21.50M
Category: policypolicy

Держава як основний актор зовнішньої політики

1.

2.

Персональні дані Лектора
Ожева́н Мико́ла Андрі́йович — доктор філософських наук,
професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
Освіта: Буковинський державний медичний університет.
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка (філософський факультет).
Постійне місце праці: Національний інститут стратегічних
досліджень.
Контактний e-mail: [email protected]
Корпоративний e-mail: [email protected]

3.

Тема 1. Держава як основний актор зовнішньої
політики.
ЛЕКЦІЯ 1. ПЛАН
1.Огляд рекомендованих джерел.
2. Рекомендовані теми рефератів.
3. “Політика”: проблеми визначення так класифікації.
Ідеологічні ознаки.
4. Держава і політика. Політика у давньогрецькому «полісі».
Суперечка між Платоном та Аристотелем щодо оптимальної
форми державного правління.
5. Політична влада. Джерела її “жорсткої” і “м'якої” сили.
6. “Зовнішня політика” і «міжнародна політика»: основні
детермінанти.
Проф. Микола Ожеван
3

4.

•1. Огляд
•рекомендованих джерел.
Професор Микола Ожеван
4

5.

Закони України
• Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР
• Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України
• Стратегія національної безпеки України
• Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 № 2469VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469• Закон України “Про дипломатичну службу”
Професор Микола Ожеван
5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Енциклопедії та словники
Українська дипломатична енциклопедія: у 2 томах. / Редколегія:
Губерський
Л. В. та ін. — К.: Знання України. 2004.
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 томах / Редколегія:
Губерський Л. В. та ін. — К.: Знання України, 2013.
Професор Микола Ожеван
11

12.

13.

Монографії
Аренд
X. Джерела тоталітаризму. Київ: Дух і літера, 2002. 539 с. URL:
https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/307/22.pdf
Бжезинский 3. Велика шахматна дошка. Філософія політики:
Хрестоматія:
У 4 т. К.: Знання України, 2003. С. 80-112. URL:
http://www.spved.narod.ru/MATERS/BZHEZINSKY.pdf
Тоффлер Елвін. Нова парадигма влади: Знання, багатство, сила: Пер.
з англ. К.: АКТА, 2003. 685 с. URL:
https://anthologyforthelazy.webnode.com.ua/l/elvin-toffler-nova-paradigmavladi/ .
Професор Микола Ожеван
13

14.

Рекомендовані теми рефератів - 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Сутність зовнішньої політики та міжнародних відносин.
Інструменти зовнішньої політики: насильницькі й ненасильницькі.
Війна як продовження зовнішньої політики засобами збройного насильства.
Зовнішня політика в умовах війни і миру.
«Гібридна» зовнішня політика.
Дипломатія як ненасильницький засіб зовнішньої політики.
Поняття і сутність превентивної дипломатії.
Основні елементи системи зовнішньополітичної безпеки держави: суверенітет і могутність
(міць).
9. «Мяка» і «жорстка сила держави, її економічний й військовий потенціал.
10. Суперечності — конфлікт — війна. Класифікація міжнародних конфліктів.
11. Поняття нульової і ненульової суми у розвязанні міжнародих конфліктів.
12. Зміст понять «імперія» та «держава-нація». Російсько-українська війна 2014-2022 років як
зіткнення неоімперського утворення та держави-нації.
13. Зміст понять “національні цінності”, “національний інтерес”, “баланс сил”.

15.

Рекомендовані теми рефератів - 2.
14. Недержавні органи і структури зовнішньої політики та міжнародних відносин: субнаціональні,
наднаціональні, транснаціональні.
15. Політика лобізму у сфері міжнародної політики.
16. Структура і закони розвитку світового порядку.
17. Міждержавні відносини та міжнародна система.
18. Міжнародний порядок та світова політика.
19. “Холодна війна”: формування і розвиток біполярної системи міжнародних відносин.
20. “Холодна війна”: два світи — дві ідеології.
21. Засади формування двох протилежних таборів у період “холодної війни” та існування “залізної
завіси”.
22. Провідні світові лідери як будівничі біполярної системи.
23. План Маршалла та його наслідки для європейської безпеки.
24. Колапс СРСР й припинення існування біполярної системи.
25. Pax Americana. Монополярність у міжнародних відносинах та її можливі наслідки.
26. Pax Sinica: прогнозні оцінки щодо майбутнього світоустрою.
27. Поняття національної безпеки у міжнародних відносинах.

16.

