УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Актуальність дослідження
Мета, об'єкт та предмет дослідження
Завдання до першого розділу дипломної роботи
Завдання до другого розділу дипломної роботи
Завдання до третього та четвертого розділів дипломної роботи
Сутність поняття «конкурентоспроможність підприємства»
Специфічні ознаки конкурентоспроможності в умовах глобалізації
Схема управління конкурентоспроможністю підприємства
Перспективи управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації
Проблеми управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації
Обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції у 2009 – 2013 роках, тис. грн.
Чистий прибуток (збиток) ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» у 2009 – 2013 роках, тис. грн.
Довгострокові зобов’язання ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» у 2009 – 2013 роках, тис. грн.
Багатокутники конкурентоспроможності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та його конкурентів
Ідентифіковані в ході дослідження проблеми
Виявлені проблеми в системі управління конкурентоспроможністю ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»
Виявлені проблеми в системі управління конкурентоспроможністю ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»
Складові удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»
Конкурентні переваги основних конкурентів
Етапи розробки стратегії цільової конкуренції на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»
Етапи розробки стратегії цільової конкуренції на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»
Механізм стратегічної адаптації ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» до умов зовнішнього середовища
Заходи організаційно-економічної системи адаптації
Дякую за увагу!
216.95K
Categories: economicseconomics financefinance

Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах глобалізації

1. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Дипломна магістерська робота студентки гр.
ММЕ-31
Манюкової Надії Олександрівни
Керівник: канд. економ. наук, доцент
Дудченко В. Ю.

2. Актуальність дослідження

Глобалізація товарних
та фінансових ринків
Підвищення рівня
міжнародної конкуренції
Інтернаціоналізація
господарських систем
зарубіжних країн
Поширення
дестабілізуючих факторів
Вимоги та ризики
зовнішнього ринку
Комплексна система
управління
конкурентоспроможністю

3. Мета, об'єкт та предмет дослідження

Мета
Мета дослідження
дослідження
Об’єкт
Об’єкт дослідження
дослідження
Предмет
Предмет дослідження
дослідження
Розвиток теоретико-методологічних засад
управління
конкурентоспроможністю
підприємства в умовах глобалізації та
розробка практичних рекомендацій щодо
його удосконалення
Процес формування системи управління
конкурентоспроможністю підприємства в
умовах глобалізації
Удосконалення
механізму
конкурентоспроможністю
підприємства
управління
вітчизняного

4. Завдання до першого розділу дипломної роботи

дослідити сутність поняття “конкурентоспроможність” та зміст
системи управління конкурентоспроможністю підприємства;
визначити етапи та рівні процесу управління
конкурентоспроможністю підприємства;
проаналізувати підходи до управління
конкурентоспроможністю підприємства;
охарактеризувати проблеми та перспективи управління
конкурентоспроможністю підприємства в умовах глобалізації.

5. Завдання до другого розділу дипломної роботи

зробити аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВАТ
«ВНДІкомпресормаш»;
дослідити міжнародну діяльність ПАТ «НВАТ
«ВНДІкомпресормаш»;
зробити оцінку рівня міжнародної конкурентоспроможності
підприємства;
виявити проблеми в системі управління
конкурентоспроможністю ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш».

6. Завдання до третього та четвертого розділів дипломної роботи

розробити конкурентну стратегію підприємства як напрям
удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю
на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»;
розробити механізм стратегічної адаптації досліджуваного
підприємства до умов зовнішнього середовища;
дослідити правові та організаційні основи охорони праці на
підприємстві ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»;
проаналізувати небезпечні та шкідливі актори умови праці на
підприємстві;
зробити аналіз безпеки в надзвичайних ситуаціях на
досліджуваному об’єкті.

