476.50K
Category: educationeducation

Права та обов’язки студентів. Введення до спеціальності. (Лекция 2)

1.

Введення до спеціальності
ВВЕДЕННЯ
ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
2015 р.
Лекція №2
Організація навчання в університеті.
Права та обов’язки студентів
Ткаченко В. П.
Факультет комп’ютерних наук,
кафедра Медіасистем та технологій, ХНУРЕ
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
1

2.

Введення до спеціальності
2015 р.
Організація навчання в університеті.
Права та обов’язки студентів
План лекції
Функціональні обов'язки підрозділів університету.
Організація навчання в університеті.
Основні права студентів університету.
Загальні обов’язки співробітників і студентів.
Заохочення за успіхи в роботі та навчанні.
Відповідальність за порушення трудової та учбової
дисципліни.
2.7 Видача тем реферату.
2.8 Твір на тему: “Як я уявляю майбутню професію”.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
2

3.

Введення до спеціальності
2015 р.
Вступ
Харківський національний університет
радіоелектроніки об’єднує факультети і кафедри, які
здійснюють підготовку фахівців і наукові дослідження
за напрямками: комп’ютерні науки, комп’ютерна
інженерія, комп’ютеризовані системи, автоматика та
управління, прикладна математика, економіка і
підприємництво, видавничо-поліграфічна справа,
інформаційна безпека, радіотехніка, телекомунікації,
метрологія, стандартизація і сертифікація, електронні
апарати, електроніка, лазерна та оптоелектронна
техніка за 29 спеціальностями за денною формою
навчання.
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
3

4.

Введення до спеціальності
2015 р.
Структура ХНУРЕ
Ректорат
ректор, проректор
Центр післядипломної
освіти
Центр заочної форми
навчання
Радіотехнічний факультет
Факультет
автоматики і
комп’ютеризованих
технологій
Факультет прикладної
математики та
менеджменту
Факультет комп’ютерних
наук
Факультет
електронної техніки
Факультет комп’ютерної
інженерії та управління
Факультет телекомунікацій
та вимірювальної техніки
Кафедри:
Інформаційні та управляючі системи (ІУС)
Системотехніки (СТ)
Програмне забезпечення ЕОМ (ПЗ ЕОМ)
Штучного інтелекту (ШІ)
Медіасистем та технологій (МСТ)
Українознавства (Укр)
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
4

5.

Введення до спеціальності
2015 р.
Організаційна структура
ректорату
РЕКТОР
Перший проректор
Науковометодичний
відділ
Бухгалтерія
Проректор
з наукової роботи
Науково-дослідна
частина (НДЧ)
Проректор з науковопедагогічної роботи
Управління міжнародного
співробітництва, зовнішніх
зв'язків та маркетингу
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
Відділ
кадрів
Проректор з
адміністративногосподарської роботи
Адміністративно-господарча
частина
5

6.

Введення до спеціальності
2015 р.
Класифікація кафедр
КАФЕДРИ
Профілюючі
(випускаючі)
Забезпечуючі
Гуманітарні
Загальноінженерні
Фундаментальні
Інші (фізвиховання)
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
6

7.

Введення до спеціальності
2015 р.
Види занять
по навчальній дисципліні
Навчальна дисципліна
Аудиторні заняття
Самостійна робота студента
Лекції
Курсова робота (проект)
Практичні
Домашнє розрахунково-графічне завдання (РГЗ)
Лабораторні
Підготовка до аудиторних занять
Виробнича практика
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
7

8.

Введення до спеціальності
2015 р.
Освітньо-кваліфікаційні
рівні підготовки фахівців
робітник
молодший спеціаліст
бакалавр
спеціаліст
магістр
професіонал (д.т.н, к.т.н.)
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
8

9.

Введення до спеціальності
2015 р.
Стандартизація вищої освіти
Державний стандарт вищої
освіти України (зі спеціальності)
Державна складова
Кваліфікаційні вимоги галузі до фахівця
Перелік спеціальностей (Постанова Кабінету
міністрів України № 1719 від 13 грудня 2006 р.)
Перелік кваліфікацій
Класифікатор професій
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
Галузева складова
Освітньо-кваліфікаційна
характеристика
Освітньо-кваліфікаційна
програма
Навчальний план по
спеціальності
9

10.

Введення до спеціальності
2015 р.
Організація навчання в університеті.
Права та обов’язки студентів
Основні права студентів
• обирати та бути обраними до Вченої Ради
університету /Ради факультету/;
• укладати контракт з університетом і підприємством
про індивідуальні умови навчання та
працевлаштування;
• брати участь через профспілку в обговоренні та
вирішенні важливих питань діяльності університету;
• користуватися приміщенням, обладнанням,
бібліотекою, учбовими та спортивними спорудами;
• визначати за домовленістю з деканатом ряд
дисциплін навчання в межах, встановлених учбовим
планом;
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
10

11.

