Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Глущенко Катерина Ко
Загальна характеристика роботи
Характеристика діяльності підприємства
Аналіз облікової політики
Аналіз фінансового стану ТДВ “Житлобуд -2”
Класифікація зобов'язань для цілей обліку за П(С)БО 11
Класифікація зобов'язань згідно з П(С)БО 11 і Плану рахунків
Типові проводки з обліку зобов'язань для ТДВ “Житлобуд-2”
Організація обліку зобов'язань
Аналіз зобов'язань ТДВ “Житлобуд – 2”
Аналіз зобов'язань ТДВ “Житлобуд – 2”
1.04M
Category: financefinance

Облік і аналіз зобов'язань ТДВ “Житлобуд - 2”

1. Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Глущенко Катерина Ко

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
Глущенко Катерина Костянтинівна
Облік і аналіз зобов'язань
на прикладі ТДВ “Житлобуд – 2”
Керівник: к.е.н. Шаповал Г. М.
Харків - 2017

2. Загальна характеристика роботи

Мета роботи - аналіз фінансового стану об’єкта
дослідження, вивчення основних організаційно-методичних
аспектів обліку та аналізу зобов’язань та аналіз зобов’язань
базового підприємства
Об'єкт - облік зобов’язань
ТДВ "Житлобуд – 2"
Предмет – методика та
організація облікового та
аналітичного процесу
зобов’язань
Задачі:
- досліджено економічну сутність
поняття «зобов’язання» та вплив
зобов’язань на фінансову стійкість
підприємства;
- вивчено організацію та методику
обліку та аналізу зобов’язань;
- проаналізовано фінансовий стан
ТДВ «Житлобуд – 2», структуру його
зобов’язань
і
ефективність
використання запозичених коштів.

3. Характеристика діяльності підприємства

Повна назва підприємства:
Товариство з додатковою
відповідальністю
“Житлобуд – 2”
Основний вид діяльності –
будівництво
Місцезнахоження Товариства:
61145, м. Харків, вул. Космічна,
буд. 12
Статутний капітал: 2 240 000 грн.
Органи управління
Товариством: Загальні збори
учасників, Наглядова рада,
Керуючий, Ревізійна комісія
Предмет діяльності Товариства
відповідно до статуту:
Будівництво житлових і нежитлових
будівель;
Виробництво бетонних розчинів,
готових до використання;
Інші спеціалізовані будівельні роботи;
Діяльність у сфері архітектури;
Діяльність у сфері інжинірингу, геодезії
та геології, надання послуг технічного
консультування в цих сферах;
Здійснення операцій з нерухомістю

4. Аналіз облікової політики

Елементи облікової
політики
Встановлені П(С)БО
Встановлені Наказом про облікову
політику ТДВ «Житлобуд – 2»
Відповідність/
невідповідність
Методи амортизації
основних засобів
прямолінійний; зменшення залишкової вартості;
прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий
Прямолінійний
Відповідає
Методи амортизації
інших необоротних
матеріальних активів
прямолінійний; метод нарахування 50% амортизаційної вартості в першому
метод нарахування 100 % вартості
місяці використання об’єкту і останніх 50% амортизованою вартості в
в першому місяці використання
місяці їх вилучення з активів;
об'єкта
метод нарахування 100% вартості в першому місяці використання об’єкту
Одиниця обліку запасів
найменування; однорідна група
Методи оцінки
вибуття запасів
ідентифікованій собівартості відповідної одиниці запасів; середньозважена
собівартість; собівартість перших за часом вибуття запасів; нормативних
витрат; цін продажу
Метод відображення
фінансових інвестицій
залежно від їх виду
за справедливою вартістю; за собівартістю інвестиції з урахуванням
зменшення корисності; методом участі в капіталі
Відповідає
Найменування
Сировина і матеріали –
середньозважена собівартість;
Готова продукція і МШП – метод
ідентифікованої собівартості
Відповідає
Метод участі в капіталі
Відповідає
Сировина і матеріали
- - Комплектуючі
- Заробітна плата основних
працівників з урахуванням
нарахувань
- Амортизація основних засобів
Загальновиробничі витрати:
- Основного виробництва
- Допоміжного і обслуговуючого
виробництва
- Виробничих відділів і служб
підприємства
Відповідає
-
Перелік і склад
калькулювання
виробничої
собівартості продукції
Обираються підприємством самостійно
Перелік і склад
постійних і змінних
загальновиробничих
витрат
Обираються підприємством самостійно
База розподілу змінних
та розподілених
постійних
загальновиробничих
витрат
години роботи, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати, тощо
База розподілу постійних
загальновиробничих витрат –
зарплата основних виробничих
працівників
Відповідає
Відповідає
Відповідає

