309.71K
Category: educationeducation

Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології

1.

Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут права та психології
Запрошує на навчання у 2017 році
на такі спеціальності:
Право («Бакалавр», «Магістр»)
Психологія («Бакалавр», «Магістр»)
Журналістика («Бакалавр», «Магістр»)
Професійна освіта (“Бакалавр”)
Спеціалізація “Комп'ютерні технології”)
Управління навчальним закладом («Магістр»)
Наука про освіту (“Магістр”)
Викладач дистанційного навчання (за фахом)

2.

Право
(«Бакалавр», «Магістр»)
Перелік конкурсних предметів, з яких вступники допускаються до участі у конкурсному відборі для
зарахування на навчання за даним напрямом:
- українська мова та література;
- історія України;
- математика/ іноземна мова.
Підготовка фахівців здійснюється за рахунок: видатків державних та місцевих бюджетів; коштів
фізичних та юридичних осіб.
Оплата за навчання:
ОР «Бакалавр»:
очна – 14 000 грн., заочна – 7 200 грн. (за рік навчання);
ОР «Магістр»:
очна – 24 000 грн. за весь термін навчання, заочна – 16 830 грн. за весь термін навчання.
Термін навчання:
«Бакалавр» – 4 роки; «Магістр» - 1рік 6 міс.
Особи які здобули ОР «молодший спеціаліст» мають право продовжити навчання на ІІ-ІІІ курсах.
Підготовка «Магістрів» здійснюється за такими спеціалізаціями: господарсько-правова; цивільноправова; адміністративно-правова; адвокатська та нотаріальна діяльність; фінансова діяльність; місцеве
самоврядування; слідча діяльність; судочинство та державно-управлінська діяльність; судова експертиза.
В інституті діє аспірантура, спеціалізована Вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук.
Випускники можуть працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах,
прокуратурі, органах внутрішніх справ, службі безпеки, адвокатурі, нотаріаті, митних, податкових
органах, юрисконсультами державних та приватних установ.
Ліцензійний обсяг:
бакалаврат: 300 осіб – очної форми навчання; 100 осіб – заочної форми навчання
магістратура: 230 осіб – очної форми навчання; 130 осіб – заочної форми навчання.

3.

Психологія
(«Бакалавр», «Магістр»)
Перелік конкурсних предметів, з яких вступники допускаються до участі у конкурсному відборі для
зарахування на навчання за даним напрямом:
- українська мова та література;
- біологія/ іноземна мова;
- історія України.
Підготовка фахівців здійснюється за рахунок: видатків державних та місцевих бюджетів; коштів
фізичних та юридичних осіб.
Оплата за навчання:
ОР «Бакалавр»:
очна – 6 000 грн. за рік навчання, заочна – 3 900 грн. за рік навчання.
ОР «Магістр»:
очна – 10 500 грн. за весь термін навчання.
Термін навчання:
«Бакалавр» – 4 роки,
«Магістр» - 1 рік 6 міс.
Підготовка «Магістрів» здійснюється за такими спеціалізаціями: психологія особистості; соціальна
психологія життєдіяльності.
Студенти які здобувають фах психолога набувають практичні навички і вміння психодіагностики,
психоконсультування, психокорекції, психореабілітації, здійснення психологічного впливу в різних цілях.
Випускники можуть працювати в реабілітаційних центрах, центрах практичної психології, соціальних
службах, психологами у навчальних закладах різних рівнів та видів, в науково-практичних психологічних
центрах, на підприємствах та в організаціях державної і приватної власності, в консультаційних центрах
тощо.
Фах психолога дає змогу проводити тренінги особистісного та професійного росту для побудови успішної
кар’єри; формування ефективних команд для бізнесу різних сфер суспільної практики; індивідуальне
та сімейне консультування та багато іншого
Ліцензійний обсяг:
бакалаврат: 150 осіб – очної форми навчання; 60 осіб – заочної форми навчання.
Магістратури: 50 осіб – очної форми навчання.

4.

Журналістика
(«Бакалавр», «Магістр»)
Перелік конкурсних предметів, з яких вступники допускаються до участі у конкурсному відборі для
зарахування на навчання за даним напрямом:
- українська мова та література;
- творчий конкурс;
- історія України.
Підготовка фахівців здійснюється за рахунок: видатків державних та місцевих бюджетів; коштів
фізичних та юридичних осіб.
Оплата за навчання:
ОР «Бакалавр»:
очна – 6 800 грн., заочна – 4 900 грн. (за рік навчання);
ОР «Магістр»:
очна – 10 800 грн. за весь термін навчання.
Термін навчання:
«Бакалавр» – 4 роки;
«Магістр» - 1 рік 6 міс.
Бакалаври отримують фахову підготовку для роботи в сучасних друкованих, аудіо, аудіовізуальних та
Інтернет-ЗМІ України. Крім профільних дисциплін, що є основою навчання журналіста, особлива увага
зосереджена на правових та психологічних дисциплінах.
Підготовка «Магістрів» здійснюється за такими спеціалізаціями: телебачення і радіомовлення; Інтернет
ЗМІ, інформагентства, преса.
Випускники можуть працювати кореспондентами, випусковими редакторами, літературними
редакторами у традиційних і новітніх ЗМІ; відповідальними секретарями редакцій газети, радіо-,
телебачення, Інтернет-ЗМІ; працівниками прес-служб органів державної влади та управління, підприємств
та організацій; організаторами реклами та рекламними менеджерами в мас-медіях, та спеціалізованих
рекламних агенціях.
Ліцензійний обсяг:
бакалаврат: 50 осіб – очної форми навчання; 40 осіб – заочної форми навчання
магістратура: 50 осіб – очної форми навчання.

5.

