Бюджетування і контролінг в банку
Що вивчає ця дисципліна?
123.50K
Category: financefinance

Бюджетування і контролінг в банку

1. Бюджетування і контролінг в банку

2. Що вивчає ця дисципліна?

• Процес планування майбутньої діяльності
установи та оформлення його результатів у
вигляді
системи
бюджетів
називається
бюджетуванням.
• Це технологія фінансового планування, обліку і
контролю доходів і витрат, отриманих від бізнесу
на всіх рівнях управління, яка дозволяє
аналізувати
відповідність
отриманих
і
прогнозованих фінансових показників та надання
рекомендацій для прийняття управлінських
рішень.

3.

• Поняття “контролінг” походить від англійського “ to
control
”,
яке
в
економічному
розумінні
означає
управління, спостереження, регулювання, контроль.
Банківський контролінг можна охарактеризувати як
систему управління процесом досягнення кінцевих
цілей і результатів діяльності банку, яка базується на
прийнятті
елементами
ефективних
якої
є
управлінських
інформаційне
рішень
і
забезпечення,
планування, аналіз і контроль за виконанням планів.

4.

• Перші згадки про особливу функцію управління під назвою
«контролінг» з´явилися на початку XX століття в країнах Західної
Європи. На самому початку розвитку контролінгу (1930-ті роки) під
цим терміном мали на увазі лише особливу систему обліку. Трохи
згодом на зміну такому трактуванню прийшла нова концепція, яка
передбачала використання контролінгу вже в якості управлінської
інформаційної системи (1970—1980 роки). І лише в середині 80-х
років минулого століття вона еволюціонувала у багатомірну систему
управління діяльністю підприємством. Саме тоді окремі елементи
контролінгу
з´явилися
і
у
банківському
бізнесі.

5.


Вперше елементи контролінгу у вітчизняних банках з'явилися в
кінці 90-х років. На відміну від зарубіжних у вітчизняних банках
впровадження
елементів
контролінгу
розпочалося
із
бюджетування. Цьому процесу сприяла активна технічна
допомога, яка була надана іноземними фахівцями в рамках
програми реструктуризації банківської системи України На
початку нового тисячоліття найбільш прогресивні українські
банки запровадили стратегічне планування, що, безумовно,
сприятиме розвитку стратегічного контролінгу. Однак служби
контролінгу з її власними функціями ще не сформував жоден
вітчизняний банк, хоча в деяких з них з'явився підрозділ з
відповідною назвою. Тому за розвитком контролінгу вітчизняна
банківська система знаходиться на рівні початку 90-х років
минулого століття, який вже пройшли зарубіжні банки. Значною
мірою
це
обумовлено
необізнаністю
фахівців
щодо
закордонного досвіду, а також відсутністю серйозних
напрацювань вітчизняних учених щодо проблем контролінгу

6.

• В сучасній економічній теорії виділяють два напрями
банківського контролінгу: стратегічний і оперативний
(тактичний) контролінги, кожен з яких, відповідно, має
власні
цілі,
принципи,
засоби
та
інструменти.
• Завдання стратегічного контролінгу полягає у координації
функцій стратегічного аналізу, планування та здійсненні
контролю за функціонуванням банку в цілому, а також у
розвитку стратегічного інформаційного забезпечення.

7.

• Основними напрямами функціонування системи
стратегічного контролінгу є:
• аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища;
• аналіз конкуренції;
• аналіз ключових факторів успіху;
• формування місії та портфеля стратегій банку;
• розробка та аналіз стратегічних планів та цільових
параметрів розвитку банку;
• аналіз стратегічного позиціонування;
• аналіз витратоутворюючих факторів, контроль за
реалізацією корпоративної стратегії банку.

8.


Головною метою оперативного, або тактичного, контролінгу є створення ефективної
системи управління та оцінки поточної діяльності банку у площині «витрати —
прибуток». Причому така оцінка ґрунтується на результатах порівняння фактичних
значень із запланованими як у цілому по банку, так і в розрізі окремих бізнес-процесів.
Основними напрямами розвитку системи тактичного контролінгу є:
• сприяння організації єдиної та багатомірної системи планування діяльності банку (за
схемою: місія — стратегія — бізнес-план — фінансовий план і бюджет) і постійне
узгодження окремих її складових;
• розробка оперативних планів і визначення контрольних показників;
• безперервний контроль за виконанням планових завдань і розробка заходів щодо
максимізації ефективності й оперативності управління при відхиленнях;
• створення комплексної аналітичної бази для швидкого і повного інформування
керівництва і відповідальних підрозділів банку про хід виконання плану і поточні
результати;
• підвищення мотивації персоналу з метою досягнення планових завдань.

9.

• Таким чином, оперативний контроллінг орієнтований на досягнення
короткострокових цілей і оперує з такими показниками, як доходи,
витрати, прибуток, ефективність, рентабельність, ліквідність,
стійкість,
надійність
та
ін.
• Набір інструментів тактичного контролінгу містить такі
складові:
• інструменти фінансового планування і бюджетування;
• методи фінансового аналізу (розрахунок основних показників
діяльності банку; прибутковість, ліквідність, чутливість тощо);
• статистичні та динамічні методи інвестиційних розрахунків та
визначення точки беззбитковості;
• імітаційне моделювання (особливо ефективне за наявності кількох
варіантів розвитку подій на ринку або кількох рівнозначних проектів);
• GAP-аналіз — аналіз відхилень (розривів);
• CVP-аналіз — аналіз співвідношення «витрати — обсяги —
прибуток».

10.

• Контролінг як концепція управління
реалізується через комплекс
взаємопов’язаних між собою сфер і функцій
управління. В кожній сфері є свій стиль,
предмет (об’єкт) управління.
• В загальній системі контролінгу
виокремлюється такий сегмент управління, як
фінансовий контролінг, який не підміняє
фінансовий менеджмент, а навпаки –
забезпечує його якісне функціонування.

11.

• Функції контролінгу виконують працівники
служби контролінгу.
• Їх метою є: допомога керівництву у прийнятті
ефективних управлінських рішень.
• Отже, можна говорити про управління на
основі контролінгу. Контролінг забезпечує
створення гнучкої структури управління
банком, яка може оперативно реагувати на
зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.
• Планування, облік, аналіз і контроль є
важливими функціями управління банком, що
узагальнюються системою контролінгу.

12.

Наприклад:
• Департамент фінансового контролінгу
Національного банку України створений у
2013 році. Виконує функції організації та
супроводження процесів управління
витратами, формування витрат за видами
діяльності та методологічного супроводження
фінансово-господарських операцій в
автоматизованих системах, а також
організації кошторисного процесу регулятора.
English     Русский Rules