170.07K
Category: financefinance

Забезпечення фінансової стійкості банку

1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ННІ
Кафедра
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ БАНКУ»
Студент…

2.

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКУ»
Кількісний
Якісний
Відповідність норм
Економічні нормативи, визначені у
Постанові НБУ№ 368
Здатність
МАХ ефективність та MIN ризик
Дослідження показників
ліквідності,
якості
достатності
капіталу,
активності, прибутковості
Здійснення
ефективного
управління ресурсами
активів,
ділової
Стан
Збалансованість
потоків
фінансових
Підтримка збалансованості факторів впливу
РЕЗУЛЬТАТ
Швидке реагування та подолання кризових ситуацій, які виникають у банку
Підтримка платоспроможності та ліквідності банку
Максимальна ефективність діяльності
Ефективне виконання функцій
Трактування відповідно до наявних підходів
Кількісний
це здатність банку ефективно
виконувати покладені на нього функції,
протистояти дії негативних внутрішніх та
зовнішніх факторів за умови максимальної
ефективності та мінімального ризику
Якісний
це
структурне
поняття,
що
характеризується системою показників, які
свідчать про ефективне використання наявних
ресурсів та виконання покладених на нього
функцій, при цьому ці показники мають
відповідати нормам
Слайд 1

3.

Слайд 2
Структуризація зовнішніх факторів впливу на фінансову
стійкість банку
Зовнішні фактори впливу на ФСБ
Стан світової економіки
Мегарівень
Геополітична стабільність
Стан розвитку технологій у фінансовому секторі
Політичні (стабільність внутрішньополітичної ситуації; правова
захищеність, тощо)
Соціальні (демографічна ситуація в країні; рівень фінансової
грамотності, культури, довіри населення до банківської системи)
Економічні (валютна складова; бюджетна складова; монетарна
складова, тощо)
грошово-кредитна політика НБУ
Мікрорівень
розвиток банківської інфраструктури
кон’юнктура фінансового ринку
Макрорівень

4.

Слайд 3
високий рівень банківських ризиків, спричинений неефективним банківським
менеджментом
відсутність внутрішнього контролю банку
Наслідками є
Внутрішні фактори впливу на ФСБ
рівень зацікавленості власників (менеджери не несуть особистої
відповідальності за ризики, що вони приймають)
значні спекулятивні операції; накопичені валютні, процентні дисбаланси та дисбаланси
ліквідності; значна залежність від ринку міжбанківських кредитів; суттєве зростання
частки коштів нерезидентів у пасивах та зростання залежності від процесів, що
відбуваються на світових ринках капіталу, тощо
Якість активів
платоспроможність (строковість активів передбачає повернення вкладених ресурсів)
плановий рівень прибутковості банку
високий рівень надійності (через високий рівень інвестиційної надійності – плановий обіг активів є
запорукою виконання інвестиційних зобов’язань
високий рівень надійності (відсутність фактів дефолту по поточним зобов’язанням )
Запас ліквідності банку
прибутковість (здатність банку проводити розміщення вільних коштів)
платоспроможність (виконання поточних зобов’язань через наявність вільної грошової маси)
Рівень капіталізації банку
прибутковість (джерело проведення активних операцій банку)
високий рівень надійності (покриття ризиків капіталом банку, резервні фонди)
платоспроможність (покриття зобов’язань акціонерним капіталом)

5.

