ГНОСЕОЛОГІЯ
План
1. Загальна характеристика процесу пізнання
Пізнання
Пізнання
Процес пізнання в цілому та кожен його елемент (компонент) зокрема мають конкретно-історичний характер.
Логіка (спрямованість) процесу пізнання
Чинники, що впливають на процес пізнання
Пізнавальний оптимізм
Головна підстава для пізнавального оптимізму – успіхи суспільного розвитку в цілому.
Агностицизм
Корені, підстави агностицизму
Агностики розривають діалектичний зв'язок між сутністю і явищем.
2. Суб’єкт та об’єкт пізнання, їхній взаємозв’язок
Діалектичний зв’язок між суб’єктом та об’єктом пізнання
Діалектичний зв’язок між суб’єктом та об’єктом пізнання
3. Чуттєве та раціональне пізнання, їхні форми
ФОРМИ ЧУТТЄВОГО ПІЗНАННЯ
Форми чуттєвого пізнання
Відчуття (і взагалі всі форми чуттєвого пізнання) знаходяться під впливом як біологічних характеристик людини (її фізіології, генетики тощ
Форми раціонального пізнання
Поняття – форма мислення, у якій відображаються загальні та суттєві властивості, зв’язки, відношення речей, процесів, явищ.
Поняття є результатом абстрагування та узагальнення.
Логічна структура поняття
Судження – форма мислення, у якій що-небудь стверджується або заперечується щодо сутності речей, процесів тощо, про зв’язки між річчю та ї
Логічна структура судження:
Всі (квантор) берези (суб'єкт судження ) є (зв’язка) деревами (предикат судження). (Всі S є P) Деякі (квантор) книги (суб'єкт судження ) не є (зв’яз
Умовивід – форма мислення, в якій з одного, а частіше двох та більше суджень (засновків) виводиться нове судження (висновок).
Види умовиводів
Судження та умовивід – форми руху понять.
4. Поняття істини та її критеріїв. Діалектика абсолютного та відносного в об’єктивній істині
Об’єктивна істина -
Будь-яка об’єктивна істина є одночасно як абсолютною, так і відносною.
Основні критерії істини
179.18K
Category: philosophyphilosophy

Гносеологія. Теорія пізнання

1. ГНОСЕОЛОГІЯ

Лекція перша

2. План

1 Загальна характеристика процесу
пізнання.
2 Суб’єкт та об’єкт пізнання, їхній
взаємозв’язок.
3 Чуттєве та раціональне пізнання, їхні
форми.
4 Поняття істини та її критеріїв.
Діалектика абсолютного та
відносного в об’єктивній істині.

3. 1. Загальна характеристика процесу пізнання

4. Пізнання

- це процес цілеспрямованого
відображення дійсності у
свідомості людини,
обумовлений суспільноісторичною практикою людства,
а також природною
допитливістю людей.

5. Пізнання

- це духовна діяльність,
спрямована на здобуття нового
знання.

6. Процес пізнання в цілому та кожен його елемент (компонент) зокрема мають конкретно-історичний характер.

7. Логіка (спрямованість) процесу пізнання

- від пізнання явищ до пізнання
сутності.

8. Чинники, що впливають на процес пізнання

• Соціокультурні чинники,
• Індивідуальні особливості того,
хто пізнає.
Активізує
процес
пізнання
виникнення у людини та
суспільства нових потреб.

9.

Гносеологія (загальна теорі
- це
розділ філософії, що вивчає
природу та сутність процесу
пізнання, передумови, межі,
засоби, форми пізнання,
відношення знання до дійсності
тощо.

10. Пізнавальний оптимізм

- точка зору, згідно з якою речі,
явища, процеси в природі та
людському житті (насамперед,
їхня сутність) є пізнаванними.

11. Головна підстава для пізнавального оптимізму – успіхи суспільного розвитку в цілому.

12. Агностицизм

- точка зору, згідно з якою
сутність речей, явищ,
процесів в природі та
людському житті є
непізнаванною.

13. Корені, підстави агностицизму

1) гносеологічні корені (абсолютизація, або
перебільшення, відносності, недосконалості
й мінливості наших знань, складності та
суперечності процесу пізнання й
нескінченності, невичерпності, мінливості
світу і людини як об'єктів пізнання);
2) соціальні корені (вважається, що
агностицизм особливо “розквітає” в періоди
соціокультурних криз, суспільної
нестабільності, зміни систем духовних
цінностей, наукових картин світу, тощо).