7. Сутність поняття «конкурентоспроможність підприємства»

Конкурентоспроможність підприємства – це здатність
суб’єкта
господарювання
використовувати
зовнішні
накопичувати
та
внутрішні
та
ефективно
ресурси,
при
врахуванні впливу факторів екзогенного середовища, з
метою
задоволення
потреб
споживачів
довгострокових переваг над конкурентами.
та
отримання

8. Специфічні ознаки конкурентоспроможності в умовах глобалізації

Ознака
конкурентоспроможності
Характеристика ознаки
Глобальний вимір
Конкурентоспроможність,
як
стан
виробника
продукції,
розглядається по відношенню не тільки до національних, а й до
зарубіжних компаній; загострення конкурентної боротьби
Альтернатива вибору
ресурсів
Процес глобалізації дозволив не тільки продукції вільно перетинати
кордони країн, а також ресурсам, розширюючи цим самим їх вибір
Розширення факторів
зовнішнього впливу
Зміна методів оцінки
Швидкість
технологічного
оновлення
Створення нових методів
управління
Зміна критеріїв адаптації
Спектр факторів впливу розширюється разом з виходом конкуренції
за
межі
національних
кордонів,
що
прямо
впливає
на
конкурентоспроможність підприємств на міжнародному ринку
Новий
вимір
конкурентоспроможності
підприємств
потребує
трансформації методів її оцінки для більш повної відповідності
результатів вимогам конкурентного ринку
Процеси становлення єдиного економічного простору приводять не
тільки до підвищення мобільності ресурсів, а також до зростання
темпів впровадження інновацій, що змушує підприємства досягати
конкурентоспроможності
шляхом
постійного
технологічного
оновлення
Для підвищення рівня конкурентоспроможності постає потреба у
розробці нових методів управління, які дозволять враховувати нові
фактори конкурентного середовища та прискорювати швидкість
управлінських рішень
Оскільки кон’юнктура глобального ринку в останні роки є
надзвичайно динамічною та враховує більшу кількість факторів,
підприємствам необхідно створювати механізм адаптації та підбирати
його нові критерії

9. Схема управління конкурентоспроможністю підприємства

Оцінка стабільності зовнішнього 
середовища
Аналіз потенціалу підприємства
Формування методів менеджменту
Розробка комплексу управлінських 
рішень
2. Організація
 
Моніторинг зовнішнього середовища
1. Планування
Здійснення управлінського впливу на 
об’єкти
Формування плану заходів
 
 
Оцінка ефективності розроблених 
заходів
Коригування планів
4. Контроль
Моніторинг виконання завдань
Мотивація персоналу
(внутрішня)
Мотивація контрагентів
(зовнішня)
3. Мотивація
 

10.

Фактори конкурентоспроможності
Екзогенні фактори
Глобальний рівень
- глобальна конкуренція з ТНК
- розподіл ресурсів за країнами
- глобальні економічні дисбаланси
- зміна макроекономічних факторів
 
Макрорівень
- законодавча база
- політична атмосфера
- економічна політика держав
- інвестиційний клімат
Мезорівень 
- економічний потенціал регіону
- технологічний рівень підприємств
- стан споживчого ринку
Мікрорівень
- політика виробників
- концентрація виробництва
- економічні зв’язки
Ендогенні фактори
Технологічні
- патенти
- інновації
Економічні
- ресурсне забезпечення
- кваліфікація персоналу
- виробничі потужності
Організаційні
- система менеджменту
- система маркетингу
- система збуту
 

11. Перспективи управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації

зацікавленість держав
у підтримці високої
конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств,
створення більш сприятливих
умов бізнес-середовища
пришвидшення
процесу пошуку
нових ринків збуту
використання
іноземного досвіду
при формуванні
стратегій
конкурентоспроможності
можливість притоку
іноземних ресурсів,
в тому числі й
управлінських

12. Проблеми управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації

розширення спектру
зовнішніх факторів впливу
на конкурентоспроможність
підприємства
перманентна адаптація,
особливо, з врахуванням
стрімкого розвитку НТП, є
складною для
підприємств з
обмеженими фінансовими
ресурсами
динамічність глобального
економічного простору
скорочує час на прийняття
управлінських рішень
підвищення конкуренції
на іноземних
та вітчизняних
ринках збуту

13. Обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції у 2009 – 2013 роках, тис. грн.

160000
140000
120000
100000
Тис. грн.
Обсяг виробництва у
грошовій формі
80000
60000
Обсяг реалізованої
продукції у грошовій формі
40000
20000
0
2009
2010
2011
Рік
2012
2013

14. Чистий прибуток (збиток) ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» у 2009 – 2013 роках, тис. грн.

15000
10000
5000
Тис. грн.
0
2009
2010
2011
-5000
-10000
-15000
-20000
Рік
2012
2013

15. Довгострокові зобов’язання ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» у 2009 – 2013 роках, тис. грн.

40000
35000
30000
Тис. грн.
25000
20000
15000
10000
5000
0
2009
2010
2011
Рік
2012
2013

16. Багатокутники конкурентоспроможності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та його конкурентів

1.1.
КМКП
1.2.
1.00
4.1.
КДА
1.3.
1.4.
0.00
3.4.
КЕЗ
ПАТ «НВАТ
ВНДІкомпресормаш»
Atlas Copco
-1.00
Ingersoll Rand
3.3.
2.1.
3.2.
2.2.
3.1.
2.3.
КФС
2.4.
ЗАТ «Челябінський
компресорний завод»

17. Ідентифіковані в ході дослідження проблеми

Низький рівень
міжнародної
конкурентоспроможності
Недостатній рівень
інноваційності виробництва
Фінансова нестійкість
Наявні ознаки неефективності управління
конкурентоспроможністю ПАТ “НВАТ ВНДІкомпресормаш”:
недосконалість системи планування, відсутність зворотного
зв'язку
між
елементами
процесу
управління
конкурентоспроможністю, слабкість методологічної бази

18. Виявлені проблеми в системі управління конкурентоспроможністю ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»

Вирішення маркетинговим
відділом лише тактичних та
оперативних завдань
Відсутність концепції
системи управління
Відсутність наукових
підходів до управління
конкурентоспроможністю
Вузькість та обмеженість оцінки
зовнішнього середовища:
відсутність новітніх методів оцінки
конкурентоспроможності, зведення
процесу вивчення конкурентів до
моніторингу їх цін

19. Виявлені проблеми в системі управління конкурентоспроможністю ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»

Відсутність механізму
адаптації до умов
зовнішнього середовища
Неефективність,
неналагодженість системи
збуту продукції
Відсутність зворотного зв'язку
між лінійними менеджерами
та маркетинговим відділом,
що унеможливлює
коригування завдань
під час їх виконання
Неефективність фінансового
менеджменту у системі
розробки рішень
щодо управління
конкурентоспроможністю

20. Складові удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»

Механізм
стратегічної
адаптації
Концепція
цільової
конкуренції
- схема механізму стратегічної адаптації до
умов зовнішнього середовища;
- організаційно-економічна система адаптації
підприємства;
- стратегія розвитку.
- задачі цільової конкуренції;
- завдання конкурентної стратегії;
- заходи втілення конкурентної стратегії
цільової конкуренції.

21. Конкурентні переваги основних конкурентів

Конкурент
Основні конкуренті
переваги
Асортимент
Atlas Copco
Інноваційність
виробництва
Економія на масштабах
Ingersoll
Rand
Ефективність системи
збуту
Економія на масштабах
Високий рівень
ЗАТ
фінансового
«Челябінсь
менеджменту
кий
компресор
ний завод» Продаж компресорів не
власного виробництва
Можливість використання конкурентних
переваг ПАТ «НВАТ
«ВНДІкомпресормаш»
Можливості
проектування
дозволяють
розширити
номенклатуру
устаткування
у
відповідності до потреб ринку
Впровадження
ресурсозберігаючих

основному енергозберігаючих) виробничих
ліній
Обсяги
продажу
не
дозволяють
використовувати дану конкурентну перевагу
Оптимізація логістичної системи
Обсяги
продажу
не
дозволяють
використовувати дану конкурентну перевагу
Розробка
нових
ефективних
методів
управління
фінансовими
потоками
підприємства;
впровадження
спеціальної
організаційної підструктури на підприємстві
Укладення угод на поширення устаткування,
що не перетинається з асортиментним рядом
підприємства

22. Етапи розробки стратегії цільової конкуренції на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»

Етап
Визначення
мети та завдань
конкурентної
стратегії
Характеристика етапу
Мета: підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
шляхом впровадження концепції цільової конкуренції.
Основні завдання конкурентної стратегії:
- впровадження концепції цільової конкуренції;
- зниження собівартості продукції;
- підвищення ефективності збутової системи;
- розширення дистриб’юторської мережі за кордоном;
- збільшення ефективності фінансового менеджменту;
- розробка механізму адаптації до умов зовнішнього середовища;
- вдосконалення механізму управління конкурентоспроможністю.
Аналіз
зовнішнього та
внутрішнього
середовищ
Аналіз
можливостей
використання
альтернативних
стратегій при
впровадженні
механізму
стратегічної
адаптації
При моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища
використовується системно-ситуаційний підхід та новітні методи
оцінки; враховуються недоліки попередньої/існуючої стратегії та
аналізується її ефективність
При ситуаційному підході управління конкурентоспроможністю
підприємства необхідним є розробка альтернативних стратегій в
контексті механізму адаптації до умов зовнішнього середовища.
Такі альтернативні стратегії повинні враховувати можливі зміни у
факторах
екзогенного
середовища
та
шляхи
підвищення
конкурентоспроможності підприємства за цих умов.

23. Етапи розробки стратегії цільової конкуренції на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»

Етап
Планування заходів
втілення
конкурентної
стратегії
Характеристика етапу
Рекомендовані заходи втілення стратегії:
- впровадження ефективних рекламних заходів;
-  розробка  нових  методів  та  інструментів  управління  фінансовими 
потоками;
- використання послуг ефективного фінансового аналізу та управління;
- створення конкурентної розвідки на підприємстві;
- впровадження сучасного логістичного апарату;
- введення ресурсозберігаючих технологій;
- формування адаптаційного департаменту у складі відділу маркетингу;
-  виявлення  та  ліквідація  слабких  місць  у  системі  управління 
конкурентоспроможністю.
Реалізація
стратегічних рішень
та оцінка їх
ефективності
Використання  адміністративних  та  економічних  важелів  реалізації 
стратегії. 
Оцінка  ефективності  повинна  також  виконуватися  за  новітніми 
методами, що виключать її вузьку спрямованість.

24. Механізм стратегічної адаптації ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» до умов зовнішнього середовища

Внутрішні можливості підприємства
Ресурсні
Зовні
шнє
сере
дови
ще
Інформація
Управлінські
Управлінський апарат
(маркетинговий відділ та вищий
менеджмент)
Адаптаційний департамент
Конкурентна стратегія
Зміни у
конкурентному
середовищі
Аналітичні
Інформація
Пер
мане
нтне
кориг
уван
ня
Напрями стратегічного
розвитку
Конкретизація заходів з
урахуванням змін
Оцінка
економічної
ефективності
Потр
еби
спож
ивачі
в

25. Заходи організаційно-економічної системи адаптації

дослідження основних елементів внутрішнього і зовнішнього
середовищ та їх основних тенденцій;
аналіз існуючої системи адаптації на підприємстві та оцінка її
ефективності;
вибір цілей організаційно-економічної системи адаптації по
рівням управління та визначення функціональних підсистем;
організація кадрового забезпечення системи та закріплення
функціональної відповідальності за працівниками;
організація матеріального та інформаційного забезпечення
організаційно-економічної системи адаптації;
фінансове та правове забезпечення системи, до якого входить
розробка внутрішніх нормативів та затвердження бюджету
адаптації.

26. Дякую за увагу!

English     Русский Rules