Слайд 4
БАНК
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
Визначення мети та основних завдань
Суб’єкти
забезпечення
внутрішні
Об’єкт
забезпечення
зовнішні
Органи банківського регулювання та нагляду (НБУ)
Керівництво банку, органи управління фінансовими ресурсами та ризиками,
КУАП, Казначейство, підрозділ ризик-менеджменту
Рівень капіталізації, якість активів, якість зобов’язань, рівень прибутковості, рівень
ліквідності, якість менеджменту, рівень чутливості банку до ризиків та якість
управління ними
Процес забезпечення
Процес регулювання
Інструменти регулювання (економічні, адміністративні )
Макрорівень
Методи (планування, аналіз, обов’язкова оцінка, зовнішнє регулювання, контроль )
Методи (планування, аналіз, оцінка внутрішніх показників, внутрішнє регулювання,
контроль)
Мікрорівень
Інструменти регулювання (страхування, резервування, сек’юритизація, диверсифікація, лімітування)
Інформація, необхідна для функціонування механізму забезпечення
Макроекономічні дані
Дані фінансового ринку
Дані про конкурентів
Аналіз ефективності забезпечення ФСБ та розробка практичних рекомендацій щодо
забезпечення ФСБ

6.

Слайд 5
Таблиця 5.1 – Динаміка економічних нормативів банківської системи України
за період з 01.01.2016 по 01.01.2021
Станом на 01.01:
Назва нормативу
Н1
регулятивний капітал (млн грн)
2020
2021
126116,7
150313,8
182283,6
16,10
16,18
19,66
21,9813,50
15,67
78,73
60,79
55,55
68,66


2016
2017
2018
2019
129816,9
109653,6
115817,6
12,31
12,69

Н4
достатності
регулятивного
капіталу (≥10 %)
достатності
основного
капіталу
(≥7%)
миттєвої ліквідності (≥20 %)1
Н5
поточної ліквідності ( ≥40 %)1
79,98
102,14
108,08
99,12
94,35
86,82
Н6
короткострокової ліквідності (≥60 %)
92,87
92,09
98,37
93,52
17,61
19,14
22,78
21,48
20,29
19,83
105,00
87,39
364,14
308,27
208,31
176,23
7,02
4,10
Н2
НЗ
Н7
Н8
максимального розміру кредитного
ризику
на
одного
контрагента (≤25 %)
великих кредитних ризиків (≤8кратного розміру РК)
Н9
максимального розміру кредитного
ризику за операціями з пов’язаними
особами (≤25 %)
31,19
36,72
17,89
10,41
0,0002
0,0002
Н10
інвестування в цінні папери окремо
за кожною установою (≤15 %)
0,002
0,001
0,0001
0,0009
0,13
0,10
Н11
загальної суми інвестування (≤60%)
1,10
0,60
0,22
0,15
94,35
86,82

7.

Слайд 6
25
60
50
40
30
20
10
0
140
120
20
100
80
15
60
40
10
20
5
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Співвідношення недіючих кредитів без
урахування резервів до капіталу, %
Співвідношення недіючих кредитів до сукупних
валових кредитів, %
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Співвідношення регулятивного капіталу до зважених за
ризиком активів, %
Співвідношення регулятивного капіталу 1 рівня до
зважених за ризиком активів, %
Рисунок 1- Динаміка індикаторів ФСБ за методикою МВФ, які
характеризують достатність капіталу, за 2014-2020 роки (дані на
початок року), %
100%
80,0%
100
80
50
60
0
80%
60,0%
60%
40,0%
40%
-50
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
40
-100
20
-150
0
20,0%
20%
0%
01.14
Рисунок 2 – Динаміка індикаторів якості кредитного портфеля за
методикою МВФ за 2014-2020 роки (дані на початок року), %
Норма прибутку на активи, %
01.15 01.16
Державні
Іноземні (без РФ)
01.17
01.18
0,0%
01.19 01.20
Банки з укр. капіталом
Банки РФ
Рисунок 3 – Частка непрацюючих кредитів у портфелях банків
за формами власності
Норма прибутку на капітал, %
Співвідношення процентної маржі до валового доходу, %
Співвідношення непроцентних витрат до валового доходу, %
Рисунок 4 – Динаміка індикаторів прибутковості банків України
за методикою МВФ у 2014-2020 рр.

8.

