0.97M
Category: policypolicy

Політична діяльність. Політика як суспільне явище

1.

Політична
діяльність

2.

політика як суспільне явище
Поняття "політика" прийшло до нас із давньогрецької мови. Воно походить від слів "поліс"
(місто-держава в стародавній Греції) і спочатку означало мистецтво управляти спільними для
всіх його громадян справами.
Зміст категорії "політика" має багато визначень, але всі вони так або інакше відображають
головне в цьому суспільному явищі - діяльність держави, функціонування системи політичної
влади, відносини людей, людських спільнот із державою й між собою стосовно державної
влади.
Найбільш просто політику можна визначити як процес реалізації політичної влади, боротьби
за її захоплення і утримання. Політика завжди передбачає існування конкуренції між тими хто
її здійснює та боротьби за вплив на тих, на кого вона спрямована. Тому в суспільствах, де
політична влада монополізована одним лідером чи угрупуванням, немає політичного життя як
процесу, в ході якого визначаються носії влади та результати їх дій по підкоренню суспільства вони там відомі заздалегідь.

3.

види політики
• охоплює основні напрямки
діяльності , її структур і з
регулювання взаємодії людей
усередині країни
— діяльність на міжнародній
арені, що регулює її стосунки з
іншими суб'єктами
зовнішньополітичної
діяльності: державами,
зарубіжними партіями, іншими
громадськими об'єднаннями,
міжнародними організаціями

4.

Політика стає зрозумілою тільки тоді, коли виявлені її суб`єкти й об`єкти на
певному етапі історичного розвитку , тобто визначається сутність
політичних відносин між суб`єктами та об`єктами.
• Суб'єкт і об'єкт політики — обов'язкові елементи політичних
відносин, тому вони повинні розглядатися в єдності,
взаємозв'язку і взаємозалежності, однак кожен з цих
елементів має свої властиві йому ознаки.
Суб'єкти політики — це соціуми, а також створені ними
установи, організації, чия активна практична діяльність
спрямована на перетворення політичної та інших сфер
життєдіяльності людини як відповідних об'єктів політики.
Суб'єкт політики, таким чином, передбачає: наявність самих
соціумів та їх організацій, здатних до політичної діяльності і
створених з цією метою; певні цілі їхньої діяльності;

5.

політична діяльність
• Політична діяльність — вид суспільної діяльності суб'єктів політики, уособленої як потреба в
сукупності осмислених дій, що ґрунтуються на врахуванні політичних інтересів, мобілізації
політичної волі з метою досягнення політичних цілей.
• Політична діяльність завжди тісно пов'язана з типом суспільних відносин. Зміцнення і
підтримка його або руйнування й заміна іншою системою суспільних відносин — два
протилежні напрями політичної діяльності, за якими розрізняють суб'єкти політично.
• Аналіз політичної діяльності суб'єкта політики потребує з'ясування його політичних інтересів,
політичних потреб, політичної свідомості, здатності до мобілізації політичної волі та
визначення політичних цілей. Від рівня розвиненості цих складових елементів залежить і
рівень культури політичної діяльності, її результативність, доцільність та законність.

6.

політичні системи
• Політи́чна систе́ма — впорядкована, складна, багатогранна
система державних і недержавних стосунків соціальних
(суспільних та політичних) інститутів, що виконують певні
політичні функції. Вона покликана відображати різноманітні
інтереси соціальних груп, які безпосередньо або через свої
організації і рухи роблять вплив на державну владу.
English     Русский Rules