5. Аналіз фінансового стану ТДВ “Житлобуд -2”

Аналіз майнового стану
0,6
0,5
Коефіцієнт зносу
0,49
основних засобів 6
0,45
0,44
0,4
4,08
4
Коефіцієнт
0,3
0,21
0,2
0,1
0
0,02
Аналіз ефективності використання
активів та основних засобів
0,03
2014
відновлення
2
0,07
вибуття основних
2015
5
4,1
4
3,38
2
2,04
2,33
2,09
1,15
1
0,14
0,13
0
2014
2015
0,06
2016
Коефіцієнт оборотності активів
2,59
1,94
2
загальної
Коефіцієнт
1
0
ліквідності
-1
Коефіцієнт
-2
швидкої
2016
Аналіз рентабельності
3
Коефіцієнт
0,31
2015
Фондовіддача
засобів
2016
Аналіз ліквідності
3
2014
Коефіцієнт
0,01
0,52
0,26
основних засобів 0
0,16
2,55
2,13
-0,03 -0,11
2014
0,01 0,02
0,05 0,15
2015
2016
рентабельності
активів
Коефіцієнт
рентабельності
власного капіталу
ліквідності
-3
Коефіцієнт
Коефіцієнт
-4
рентабельності
абсолютної
-5
ліквідності
-6
діяльності
-5,26

6. Класифікація зобов'язань для цілей обліку за П(С)БО 11

Зобов'язання
Довгострокові
зобов'язання
Поточні
зобов'язання
Доходи майбутніх
періодів
Непередбачені
витрати
Довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов'язання,
відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання
Короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість по
товарах, роботах, послугах, поточна заборгованість за розрахунками з одержаних
авансів, по розрахунках з бюджетом, по розрахунках з позабюджетних платежів, по
розрахунках зі страхування, по розрахунках з оплати праці, по розрахунках з
учасниками, по розрахунках з внутрішніх розрахунків, інші поточні зобов'язання
Доходи, одержані підприємством в звітному періоді, але ті, що відносяться
до наступних періодів
Зобов'язання, яке може виникнути внаслідок минулих подій та існування кого
буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше
невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю;
теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається,
оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде
використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди. або оскільки суму
зобов'язання не можна достовірно визначити