Слайд 7
Відповідно до аналітичних матеріалів НБУ ,
визначальними факторами негативного впливу на
ФСБ України можуть виступити:
нові спалахи пандемії в умовах повільних темпів вакцинації та можливість
запровадження у зв’язку з цим масштабних карантинних заходів;
геополітичні ризики (ОРДЛО, осередки нестабільності в Білорусі та на
Південному Кавказі);
геоекономічні ризики (повільне економічне відновлення в ключових
країнах-партнерах, в тому числі через значне накопичення державного
боргу та занадто раннє згортання програм стимулювання);
повільний прогрес співпраці України з МВФ та спричинені цим значні
ризики фінансування бюджету;
ризик невиконання державного бюджету за доходами та секвестр витрат;
негативні очікування населення та бізнесу.
Зазначені фактори можуть скоротити платоспроможний попит на
банківські послуги, знизити їх здатність обслуговувати борги, що
негативно впливатиме на ФСБ

9.

Слайд 8
300 000
60 000
200 000
50 000
40 000
100 000
30 000
0
20 000
-100 000
10 000
-200 000
400 000 000
350 000 000
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
Наслідки
Бізнес-модель після
Кошти в інших банках
Кредитний портфель
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інвестиційна нерухомість
Портфель цінних паперів
Бізнес-
0
-300 000
-10 000
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
минулих років
Усього капіталу
Рисунок 1 – Динаміка капіталу АТ КБ «ПриватБанк» та його
ключових складових у 2014-2020 рр., млн грн
Назва
Долар США
Євро
Інші іноземні валюти
Долари США
Євро
Інші іноземні валюти
Долари США
Євро
Інші іноземні валюти
01.01.2015
Рисунок 2 – Динаміка активів АТ КБ «ПриватБанк» за
найбільш значущими складовими за 2014-2020 рр., тис. грн
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
Валютна позиція банку
(11 120)
(5 405)
(68 219)
(58 397)
(790)
(5 470)
(11 383)
(10 426)
313
228
364
300
Вплив на фінансовий результат банку зростання курсу іноземних валют
на 50%
на 10%
на 10%
на 20%
10 840
34
(6 599)
(11 106)
на 50%
на 10%
на 10%
на 10%
(396)
(547)
(1 138)
(959)
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
16
11
18
15
Вплив на фінансовий результат банку зниження курсу іноземних валют
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
507
449
3 288
2 777
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
40
274
569
479
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
16
(11)
(18)
(15)
01.01.2019
01.01.2020
(51 448)
569
173
(38 805)
(146)
(32)
на 20%
(10 642)
на 10%
57
на 5%
9
на 20%
(8 093)
на 10%
(15)
на 5%
(2)
на 5%
2 661
на 5%
(28)
на 5%
(9)
на 5%
2 023
на 5%
7
на 5%
2
Таблиця 1 – Зміна фінансового результату АТ КБ «ПриватБанк» за 2014-2019 рр. у результаті змін курсів іноземних
валют, млн грн

10.

Рисунок 1 – Частка недіючих кредитів в АТ КБ «ПриватБанк» з
01.01.2014 по 01.11.2020
88,8%
1%
Слайд 9
2%
Списання
76,7%
Погашення
Стягнення
заставного майна
Продаж
01.01.2014
01.05.2014
01.09.2014
01.01.2015
01.05.2015
01.09.2015
01.01.2016
01.05.2016
01.09.2016
01.01.2017
01.05.2017
01.09.2017
01.01.2018
01.05.2018
01.09.2018
01.01.2019
01.05.2019
01.09.2019
01.01.2020
01.05.2020
01.09.2020
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2%
Назва
Таблиця 9.1 – Зміна
фінансового результату
АТ КБ «ПриватБанк» за
2014-2019
рр.
у
результаті змін курсів
іноземних
валют,
млн грн
01.01.15
95%
Рисунок 2 – Заходи щодо
зниження недіючих кредитів
в АТ КБ «ПриватБанк» до
кінця 2022 р.
01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19
Валютна позиція банку
(5 405)
(68 219)
(58 397) (51 448)
(5 470)
(11 383)
(10 426)
569
01.01.20
Долар США
(11 120)
(38 805)
Євро
(790)
(146)
Інші іноземні
313
228
364
300
173
(32)
валюти
Вплив на фінансовий результат банку зростання курсу іноземних валют
на 50%
на 10%
на 10%
на 20%
на 20%
на 20%
Долари США
10 840
34
(6 599)
(11 106) (10 642)
(8 093)
на 50%
на 10%
на 10%
на 10%
на 10%
на 10%
Євро
(396)
(547)
(1 138)
(959)
57
(15)
Інші іноземні
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
валюти
16
11
18
15
9
(2)
Вплив на фінансовий результат банку зниження курсу іноземних валют
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
Долари США
507
449
3 288
2 777
2 661
2 023
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
Євро
40
274
569
479
(28)
7
Інші іноземні
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
на 5%
валюти
16
(11)
(18)
(15)
(9)
2

