КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЯКА ЗАКРІПЛЮЄ ТА РЕГУЛЮЄ ПОВНОВЛАДДЯ НАРОДУ, ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА,
Види конституційно - правових відносин
Суб’єкт конституційного права
Суб’єктами конституційно-правових відносин є:
Конституція України — основний закон держави Україна. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го
Конституційно-правові відносини
Тесты
Тести
Відповіді:
Список литературы
466.63K
Category: lawlaw

Конституційне право України

1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

1. Поняття і загальна характ ерист ика конст ит уційного
права
2. Конст ит уційно-правові відносини т а їх види
3. Суб'єкт и конст ит уційно-правових відносин
4. Конст ит уційно-правові норми т а їх особливост і
5. Мет од конст ит уційно-правового регулювання
6. Предмет конст ит уційного права України
7. Джерела конст ит уційного права України
8. Загальна характ ерист ика т а ст рукт ура Конст ит уції
України
9. Іст орія Конст ит уції України

2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЯКА ЗАКРІПЛЮЄ ТА РЕГУЛЮЄ ПОВНОВЛАДДЯ НАРОДУ, ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА,

ОРГАНІЗАЦІЮ І
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ТА ДЕРЖАВИ В ЦІЛОМУ, ЗАСАДИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

3. Види конституційно - правових відносин

Види конституційно правових відносин
відносини, що характеризують державний
і суспільний лад;
відносини, пов'язані з визначенням основ
правового статусу особи та його гарантії;
відносини, що визначають особливості
організації державної влади, тобто
систему, порядок формування і
компетенцію її органів;
відносини, що визначають систему,
порядок організації та компетенцію
місцевого самоврядування.

4. Суб’єкт конституційного права

Суб’єкт конституційного права – це
встановлений конституційними
нормами адресат (носій), який може
мати юридичні права і нести
відповідні обов’язки.
Він має конституційно-правову
правоздатність або дієздатність.

5. Суб’єктами конституційно-правових відносин є:

1) Український народ як сукупніст ь
громадян різних національност ей, якому
належит ь вся повнот а влади на т ерит орії
республіки, корінні народи і національні
меншини.
2) Громадяни України, особи без
громадянст ва т а іноземці.
3) Українська держава (Україна як
держава).
4) Органи державної влади України.
5) Народні депут ат и т а посадові і
службові особи.

6.

6) Політ ичні парт ії і громадські
організації.
7) Терит оріальні громади, органи т а
інші суб’єкт и місцевого самоврядування.
8) Адмініст рат ивно-т ерит оріальні
одиниці, передбачені Конст ит уцією і
законами.
9) Державні т а інші підприємст ва,
уст анови і організації, навчальні й інші
державні, комунальні і приват ні
заклади.

7.

Конституційно-правові норми – це
встановлені чи санкціоновані
державою правила, які визначають
поведінку учасників конституційноправових відносин.
Вони становлять собою особливий
різновид норм системи
національного права. Їм властиві
риси, притаманні всім правовим
нормам.

8.

Джерело права – це форма (спосіб)
існування правових норм, яка перет ворює
право (як волю) в об’єкт ивовану
реальніст ь.
Джерел права. Це акт и-документ и,
традиції, правові (в т ому числі й
конст ит уційні) звичаї, правові прецедент и.
У більшост і випадків вони складают ь
сист ему джерел права (відповідно –
сист ему джерел галузі права). Все це
повною мірою ст осуєт ься й
конст ит уційного права, яке т акож має
відповідну сист ему джерел.

9. Конституція України — основний закон держави Україна. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го

Чинна Конст ит уція України складаєт ься з
15 розділів
161 ст аття зібрана у 14 розділів
XV розділ міст ит ь 16 перехідних
положень.
Текст у Конст ит уції передує Преамбула.

10.

Назва
Розділи
Статті
Преамбула
І
Загальні засади
ІІ
Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
21 — 68
ІІІ
Вибори. Референдум
69 — 74
IV
Верховна Рада України
V
Президент України
102 — 112
VI
Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої
влади
113 — 120
VII
Прокуратура
121 — 123
VIIІ
Правосуддя
1 — 20
75 — 101
124-131
ІХ
Територіальний устрій України
Х
Автономна республіка Крим
134-139
ХІ
Місцеве самоврядування
140-146
ХІІ
Конституційний Суд України
147-153
ХІІІ
Внесення змін до Конституції України
154-159
XIV
Прикінцеві положення
160-161
XIV
Перехідні положення
132 — 133

11.

1 липня 1992 р. Верховна Рада України
прийняла Пост анову про підгот овку нової
Конст ит уції України. Було розроблено
декілька проект ів, які всенародно
обговорювалися і допрацьовувалися
Верховною Радою України.
6 червня 1995 р. через загост рення
політ ичної обст ановки в країні як
тимчасовий захід було підписано
Конст ит уційний договір між Президент ом
і Верховною Радою України, який діяв до
ухвалення Верховною Радою чинної
Конст ит уції України 28 червня 1996 р.

12.

Інститут конституційного
права - це основний складовий
елемент системи конституційного
права України, який об'єднує
об'єктивно сформовану, цілісну і
відносно обособлену групу
функціонально взаємообумовлених
і структурно взаємопов'язаних
норм конституційного права, які
регулюють найбільш споріднені
суспільні відносини, що є
предметом конституційного права.

13.

14. Конституційно-правові відносини

Нормативно визначені суспільнополітичні відносини, що виникають,
змінюються або припиняються
внаслідок діяльності чи поведінки
суб'єктів конституційно-правових
відносин, або ж незалежно від їх
волі, як результат певного стану чи
статусу і породжують конституційні
права і обов'язки учасників цих
відносин

15. Тесты

Яке поняття візначає такий спосіб конституційно- правового регулювання, що дає можливість
відповідному субєктові діяти за тіх чи інших обставин на свій розсуд?
А) метод установлення
Б)метод зобов”зання
В) метод дозволяння
Г) метод заборони
Назвіть ту сферу суспільних відносин , яка не належить до тих, що регулюються конституційно
–правовими інститутами.
А)Зобов”зальне право
Б)основи правового статусу людини і громадянина
В)пряме волевиявлення
Г)територіальний устрій
Який вид конституції за спообом прийняття розроблений без участі представницького органу
та дарований народу монархом?
А)народна
Б)інкорпорована
В)монарша
Г)октройована

16. Тести

Визначте назву держави, за існування якої було прийнято чотири Універсали 1917-1918рр.
А)Українська Народна Республіка
Б) західноукраїнська Народна Республіка
В) Українська держава
Г) Українська Соціальна Радянська Республіка
Назвіть документ що вперше проголосив “верховенство,самостійність,повноту і неподільність
влади в межах території держави та незалежність і рівномірність у зовнішніх зносинах” України
А) закон України “Ппро правонаступництво”
Б) Декларація про держ. Сувернітет України
В) Акт про наголошення незалежності України
Г) Конституція України
Визначте форму правління , що існує в Україні після внесення змін до Конституції України
Законом від 8 грудня 2004рр.
А)презедентська республіка
Б) презедентсько – парламентська республіка
В) парламентська - презедентська республіка
Г) парламентська республіка

17. Відповіді:

1. В
2. Г
3. В
4. Б
5. Б
6. Б

18. Список литературы

Основная
Правознавство: підруч. Для
10кл.
Загальноосвіт.навч.закл.:
рівень стандарту, академ.
Рівень / С.С. Гавріш,
В.Л.Сутковий,Т.М.Філіпенко.К. : Гемеза, 2010. – 416 с. : іл.
18
English     Русский Rules