БЛОК І. ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА
Вступ
1. Визначення політики
1. Визначення політики
1. Підходи до вивчення політики
2. Якості, функції та рівні політики
2. Якості, функції та рівні політики
2. Якості, функції та рівні політики
3. Суб’єкти політики та їхня характеристика
1.15M
Categories: policypolicy philosophyphilosophy

Сутність політики як суспільного явища

1. БЛОК І. ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА

МОДУЛЬ: ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУЦІЇ ТА СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДИСЦИПЛІНА: ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ ПРИЙНЯТТЯ
ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ
Професор кафедри політології та філософії
Солових Віталій Павлович

2. Вступ

Предметом дисципліни є роль та місце політичних
інститутів у процесі публічного управління
Метою навчальної дисципліни є розвиток професійної
кваліфікації слухачів за рахунок надання
систематизованих знань щодо: визначення сутності,
теоретико-методологічних засад політики, політичних
процесів і взаємозв’язку з публічним управлінням.

3.

ТЕМА 1: СУТНІСТЬ
ПОЛІТИКИ ЯК
СУСПІЛЬНОГО
ЯВИЩА
Питання:
1.Визначення та підходи до вивчення
політики
2.Якості, функції та рівні політики
3.Суб’єкти політики та їхня
характеристика

4. 1. Визначення політики

ЩО ТАКЕ ПОЛІТИКА?
-
це концепція, програма дій, діяльність однієї людини,
уряду чи певної спільноти;
-
сфера, де відбувається змагання різноманітних
програм політичних груп за право бути
реалізованими.

5. 1. Визначення політики

«Політика-дія» – галузь суспільного буття, де
здійснюється реалізація концепції, програми дій певної
людини чи групи людей щодо розвитку і розбудови
суспільства.
«Політика-сфера» – галузь суспільної системи, де
відбувається конкурентна боротьба між політичними
силами за право визнання спільнотою їхньої програми
як засадничої для розбудови та розвитку цього
суспільства

6. 1. Підходи до вивчення політики

Підхід
НА ЧОМУ АКЦЕНТУЄ
УВАГУ
ЯК ВИВЧАЄ ПОЛІТИКУ
Інституціональний
На функціонуванні та діяльності
політичних інститутів
Аналіз офіційних політичних
структур та їх еволюції
Порівняль
ний
Зіставлення однотипних
політичних явищ
Виявляє спільні та відмінні риси
політичного життя різних народів,
країн, епох
Соціологічний
Залежність політики від
соціальних явищ
Вплив на політичну систему
економічних відносин, соціальної
структури, ідеології і культури
Поведінці окремого індивіда
Аналіз систематичної дії, що
спостерігається у індивіда в
політичній сфері
На раціональних діях політичних
суб’єктів
Аналіз політики як сфери
цілеспрямованої взаємодії
соціальних груп, які переслідують
власні інтереси
Біхевіористичний
Теорія
раціонального вибору

7. 2. Якості, функції та рівні політики

Конкурентність, суперництво
суб’єктів політики
Нерівність положення і
можливостей володарюючих і
підданих
Спрямованість на переважно
раціональне розв’язання
проблем суспільства і влади
Багатовимірність політики;
наявність явної і таємної
політики
Застосування моральних і
аморальних засобів і методів
ЯКОСТІ ПОЛІТИКИ
Подвійний характер взаємин з
іншими сферами життя
суспільств
Локалізація політичних
процесів в певних пунктах
регіонах
Здатність проникати у всі
сфери життя; рухливість
"меж" політик
Здатність надавати дію в
реальному, історичному,
епохальному часі
Динамічність, мінливість
політичних процесів, їх форм і
наслідків

8. 2. Якості, функції та рівні політики

Створення сприятливих умов
для життя громадян, узгодження
інтересів груп і спільнот
Розробка цілей, стратегії
суспільного розвитку і суб'єктів
суспільної дії
Організація мас, мобілізація
ресурсів для реалізації рішень
Формування і ухвалення рішень,
обов'язкових для всіх
Забезпечення комунікації між
суб'єктами політики
ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ
Представлення і реалізація
владно значущих інтересів
індивідів, груп, спільнот
Інтеграція суспільства,
підтримка і зміцнення цілісності
суспільства
Запобігання і регулювання
міжгрупових конфліктів
Авторитарний (владний)
розподіл дефіцитних ресурсів і
цінностей
Зміцнення і розвиток соціальних
інститутів

9. 2. Якості, функції та рівні політики

Рівні політики
І рівень – геополітичний.
ІІ рівень – державний.
ІІІ рівень – структурний.
IV рівень – особистий.

10. 3. Суб’єкти політики та їхня характеристика

Ступені політичної суб’єктності
Найвищий – соціальна група, що має політичну владу.
Високий – соціальна група, яка здатна нав’язати іншим
суб’єктам політичного процесу свою
позицію, своє ставлення.
Середній – соціальна група, що має свої власні інтереси
і цілі, які сприймаються іншими групами.
Низький – соціальна група, що бере участь у
політичному житті, її діяльність носить
спорадичний характер.
English     Русский Rules