Принципи господарського процесуального права
Існує декілька концепцій поділу принципів ГПП
В господарсько-процесуальній науці на основі законодавства сформувався поділ принципів на:
Організаційні принципи
Функціональні принципи
За найбільш розповсюдженими концепціями, висловлених переважно в цивільно-процесуальній літературі принципи поділяються:
1. За дією у системі права
2. За формою нормативного закріплення
3. За предметом правового регулювання
Зміст перерахованих принципів можна вважати насамперед в наступному:
Дякую за увагу!
331.00K
Category: lawlaw

Принципи господарського процесуального права

1. Принципи господарського процесуального права

Роботу виконала
студентка 3 курсу
юридичного факультету
311 групи
Мельник Юлія

2.

• Принципи господарського
процесуального права –
це ключові ідеї, відправні положення,
керівні засади, що характеризують
галузь права і відображають її
найважливіші якісні особливості, зміст і
призначення в суспільстві.

3.

Принципи господарського процесуального права
не знайшли свого втілення в єдиному правовому
акті.
Їх можна знайти в різних джерелах
цього права, а саме у Господарському
кодексі України, Господарсько –
процесуальному кодексі України, в
Кодексі адміністративного судочинства
України тощо.

4.

Єдиної думки щодо
найповнішої класифікації
принципів не існує, це
питання розробляється
науковцями.
Притика Д. М.

5.

Окремі загальні принципи господарського судочинства
знайшли своє предметне законодавче закріплення у
зв’язку з внесенням до Господарського процесуального
кодексу нових статей, в яких знайшли відображення
загальні засади (принципи):
рівності всіх учасників
судового процесу
перед законом і судом
обов’язковості
судових рішень
змагальності
гласності
розгляду
справ

6. Існує декілька концепцій поділу принципів ГПП

7. В господарсько-процесуальній науці на основі законодавства сформувався поділ принципів на:

організаційні
визначають правові
засади організації
господарського суду
функціональні
визначають правові
засади функціонування
господарського
(арбітражного) суду
Система формування авторами другої групи принципів є
вразливою, оскільки до них мають відноситися не усі принципи
щодо усієї діяльності суду, а насамперед – принципи, що
стосуються лише процесуальної діяльності господарського суду.

8. Організаційні принципи

• принципи одноособового і колегіального
розгляду справи;
• принцип самостійності судів,
незалежності судів і підконтрольності їх
лише законові;
• принцип державної мови судочинства;
• принцип гласності й відкритості
господарського процесу.

9. Функціональні принципи

• принцип законності;
• принцип процесуальної
рівності учасників судового
процесу;
• принцип змагальності у
поданні учасниками процесу
доказів на підтвердження тих
чи інших юридичних фактів;
• принцип об’єктивної істини у
встановленні та оцінці
юридичних фактів;
• принцип оперативності
розгляду справ;
• принцип диспозитивності у
розпорядженні учасниками
процесу своїми матеріальними
і процесуальними правами;
• принцип обов’язковості
виконання судових рішень
(актів);
• принцип активної дії на
покращення діяльності
господарських організацій;
• принцип солідарності
господарських інтересів сторін

10. За найбільш розповсюдженими концепціями, висловлених переважно в цивільно-процесуальній літературі принципи поділяються:

За найбільш розповсюдженими
концепціями, висловлених
переважно в цивільнопроцесуальній літературі
принципи поділяються:

11. 1. За дією у системі права

Залежно від того, в одній чи кількох галузях права
діють відповідні принципи на:
загальноправові, такі, що
поширюють свою дію на всі
без винятку галузі права, у
тому числі і на цивільне
процесуальне право
(демократизм, гуманізм,
законність);
міжгалузеві, які закріплюються
у нормах кількох галузей
права, наприклад, цивільного
процесуального і кримінальнопроцесуального права
(здійснення правосуддя
виключно судом, незалежність
суддів);
галузеві, що діють тільки в
цивільному процесуальному
праві (наприклад, процесуальна
рівність сторін);
принципи окремих правових
інститутів цивільного
процесуального права (це
принципи судового розгляду безпосередність і усність,
принципи доказів – їх належність і
допустимість;

12. 2. За формою нормативного закріплення

Конституція України (наприклад,
законність, державна мова
судочинства)
галузеве законодавство
(диспозитивність,
процесуальна
рівноправність сторін
тощо)
законодавство про
цивільне судочинство

13. 3. За предметом правового регулювання

організаційнофункціональні
визначають устрій судів і
процес одночасно.
Наприклад: принципи
здійснення правосуддя
виключно судом і
державної мови
судочинства
функціональні
визначають процесуальну
діяльність суду та
учасників цивільного
процесу.
До цих принципів
відносять принципи
диспозитивності,
змагальності тощо

14. Зміст перерахованих принципів можна вважати насамперед в наступному:

Деякі не мають достатніх ознак
загально-процесуальних
правових засад для
господарського судочинства,
оскільки стосуються незначної
частини сфери процесуальності
або не мають загальнозобов’язуючого характеру, тому
питання виділення точних
принципів для
господарського
законодавства потребує
доопрацювання.
Такий поділ принципів на
організаційні та
функціональні
(процесуальні) є певною
мірою умовним, адже
окремі з них можуть
вважатися як
організаційними, так і
функціональними одночасно
(наприклад, принцип
законності, обов’язковості
судових актів)

15. Дякую за увагу!

English     Русский Rules