Права та обов’язки студентів
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis — «ретельно працюючий», «такий, що займається») — учень вищого, у деяких
Успішний початок студентської діяльності багато в чому визна-чається умінням швидко адаптуватися до студентського колективу,
Користу-ватися навчальними, а у ряді випадків і науковими лабораторіями, кабінетами, читальними залами, бібліотеками та іншими
Вибір форми навчання:
Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
Участь у науково-дослідних дослідно-конструкторських роботах,конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення
Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення
-Студенти, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на
Дотримуватися вимог законодавства, внутрішніх нормативних актів УБС НБУ та ЛІБС УБС НБУ, в т.ч.  правил внутрішнього розпорядку
Дотримуватися моральних, етичних норм;
Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, відвідувати заняття;
За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти ректор може накласти дисциплінарне
Права і обов’язки студентів також встановлені:
ДяКую За УвАГу!!!
2.51M
Categories: educationeducation lawlaw

Права та обов’язки студентів

1. Права та обов’язки студентів

Підготували:
Студентки 1-Б курсу
Відділення “Дошкільна освіта”
Іванова Тетяна
Дюльгер Валентиеа

2. Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis — «ретельно працюючий», «такий, що займається») — учень вищого, у деяких

Студе́нт (лат. studens, родовий
відмінок studentis — «ретельно
працюючий», «такий, що
займається») — учень вищого, у
деяких країнах і середнього
навчального закладу

3. Успішний початок студентської діяльності багато в чому визна-чається умінням швидко адаптуватися до студентського колективу,

нових вимог, норм
поведінки, обов’язків.
Юридичною основою діяльності і поведінки
студентів є права й обов’язки, визначені
Положенням про вищі навчальні заклади України і
Статутом вищої школи. Для того щоб свідомо і
цілеспря-мовано почати студентське життя,
першокурсники повинні знати, які права
надаються їм суспільством і які в новій соціальній
сфері накладаються обов’язки.

4.

Усі студенти в період навчання
у ВНЗ мають право:

5. Користу-ватися навчальними, а у ряді випадків і науковими лабораторіями, кабінетами, читальними залами, бібліотеками та іншими

навчально-допоміжними
установами, а також спортивними
базами і споруда-ми.

6. Вибір форми навчання:

7. Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

Безпечні і нешкідливі умови
навчання, праці та побуту;

8. Участь у науково-дослідних дослідно-конструкторських роботах,конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення

Участь у науково-дослідних дослідноконструкторських роботах,конференціях,
симпозіумах, виставках, конкурсах,
представлення своїх робіт для публікацій;

9. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення

Участь в обговоренні та вирішенні питань
удосконалення навчально-виховного процесу,
науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, побуту, оздоровлення

10.

•надання пропозицій щодо умов
і розмірів плати за навчання;
•участь у об'єднаннях громадян;
•обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах,
передбачених освітньо-професійною програмою підготовки
та робочим навчальним планом;
•моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні
та активну участь у науково-дослідній роботі;
•захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства;
•безкоштовне користування у вищих навчальних закладах
бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних,
наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального
закладу;
канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім
календарних тижнів
•участь у формуванні індивідуального навчального плану;

11.

Безкоштовне
користування
у
вищих
навчальних
закладах
бібліотеками,
інформаційними
фондами,
послугами
навчальних, наукових, медичних та інших
підрозділів вищого навчального закладу;

12. -Студенти, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на

забезпечення
гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом
Міністрів України;
- Студенти мають право на отримання стипендій,
призначених юридичними та фізичними особами,
які направили їх на навчання, а також інших
стипендій відповідно до законодавства.

13.

Студенти забов’язані:

14. Дотримуватися вимог законодавства, внутрішніх нормативних актів УБС НБУ та ЛІБС УБС НБУ, в т.ч.  правил внутрішнього розпорядку

Дотримуватися вимог законодавства,
внутрішніх нормативних актів УБС НБУ та
ЛІБС УБС НБУ, в т.ч. правил внутрішнього
розпорядку навчального закладу

15. Дотримуватися моральних, етичних норм;

16. Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, відвідувати заняття;

17. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти ректор може накласти дисциплінарне

•За невиконання обов'язків і порушення
Правил внутрішнього розпорядку вищого
закладу освіти ректор може накласти
дисциплінарне стягнення на студента або
відрахувати його із закладу освіти. Порядок
накладення дисциплінарного стягнення,
відрахування з вищого закладу освіти
встановлюється його Статутом та
Правилами внутрішнього розпорядку

18. Права і обов’язки студентів також встановлені:

• договором про навчальні послуги (для студентів,
що навчаються за кошти фізичних /юридичних осіб);
Відносини у процесі навчання також регулюються наказами,
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України, зокрема такими:
•Положення про державний вищий навчальний заклад,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
05.09.1996р. № 1074;
English     Русский Rules