Права та обов’зки студентів вищих навчалних закладів
Що таке студент?
Права студентів
Обов’зки студентів
Відрахування, преривання навчання, переведення студентів
Нормативно- правова база
2.03M
Category: educationeducation

Права та обов’зки студентів вищих навчальних закладів

1. Права та обов’зки студентів вищих навчалних закладів

Виконала: студентка вищого
комунального навчального
закладу “Жовтоводський
педагогічний коледж”
Ляпко Анна 11-Ш

2. Що таке студент?

В Україні cтудент - це особа, яка в
установленому порядку зарахована
до вищого навчального закладу та
навчається за денною (очною),
вечірньою або заочною,
дистанційною формами навчання з
метою здобуття певних освітнього й
освітньо-кваліфікаційного рівнів.

3. Права студентів

Особи, які навчаються у вищих
навчальних закладах, мають
право на:
вибір форми навчання;
безпечні та нешкідливі умови
навчання, праці та побуту;

4.

трудову діяльність у
позанавчальний час;
додаткову оплачувану відпустку у
зв'язку з навчанням за основним
місцем роботи, скорочений
робочий час та інші пільги,
передбачені законодавством для
осіб, які поєднують роботу з
навчанням;

5.

користування навчальною, науковою,
виробничою, культурною, спортивною,
побутовою, оздоровчою базою вищого
навчального закладу;

6.

участь у науково-дослідних,
дослідно-конструкторських
роботах, конференціях,
симпозіумах, виставках, конкурсах,
представлення своїх робіт для
публікацій;

7.

участь в обговоренні та вирішенні
питань удосконалення навчальновиховного процесу, науководослідної роботи, призначення
стипендій, організації дозвілля,
побуту, оздоровлення;

8.

надання пропозицій щодо умов і
розмірів плати за навчання;
участь у об'єднаннях громадян;

9.

обрання навчальних дисциплін за
спеціальністю в межах,
передбачених освітньопрофесійною програмою
підготовки та робочим навчальним
планом;

10.

участь у формуванні
індивідуального навчального
плану;
моральне та (або) матеріальне
заохочення за успіхи у навчанні та
активну участь у науково-дослідній
роботі;

11.

захист від будь-яких форм експлуатації,
фізичного та психічного насильства;
безкоштовне користування у вищих
навчальних закладах бібліотеками,
інформаційними фондами, послугами
навчальних, наукових, медичних та
інших підрозділів вищого навчального
закладу;

12.

канікулярну відпустку тривалістю не
менше ніж вісім календарних
тижнів.

13.

Студенти вищих навчальних
закладів, які навчаються за
денною (очною) формою навчання,
мають право на пільговий проїзд у
транспорті, а також на
забезпечення гуртожитком у
порядках, встановлених Кабінетом
Міністрів України.

14.

Студенти вищих навчальних закладів
мають право на отримання стипендій,
призначених юридичними та
фізичними особами, які направили їх
на навчання, а також інших стипендій
відповідно до законодавства.

15. Обов’зки студентів

Особи, які навчаються у вищих
навчальних закладах, зобов'язані:
додержуватися законів, статуту та
правил внутрішнього розпорядку
вищого навчального закладу;

16.

виконувати графік навчального
процесу та вимоги навчального
плану.

17. Відрахування, преривання навчання, переведення студентів

Особи, які навчаються у вищих
навчальних закладах, можуть бути
відраховані з вищого навчального
закладу:

18.

за власним бажанням;
за невиконання навчального плану;
за порушення умов контракту;
в інших випадках, передбачених
законом.

19.

Особи, які навчаються у вищих
навчальних закладах, можуть
переривати навчання у зв'язку із
обставинами:
за станом здоров'я, призовом на
строкову військову службу

20.

Особам, які перервали навчання у
вищих навчальних закладах,
надається академічна відпустка.
Поновлення на навчання осіб, які
відраховані з вищих навчальних
закладів, здійснюється під час
канікул.

21.

Поновлення на навчання осіб, які
відраховані з вищих навчальних
закладів, здійснюється під час
канікул.
Особи, які навчаються у вищих
навчальних закладах, можуть бути
переведені з:

22.

одного вищого навчального закладу
до іншого вищого навчального
закладу;
одного напряму підготовки на інший
напрям підготовки в межах однієї
галузі знань;
однієї спеціальності на іншу
спеціальність в межах одного

23.

Порядок переведення осіб, які
навчаються у вищих навчальних
закладах, визначається спеціально
уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у галузі
освіти і науки.

24. Нормативно- правова база

Конвенція ООН про боротьбу з дискримінацією
в галузі освіти від 14 грудня 1960 року;
Закон України "Про освіту" від 23 березня
1996 року № 100/96-ВР (зі змінами);
Положення про державний вищий навчальний
заклад;
Типові правила внутрішнього розпорядку в
студентських гуртожитках навчальних
закладів Міністерства освіти України;

25.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules