаються з галузями права (кримінальне,
цивільне), в інших — із підгалузями права (авторське,
водне законодавство)

48. Комплексна галузь законодавства

КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА
• Наприклад, повітряне законодавство регулює відносини, пов'язані з
використанням повітряного простору. Воно містить норми
конституційного права (встановлюється повний і виключний суверенітет
України над її повітряним простором),
• адміністративного права (встановлюється порядок сертифікації —
письмового посвідчення — і реєстрації повітряних суден й аеродромів,
правила безпеки польотів),
• цивільного права (регулюється перевезення пасажирів і багажу,
встановлюється цивільно-правова відповідальність перевізника за цілість
багажу і вантажу, а також за збиток, заподіяний пасажирам та іншим
особам),
• трудового права (визначаються права членів екіпажа).

49. 4. Сучасна система права України

4. СУЧАСНА СИСТЕМА ПРАВА УКРАЇНИ

50.

• Провідна галузь права — конституційне право -система
принципів і норм конституції, які закріплюють основи
суспільного і державного ладу, форму правління і
державного устрою, механізм здійснення державної
влади, правовий статус особи

51.

• Цивільне право — система правових норм, які
регулюють майнові і особисті немайнові відносини, що
укладаються між фізичними та юридичними особами
як рівноправними.

52.

• Адміністративне право — система правових
норм, які регулюють управлінські відносини у
сфері здійснення виконавчої влади,
розпорядничої діяльності державного апарату,
його взаємовідносин з іншими державними та
недержавними організаціями і громадянами.

53.

• Кримінальне право — система правових норм, які
охороняють від злочинних посягань на права і свободи
людини і громадянина, конституційний лад, усі види
власності тощо, установлюючи міру кримінальної
відповідальності за їх вчинення.

54.

• Господарське право – система правових норм,
які встановлюють права та обов’язки
господарюючих суб’єктів (акціонерні товариства,
підприємства)

55.

• Міжнародне право — система правових норм,
які регулюють публічні взаємовідносини між
державами (міжнародне публічне право) або
приватні правові відносини між громадянами
різних країн та їх об'єднань (міжнародне
приватне право).

56.

• Предметом регулювання в міжнародному
приватному праві є відносини цивільноправового характеру, що виникають у
міжнародному житті і пов'язані з розширенням
міжнародного торгово-економічного, науковотехнічного і культурного співробітництва.

57. Процесуальні галузі права України

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ
• Процесуальні галузі права мають свій предмет
регулювання, який відрізняється від предмета
регулювання матеріальних галузей права.
• Ним є так звані організаційні відносини, які
формуються в результаті діяльності уповноважених
суб'єктів, пов'язаної із застосуванням норм
матеріального права.

58.

• Цивільне процесуальне право — система норм права,
яка регулює порядок розгляду і вирішення судом
цивільних справ, а також порядок виконання судових
рішень.

59.

• Адміністративно-процесуальне право — система норм
права, яка регулює порядок здійснення і розгляду
адміністративно-правових справ, тобто таких, що
складаються в сфері державного управління або
стосуються відносин особи і держави.

60.

• Кримінально-процесуальне право — система норм
права, яка регулює порядок діяльності правоохоронних
органів і судів у зв'язку з розкриттям злочинів,
розслідуванням кримінальних справ, їхнім розглядом у
суді й винесенням вироку.

61.

• Виділяють також сімейне, фінансове, банківське,
трудове, екологічне та інші галузі права
• Д/з:
• 1) описати предмет сімейного, трудового
екологічного права
• 2) визначити метод правового регулювання
фундаментальних галузей

62.

• Дякую за увагу!
English     Русский Rules