14.10M
Categories: economicseconomics businessbusiness

Бізнес-планування. Підготовча стадія розроблення бізнес-плану. (Тема 5.1)

1.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Піменова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
Кафедра економіки підприємства
Київ – 2015

2.

ТЕМА:
Підготовча стадія розроблення
бізнес-плану

3.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
1. Бізнес-план як інструмент реалізації
стратегії підприємства.
Характеристика основних етапів
стратегічного планування.
2. Оцінювання зовнішнього і
внутрішнього середовища у бізнесплануванні.
3. Правила формулювання місії та
основи цілепокладання.
4. Характеристика типових стратегій
та особливості їх вибору.

4.

Бізнес-план як інструмент реалізації
стратегії підприємства
Стадія підготовки – наступний етап після
початкового процесу розроблення бізнесплану. На цій стадії ще не починають
розробляти бізнес-план як документ і
формувати його структурні частини, однак
більшість отриманих результатів та
розроблених матеріалів у подальшому мають
своє місце в окремих розділах бізнес-плану.

5.

Загальна логіка процесу стратегічного
планування на стадії підготовки
-

6.

Оцінювання зовнішнього і
внутрішнього середовища
Зовнішній аналіз передбачає оцінку
зовнішніх стосовно підприємства
чинників, тобто тих умов, які підприємство
не може змінити, але вони об’єктивно
складаються в зовнішньому середовищі та
впливають на результати господарювання.
Мета зовнішнього аналізу – виявлення
сприятливих можливостей і загроз, а
також ідентифікація ключових чинників
досягнень у визначеному виді
підприємницької діяльності.

7.

Оцінка сприятливих зовнішніх
можливостей та загроз
Під сприятливими можливостями розуміють
чинники зовнішнього середовища, котрі сприяють
досягненню цілей бізнес-проекту. Відтак до
зовнішніх загроз чи небезпек належать умови
зовнішнього середовища, що обмежують
можливості підприємства, спрямовані на
досягнення цілей.
Для вивчення рівня впливу зовнішнього середовища
на реалізацію підприємницького проекту
необхідно передусім узагальнити всі можливі
чинники зовнішнього середовища, які впливають
або можуть впливати на реалізацію бізнеспроекту підприємства

8.

Матриця оцінки загальноекономічних
чинників впливу зовнішнього середовища

9.

Матриця оцінки загальноекономічних
чинників впливу зовнішнього середовища

10.

Матриця оцінки загальноекономічних
чинників впливу зовнішнього середовища

11.

Матриця оцінки загальноекономічних
чинників впливу зовнішнього середовища

12.

Галузеві чинники
До них відносяться: кількість, розміри і типи
підприємств, які існують в галузі; динаміку основних
економічних показників розвитку галузі; витрати та
місткість виробництва; індекс доходності; динаміку
попиту на продукцію (послуги); наявність та
доступність постачальницьких ресурсів;
характеристики основних споживачів і под.
Аналіз галузевих чинників дає можливість на
підготовчий стадії розроблення бізнес-плану виявити, чи
перспективна галузь, в якій планує діяти підприємство,
ґрунтуючись на темпах зростання обсягів виробництва і
реалізації продукції (надання послуг), зміни рівня
конкуренції, особливостях проходження певної стадії
життєвого циклу продукції або навіть розвитку галузі,
напрямах зміни споживчих уподобань та переваг.

13.

Виявлення сильних і слабких сторін
підприємства
Слабкими сторонами є основні
характеристики виробничогосподарської та фінансової діяльності
підприємства, за котрими воно
поступається основним конкурентам.
Сильні сторони відповідають
конкурентним перевагам, або принаймні
характеристикам, за якими підприємство
не поступається конкурентам.

14.

Виявлення сильних і слабких сторін
підприємства
S W O T -а н а л із
S
w
O
T

15.

