Методи боротьби різних країн з глобальною економічною кризою 2007—2010 рр.
Методи боротьби різних країн з глобальною економічною кризою 2007—2010 рр.
Методи боротьби різних країн з глобальною економічною кризою 2007—2010 рр.
Методи боротьби різних країн з глобальною економічною кризою 2007—2010 рр.
1.14M
Category: economicseconomics

Глобальний економічний цикл. Лекція 3. Природа глобальної економічної циклічності

1.

Лекція 3. Глобальний економічний цикл
Природа глобальної економічної циклічності
Глобальні економічні кризи
Антициклічне регулювання в глобальній економіці
Інформаційне забезпечення:
1. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива:
монографія / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук [та ін.]; за заг. ред.
д-рa екон.наук, професорів Д.Г. Лук’яненка та А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2010. –
334 с.
2. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): колект.
Монографія / [О.Г. Білорус, О.В. Гаврилюк, Д.Г. Лук’яненко та ін.]; кер. Авт.кол. і
наук. ред. О.Г. Білорус. – Київ: КНЕУ, 2014. – 432 с.
3. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование:
монография / Д.Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот, Я. Столярчук и др.; под науч.
ред. проф. Д.Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466с.
4. Глобальна економіка: дискредитація стандартів розвитку / Д. Лук’яненко, О.
Павловська // Ринок цінних паперів України. – 2008. - №11-12. – С. 3-11.
5. Глобальні фінансові дисбаланси та їх макроекономічні наслідки / Д. Лук’яненко,
А. Поручник, Я. Столярчук // Журнал європейської економіки. – 20110. – Т.9, № 1.
– С. 73-92.

2.

С в іт у ц іл о м у
1990
0 ,8
1995
2000
2005
2010
2014
Р о з в и н у т і к р а їн и
0 ,0
– 0 ,8
– 1 ,6
– 2 ,4
1990
6 ,0
1995
2000
2005
2010
2014
К р а їн и , щ о р о з в и в а ю т ь с я ,
і к р а їн и з н о в о с т в о р ю в а н и м и р и н к а м и
2
2
2
1
1
8
4
0

8
4
0
6
2
2
2
2
1
1
8
4
0

8
4
0
6
2
4
4
40
4 ,5
32
3 ,0
24
1 ,5
16
0 ,0
8
– 1 ,5
0
– 3 ,0
1990
1995
2000
2005
2010
2014
–8
Д е р ж а в н і за о щ а д ж е н н я (п р а в а ш к а л а )
П р и в ат н і за о щ а д ж ен н я (п р а в а ш к а л а )
Ін в е с т и ц ії (п р а в а ш к а л а )
Р а х у н о к п о т о ч н и х о п е р а ц ій (л ів а ш к а л а )
Рис. Глобальні заощадження, інвестиції та рахунок поточних операцій (у % світового ВВП)

3.

Динаміка обсягів глобального ринку деривативів за інструментами та регіонами
протягом 1995—2009 рр.
* Дані за перший квартал.
Джерело: Global Financial Stability Report: Financial Stress and Deleveraging Macro-Financial Implications and Policy. October 2008. —
IMF, 2008. — Р. 184—185; Global Financial Stability Report: Navigating the Financial Challenges Ahead. October 2009. — P. 186—187

4.

18,0
16,708
16,0
14,0
11,260
12,0
10,607
10,0
8,0
6,321
6,0
3,516
4,0
2,0
0,0
2,088
1,020 0,875
2,690
2,387
3,486
1,289 1,412
Коефіцієнт варіації, од.
Середні темпи економічного
зростання, %
Країни — ключові інноватори, у тому числі:
2,804
1,326
Коефіцієнт асиметрії, од.
Країни — ключові інноватори, що входять до складу країн «великої сімки»;
Країни — ключові інноватори, що відносяться до НІК.
Країни, що розвиваються, у тому числі:
Країни, що розвиваються, — експортери нафти
Рис. Діаграма коефіцієнтів асиметрії економічних циклів,
1980-2004 рр.

5.

Аналіз чинників, що призводять до економічних рецесій та
економічного пожвавлення*
Чинники (складові ВВП)
Оцінка для
21 країни
Період у розрізі десятиліть
1970-ті рр.
1980-ті рр.
1990-ті рр.
Оцінка для
країн «великої
сімки»
Аналіз чинників, що призводять до економічної рецесії (відношення зміни окремого чинника від вершини до
низини до такої зміни ВВП, %)
Запаси
66
78
77
36
52
Приватні інвестиції
50
47
36
72
67
Приватне споживання
Чистий експорт
Урядові видатки
ВВП
12
2
14
– 21
– 16
– 21
– 10
– 13
–9
Зміна від вершини до низини, у % до вершини
– 2,7
– 3,8
– 2,1
24
22
– 30
–6
– 27
–5
– 2,2
– 2,4
Аналіз чинників, що призводять до економічного пожвавлення (відношення зміни окремого чинника протягом
перших 4-х кварталів після низини до такої зміни ВВП, %)
Запаси
Приватні інвестиції
25
5
38
6
25
9
–6

21
18
Приватне споживання
45
44
38
63
52
Чистий експорт
Урядові видатки
ВВП
6
-2
11
18
19
14
17
32
Зміна протягом перших 4-х кварталів після низини, у % до низини
3,5
5,6
3,0
2,2
–1
10
3,4
* Аналіз проведено для 21 країни з розвинутою ринковою економікою: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія,
Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія,
Великобританія, США.
Джерело: World Economic Outlook 2002 (April): Recessions and Recoveries. — Washington: International Monetary Fund, 2002. — P. 123.

6.

політичні
соціальні
закономірні
стихійні
промислові
фінансові
валютні
банківські
боргові
циклічні
структурні
системні
Рис. Систематизація і логіка розвитку криз

7.

Характеристика фінансових криз та економічних рецесій протягом
1881—2000 рр. *
Довоєнний
період
Міжвоєнний
період
Період дії
БреттонВудських угод
Період після
дії БреттонВудських угод
(1881—1913
рр.)
(1919—1938
рр.)
(1950—1972
рр.)
(1973—2000
рр.)
4,9
13,1
7,1
9,7
2,3
4,8
0,0
2,0
валютні кризи
1,2
4,3
6,9
5,2
подвійні кризи
1,4
4,0
0,2
2,5
10,7
8,5
6,7
14,3
Високорозвинені
держави
9,7
8,5
8,1
14,1
Країни, що
розвиваються
11,0
8,5
4,2
15,1
19,6
29,3
14,6
19,9
Високорозвинені
держави
7,8
25,0
12,3
18,1
Країни, що
розвиваються
24,5
39,0
18,1
27,8
Показник
Частота
фінансових
криз (% від кількості
років)
У тому числі**:
банківські кризи
Глибина рецесій
(% від ВВП)***
Без фінансових криз
З фінансовими кризами
Аналіз проведено для 21 країни світу, серед яких високорозвинуті держави — Австралія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція,
Німеччина, Греція, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США; країни, що
розвиваються, — Аргентина, Бразилія, Чилі.
**
Частота фінансових криз визначається як відношення кількості криз до кількості країн-років (кількість країн, помножена на кількість років у
межах періоду, що розглядається).
***
Глибина рецесій визначається як кумулятивна різниця між фактичним зростанням та попереднім трендовим його рівнем.
*
Джерело: World Economic Outlook 2002 (April): Recessions and Recoveries. — Washington: International Monetary Fund, 2002. — Р. 113.

8.

Рис. Відношення зовнішнього приватного боргу до ВВП в різних
країнах на 1 січня 2011 року, %

9. Методи боротьби різних країн з глобальною економічною кризою 2007—2010 рр.

