Експрес опитування
З наведених прикладів, визначте форми і види права власності
Відеофрагмент
Які договори є цивільно-правовими. Як укласти договір.
Мета:
Бізнес-школа
Бібліотека нормативно-правових документів
Джерела цивільного права
«Юрист»
Договір
Приклади :
Договори поділяють на :
Робота з підручником
Робота в парах
«Нотаріус»
Момент укладення договору
Місце укладення договору
Відеофрагмент
«Сила аргументу» Ситуації
Юні правознавці
Архівна кімната
Інформаційна цікавинка
Конференцзала
Домашнє завдання
8.15M
Category: lawlaw

Цивільно-правові договори

1.

2. Експрес опитування

1.
2.
3.
4.
Що таке право власності?
Назвіть складові права власності?
Як воно набувається та реалізується?
Які форми власності в Україні ви знаєте?

3. З наведених прикладів, визначте форми і види права власності

ранець школяра
залізничний вокзал
міська школа
телевізор, куплений подружжям
земля сільськогосподарського кооперативу
майно осіб, що ведуть фермерське господарство
майно інституту
майно товариства з обмеженою відповідальністю

4. Відеофрагмент

5. Які договори є цивільно-правовими. Як укласти договір.

Тема уроку:
Які договори є цивільно-правовими.
Як укласти договір.

6. Мета:

Дати уявлення про договори, види цивільноправових договорів;
розвивати вміння пояснювати, що таке
договір, називати види цивільно-правових
договорів;
аналізувати
зразок
типового
договору щодо його предмета, сторін та
змісту;
формувати
свідоме
ставлення
щодо
необхідності дотримання умов цивільноправових договорів.

7.

План
1.Що таке цивільно-правовий договір
2. Які є види цивільно-правових договорів.
3. Як укласти договір.
4.Які договори можуть укладати неповнолітні.

8. Бізнес-школа

9. Бібліотека нормативно-правових документів

Бібліотека нормативноправових документів

10.

Цивільно-правові відносини —
це врегульовані нормами цивільного права
майнові та особисті немайнові відносини.

11.

Всі учасники цивільно-правових відносин рівні
в правах

12.

Фізична особа — людина, учасник цивільно-правових відносин.
Юридична особа - є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом
порядку.
Цивільно-правова угода
— погодження на базі взаємних інтересів та рівності.
Договір є одним з різновидів угоди.

13.

Цивільно-правові відносини
цивільно-правовий договір

14. Джерела цивільного права

15.

Договір —
це угода двох
або більше
сторін, що базується на
рівності сторін.

16. «Юрист»

17. Договір

18.

19. Приклади :

Односторонні – заповіт, прийняття
та відмова від спадщини, видача
довіреності
Двосторонні – договір купівлі продажу,
поставки, підряду, оренди тощо
Багатосторонні – договір про сумісну
діяльність, три - і більше - сторонній
обмін

20.

Реальнi договори
вважаються
укладеними, тобто
набувають
юридичного
значення лише з
моменту
фактичного
здійснення певних
сторін (купівляпродаж, найм,
підряд).
Консенсуальнi
договори вважаються
укладеними i
набувають
юридичного значення
з моменту досягнення
угоди з основних умов
договору (позика,
перевезення,
дарування).

21. Договори поділяють на :

Платні – дії однієї сторони відповідає обов’язок
іншої сторони вчинити зустрічну дію (двосторонні
договори)
Безоплатні – одна сторона зобов’язана вчинити дії і
має право вимагати виконання цих дій без вчинення
зустрічних дій (односторонні + дарування,
безоплатне користування майном)

22. Робота з підручником

Назвати елементи цивільного договору
Проаналізувати наведений нижче договір, визначити
його елементи. Чи правомірним є цей договір?

23. Робота в парах

За допомогою витягів з Цивільного кодексу
охарактеризувати:
І пара- договір купівлі - продажу
ІІ пара- договір міни
ІІІ пара- договір дарування
ІV пара- договір найму
VІ пара- договір позички
VІІ пара- договір позики

24. «Нотаріус»

25.

26.

27. Момент укладення договору

договір є укладеним з моменту одержання особою,
яка направила пропозицію укласти договір,
відповіді про прийняття цієї пропозиції

28. Місце укладення договору

договір є укладеним у місці проживання фізичної
особи або за місцезнаходженням юридичної особи,
яка зробила пропозицію укласти договір, якщо інше
не встановлено договором

29. Відеофрагмент

30. «Сила аргументу» Ситуації

31. Юні правознавці

32.

Згідно зі ст. 3. Цивільного кодексу особа, яка не досягла чотирнадцяти років
(малолітня особа), має часткову цивільну дієздатність.
Вона може:
1) самостійно здійснювати дрібні побутові угоди. Угода вважається дрібною
побутовою, якщо вона служить задоволенню побутових потреб особи, відповідає
її фізичному, духовному або соціальному розвитку та стосується речі, що має
невелику вартість;
2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної,
творчої діяльності, що охороняються законом. За ст. 32 Цивільного Кодексу
неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до
вісімнадцяти років передбачає:
Окрім угод, встановлених ст. 3 даного Кодексу,
фізична особа у віці з чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа)
має право:
1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими
доходами;
2)
самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої
діяльності, що охороняється законом;
3) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунка) і розпоряджатися
внеском, внесеним на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку). Неповнолітня
особа здійснює інші угоди за згодою батьків.

33. Архівна кімната

34. Інформаційна цікавинка

Згідно з «Руською Правдою», договір мав назву «ряд» і укладався, як
правило, усно, але в присутності адвоката. У РП є згадки про
договори купівлі-продажу,позики, кредитування, особистого найму,
зберігання, поруки, поклажі.
Договір куплі-продажу рухомого майна заключався в фомі усної
угоди про передачу речі особі, яка платить за неї.Якщо хтось
продавав річ, яка йому не належала, угода вважалась нікчемною: річ
переходила до її власника, а покупць пред’являв позов про
відшкодування збитків.
Договір позики охоплював кредитні операції як грошима, так і
натурою. Взяте поверталося з надбавкою в вигляді «присопу»
(присипки) при позиці хліба і «настави»(добавки) при позиці міді.
Проценти при позиці грошей (срібла) називалися «резами».
Позика. Як і інші цивільні угоди, укладалася публічно, в присутності
свідків. Виняток допускався тільки для невеличких позик до трьох
гривень. Якщо борг перевищував цю сумму, а свідків не було,суд не
розглядав такий позов (ст.. 52)
Проценти за короткостроковими позиками стягувалися щомісячно,
розмір їх не обмежувався.
Договір поклажі укладався у вигляді неофіційної угоди (без свідків),
і суперечки, які виникали у зв’язку з цим, вирішувались простою
присягою. Вона ґрунтувалась на взаємній довірі сторін (ст.49)

35. Конференцзала

36.

Які відносини регулює цивільне право?
2. Що таке цивільно-правовий договір?
3. Назвіть та наведіть приклади основних цивільноправових договорів

37. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника § 13
Змоделювати процедуру укладання договору та
презентувати свою роботу.
English     Русский Rules