7. Класифікація зобов'язань згідно з П(С)БО 11 і Плану рахунків

Класифікація зобов'язань за
рахунками
Класифікація зобов'язань за
субрахунками
Довгострокові кредити банків
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Інші довгострокові фінансові
зобов'язання
Короткострокові позики
Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями
Короткострокові векселі видані
Розрахунки з постачальниками та
підрядниками
Поточна заборгованість за
рахунками:
- за авансами одержаними
- за податками й платежами
Характеристика
Довгострокові зобов'язання,
на які нараховуються
відсотки, відображаються на
балансі за їх теперішньою
вартістю, визначення якої
залежить від умов і виду
зобов'язання
Поточні зобов'язання
відображаються в балансі за
сумою погашення
рядок 1510
Відображення на рахунках
бухгалтерського обліку відповідно
до План рахунків
Рахунок 50, субрахунки 501-504
рядок 1515
Рахунок 50, субрахунки 505-506
рядок 1600
Рахунок 60, субрахунки 601-606
рядок 1610
Рахунок 61, субрахунки 611-612
рядок 1605
Рахунок 62 , субрахунки 621-622
рядок 1615
Рахунок 63, субрахунки 631-632
рядок 1635
рядок 1620
Рахунок 68, субрахунок 681
Рахунок 64, субрахунки 641, 643,
644
Рахунок 64, субрахунок 642
Відображення в балансі
- за обов’язковими платежами
Забезпечення для відшкодування
майбутніх виплат
Непередбачені зобов'язання
Доходи майбутніх періодів
- за страхуванням
рядок 1625
Рахунок 65, субрахунки 651-655
- за виплатами працівникам
рядок 1630
Рахунок 66, субрахунки 661-663
- з учасниками
рядок 1640
Рахунок 67, субрахунки 671-672
- за внутрішніми розрахунками
рядок 1650
Рахунок 68, субрахунки 682-684
Інші поточні зобов'язання
Рядок 1690
Рахунок 68, субрахунок 685
Для виплати відпусток працівникам
рядок 1520
Рахунок 47, субрахунок 471
На додаткове пенсійне забезпечення
На виконання договірних
Суми утворених забезпечень
зобов'язань
визнаються витратами
На реструктуризацію
На виконання зобов'язань за
обтяжливими контрактами
Враховуються на
Класифікуються за видами
позабалансовому обліку за
діяльності
обліковою оцінкою
Класифікуються за видами
Суми визнаються витратами
діяльності
рядок 1530
Рахунок 47, субрахунок 472
Рахунок 47, субрахунок 473
Рахунок 47, субрахунок 474
Рахунок 47, субрахунок 474
На балансі не відображаються
Рахунок 042 "Непередбачені
зобов'язання"
рядок 1170
Рахунок 69

8. Типові проводки з обліку зобов'язань для ТДВ “Житлобуд-2”


оп.
1
2
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
Відображення заборгованості перед постачальниками
Оприбуткування ТМЦ від 20"Виробничі
запаси", 63
"Розрахунки
постачальників
22"МШГГ, 28'Товари"
постачальниками
підрядниками"
Акцептовано
рахунок 23 "Виробництво"
63
"Розрахунки
постачальника за виконані
постачальниками
підрядниками"
роботи,
надані
послуги
виробничого характеру
з
та
з
та
Відображено суму ПДВ
3
4
5
64
"Розрахунки
за 63
"Розрахунки
з
податками й платежами" постачальниками
та
підрядниками"
Відображення погашення заборгованості перед постачальниками
3 поточного або валютного 63"Розрахунки
з 311
"Поточні рахунки
в
рахунку
постачальниками
та національній
валюті";
підрядниками"
312"Поточні
рахунки
в
іноземній валюті"
Акредитивами або чеками
лімітованих чекових книжок
63
"Розрахунки
постачальниками
підрядниками"
з 313"Інші рахунки в банку в
та національній валюті" 314"Інші
рахунки в банку в іноземній
валюті"
6
Виданими банком для цієї 63
"Розрахунки
мети
короткостроковими постачальниками
позиками
підрядниками"
з 60 "Короткострокові позики"
та
7
Виданими
мети
позиками
з 50 "Довгострокові позики"
та
банком для цієї 63
"Розрахунки
довгостроковими постачальниками
підрядниками"
Готівкою з каси
8
3 підзвітних сум
9
63
"Розрахунки
постачальниками
підрядниками"
63
"Розрахунки
постачальниками
підрядниками"
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
311
"Поточні 60 "Короткострокові
рахунки
в позики"
національній
валюті"
951 "Відсотки за 684 "Розрахунки за
кредит"
нарахованими
відсотками"
Відображено відсотки за 792 "Результат
951 "Відсотки за
кредит"
використання позики у Фінансових
3
складі
фінансових операцій"
результатів підприємства
Сплачено відсотки за 684 "Розрахунки за 311 "Поточні рахунки
нарахованими
в
національній
4 використання позики
відсотками"
валюті"

