4.33M
Categories: economicseconomics businessbusiness

Бізнес-планування. Зміст бізнес-плану та основні чинники його формування. (Тема 2)

1.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Піменова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
Кафедра економіки підприємства
Київ – 2016

2.

Зміст бізнес-плану та основні чинники його
формування залежить від таких факторів:
1) аудиторії, на яку розрахований
бізнес-план;
2) цілей розробки бізнес-плану;
3) масштабів бізнесу та обсягу
фінансових потреб;
4) сфери поширення бізнесу;
5) характеристики продукту (послуги)
бізнесу;
6) інвестиційної ситуації, у якій
розробляється.

3.

Три основні блоки БП:
:
перший блок – опис ключових,
найважливіших та най значущіших аспектів
майбутнього бізнесу; опис стану та
майбутнього рівня розвитку бізнесу, якого
хоче досягнути підприємець завдяки
реалізації бізнес-плану;
другий блок – містить конкретні заходи
реалізації бізнес-плану, які мають якісне та
кількісне вимірювання за різними
функціональними;
третій блок – спеціальні фінансові показники,
які вказують на кінцеві результати реалізації
бізнес-плану

4.

Бізнес-план
Бізнес-план - це письмовий документ,
в якому викладено сутність
підприємницької ідеї, шляхи й
засоби її реалізації та
охарактеризовано ринкові,
виробничі, організаційні та
фінансові аспекти майбутнього
бізнесу, а також особливості
управління ним.

5.

Структура бізнес-плану
Титульний аркуш.
Меморандум про конфіденційність.
Зміст бізнес-плану.
Резюме.
Галузь, фірма та її продукція (послуги):
4.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку
галузі.
4.2. Опис продукту (послуги) фірми.
4.3. Патенти, товарні знаки, інші права
власності.
4.4. Стратегія зростання фірми.

6.

Структура бізнес-плану
Дослідження ринку:
5.1. Загальна характеристика ринку продукту.
5.2. Цільовий ринок бізнесу.
5.3. Місцезнаходження фірми.
5.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.
Маркетинг-план:
6.1. Стратегія маркетингу.
6.2. Передбачувані обсяги продажу.
Виробничий план:
7.1. Основні виробничі операції.
7.2. Машини й устаткування.
7.3. Сировина, матеріали та комплектувальні
вироби.
7.4. Виробничі й невиробничі приміщення.

7.

Структура бізнес-плану
Організаційний план:
8.1. Форма організації бізнесу.
8.2. Потреба в персоналі.
8.3. Власники бізнесу й команда
менеджерів.
8.4. Організаційна схема управління.
8.5. Кадрова політика та стратегія.
Оцінка ризиків:
9.1. Типи можливих ризиків.
9.2. Способи реагування на загрози для
бізнесу.

8.

Структура бізнес-плану
Фінансовий план:
10.1. Прибутки та збитки.
10.2. План руху готівки.
10.3. Плановий баланс.
10.4. Фінансові коефіцієнти.
Додатки.

9.

Логіка розробки бізнес-плану
В и б ір п р о д у к ц ії ( п о с л у г ) д л я р и н к у
Д о с л ід ж е н н я р и н к о в о г о с е р е д о в и щ а м а й б у т н ь о г о б із н е с у
В и б ір м іс ц е з н а х о д ж е н н я ф ір м и
П р о г н о з у в а н н я о б с я г ів п р о д а ж у п р о д у к ц ії
В и з н а ч е н я в и р о б н и ч и х п а р а м е т р ів м а й б у т н ь о г о б із н е с у
О п р а ц ю в а н н я ц ін о в о ї т а з б у т о в о ї п о л іт и к и
О б ґр у н т у в а н н я в и б о р у о р г а н із а ц ій н и х п а р а м е т р ів ф ір м и
О п и с п о т е н ц ій н и х р и з и к ів б із н е с у і д ії д л я їх м ін ім із а ц ії
О ц ін к а ф ін а н с о в и х п а р а м е т р ів б із н е с у
Н а п и с а н н я в и с н о в к ів щ о д о о с н о в н и х п о л о ж е н ь б із н е с -п л а н у

10.

11.

Завдання для самостійної роботи
1. Чим відрізняється бізнес-план від
інших планів, що складаються
фірмою (підприємством,
організацією)?
2. Чому бізнес-план складається не
лише для нових, але й для діючих
фірм?
3. Чи розробляється бізнес-план для
реалізації некомерційних проектів?

12.

ДОПОВІДІ:
1. Особливості бізнес-планування в
Україні та закордоном.
2. Характеристика сучасних методик
бізнес-планування: методика UNIDO
(ЮНІДО); методика Світового банку;
Методичні рекомендації з розробки
бізнес-планів інвестиційних проектів
(затверджені наказом Державного
агентства України з інвестицій та
розвитку).
3. Комп’ютеризація процесу бізнеспланування.

13.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules