1.67M
Category: mathematicsmathematics

Геометрия. Үйге тапсырма №11

1.

JUZ40 білім беру орталығының математикалық сауаттылық пәні мұғалімі- НАРИМАН МАХМУД
ҮЙ ЖҰМЫСЫ №11
Үй жұмысы 40 есептен құралады. Сіздерге бір ғана дұрыс жауабы болатын тест
сұрақтары ұсынылды. Барлық есепті ынтамыз бен бар күшімізді салып шығарамыз
1. Сызбадағы белгісіз бұрыштың градустық мәнін табыңыз.
A) 40°
B) 50°
C) 30°
D) 20°
2. Егер a||b болса, х бұрышын табыңыз.
A) 120°
B) 130°
C) 140°
D) 135°
3. Сурет бойынша белгісізді анықтаңыз.
A) 55°
B) 105°
C) 45°
D) 72°

2.

JUZ40 білім беру орталығының математикалық сауаттылық пәні мұғалімі- НАРИМАН МАХМУД
4. Егер n және m түзулері параллель болса, онда х ті табыңыздар.
A) 50°
B) 40°
C) 30°
D) 20°
5. Дұрыс n – бұрышты көпбұрыштың әр бұрышы 140° болса, онда қабырғалар санын табыңыз.
A) 6
B) 9
C) 12
D) 15
6. Дұрыс көпбұрыш бұрыштарының қосындысы 2340° тең. Қабырғалардың санын табыңыз.
A) 10
B) 8
C) 14
D) 15
7. Үшбұрыштың бұрыштары 7:8:21 сандарына пропорционал. Үшбұрыштың ең кіші бұрышын
анықтаңыздар.
A) 65°
B) 70°
C) 80°
D) 60°
8. ∠ВАС неге тең екенін табыңыз.
A) 70°
B) 75°
C) 80°
D) 85°

3.

JUZ40 білім беру орталығының математикалық сауаттылық пәні мұғалімі- НАРИМАН МАХМУД
9. х бұрышының мәнін табыңыз.
A) 130°
B) 105°
C) 120°
D) 125°
10. у°-ті есептеңіз.
A) 5°
B) 15°
C) 25°
D) 20°
11. Ахмет сүйірбұрышты және доғалбұрышты үшбұрыштың бұрыштарын өлшеді. Олардың
төртеуінің өлшемдері мынадай: 110°, 75°, 65°, 15°. Сүйірбұрышты үшбұрыштың кіші
бұрышы неге тең екенін табыңыз.
A) 5°
B) 15°
C) 65°
D) 40°
12. Суретте ABCD паралелограмы және центрі О болатын шеңбер берілген. 3α + 4β өрнегінің
мәнін табыңыз.
A) 300°
B) 301°
C) 302°
D) 303°

4.

JUZ40 білім беру орталығының математикалық сауаттылық пәні мұғалімі- НАРИМАН МАХМУД
13. Шеңберге төрт сәулелі абсолютті симметриялы жұлдыз іштей сызылған. Егер у бұрышы 130°
болса, х бұрышы неше екенін табыңыз.
A) 40°
B) 35°
C) 25°
D) 45°
14. Сағат 15:30 болғанда, сағаттық тіл мен минуттық тіл арасындағы бұрыштың градустық
өлшемін табыңыз.
A) 55°
B) 90 °
C) 75°
D) 60°
15. Уақыт 16:30-да сағаттық және минуттық тілдердің арасындағы бұрыш шамасы неге тең
екенін табыңыз.
A) 30°
B) 55°
C) 75°
D) 60°
16. Уакыттың 12 сағ 40 мин уақыт мезетіндегі сағаттың минуттық және сағаттық тілдерінің
арасындағы бұрышты табыңдар.
A) 100°
B) 135°
C) 220°
D) 120°
17. Сағаттың 7 сағ 38 мин болғандағы сағаттық және минуттық тілдерінің арасындағы бұрышты
анықтаңдар.
A) 4°
B) 2°
C) 1°
D) 0°
18. Уақыттың 12 сағ 35 мин болған кезіндегі стрелкалардың арасындағы бұрышты табыңдар.
A) 192,5°
B) 193,5°
C) 210°
D) 205,5°

5.

JUZ40 білім беру орталығының математикалық сауаттылық пәні мұғалімі- НАРИМАН МАХМУД
19. Уакыттың 4 сағ 22 мин уақыт мезетіндегі сағаттың минуттік және сағаттық тілдерінің
арасындағы бұрышты табыңдар.
A) 4°
B) 3°
C) 2°
D) 1°
20. Қазір уақыт 9 сағат 15 минут. Сағаттың сағаттық және минуттық тілдерінің арасындағы
бұрыш неге тең екенін табыңыз.
A) 164°
B) 155°
C) 165°
D) 180°
21. Сағат 9–дан 10 минут өткенде, оның сағаттық және минуттық тілдерінің арасындағы бұрыш
неше градус болатынын табыңыз.
A) 135°
B) 137,5°
C) 150°
D) 120,5°
22. АВС үшбұрышының ∠А бұрышы 20° тең болса, ∠АОЕ бұрышының градустық мәнін
табыңыз.
A) 125°
B) 155°
C) 55°
D) 75°
23. АВС үшбұрышы берілген, ∠А=58° және ∠B=96° тең , АК және BD биссектрисалар болса,
сұрақ белгісінің градустық мәнін табыңыз.
A) 120°
B) 100°
C) 103°
D) 90°

6.