Країна
США
Сумарні обсяги
запланованої
(програмної)
фінансової
підтримки
3,7 трлн дол. США
Цілі та механізми виділення і використання фінансових коштів
— забезпечення стійкості іпотечного ринку за допомогою націоналізації приватних компаній,
зайнятих у сфері іпотечного бізнесу («Fannie Mae», «Freddiе Mac»), страхування урядом США
довгострокових іпотечних кредитів з фіксованою ставкою відсотка;
— забезпечення стійкості та нарощування ліквідності фінансово-банківської системи через
викуп державою проблемних активів банків та інших фінансових організацій (іпотечних
кредитів на житло і комерційну нерухомість, автокредитів), у рамках загальнодержавної
програми TAPR; викуп ФРС корпоративних боргів у фондів грошового ринку; націоналізацію
компанії банківського бізнесу «Bear Stearns» (через надання їй урядового кредиту на суму 29
млрд дол. США);
— підтримка страхового ринку способом націоналізації урядом США страхової компанії AIG
(через надання їй урядового кредиту на суму 85 млрд дол. США);
— підтримка фондового ринку через тимчасове кредитування Казначейством США фондових
дилерів (операторів цінних паперів Казначейства США); кредитування ФС ринку комерційних
цінних паперів;
— стимулювання споживчого попиту способом випуску Казначейством США споживчих чеків
(600 дол. США в розрахунку на одну особу) і зниження оподаткування фізичних осіб;
— стимулювання попиту на ринку нерухомості через запровадження податкових пільг для
покупців першого будинку (до 7,5 тис. дол. США на одного покупця);
— стимулювання Казначейством США інвестицій у фонди грошового ринку через
гарантування їх державою;
— зниження податкового навантаження на бізнес через надання йому податкових пільг;
— захист від безробіття через збільшення періоду одержання допомоги з безробіття (від 26 до
39 тижнів);
— поліпшення фінансового становища муніципалітетів і штатів через викуп закладеного майна

10. Методи боротьби різних країн з глобальною економічною кризою 2007—2010 рр.

Країна
Німеччина
Сумарні обсяги
запланованої
(програмної)
фінансової
підтримки
695 млрд євро
Цілі та механізми виділення і використання фінансових коштів
— підтримка фінансових інститутів фондового ринку через: надання держгарантій за борговими
цінними паперами і підтвердженими зобов’язаннями фінансових інститутів терміном погашення
до 36 місяців;
— рекапіталізація банків через викуп їхніх проблемних активів (цінних паперів, зобов’язань) чи
отримання пайової участі у власності (наприклад, надання фінансової допомоги обсягом 8,2
млрд. євро Commerzbank);
— забезпечення фінансової стійкості страхових компаній способом гарантування державою їхніх
зобов’язань;
— забезпечення фінансової стійкості ринку нерухомості шляхом підтримання ліквідності
найбільших банків-операторів на ринку нерухомості (наприклад, виділення банківській компанії
«Hypo Real Estate Holding AG» 50 млрд євро для підтримання її ліквідності);
— стимулювання споживчої і підприємницької активності через: скасування податку на
автомобіль протягом року після купівлі його нового аналога; подвоєння податкового бонусу для
кваліфікованих робітників на два роки; виділення 3 млрд євро на реконструкцію житлового
фонду та об’єктів соціальної інфраструктури; організацію додаткової професійної перепідготовки
для населення старшого віку або з низькою кваліфікацією; організацію 1000 додаткових робочих
місць зі сприяння в пошуку роботи безробітним; подовження допомоги безробітним від 12 до 18
місяців; реалізації через програми поліпшення регіональної економічної структури (вартістю 200
млн євро); реалізацію програми кредитування малого і середнього бізнесу через державний банк
розвитку («Die Kreditanstalt fur Wiederaufbau» — KPW); відстрочення до 2012 р. ухвалення
закону щодо зниження нормативів викидів вуглекислого газу автомобілями і введення високих
штрафів за їх невиконання; реалізацію програми розвитку залізничного, автомобільного та
водного транспорту на період 2009—2010 рр. (вартістю 2 млрд євро); збільшення асортименту
кредитних інструментів KPW для підприємств, зайнятих інноваційною діяльністю, підприємств,
які сприяють нарощуванню своєї енергетичної ефективності й використанню відновлюваних
джерел енергії; розширення цілей фінансування Європейським Інвестиційним Банком у 2009 р.
до 10 млрд євро; зменшення податкового навантаження на німецькі родини обсягом 6 млрд євро в
2009 р. і 10 млрд євро в 2010 р., зокрема скорочення ставки страхування за безробіттям від 6,5 до
2,8 %; зменшення податкового навантаження на малий і середній бізнес

11. Методи боротьби різних країн з глобальною економічною кризою 2007—2010 рр.