on
Зміст господарської операції
з 30 "Каса"
та
з 372 "Розрахунки з підзвітними
та особами"
Зміст господарської
операції
Отримано на поточний
рахунок
підприємства
1
короткострокову позику
банку
Нараховані відсотки за
2 використання позики
Погашено
60
короткострокову позику "Короткострокові
5
банку
позики"

on.
Зміст господарської операції
311 "Поточні рахунки
в
національній
валюті"
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
311"Поточні рахунки 50 "Довгострокові
в національній валюті", позики"
312"Поточні рахунки в 50 "Довгострокові
іноземній валюті"
позики"
фінансові 35 "Поточні фінансові 50 "Довгострокові
позики"
рахунок інвестиції"
Отримано довгострокову позику:
-в національній валюті
1
-в іноземній валюті
Здійснено поточні
2 інвестиції
за
довгострокових позик
Відображено фактичну вартість 45 "Вилучений
акцій власної емісії, викуплених капітал"
3
у його учасників за рахунок
довгострокової позики
Погашено
за
рахунок 51"Довгострокові
довгострокових позик:
векселі видані"
4 -довгострокові векселі видані
52"Довгострокові
-довгострокові зобов'язання за зобов'язання по
облігаціями
облігаціям"
Переведено
короткострокові 60 "Короткострокові
позики у розряд довгострокових у позики"
5
зв'язку
зі
зміною
умов
кредитування
50 "Довгострокові
позики"
50 "Довгострокові
позики"
50 "Довгострокові
позики"
50 "Довгострокові
позики"

9. Організація обліку зобов'язань

Реєстр
Журнал Відомість
Назва та призначення реєстрів
Розділ І. Облік довгострокових позик (по кредиту рахунку 50)
Розділ ІІ. Облік короткострокових позик (по кредиту рахунку 60)
2
Звітність
Форма 1,
Форма 5
Розділ І журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших
розрахунків та резерву сумнівних боргів (по кредиту рахунків 51, 62, 63,
68)
Розділ II журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом,облік
довгострокових і поточних зобов'язань (по кредиту рахунків 52, 53, 54,
55, 61, 64, 67, 69)
3.1.
3
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками
Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами
Відомість аналітичного обліку розрахунків з
постачальниками та підрядчиками
Відомість аналітичного обліку виданих та одержаних векселів
Відомість аналітичного обліку розрахунків по іншим операціям
Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
Форма 1,
Форма 5

10. Аналіз зобов'язань ТДВ “Житлобуд – 2”

Динаміка зобов'язань
Склад довгострокових зобов'язань
142082
2016
Поточні зобов'язання
130643
218539
2015
Довгострокові
зобов'язання
117204
2014
200000
400000
20%
поточних
2015
1,91
0
8,86
9,17
43,81
24,2
Інші довгострокові зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
розрахунки зі страхування
розрахунки з оплати праці
1,23
100%
розрахунки з бюджетом
47,53
0,86
0,65
80%
Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
одержані аванси
6,17
27,2
0,42
60%
00
7,65
54,94
1,15
40%
зобов'язань
2014
44,22
166692
Цільове фінансування
600000
Динаміка
17,19
91693
158649
2014
0%
2013
290921
126846
2015
325341
0
182575
2016
473496
0,35 1
Інші поточні зобов'язання
0,21
1,28

11. Аналіз зобов'язань ТДВ “Житлобуд – 2”

Аналіз фінансової стійкості
1,02
1,01
1
1
0,98
0,96
0,96
0,94
0,92
2014
2015
2016
Коефіцієнт фінансової залежності
Аналіз ділової активності
400
350
300
374
292
250
200
150
116
46
100
135
52
50
0
2014
2015
Строк погашення кредиторської заборгованості
Строк погашення дебіторської заборгованості
2016
English     Русский Rules