JUZ40 білім беру орталығының математикалық сауаттылық пәні мұғалімі- НАРИМАН МАХМУД
24. Суретте көрсетілген үшбұрыштағы сұрақ белгісінің мәнін табыңыз.
A) 50°
B) 145°
C) 125°
D) 130°
25. АВС үшбұрышы берілген болса, ∠А+∠В өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 110°
B) 111°
C) 120°
D) 101°
26. АВС үшбұрышы берілген. ∠А бұрышы 30°-қа тең болса, қалған екі бұрыштың мәндерін
табыңыз.
A) 50°, 100°
B) 70°, 80°
C) 60°, 90°
D) 75°, 75°

7.

JUZ40 білім беру орталығының математикалық сауаттылық пәні мұғалімі- НАРИМАН МАХМУД
27. Суретте берілген жұлдызды пайдалана отырып, α1 + α2 + α3 + α4+ α5 өрнегінің мәнін
табыңыз.
A) 90°
B) 155°
C) 140°
D) 180°
28. АВС теңбүйірлі үшбұрышы берілген, бұрышштардың мәндерін табыңыз.
A) ∠А=∠D=80°, ∠C = 20°
B) ∠А=∠C=80°, ∠D = 60°
C) ∠А=∠C=80°, ∠D = 65°
D) ∠А=∠D=70°, ∠C = 40°
29. Мына суретте көрсетілген тік төртбұрыш квадраттан тұрады: ACBD, DCFE және EFMN.
CAN, FAN және MAN бұрыштарының қосындысын табыңдар.
A) 105°
B) 90°
C) 75°
D) 95°

8.

JUZ40 білім беру орталығының математикалық сауаттылық пәні мұғалімі- НАРИМАН МАХМУД
30. Суреттегі белгіленген нүктелер аркылы пайда болатын кесінділер саның табындар
A) 11
B) 14
C) 10
D) 13
31. АВС тең бүйірлі үшбұрыш, АС- табаны, CD-биссектриса, ∠ADC=150° болса, ∠В-ны
табыңыз.
A) 80°
B) 140°
C) 120°
D) 160°
32. Сызбада белгіленген он бұрыштың қосындысы қанша екенін табыңыз.
A) 360°
B) 720°
C) 450°
D) 600°

9.

JUZ40 білім беру орталығының математикалық сауаттылық пәні мұғалімі- НАРИМАН МАХМУД
33. Суретте көрсетілген квадраттың саны үшбұрыштардың санынан қаншаға кем екенін
табыңыз.
A) 4
B) 3
C) 5
D) 6
34. Суреттегідей, бір бұрышы 68°-қа тең үшбұрышта үш биссектрисалары жүргізілген. Сұрақ
белгісімен таңбаланған бұрыш нешеге тең екенін табыңыз.
A) 120°
B) 112°
C) 132°
D) 124°
35. Мына суретте барлығы неше үшбұрыш барын анықтаңыз.
A) 35
B) 30
C) 32
D) 37

10.

JUZ40 білім беру орталығының математикалық сауаттылық пәні мұғалімі- НАРИМАН МАХМУД
36. 40° және 60° бұрыштардың ортақ қабырғасы бар. Үлкен бұрыштың биссектрисасы осы
бұрыштардың ортақ қабырғасымен қандай бұрыш жасайтынын табыңыз.
A) 30°
B) 45°
C) 60°
D) 90°
37. Үшбұрыштың периметрі 36 см. Оның бір қабырғасы екіншісінен 6 см, ал үшіншісінен 3 см
артық. Үшбұрыштың ең кіші қабырғасын табыңдар.
A) 4
B) 7
C) 8
D) 9
38. Үшбұрыштың периметрі 73 см. Оның бір қабырғасы екіншісінен 3 есе артық, ал үшіншісі
аталған екеуінің арифметикалық ортасынан 13-ке артық. Осы үшбұрыштың ең үлкен
қабырғасы неше см болатынын табыңыз.
A) 35 см
B) 30 см
C) 33 см
D) 36 см
39. Неше үшбұрыш бар екенін анықтаңыз.
A) 23
B) 22
C) 21
D) 20
40. Неше үшбұрыш бар екенін анықтаңыз.
A) 24
B) 21
C) 20
D) 18
English     Русский Rules