ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
Причини виникнення політики
Місце політики у системі суспільних відносин
Місце політики у системі суспільних відносин
Структура політики
Структура політики
ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ
ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ
ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ
ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ
141.88K
Category: policypolicy

Політика як суспільне явище

1. ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

1. МІСЦЕ
ПОЛІТИКИ
У
СИСТЕМІ
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
2. ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІТИКИ
3. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ

2. Причини виникнення політики

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТИКИ
1. Виникнення держави як специфічного державного
інституту, який забезпечує загальнообов’язкові форми
соціальної поведінки для всіх верств населення. Мета
держави – примирення протилежних сторін та
забезпечення виживання всього суспільства
2. Необхідність реалізації таких інтересів груп, які не
могли бути задоволені без втручання інститутів
публічної влади. Політика стала регулювати не всі
групові інтереси, а лише ті, які стосувалися владно
значущих інтересів

3. Місце політики у системі суспільних відносин

МІСЦЕ ПОЛІТИКИ
У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
Взаємозв'язок політики з іншими
суспільними сферами проявляється в
двох аспектах
Політика детермінована
економічними,
духовними факторами,
соціальною структурою
суспільства, етнічною і
конфесійною структурою
Сама політика здатна
впливати на ці сфери,
проникати в них

4. Місце політики у системі суспільних відносин

МІСЦЕ ПОЛІТИКИ
У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
ПОЛІТИКА
ЕКОНОМІКА
ПРАВО
МОРАЛЬ

5.

Конкурентність
Процесу
альність
Темпора
льність
Асиметричність
ВЛАСТИВОСТІ
ПОЛІТИКИ
Просторовість
Раціональність
Венчурність
Інклюзивність

6.

За сферами охоплення ПОЛІТИКА
може підрозділятися на:
ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ
(фінансова політика, сировинна політика, енергетична політика, виробнича
політика, транспортна політика, торгова політика)
СОЦІАЛЬНУ ПОЛІТИКУ
(політика в галузі освіти, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення,
заробітної платні)
КУЛЬТУРНУ ПОЛІТИКУ
(політика в галузі музейної справи, театру, літератури, музики, кінематографії,
спорту, розвитку та просування в світі мови і культурних досягнень даної нації)

7. Структура політики

СТРУКТУРА ПОЛІТИКИ
1. Політична влада
2. Суб’єкти політики (індивіди, соціальні групи)
3. Політична організація (сукупність державних і
недержавних інститутів, які виражають інтереси груп і
особи)
4. Політична свідомість (політична психологія, політична
ідеологія, мотиви політичної участі)
5. Політичні відносини – форми взаємозв’язку (згода,
партнерство, підкорення)
6. Політична культура

8. Структура політики

СТРУКТУРА ПОЛІТИКИ
Суб'єкт
Об'єкт
В політиці можна виділити чотири рівні суб'єктів:
1) конкретні індивіди
2) органи політичних організацій
3) держава з її інституціями, партії, суспільні об'єднання,
рухи
• 4) великі суспільні групи
• Це всі явища політичного та суспільного життя, на які
спрямована діяльність суб'єктів політики. Ними можуть
бути елементи політичної, економічної, правової і
культурно-духовної підсистем суспільства, а також
соціуми й окремі особи

9.

РІВНІ ПОЛІТИКИ
ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
поділяється на:
ФЕДЕРАЛЬНУ
(у федеративних державах)
або НАЦІОНАЛЬНУ
(в унітарних державах);
РЕГІОНАЛЬНУ, під якою
розуміється політика в
регіонах і для регіонів,
що проводиться
центральною владою даної
країни;
ЛОКАЛЬНУ, яка включає
політичні заходи місцевої
влади та заходи місцевого
самоврядування
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
поділяється на:
ГЛОБАЛЬНИЙ рівень;
КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ рівень
(особливо він характерний для
американського і африканського
континентів);
РЕГІОНАЛЬНИЙ рівень (йдеться
про регіони міжнародної
політики, такі, наприклад, як
Південно-Східна Азія, Східна
Європа, арабський світ тощо);
МІСЦЕВИЙ, або ЛОКАЛЬНИЙ,
рівень міжнародної політики,
який визначає відносини двох
або декількох близько
розташованих країн

10. ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ

структурування суспільства в групи інтересів за
політичними установками, орієнтаціями,
уподобаннями, системою ідеалів та інтересів
вираження цієї системи ідеалів та інтересів через
суспільно-політичні структури, такі як політичні
партії, профспілки, спілки підприємців,
лобістські групи, громадські організації
узгодження інтересів різних соціальних груп і
суспільно-політичних угруповань, знаходження
консенсусу через систему виборів, референдумів,
заходів різних політичних сил

11. ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ

розподіл і перерозподіл суспільних благ,
соціальний захист населення
управління через бюджетні кошти соціальноекономічним розвитком суспільства, корегування
економічних, соціальних, культурних процесів
забезпечення суверенітету і територіальної
цілісності, конституційного устрою та інтеграції
суспільства

12. ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ

залагодження конфліктів, надання їм більш
раціонального і врівноваженого характеру
корегування політичного процесу, надання
суспільно-політичному життю стабільності та
передбачуваності
пропозиція суспільству через державні, суспільнополітичні, громадські структури цілей, проектів,
програм розвитку тощо
створення через систему податків і зборів
державного бюджету для вирішення проблем, що
стоять перед суспільством

13. ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ

політична соціалізація членів суспільства,
залучення їх до політичних ідеалів та інтересів як
окремих соціальних груп, так і суспільства в
цілому
забезпечення політичної комунікації між
конфліктуючими групами, між громадянським
суспільством і державою, між державою і
особистістю
обговорення і прийняття необхідних суспільству
раціональних законів
English     Русский Rules