Управління навчальним закладом
(«Магістр»)
На спеціальність «Управління навчальним закладом» зараховуються випускники з
дипломом
освітнього рівня «Бакалавр», «Магістр» різних напрямів та спеціальностей.
Оплата за навчання:
очна – 10 800 грн., заочна – 8 100 грн., термін навчання 1 рік 6 міс.
Предметна область (галузь
Управління навчальним закладом.
знань,
спеціальність)
Сфера
менеджменту
освіти.
Придатність до працевлаштування. Керівники навчальних закладів різного типу і
рівня; керівники підприємств, установ, організацій; керівники малих підприємств без
апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх
підрозділів; викладачі; інші професіонали.
Випускник може займати такі первинні посади: завідувач відділу (самостійного);
завідувач відділу (в складі управління); та завідувач сектору; заступник директора
департаменту - начальник відділу; заступник начальника управління (самостійного) начальник відділу; керівник головного управління; керівник служби; асистент; викладач
вищого навчального закладу.
Ліцензійний обсяг 50 осіб – очної форми навчання; 50 осіб – заочної форми навчання.

6.

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ – відкрито:
Спеціальність: 011 «Науки про освіту»
Галузь знань: 01 «Освіта»
Академічна кваліфікація: Магістр з наук про освіту
Професійна кваліфікація: Викладач дистанційного навчання (за фахом)
Термін навчання – 1,5 роки
Ліцензійний обсяг – 100 осіб.
Навчальним планом передбачається набір таких академічних груп викладачів дистанційного навчання за
таким фахом:
- викладач інформатики,
- викладач математики,
- викладач фізики,
- викладач хімії,
- викладач іноземної мови.
Науково-педагогічні працівники, задіяні до викладання професійно-орієнтованих дисциплін зі
спеціальності 011 «Науки про освіту», мають:
- наукові ступені та вчені звання (100%);
- мають сертифікат про підвищення кваліфікації з дистанційного навчання (100%).
Освітньо-професійна програма передбачає надання спеціальних знань та професійну підготовку у сфері
освіти, необхідних для професійного навчання в галузі технологій дистанційного навчання.
Робочі місця у навчальних закладах: загальноосвітніх навчальних закладах, навчальних закладах системи
професійно-технічної освіти, навчальних закладах післядипломної освіти, вищих навчальних закладах;
навчання, супровід, консультування, формування та просування дистанційної форми навчання,
проведення наукових досліджень у галузі наук про освіту.

7.

Вперше у Львівській політехніці – відкрито:
Спеціальність: 015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»
Спеціалізація: «Комп’ютерні технології»
Галузь знань: 01 «Освіта»
Академічна кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією
комп’ютерні технології
Професійна кваліфікація: Викладач інформатики
Термін навчання – 4 роки.
Ліцензійний обсяг – 120 осіб.
Освітньо-професійна програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів
розвитку теорії і практики професійної освіти, що формує актуалізовану практикоорієнтовану базу для проведення педагогічної діяльності.
Випускник може працювати фахівцем в галузі освіти: інструктор виробничого
навчання; інструктор виробничого навчання робітників масових професій; майстер
виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технологнаставник; керівник виробничої практики; завідувач навчальною лабораторією;
завідувач майстерні; викладач інформатики; старший лаборант з навчального процесу;
вихователь; вихователь гуртожитку; вихователь професійно-технічного навчального
закладу; черговий по режиму в спеціальних школах та училищах.

8.

Львівська політехніка продовжує набір :
Спеціальність 073 Менеджмент,
спеціалізація Управління навчальним закладом
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Академічна кваліфікація: Магістр з управління навчальним закладом
Професійна кваліфікація: Викладач (ВПРОВАДЖЕНО ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ)
Термін навчання – 1,5 роки
Ліцензійний обсяг – 100 осіб (50 – стаціонарна форма навчання,
50 заочна форма навчання)
Предметна область (галузь знань, спеціальність) Сфера менеджменту освіти. Управління навчальним
закладом.
Придатність до працевлаштування. Керівники навчальних закладів різного типу і рівня; керівники
підприємств, установ,
організацій; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери
(управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; викладачі; інші професіонали.
Випускник може займати такі первинні посади: завідувач відділу (самостійного); завідувач відділу (в
складі управління); та завідувач сектору; заступник директора департаменту - начальник відділу; заступник
начальника управління (самостійного) - начальник відділу; керівник головного управління; керівник служби;
асистент; викладач вищого навчального закладу.

9.

До послуг студентів, магістрів та аспірантів – бібліотеки, спортивні
секції, гуртки художньої творчості, студентська поліклініка, відпочинкові
бази університету на Чорному морі та в Карпатах.
Студенти очної форми навчання, мають змогу пройти курс військової
підготовки та отримати офіцерське звання.
Студенти з інших міст та областей мають можливість проживати в
гуртожитках «Студмістечка».
Для студентів усіх напрямів підготовки, відповідно до укладених угод з
органами державної влади й управління юстиції у Львівській області
передбачено проходження навчальної практики з можливістю
подальшого працевлаштування.
Інститут підтримує та розвиває міжнародну співпрацю з провідними
вищими навчальними закладами, за міжнародними угодами, студенти
мають можливість навчатися в зарубіжних вузах.

10.

Довідки:
79005, м. Львів, вул. Князя Романа,1/ 3,
навчальний корпус 19, 3 поверх,
тел.: (032) 258-21-16 – дирекція;
(032) 258-30-29 – деканат повної освіти;
email: [email protected]
79008, м. Львів, вул. Театральна, 11,
навчальний корпус 33, кім. 21,
тел. (032) 258-30-92 – деканат базової освіти
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
Приймальна комісія університету, кім. 101,
тел. (032) 258-22-65; 258-25-37
English     Русский Rules