Сумарні обсяги
запланованої
Країна
(програмної)
Цілі та механізми виділення і використання фінансових коштів
фінансової
підтримки
Великобританія 650 млрд англ.
— заходи, спрямовані на рекапіталізацію банків і компаній, нарощування ліквідності та
фунтів
стійкості банківської системи
Франція
361 млрд євро
Австрія
25 млрд євро
— заходи, спрямовані на нарощування ліквідності та стійкості банківської системи;
— захист приватних заощаджень через гарантування їх центральним банком на
необмежені суми до кінця 2009 р.
Бельгія
20 млрд євро
— заходи, спрямовані на рекапіталізацію банків і компаній, запобігання банкрутству
банків, нарощування ліквідності та стійкості банківської системи
Греція
28 млрд євро
— заходи, спрямовані на рекапіталізацію банків і компаній, нарощування ліквідності та
стійкості банківської системи
Ірландія
500 млрд євро
— надання урядом країни абсолютних гарантій за депозитами всіх ірландських банків
Італія
40 млрд євро
— рекапіталізація банків і будівельних компаній
Нідерланди
250 млрд євро
— рекапіталізація банків, фінансових компаній, нарощування ліквідності та стійкості
банківської системи
Канада
46 млрд канад. дол. — стимулювання економічного попиту населення через зменшення податкового
навантаження;
— підвищення стійкості іпотечного ринку та банківської системи
Данія
35 млрд крон
— захист банківських вкладів
Ісландія
1,1 млрд євро
— збереження банківської системи

12. Методи боротьби різних країн з глобальною економічною кризою 2007—2010 рр.

Республіка
Корея
Сумарні обсяги
запланованої
(програмної)
фінансової
підтримки
140 млрд дол. США
14 трлн вон
Японія
57 трлн єн
Австралія
14,4 млрд австрал. — підтримка економічного попиту через надання негайної та прямої фінансової допомоги
дол.
пенсіонерам (по 1,5 тис. дол. одиноким пенсіонерам, 2,1 тис. дол. — подружнім парам
пенсійного віку); надання прямої фінансової підтримки родинам із середніми і низькими
доходами (по 1 тис. дол. на кожну дитину); надання фінансової допомоги з купівлі першого
будинку
4 трлн. юанів
— стимулювання економіки через сприяння з боку держави спорудженню житлових будинків
для родин з низькими доходами; розвиток інфраструктури у сільській місцевості,
електроенергетики, водопостачання, транспорту, екологічних програм, НДДКР, відновлення
районів, постраждалих від стихійних лих; зменшення податку на додану вартість
Країна
Китай
Цілі та механізми виділення і використання фінансових коштів
— збереження національної банківської системи (через гарантування державою зовнішніх
боргів банків Південної Кореї обсягом 100 млрд дол. США);
— нарощування ліквідності банківської системи;
— стимулювання економіки за допомогою розробки й реалізації великих інфраструктурних
проектів, у тому числі розширення регіональної інфраструктури; скорочення податкового
навантаження на економічних суб’єктів
— стимулювання економічного попиту населення, підприємців через надання податкових
стипендій родинам (60 тис. єн у розрахунку на одну родину); гарантування державою позик і
кредитів для малого і середнього бізнесу; скорочення виплат у страхові фонди; зниження плати
за проїзд шосейними дорогами;
— стимулювання економіки шляхом збільшення в державному бюджеті резервів на
надзвичайне кредитування
Джерело: Николаев И. Аналитический доклад «Россия и мир против финансового кризиса» / И. Николаев, Т. Марченко, М.
Титова. — М. : ФБК, 2008. — С. 17—27.

13.

Гонитва
Розв’язання
Розв’язання
Рис. Модель розвитку фінансової кризи та
антикризове регулювання
English     Русский Rules