7.43M
Categories: historyhistory sociologysociology

Соціальне виховання наприкінці ХІХ – ХХ ст. В Україні та за кордоном

1.

СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
НАПРИКІНЦІ ХІХ – ХХ СТ. В
УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

2.

План
1.
Р Е Ф О Р М АТ О Р С Ь К І Т Е Ч І Ї У С О Ц І А Л Ь Н О М У В И Х О В А Н Н І ( Т Е О Р І Я
«ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ», СКАУТСЬКИЙ РУХ, «ПЕДАГОГІКА ДІЇ», ТЕОРІЯ
«Т Р УДО В О Ї Ш КО Л И » , « Н О В І Ш КО Л И » ) .
2.
С О Ц І А Л Ь Н А П Е Д А Г О Г І К А У С Ш А ( Д ЖО Н Д Ь Ю Ї ) .
3.
М Е Т ОД П Р О Е К Т І В У. К І Л П АТ Р І К А .
4.
В А Л Ь ДО Р Ф С Ь К А Ш КО Л А Р. Ш ТА Й Н Е РА .
5.
Н О В І С И С Т Е М И В И Х О В А Н Н Я Н А П О Ч АТ К У Х Х С Т. Т Е О Р І Я Т И П І В
О С О Б И С Т О С Т І Н А О С Н О В І Ц І Н Н І С Н О Г О П І Д Х ОД У Е . Ш П РА Н Г Е РА .
6.
Т Е О Р І Я П О Т Р Е Б А . М А С Л О У.
7.
Т Е О Р І Я П О Ш У К У С М И С Л У Ж И Т Т Я ( Л О Г О Т Е РА П І Я ) В . Ф РА Н К Л А .
8.
Х А РА К Т Е Р Н І Р И С И РА Д Я Н С Ь КО Ї Т О ТА Л І ТА Р Н О Ї Ш КО Л И І С И С Т Е М И
ВИХОВАННЯ.
9.
Н А Ц І О Н А Л Ь Н А О С В І ТА В 1 9 2 0 - Т І Р О К И .
10.
У К РА Ї Н І З А Ц І Я : З А В Е Р Ш Е Н Н Я Ф О Р М У В А Н Н Я У К РА Ї Н С Ь КО Ї
РА Д Я Н С Ь КО Ї С И С Т Е М И С О Ц І А Л Ь Н О Г О В И Х О В А Н Н Я У 3 0 - Т І Р О К И Х Х С Т.
11.
В И Х О В А Н Н Я ТА О С В І ТА В Р О К И В Е Л И КО Ї В І Т Ч И З Н Я Н О Ї В І Й Н И ТА
ПІСЛЯ ЇЇ ЗАКІНЧЕННЯ.

3.

РЕФОРМАТОРСЬКІ ТЕЧІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ
ВИХОВАННІ (ТЕОРІЯ «ВІЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ», СКАУТСЬКИЙ РУХ,
«ПЕДАГОГІКА ДІЇ», ТЕОРІЯ «ТРУДОВОЇ
ШКОЛИ», «НОВІ ШКОЛИ»)

4.

Теорія вільного виховання
Провідною ідеєю «вільного виховання» – є
створення педагогами таких умов, за яких кожна
дитина почуває себе вільною у повному розвитку
своїх сил і здібностей, реалізації закладеного
природою творчого потенціалу.

5.

Еллен Кей
Марія Монтессорі

6.

СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Роберт Баден-Пауелл

7.

«ШКОЛА ПРАЦІ» І «ШКОЛА ДІЇ»
«Школа праці» - продуктивна праця
«Школа дії» – різнобічна діяльність, куди входить як
складова частина й продуктивна праця.
Вільгельм-Август Лай
«Експериментальна
педагогіка»

8.

ТРУДОВА ШКОЛА
У Німеччині внаслідок
незадоволення формалізмом і
пасивністю старої школи виникла
трудова школа.
Роберт Зейдель (1850-1933)

9.

ГЕОРГ КЕРШЕНШТЕЙНЕР (18541932)
У роботі «Поняття трудової
школи» він доводив, що в епоху
розподілу праці, що
супроводжує розвиток культури,
кожна людина повинна мати
професійну спеціалізацію і
набути рис громадянинапатріота.

10.

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА У США
(ДЖОН ДЬЮЇ).
Він уперше в американській педагогіці висловив думку
про те, що виховання є соціальною функцією.
Був представником прагматизму – течія у філософії і
педагогіці, яка базується на практиці як критерії
істинності.
Дж. Дьюї доповнив теорію прагматизму новим
напрямом – інструменталізмом.

11.

Метод проектів У. Кілпатріка.
Метод проектів був вперше описаний у книзі «Метод проектів» в 1918 р.
американським психологом і педагогом Уільямом Кілпатріком
Під методом проектів розумів «від душі
виконуваний задум», така система навчання,
коли учні отримують знання і набувають умінь
у процесі виконання завдань, що постійно
ускладнюються і наперед плануються.

12.

ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА Р. ШТАЙНЕРА
«Наша мета – пробудити в зростаючій людині ті
сили і здібності, які будуть їй потрібні до кінця
життя, щоб працювати компетентно для
розбудови сучасного суспільства і мати
достатньо засобів до існування».

13.

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ
1) виховання в дусі свободи, що веде дитину до вільного і
глибокого
самопізнання,
комплексного
розвитку
внутрішніх сил, самовизначення в житті;
2) цілісність формування особистості – єдність її тілесної,
душевної і духовної сторін;
3) врахування особливостей вікових циклів розвитку,
добових біоритмів;
4) опори на авторитет вихователя, батьків, духовного ідеалу.

14.

НОВІ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ НА
ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Віннетка-план
Дальтон-план
Йена-план
мангепмська система
English     Русский Rules