Введення до спеціальності
2015 р.
Організація навчання в університеті.
Права та обов’язки студентів
Основні права студентів
• вчитися за Індивідуальними графіками та планами,
відвідувати додаткові будь-які учбові заняття, що
проводяться в університеті;
• одержувати направлення на навчання, стажування до
інших навчальних закладів, у тому числі и за кордон
за рекомендацією Вченої Ради;
• брати участь у науково-дослідній роботі;
• вільного відвідування лекцій, починаючи з третього
курсу;
• працювати за сумісництвом як в університеті, так і в
Інших організаціях та закладах.
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
11

12.

Введення до спеціальності
2015 р.
Організація навчання в університеті.
Права та обов’язки студентів
Загальні обов’язки студентів
працювати чесно і добросовісно, дотримуватися
учбового режиму, вимог статуту університету та
правил внутрішнього розпорядку;
суворо зберігати державні та службові секрети
/таємниці/;
дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки
виробничої санітарії, гігієни праці и протипожежної
безпеки;
вживати заходів до негайного усунення причин та
умов, які перешкоджають чи заважають нормальній
роботі /простій, аварія/;
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
12

13.

Введення до спеціальності
2015 р.
Організація навчання в університеті.
Права та обов’язки студентів
Загальні обов’язки студентів
• дотримуватися встановленого порядку зберігання
матеріальних цінностей і документів
(гуртожиток,ВНЗ);
• систематично і глибоко оволодіти теоретичними
знаннями та практичними навичками з обраної
спеціальності;
• підвищувати свій науковий і культурний рівень, брати
активну участь у суспільному житті колективу
університету;
• відвідувати обов’язкові учбові заняття та виконувати
в установлені терміни всі види занять, передбачені
навчальним планом і програми
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
13

14.

Введення до спеціальності
2015 р.
Організація навчання в університеті.
Права та обов’язки студентів
Загальні обов’язки студентів
• брати активну участь у суспільно-корисних заходах;
• набувати навички організаційної та виховної роботи;
• з нетерпінням ставитися до недоліків, займати
активну життєву і громадянську позицію;
• виконувати правила внутрішнього розпорядку
університету та студентського гуртожитку;
• брати участь у пропаганді наукових знань, а також у
громадських заходах, котрі проводяться
університетом серед населення;
• підводитися при вході керівників вузу, факультету та
викладацького составу в аудиторію і виході з неї;
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
14

15.

Введення до спеціальності
2015 р.
Організація навчання в університеті.
Права та обов’язки студентів
Загальні обов’язки студентів
• при виникненні поважної причини пропуску занять
доводити це до відома декана факультету не пізніше
наступного дня і в перший день присутності в
університеті подати дані про причини пропуску
занять;
• дбайливо та акуратно ставитися до державної і
суспільної власності /Інвентар, учбове приладдя,
книжки, прилади тощо/;
• бути дисциплінованими і охайними як в університеті,
так і на вулиці та у громадських місцях;
• підтримувати належну чистоту і порядкок в усіх
учбових та учбово-виробничих приміщеннях.
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
15

16.

Введення до спеціальності
2015 р.
Організація навчання в університеті.
Права та обов’язки студентів
Заохочення за успіхи в навчанні
• За успіхи у навчанні, активну участь у науководослідній роботі та громадському житті університету
для студентів, аспірантів, слухачів підготовчого
відділення впроваджуються такі заходи заохочення:
оголошення Подяки;
нагородження грамотами;
нагородження цінними подарунками;
видача Премії.
• Заохочення оголошується наказом ректора та
узгоджується з профкомом студентів, яке доводять до
відома студентів групи, факультету на зборах.
Виписка з наказу про заохочення зберігається в
особовій справі студента.
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
16

17.

Введення до спеціальності
2015 р.
Організація навчання в університеті.
Права та обов’язки студентів
Відповідальність за порушення учбової дисципліни
• Порушення трудової та учбової дисципліни, тобто
невиконання або неналежне виконання з вини
працівника, студента, аспіранта чи слухача,
покладених на нього обов’язків, спричиняє
застосування заходів дисциплінарного або
громадського впливу, а також застосування Інших
заходів, передбачених діючим законодавством.
• За порушення трудової та учбової дисципліни і
правил внутрішнього розпорядку адміністрація
університету застосовує дисциплінарні стягнення:


догану;
звільнення /відрахування/.
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
17

18.

Введення до спеціальності
2015 р.
Організація навчання в університеті.
Права та обов’язки студентів
Контрольні питання
• Основні права студентів університету.
• Перелічіть загальні обов’язки студентів.
• Які існують заохочення за успіхи в роботі та
навчанні?
• Які дисциплінарні стягнення застосовує
адміністрація університету за порушення
учбової дисципліни?
ХНУРЭ, кафедра МСТ, тел. (057) 702-13-78,
e-mail: [email protected]
18
English     Русский Rules