Рекомендовані теми рефератів - 3.
28. Концепція “зіткнення цивілізацій” Семуела Хантігтона.
29. Концепція «кінця історії” Френсиса Фукуями.
30. Світова і національна безпека: взаємотяжіння і взаємопротистояння.
31. Система світової безпеки: розроблення та спроби реалізаціїУкраїна як об’єкт-суб’єкт
міжнародних відносин і міжнародного права.
32. Місце і роль Української держави в сучасній системі міжнародних відносин.
33. Поняття і характеристика стратегічного партнерства.
34. Україна: від політики багатовекторності - до вибору стратегічних партнерів.
35. Базисні цінності та їх роль у розвитку стабільності системи міжнародних відносин.
36. Європейський та євроатлантичний вибір України та перспективи його реалізації: між бажаним і
реальним.

17.

3. «Політика”: проблеми
визначення та класифікації.
Ідеологічні ознаки.

18.

What is politics?
Politics (from Greek: Πολιτικά, politiká, 'affairs of the cities’)
is the set of activities that are associated with making decisions
in groups, or other forms of power relations among individuals,
such as the distribution of resources or status.
The branch of social science that studies politics and
government is referred to as political science.

19.

Definitions by known personalities
Harold Lasswell: "who gets what, when, how"
David Easton: "the authoritative allocation of values for a society"
Vladimir Lenin: "the most concentrated expression of economics"
Bernard Crick: "a distinctive form of rule whereby people act together
through institutionalized procedures to resolve differences"
Adrian Leftwich: "comprises all the activities of co-operation,
negotiation and conflict within and between societies"

20.

Що таке «політика»?
Полі́тика (від грец. πολιτική — діяльність
самоуправління у полісі (місті-державі),
а надалі — «мистецтво управління» державою
і суспільством) — діяльність з вирішення
питань життя суспільства чи певної його частини.
Цілеспрямована діяльність, пов'язана
з ухваленням відповідальних рішень
у галузі взаємовідносин між різними
суспільними групами, державами й народами,
пов'язана із боротьбою за здобуття або
утримання державної влади, як знаряддя
регулювання і формування цих стосунків

21.

22.

Види політики (за цільовими
об'єктами)
аграрна;
промислова
антропологічна (гуманітарна);
військова або оборонна;
демографічна;

23.

Види політики (за цільовими
обєктами)
екологічна;
економічна;
культурна;
інформаційна;
освітня;
мовна;
міжнародна;

24.

25.

Політика за ідеологічною ознакою

26.

их ідеологій

27.

Ідеологія «фашизму» й «націоналсоціалізму».

28.

Націоналізм vs імперіалізм

29.

Совєцький тоталітаризм =
«марксизм-ленінізм»

30.

Політика
за орієнтацією:
· внутрішня;
· зовнішня.

31.

4. Держава і політика. Політика у давньогрецькому «полісі».
Суперечка між Платоном та Аристотелем щодо оптимальної форми державного
правління.

32.

33.

Давньогрецька «Агора» (прототип парламенту), де
вільні
громадяни займалися «агоніями»
(суперечками на політичні теми).
Тих, то ухилявся від виконання громадянського
обовязку називали «ідіотами»

34.

Давньогрецька «Агора»
у центрі Афін

35.

Аристотель називає людину «політичною
твариною».
Щоправда, йдеться лише про вільних
громадян.
Рабів він називає «тваринами, здатними
розмовляти».

36.

Платон і Аристотель
на
картині Рафаеля
«Афінська Академія»

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

6. Державна влада.
Джерела її “жорсткої” та “м'якої”
сили.

51.

52.

53.

Що таке “влада”?

54.

55.

Що таке “влада”?

56.

Що таке “державна влада”?

57.

58.

59.

60.

61.

Що таке “мяка влада”?

62.

«М’яка сила — здатність досягати
цілей шляхом залучення та
переконання — є вирішальною
для ефективної реалізації
зовнішньої політики.
М’яка сила дає малим країнам, які
ніколи не зможуть використати
примус для впливу на інших,
можливість залучити інших суб’єктів
для наслідування своєї позиції
і схиляти їх до колективних дій».
The Soft Power 30 Report, 2019, softpower30.com

63.

7. «Зовнішня
політика» і «міжнародна
політика»:
основні детермінати.

64.

«Зовнішня політика" («закордонні справи»;
«зовнішні справи»;
англ. «foreign affairs»;
«foreign policy»).
Діяльність держави на міжнародній арені,
Спрямована на врегулювання стосунків
з іншими суб'єктами зовнішньополітичної
діяльності:
державами,
Міжнародними організаціями,
зарубіжними партіями
та іншими громадськими організаціями,
всесвітніми й регіональними
міжнародними організаціями.

65.

Поняття "міжнародна політика
є більш широким,
аніж поняття "зовнішня політика".

66.

67.

Суб'єктами «міжнародної політики» є:
• держава або
групи держав
• міжнародні організації
• масові рухи транснаціонального характеру
• релігії і церкви різних напрямів
• політичні партії і громадські об'єднання
• ЗМІ тощо

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Продовження буде!
Професор Микола Ожеван
2013-2014
82
English     Русский Rules