14. Агностики розривають діалектичний зв'язок між сутністю і явищем.

15. 2. Суб’єкт та об’єкт пізнання, їхній взаємозв’язок

16.

Об’єкт пізнання
– фрагмент
буття, на який у
Суб’єкт пізнання –
даний момент
той, хто у даний
спрямована
момент пізнає
пізнавальна
об’єкт.
діяльність
суб’єкта.

17. Діалектичний зв’язок між суб’єктом та об’єктом пізнання

Суб’єкт пізнання, як правило, є
підготовленим до того, щоб
побачити в даному фрагменті
буття свій об'єкт, тому його вибір
зазвичай не є стихійним.

18. Діалектичний зв’язок між суб’єктом та об’єктом пізнання

Суб'єкт і об'єкт пізнання взаємозв'язані процесом пізнання, передбачають одне одного і поза цим зв'язком не існують. Однак об'єкт пізнання
- це певний фрагмент буття, що існує
об'єктивно, таким і повинен
пізнаватися; і суб'єкт також є відносно
незалежним від об'єкта.

19. 3. Чуттєве та раціональне пізнання, їхні форми

20. ФОРМИ ЧУТТЄВОГО ПІЗНАННЯ

Відчуття

21. Форми чуттєвого пізнання

• Відчуття – це відображення окремих
сторін або ознак об'єктивно існуючих
речей,
• Сприйняття – це відображення
людиною об'єкту в його цілісності, в
єдності його властивостей,
• Уявлення – це запам’ятовування
цілісного чуттєво-наочного образу
речі.

22. Відчуття (і взагалі всі форми чуттєвого пізнання) знаходяться під впливом як біологічних характеристик людини (її фізіології, генетики тощ

Відчуття (і взагалі всі форми чуттєвого
пізнання) знаходяться під впливом як
біологічних характеристик людини (її
фізіології, генетики тощо), так і
різноманітних соціокультурних чинників й
умов, в яких живе і виховується людина,
залежать від її індивідуальних
характеристик, психологічних станів (а на
них, у свою чергу, впливають соціокультурні
чинники).

23. Форми раціонального пізнання

Поняття

24. Поняття – форма мислення, у якій відображаються загальні та суттєві властивості, зв’язки, відношення речей, процесів, явищ.

25. Поняття є результатом абстрагування та узагальнення.

26. Логічна структура поняття

Зміст поняття –
сукупність
суттєвих ознак
речі, процесу
тощо,
відображених у
даному понятті.
Обсяг поняття –
сукупність речей,
процесів тощо, які
мисляться у
даному понятті.

27. Судження – форма мислення, у якій що-небудь стверджується або заперечується щодо сутності речей, процесів тощо, про зв’язки між річчю та ї

Судження – форма мислення,
у якій що-небудь стверджується
або заперечується щодо сутності
речей, процесів тощо,
про зв’язки між річчю та її
властивостями,
про відношення між речами.

28. Логічна структура судження:

29. Всі (квантор) берези (суб'єкт судження ) є (зв’язка) деревами (предикат судження). (Всі S є P) Деякі (квантор) книги (суб'єкт судження ) не є (зв’яз

Всі (квантор) берези (суб'єкт
судження ) є (зв’язка) деревами
(предикат судження).
(Всі S є P)
Деякі (квантор) книги (суб'єкт
судження ) не є (зв’язка)
підручниками (предикат судження).
(Деякі S не є P)

30. Умовивід – форма мислення, в якій з одного, а частіше двох та більше суджень (засновків) виводиться нове судження (висновок).

31. Види умовиводів

Види
Дедуктивні
умовиводів

32. Судження та умовивід – форми руху понять.

33.

Сенсуалізм
Раціоналізм
Абсолютизація
ролі чуттєвого
пізнання
Абсолютизація
ролі
раціонального
пізнання

34. 4. Поняття істини та її критеріїв. Діалектика абсолютного та відносного в об’єктивній істині

35. Об’єктивна істина -

Об’єктивна істина це знання, яке відповідає
об’єктивній реальності.

36.

Абсолютна
істина –
знання повне,
вичерпне,
всебічне.
Відносна
істина –
знання в
принципі вірне,
але неповне.

37. Будь-яка об’єктивна істина є одночасно як абсолютною, так і відносною.

38.

Критерій істини -
засіб, за допомогою
якого встановлюється
відповідність наших знань
об’єкту.

39. Основні критерії істини

• Практика
• Пізнавальний
• Логічний
English     Русский Rules