11.

Слайд 10
Загрози ФСБ АТ КБ «ПриватБанк» полягають у:
короткостроковому характері ресурсної бази;
значній частці недіючих кредитів, оскільки кредити, надані компаніям
колишніх власників, були визнані недіючими після націоналізації;
сконцентрованості активів на вкладеннях в державні цінні папери, що
є наслідком докапіталізації ОВДП;
незбалансованості активів та зобов’язань у періоді понад 1 рік.
Специфічною загрозою втрати ФСБ, не притаманною іншим
банкам України, є високий рівень юридичного ризику, що вимагає
формування резервів для його покриття.
Основною загрозою ФСБ, що генерується зовнішнім
середовищем, є невизначеність, спричинена пандемією COVID-19, та
погіршенням у зв’язку з цим стану економічного та соціального стану в
країні.

12.

Слайд 11
Стрес-тестування
Методологічний підхід: сукупність методів оцінки шокових змін у факторах ризику на
ФСБ.
Процедурний підхід: процес оцінки вразливості об’єкта стрес-тестування до щокових
змін у факторах ризику.
Методи:
1.аналіз чутливості;
2.сценарний аналіз:
• історичний сценарій;
• гіпотетичний сценарій;
• сценарій максимальних
втрат.
1.
2.
3.
Економетричні
моделі:
аналіз часових рядів;
регресійні моделі;
структурні моделі.
Рівні:
1.
2.
банк
банківська група
1.
2.
Фактори ризику:
1.
2.
3.
4.
5.
Кредитний;
Ринковий;
Операційний;
Ризик ліквідності;
Ризик макросередовища.
Сценарії:
Криза в банку / Криза на ринку.
Комбінована криза
Результат: визначення впливу на ФСБ та достатність капіталу як його основу
Забезпечення ФСБ на основі визначення необхідних превентивних та / або
реактивних заходів

13.

Слайд 12
1. Визначення масштабу стрес-тестування
2. Визначення потенційних факторів ризику
Кредитний
ризик
Валютний
ризик
Процентний ризик
Макроризики
Ризик ліквідності
4. Визначення взаємозв’язку
подій ризику з результуючим
показником Н2
3. Визначення результуючого показника та конкретних подій ризику. Збір панельних
даних
Кредитний ризик Y=(-0,682)X1+0,077X2+(-0,019X3)+24,255
Валютний ризик Y=(-0,0113)X1+0,048X2+0,095X3+22,884
Процентний ризик Y=(-0,045)X1+25,595X2+(-0,0515X3)+18,556
Ризик ліквідності Y=(-0,001)X1+(-0,921)X2+0,131X3+26,238
Макроризики Y=(-0,181)X1+0,001X2+(-0,001)X3+(0,031)X4+0,013X5+(0,001)X6+47,119
5. Визначення методу прогнозування даних: поєднання історичного та
гіпотетичного методів
Hard scenario
Soft scenario
6. Власне стрес-тестування
7. Висновок щодо необхідності докапіталізації банку
за результатами стрес-тестування

14.

Слайд 13
Таблиця 13.1 – Фактори ризику, що враховуються при стрес-тестуванні ФСБ
Група ризику
Фактори ризику
R^2, %
Кредитний ризик
Міграція кредитів за рівнем якості на 5, 10 %
Зростання співвідношення недіючих кредитів без урахування резервів до капіталу
на 5, 10 %
86,8
Зростання співвідношення великих відкритих позицій до капіталу на 5, 10 %
Зростання офіційного курсу гривні до долара (грн за 100 дол. США) на 10, 20 %
Валютний ризик
Процентний ризик
Ризик ліквідності
Зростання співвідношення чистої відкритої позиції в іноземній валюті до капіталу
на 5, 10 %
Зростання співвідношення кредитів в іноземній валюті до сукупних валових
кредитів на 5, 10 %
Зростання облікової ставки НБУ на 1, 2 пп.
Зниження ставки UIIR на 1, 2 пп.
Зниження обсягу коштів клієнтів на 5, 10 %
Зростання відношення ліквідних активів до сукупних активів на 5, 10 %
Зниження відношення ліквідних коштів до короткострокових зобов’язань банку на
5, 10 %
Зниження обсягу реального ВВП на 5, 10
89,1
92,1
76,3
Зниження індексу обсягу сільськогосподарського виробництва на 3, 5 %
Макроризики
Зниження індексу промислової продукції на 3, 5 %
Зростання обсягів імпорту на 2, 4 %
Зниження обсягів експорту на 3, 5 %
Зростання індексу споживчих цін на 5, 10 %
86,1

15.

Слайд 14
Таблиця 1 - Динаміка прогнозованого значення нормативу адекватності регулятивного капіталу банківської системи
України у розрізі видів ризику та сценаріїв з 01.07.2021 по 01.01.2022 рр., %
Прогнозований Н2
Кредитний ризик
Валютний ризик
Процентний ризик
Ризик ліквідності
Макроризики
Отримані результати:
01.07.2021
01.10.2021
01.01.202
2
Soft scenario
15,748
14,822
13,851
Hard scenario
13,943
11,912
10,000
Soft scenario
14,954
12,618
10,023
Hard scenario
10,541
10,000
10,000
Soft scenario
18,298
16,904
15,396
Hard scenario
16,775
14,432
11,808
Soft scenario
16,024
14,207
12,339
Hard scenario
Soft scenario
12,440
15,733
10,000
14,710
10,000
13,589
Hard scenario
13,749
11,297
10,000
У разі реалізації шокових подій, адекватність регулятивного капіталу
банківської системи України погіршиться.
Найбільш впливовими сферами ризику є кредитний, валютний та
ризики макросередовища.
Водночас зважаючи на низьку ймовірність реалізації «Hard scenario» стрестестування ФСБ, проведений аналіз підтверджує достатній рівень
капіталізації банківської системи України.
Рисунок 1 - Динаміка прогнозованого значення нормативу адекватності регулятивного капіталу
АТ КБ «ПриватБанк» у розрізі видів ризику та сценаріїв з 01.07.2021 по 01.01.2022, %

16.

Слайд 15
Результати стрес-тестування АТ КБ «ПриватБанк»
30,0 %
Soft scenario
Нормативний Н2
Hard scenario
25,0
Область
відповідності
нормативу Н2
20,0
15,0
10,0
Область ризику
5,0
Кредитний ризик Валютний ризик
Процентний
ризик
Ризик ліківдності
01.04.2022
01.01.2022
01.10.2021
01.07.2021
01.04.2022
01.01.2022
01.10.2021
01.07.2021
01.04.2022
01.01.2022
01.10.2021
01.07.2021
01.04.2022
01.01.2022
01.10.2021
01.07.2021
01.04.2022
01.01.2022
01.10.2021
01.07.2021
0,0
Макроризики

17.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules