Тема 3. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства
Література
Рис. 1. Системно-праксеологічна модель міжнародної конкурентоспроможності підприємства
Рис.2. Механізм впливу технологічних перетворень на міжнародний поділ праці
Рис. 3. Система факторів конкурентоспроможності
Рис. 4. Структуризація внутрішніх і зовнішніх факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства
Рис. 5. Модель розвитку національної економічної системи як кібернетичного «чорного ящика»
Рис. 6. Рівень конкурентоспроможності (К) національної економічної системи (НЕС) як результат регулювання вхідних вимог (Rі)
Результативність господарської діяльності промислових підприємств Харківського регіону за критеріями продуктивності (а), ефективності (
Рис.7. Система показників міжнародної конкуренто-спроможності підприємства
Рис. 8. Методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства
Рис. 9. Багатокутники міжнародної конкурентоспроможності підприємств А і Б
1.71M
Category: economicseconomics
Similar presentations:

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства

1. Тема 3. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства

1. Сутність і ґенеза теоретичних моделей міжнародної
конкурентоспроможності підприємства
2. Фактори міжнародної конкурентоспроможності
підприємства
3. Інституційні технології формування міжнародної
конкурентоспроможності підприємства
4. Показники і методи оцінки міжнародної
конкурентоспроможності підприємства

2. Література

1. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. –
Львів: Компакт – ЛВ, 2005. – С. 62-86
2. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних
систем: теорія, механізм регулювання та управління.
Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 113-125
3. Піддубний І.О., Піддубна Л.І.Теорія
конкурентоспроможності: сучасний стан і предметнометодологічні аспекти розвитку. Економіка України. 2007.
– № 8 (№ 49). – С. 52-60
4. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. – М.:
«Международные отношения», 1993. – С. 42-64.
5. Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. та ін.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю
підприємств: Навчальний посібник / за ред. І.Ю.Сіваченко,
Ю.Г.Козак, Ю.І. Єханурова. – К.: Центр навчальної
літератури, 2006. – С. 67-75.

3. Рис. 1. Системно-праксеологічна модель міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Міжнародні правила і норми конкурентної взаємодії
Підприємство
Зовнішній ринок
Передумови входження до ринку
ПІДПРИЄМСТВО
Простір станів
підсистеми А
Простір станів
ринку
К
Вхід
ЗОВНІШНІЙ
РИНОК
Простір
взаємодії
F(t) - функція станів підсистеми;
T - інтервал станів;
Y[St] - вихідний стан у момент часу t
Міжнародний економічний простір
Рис. 1. Системно-праксеологічна модель міжнародної
конкурентоспроможності підприємства

4. Рис.2. Механізм впливу технологічних перетворень на міжнародний поділ праці

Фінансові
ресурси
Концентрація світових
інвестиційних потокі в межах
інтеграційних угруповань
розвинених країн
Модель
конкуренції
Переважне використання
технологічних переваг у
конкуренції
Структура й
умови
міжнародно
ї торговлі
Зміна георафічної і товарної
структури та умов міжнародної
торгівлі
Рис.2. Механізм впливу технологічних перетворень
на міжнародний поділ праці
зростання
Відносне звуження попиту
розвинених країн на сировинні
ресурси інших країн
Конкуретноспроможність
Технологічні
аутсай
дери
зниження
Сировинні
ресурси
Технологічні
лідери
МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
Трудові
ресурси
Зміна структури попиту:
зростання на кваліфікований
труд: зменшення на
некваліфікований труд

5. Рис. 3. Система факторів конкурентоспроможності

2 рівень
Фенотип
Фактори:
Похідні
1 рівень
Int
Генотип
T
Основні
Ins
N
Int – інтелектуальний;
Т – технологічний;
N – природний;
Ins – інституційний;
О – організаційний;
Inf – інформаційний
Inf
O
1 рівень
Похідні
2 рівень
Рис. 3. Система факторів конкурентоспроможності

6. Рис. 4. Структуризація внутрішніх і зовнішніх факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Р
О
Д
Н
І
Н А
Ц
І
О
А
І
М
Н
економічні
А
Н
загальноекономічні
політичні
Л
науково-технологічні природнокліматичн
Ж
Ь
і
військово-політичні
культурно-історичні
інституціональні
ЗОВНІШНІ
соціальні
Н
І
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В
И
Д
технічні
В
технологічні
І
інтелектуальні
С
організаційні
Р
фінансові
У
товарні
С
просторові
Е
ВНУТРІШНІ
операційна
інвестиційна
інноваційна
Д
фінансова
І
Я
маркетингова
Л
Ь
Н О
С Т
І
Д
В И
Р
Рис. 4. Структуризація внутрішніх і зовнішніх факторів
міжнародної конкурентоспроможності підприємства

7. Рис. 5. Модель розвитку національної економічної системи як кібернетичного «чорного ящика»

Стан 1
Вимоги
Вхід
Підтримка
Стан 2
Рішення
Національна економічна
система (НЕС)
Вихід
(НЕС)
Дії
Рис. 5. Модель розвитку національної економічної системи
як кібернетичного «чорного ящика»

8. Рис. 6. Рівень конкурентоспроможності (К) національної економічної системи (НЕС) як результат регулювання вхідних вимог (Rі)

Зовнішнє
середовище
Регулятивна
зона
Виходи
(рішення)
Очікування
населення
Мотивація
НЕС
Політичний
інститут
Вимоги
Ідеологія
Інтереси
Переваги
Рис. 6. Рівень конкурентоспроможності (К) національної
економічної системи (НЕС) як результат регулювання
вхідних вимог (Rі)

9. Результативність господарської діяльності промислових підприємств Харківського регіону за критеріями продуктивності (а), ефективності (

Результативність господарської діяльності промислових підприємств Харківського регіону за
критеріями продуктивності (а), ефективності (б) та конкурентоспроможності (в), (2006 р.)
Критерії результативності

з/п
Підприємство,
вид основної продукції
Обсяг
виробництва, грн./год. (а)
Рентабельність, % (б)
Конкурентна
позиція (в)
1
ДП «Завод «Електроважмаш»
(генератори до парових турбін)
10,6
10,8
Р – слабка (Б)
2
ДП «Харківський завод транспортного
устаткування»
(автопаливозаправники АТЗ-4-5337)
12,1
24,1
Р – слабка (Б)
3
ВАТ «Харківський машинобудівний завод
«Світло шахтаря» (конвеєри шахтні
скребкові)
19,4
26,8
М – помірна (Б)
4
ВАТ «Харківський підшипниковий завод»
(підшипники кочення)
17,2
14,9
М – помірна (А)
5
ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»
(авіаційно-технічні агрегати)
17,1
18,9
Р – слабка (Б)
6
ВАТ «Харківський завод «Кондиціонер»
(кондиціонери очищення)
16,2
13,0
М – помірна (Б)
7
ВАТ «Харківський завод агрегатних верстатів»
(агрегаті спеціальні, верстати)
11,8
11,7
Р – слабка (Б)
8
СП «Харківський завод під`ємно-транспортного
устаткування» (крани мостові електричні)
31,2
29,0
S – сильна (Б)
9
ВАТ «Хартрон» (системи управління об’єктами
ракетно-космічної техніки)
36,5
19,6
S – сильна (А)
10
ХВО «Протон» (цифрові автоматичні телефонні
станції)
16,0
10,5
Р – слабка (Б)
11
ДП «ПЕМЗ» (електромашини великі)
12,0
7,8
Р – слабка (Б)

10. Рис.7. Система показників міжнародної конкуренто-спроможності підприємства

Факторна
модель
конкурентоспроможності
Ключові
фактори
конкурентоспроможності
Результат
Фунд
амен
таль
на
діагн
ости
ка
Експр
есдіагн
ости
ка
Рівень
конкурентоспроможності
Ринкова
Рентабечастка
Обсяг Рівень
льність
підприємекспорту маркеекспорту
ства
тингу
Рівень
Рівень Імпортна Рівень
Імпортна концент- диверси залежніс вхідного
рації
фікації
ть
бар’єру
ємність
Поведінка
Структура
ринку
Базові
умови
Базові
фінансовоекономічні
показники
Показники
ефективності
(продуктивно
сті)
Показники
стану
активів
Показники
розподілу
ресурсів
Стратегічний потенціал підприємства
Зовні
шні
резул
ьтати
вні
пото
ки
Внут
рішні
резул
ьтати
вні
пото
ки
Рис.7. Система
показників
міжнародної
конкурентоспроможності
підприємства

11. Рис. 8. Методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства

12. Рис. 9. Багатокутники міжнародної конкурентоспроможності підприємств А і Б

Збут
Ціна
Бізнес-середовище
Підприємство Б
Витрати
Підприємство А
Якість
Маркетинг
Технологія
Ринкова частка
Фінанси
Менеджмент
Рис. 9. Багатокутники міжнародної конкурентоспроможності
підприємств А і Б
English     Русский Rules