Іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар
LANGUAGE OBJECTIVES Identify the following parts of the circle.
Еске түсірейік: - Қандай көпбұрышты іштей сызылған көпбұрыш дейді? -Қандай көпбұрышты сырттай сызылған көпбұрыш дейді? -Қандай
Кез-келген үшбұрышқа іштей, сырттай шеңбер сызуға болады, ал кез-келген төртбұрышқа әрқашан іштей,сырттай шеңбер сызуға
746.04K
Category: mathematicsmathematics

Іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар

1. Іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар

Вписанный и описанный
четырехугольники
Inscribed and Circumscribed
Quadrangles

2.

Сабақ мақсаты
«Іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар»
тақырыбы бойынша есеп шығару дағдыларын
дамыту
Цель урока
Совершенствовать навыки решения задач на тему
«Вписанные и описанные четырехугольники»
Lesson Objective
Improve the problem solving skills in "Inscribed and
circumscribed rectangles"

3. LANGUAGE OBJECTIVES Identify the following parts of the circle.

D
1. DC
chord
2.
AB
radius
3.
AC
diameter
4.
line E
5.
DC
C
A
B
E
tangent
secant
Note: The following are possible answers.
radius diameter chord
midpoin
t
secant tangent

4. Еске түсірейік: - Қандай көпбұрышты іштей сызылған көпбұрыш дейді? -Қандай көпбұрышты сырттай сызылған көпбұрыш дейді? -Қандай

үшбұрышты іштей сызылған көпбұрыш
дейді?
-Қандай көпбұрышты сырттай сызылған үшбұрыш
дейді?
-Үшбұрыштың тамаша нүктелері
Үшбұрышқа іштей, сырттай сызылған шеңберлердің
центрлері

5. Кез-келген үшбұрышқа іштей, сырттай шеңбер сызуға болады, ал кез-келген төртбұрышқа әрқашан іштей,сырттай шеңбер сызуға

болмайды

6.

Егер төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғаларының
қосындысы тең болса , онда төртбұрышқа іштей
сызылған шеңбер сызуға болады
Bb
c
С
b
c
d
a
A
a
d
D
AB CD a b c d
BC AD a b c d
AB CD BC AD

7.

Егер төртбұрыштың қарама-қарсы бұрыштарының
қосындысы 180 тең болса ,онда төртбұрышқа
сырттай шеңбер сызуға болады
B
C
D
A
1
A BCD
2
1
C BAD
2
1
1
A C BCD BAD 360 180
2
2

8.

I. Magic box. (3 мин)
П. Игра «GEO»/Play GEO. (10-15 мин)
III. Tarsia (10-15 мин)
IV. Kahoot (10 мин)
V. Рефлексия (2 мин)

9.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15
GEO

10.

1. АВСD төртбұрышының А, В және С
бұрыштарының қатынасы 2:3:4. D бұрышын
табыңыз, егер осы төртбұрышқа сырттай
шеңбер сызуға болатын болса
60
СЕК

11.

2. Тіктөртбұрыштың кіші қабырғасы 5 см-ге
тең. Диагональдарының арасындағы бұрыш
1200. Осы төртбұрышқа сырттай сызылған
шеңбердің радиусын табыңыз..
60
сек

12.

3. Тіктөртбұрыштың ұабырғалары 3 см и 4
см. Сырттай сызылған шеңбердің радиусын
табыңыз.
60
сек

13.

4. Трапецияға шеңбер сырттай сызылған.
Трапецияның периметрі 20 см, ортасызығы–
5 см. Трапецияның бүйір қабырғаларын
табыңыз..
60
сек

14.

5. Найдите сторону квадрата, описанного
около окружности радиуса 3 см.
60
сек

15.

6. Найдите радиус окружности, вписанной в
квадрат, периметр которого равен 8 см.
60
сек

16.

7.
Іштей
шеңбер
сызуға
болатын
төртбұрыштың
тізбектей
алынған
қабырғалары 6 см, 8 см және 9 см. Осы
төртбұрыштың
төртінші
қабырғасын
табыңыз.
60
сек

17.

8. Периметрі 18 см. болатын трапеция
шеңберге сырттай сызылған. Оның орта
сызығын табыңыз.
60
сек

18.

9. What is the longest chord of the circle?
20
сек

19.

10. A line that intersects a circle at only one
point on which the radius is perpendicular to
this line.
20
сек

20.

11. A line that intersects a circle at two points.
20
сек

21.

12. An angle with vertex at the center of the
circle.
20
сек

22.

13. An arc whose measure is less than 180
degrees.
20
сек

23.

14. An arc whose measures more than 180
degrees.
20
сек

24.

15. An arc whose measures exactly 180
degrees.
20
сек

25.

26.

Рефлексия:
Тақырыпты толық
түсіндім
Тақырыпты түсіндім,
бірақ өзіме
сенімсізбін
Тақырыпты
түсінбедім

27.

www.kahoot.it
English     Русский Rules