П р и к л а д S W O T -а н а л із у м о л о ч н о г о M e tr o C a s h & C a r r y
S
" Щ о д е н н е в ж и в а н н я " п р о д у к т ів ;
Н и з ь к а ц ін о в а п о л іт и к а п р о т и к о н к у р е н т ів ;
" П ід о д н и м д а х о м " к о н ц е п ц ії;
П р о д а ж п р о д у к т ів п о " О д и н и ц і м е т р о " :
з р у ч н іс т ь д л я п р о ф е с ій н и х к л іє н т ів ;
р ів н і;
С в іж іс т ь п р о д у к т ів т а
д о б р і у м о в а х з б е р іг а н н я ;
Н а я в н іс т ь в с іх д о к у м е н т ів ,
н е о б х ід н и х д л я п р о ф е с ій н и х к л іє н т ів .
w
К
В
П
А
о р о т к і т е р м ін и п р и д а т н о с т і;
т р а т а д е я к о г о м іс ц е в о г о а с о р т и м е н т у ;
о г а н а л о г іс т и к а в р е г іо н а х ;
г р е с и в н а к о н к у р е н ц ія н а р е г іо н а л ь н о м у
Ф ік с о в а н а ц ін о в а п о л іт и к а д е я к и х в а ж л и в и х
п о с т а ч а л ь н и к ів
O
Р озви ток асорти м ен ту «власн ого брен д у»;
Р озви ток "О ди н и ц і м етро",
с п р я м о в а н и х н а п р о ф е с ій н и х к л іє н т ів ;
Л о г іс т и ч н а п л а т ф о р м а д л я
м о л о ч н и х п р о д у к т ів ;
Р озви ток асорти м ен ту
в ід п о в ід н о д о п о т р е б к л іє н т ів ;
П о д а л ь ш е р о з ш и р е н н я М е т р о в У к р а їн і;
С п е ц іа л ь н і п р о п о з и ц ії д л я о п т о в и х к л іє н т ів .
T
Р о з в и т о к м іс ц е в и х к о н к у р е н т ів ;
П рибуття сильних
м іж н а р о д н и х к о н к у р е н т ів ;
З м ін а з а к о н о д а в ч о ї п о л іт и к и ;
С ір и й р и н о к ;
В ід с у т н іс т ь с и р о г о м о л о к а н а р и н к у .

16.

17.

Gap Analysis
Gap Analysis - це комплексне аналітичне дослідження, що вивчає
невідповідності, розриви між поточним станом компанії і
бажаним. Цей аналіз також дозволяє виділити проблемні зони
("пляшкове горлечко"), що перешкоджають розвитку, і оцінити
ступінь готовності компанії до виконання переходу від поточного
стану до бажаного.
Ці розриви в загальному вигляді можуть включати:
- розрив між ринковим пропозицією компанії (у найширшому сенсі)
і існуючим на ринку рівнем попиту;
- розрив між поточною діяльністю або бізнес-процесами та їх
характеристиками, і баченням того, як має бути в ідеалі або з
точки зору керівництва;
- розрив між дійсними цілями і завданнями роботи компанії в
цілому і співробітників зокрема з одного боку і з іншого боку теоретично необхідними цілями і завданнями;
- розрив між поточними показниками роботи і кращими
показниками в галузі (benchmarks).

18.

Gap Analysis
Говорячи про GAP-аналіз, як правило розуміють набір
заходів, що дозволяють робити висновки про
невідповідність внутрішнього середовища маркетингу
зовнішнього оточення або про внутрішні
невідповідності. Це може бути, наприклад, між
планами керівництва і розумінням виконавців, а також
невідповідність асортименту структурі попиту,
невідповідність продукції аналогічної продукції
конкурентів, невідповідність сприйняття продукції та
її окремих якостей по порівнянням з сприйняттям
продукції конкурентів, можна говорити також і про
GAP-аналіз відмінностей між ідентичністю бренду і
його сприйняттям.
Мета GAP-аналізу в тому, щоб виявити ті ринкові
можливості і можливості компанії, які можуть стати
для компанії ефективними ринковими перевагами.

19.

Приклад Gap Analysis молочного відділу Metro
Cash & Carry
Бракуючий асортимент
HORECA або КаБаРе:
Імпортні сири (італійський діапазон, французький
дальності, Швейцарія);
Скибочки сиру (імпорт локальних +);
Тертий сир (імпорт);
Сир тофу;
Приготування крему (відмінна якість);
Преміум молочного асортименту
Трейдери:
Місцевий молочний асортимент (в деяких регіонах);
Асортимент місцевого сир (в деяких регіонах);
Свіжі дріжджі
Роздрібні покіпці:
Преміум молочний асортимент;
Преміум асортимент сиру.

20.

Приклади проектів по результатам Gap
та SWOT аналізів:
Розвиток оптових продаж:
Спеціальні пропозиції для професійних клієнтів
(розмір упаковки, продуктів, ціни);
Прямий імпорт сиру в рамках міжнародного
дистриб'ютора сиру:
кращі ціни (без посередників);
Збільшення імпорту асортименту сиру
Молочні платформа:
Наявність продуктів у регіонах
Розвиток власних торгових марок:
ARO: сметана, вершкове масло, молоко
MQ сир

21.

PEST-аналіз
PEST-аналіз (іноді позначають як STEP) це маркетинговий інструмент, призначений для виявлення
політичних (P - political), економічних (E - economic),
соціальних (S - social) і технологічних (T - technological)
аспектів зовнішнього середовища, які впливають на бізнес
компанії.
Політика вивчається, тому що вона регулює владу, яка в
свою чергу визначає середовище компанії і отримання
ключових ресурсів для її діяльності. Основна причина
вивчення економіки - це створення картини розподілу ресурсів
на рівні держави, яка є найважливішою умовою діяльності
підприємства. Не менш важливі споживчі переваги
визначаються за допомогою соціального компонента PESTаналізу. Останнім чинником є технологічний компонент.
Метою його дослідження прийнято вважати виявлення
тенденцій у технологічному розвитку, які часто є причинами
змін і втрат ринку, а також появи нових продуктів.

22.

PEST-аналіз

23.

P (політика)
PEST-аналіз
Е (економіка)
S (социум)
Т (технологія)
Група факторів (х…)
Група факторів (х…)

24.

Правила формулювання місії та основи
цілепокладання
Роль місії у процесі бізнес-планування є важливою, оскільки її
чітке та правильне усвідомлення допомагає розробникові бізнесплану, а в подальшому його керівництву та персоналу
усвідомлювати цілі, котрі повинні бути реалізовані, обирати в
різних ситуаціях єдину позицію, покликану сприяти формуванню
внутрішньо фірмової культури; створити цілісний і привабливий
імідж підприємства у зовнішньому середовищі його
функціонування, розкриваючи економічну та соціальну роль у
суспільстві, яку підприємство має на меті забезпечити.
Місія підприємства має містити характеристику таких
елементів:
товарів, послуг;
споживачів;
географії (ринки (сегмента ринку);
проблем виживання;
філософії підприємства;
уявлення про підприємство.

25.

Правила формулювання місії та основи
цілепокладання
Фундаментальні джерела місії підприємства
– його принципи й етика, ціннісні орієнтири,
культура та філософія.
Місія компанії – елемент стратегії, який
відображає існуючу на ринку можливість
задовольняти певний вид потреб, постачаючи
певний вид продукції для певної категорії
споживачів в умовах конкурентної боротьби з
визначеною групою постачальників.
Місія проекту – відповідальне завдання, яке
відображає основну ідею проекту.

26.

Правила формулювання місії та основи
цілепокладання
Ціль – це майбутній бажаний стан, мотив або рушій
поведінки;це параметри діяльності, досягнення котрих
обумовлено місією підприємства і на реалізацію котрих
спрямована його господарська діяльність.
Доцільно формувати стратегічні цілі підприємства за
такими напрямами діяльності:
Становище на ринку.
Інноваційна діяльність.
Наявність ресурсного забезпечення й ефективність його
використання;
Дохідність і прибутковість діяльності;
Ефективність управління.
Персонал підприємства.
Соціальна відповідальність бізнесу.

27.

Правила формулювання місії та основи
цілепокладання
Процес формування цілей має декілька етапів:
пошук цілей; аналіз можливостей; вибір;
планування заходів; реалізація на практиці;
перегляд та уточнення.
Правильно сформовані цілі повинні бути:
- конкретними (наприклад, збільшити обсяг
продажу за 2 роки на 10%);
- зорієнтованими у часі;
- реалістичними;
- узгодженими, взаємопов’язаними,
несуперечливими;
- сформульованими письмово тощо.

28.

Бізнес-моделювання як складова бізнеспланування
Бізнес-модель - це те, що відрізняє вас
від інших, це ваша унікальність, яка
виражена через взаємозв'язок між
самими критичними факторами вашого
успіху.
Бізнес-модель важливіше місії,
стратегії та плану грошових потоків.
Це основа вашого конкурентної переваги.
(Сергій Турко, головний редактор видавництва
“Альпіна Паблішер”)

29.

Різновиди бізнес-моделей
Не існує якоїсь єдино можливою
бізнес-моделі ...
Насправді є маса можливостей і
варіантів, і нам просто
потрібно знайти їх всі.
(Тім О’Рейлі, генеральний директор, O’Reilly)

30.

Різновиди бізнес-моделей

31.

Різновиди бізнес-моделей

32.

Різновиди бізнес-моделей

33.

Різновиди бізнес-моделей

34.

Різновиди бізнес-моделей

35.

Різновиди бізнес-моделей

36.

Різновиди бізнес-моделей

37.

Різновиди бізнес-моделей

38.

Різновиди бізнес-моделей

39.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules