Маркетинг відносин у банку
МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН У БАНКУ
Оновлений комплексу маркетингу – концепція «8Р»
Основні особливості та відмінності маркетингу відносин від традиційного маркетингу
Концепція «оцінки клієнта під кутом 360°»
Концепція подієвого маркетингу або івент-маркетинг
Концепція управління досвідом
“Концепція соціально-етичного маркетингу”
Основні ініціативи соціально-етичного маркетингу за Ф. Котлером
Інші інноваційні методи просування товарів та послуг
Нейромаркетинг - нова галузь знань, яка є комбінацією двох сфер знань - неврології та традиційного маркетингу
Розділи нейромаркетингу:
Умови успіху концепції нейромаркетингу:
Сенсорний маркетинг
Аромамаркетинг
напрямки аромамаркетингу
переваги дає аромамаркетингу
Аудио-дизайн банку (візуальний мерчандайзинг)
Слогани найбільших банків
Банківський Інтернет-маркетинг
Інтернет-ресурси новин
Критерії оцінки веб-сайту банку
Ідеальний сайт – мінімум непотрібної інформації, максимум корисного тексту!
Ідеальний сайт – доступ до фінансової звітності!
Ідеальний сайт – обмежена іміджева реклама!
Ідеальний сайт – зручна інформація про продукти!
Ідеальний сайт банку – це безпека!
7.05M
Category: marketingmarketing

Маркетинг відносин у банку

1. Маркетинг відносин у банку

1. Загальна характеристика маркетингу відносин у банку
2.Концепції розвитку банківського
маркетингових відносин:
бізнесу
в
межах
концепція соціально-етичного маркетингу;
концепція «оцінки клієнта під кутом 360°;
концепція подієвого маркетингу (event-based marketing);
концепція управління досвідом;
нейромаркетинг;
сенсорний маркетинг;
аромомаркетинг;
банківський інтернет-маркетинг
системи

2. МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН У БАНКУ

Загальні теоретичні основи системи маркетингу
відносин були розроблені в 1980-х рр. шведськими
вченими в рамках промислового маркетингу, а вже до
кінця 1990-х рр. був розроблений її прикладний
інструментарій,
що
являє
собою
сукупність
конкретних методів, прийомів і засобів встановлення,
розвитку та підтримання відносин компанії зі
споживачами.

3.

Класичний комплексу маркетингу (4P):
- товар (product),
- ціна (price),
- просування на ринок (promotion)
- розподілення (place/position)
>3

4. Оновлений комплексу маркетингу – концепція «8Р»

Окрім основних чотирьох «Р»
- товар (product),
- ціна (price),
- просування на ринок (promotion)
- розподілення (place/position)
додаткові елементи:
physical evidence – навколишнє оточення, в якому надається послуга;
people – всі люди, присутні при наданні послуги, включаючи персонал
і споживачів;
process – всі процедури, механізми, види діяльності, необхідні для
надання послуги;
partnerships (довгострокові відносини між клієнтом і банком)

5.

Маркетинг відносин: головна ідея
Маркетинг відносин – це сучасний підхід в організації роботи
банку з клієнтами, суть якого полягає в якнайповнішому
задоволенні їх потреб у банківському обслуговуванні,
встановленні та підтриманні довготривалих, партнерських і
взаємовигідних відносин між банком і споживачами та у
спрямованості установи не на продаж банківських продуктів, а
на утримання існуючих лояльних клієнтів.
Головна ідея полягає у тому, що об’єктом управління
маркетингом стає не сукупне рішення, а відносини зі
споживачами або іншими учасниками процесу купівліпродажу.
>5

6.

Не шукай нових клієнтів… якщо не можеш втримати існуючих
>6

7.

Витрати на залучення нового клієнта обходяться приблизно
в 5-10 разів дорожче
ніж на утримання існуючого

8.

СКОРОЧЕННЯ ВІДТОКУ КЛІЄНТІВ
НА 5-10 %
МОЖЕ ПРИНЕСТИ БАНКУ
ДО 75 %
ДОДАТКОВОГО
ПРИБУТКУ
>8

9.

ЗБ І Л Ь Ш Е ННЯ У Т РИМ А ННЯ І С НУ ЮЧ ИХ КЛ І ЄНТ І В
НА 5 %
С ПРИЯ Є ПІ Д В ИЩ Е ННЮ ПРИБУ Т КУ БА НКУ
НА 85 %
>9

10.

Основною стратегічною
спрямованість банківського
маркетингу є максимальне
задоволення потреб клієнтів банку,
що, в свою чергу, призводить до
зростання рентабельності
банківського бізнесу.
>10

11.

Характерні особливості маркетингу відносин
1. Задоволення
існуючих та
формування нових
потреб
5. Висока якість
обслуговування
> 11
2. Довготривалість
відносин
6. Індивідуальний
підхід
3. Довіра клієнтів
4. Системність та
комплексність
роботи
7. Новий підхід до
корпоративної
філософії
8. Впровадження
сучасних технологій

12. Основні особливості та відмінності маркетингу відносин від традиційного маркетингу

максимально повне задоволенні запитів клієнтів банку та формуванні нових потреб
споживачів у перспективних банківських продуктах на основі розуміння їх інтересів,
переваг і привабливості;
прагнення налагодити довготривалі партнерські взаємовигідні конструктивні відносини
між банком та його споживачами;
збереженні довіри та позитивного ставлення клієнта до банку замість акценту на обсязі
реалізованих послуг і розмірі отримуваного прибутку;
орієнтації банку на системну й комплексну роботу з клієнтами, постійне підтримання
відносин зі споживачами та перетворення їх на лояльних споживачів, встановлення
зворотного зв’язку зі споживачами (за допомогою безпосереднього спілкування,
телефону, факсу, e-mail, чату, традиційної пошти), інформаційна підтримка якого
технологічно забезпечена наявністю програмних продуктів і клієнтських баз даних;
фокусуванні банків на високій якості обслуговування клієнтів як важливому елементі
сучасної банківської діяльності – стандарти якості обслуговування, завдяки детальному
опису вимог до кожного етапу бізнес-процесу, дозволяють, з одного боку, розробити
систему критеріїв оцінки діяльності та мотивування працівників, з іншого – підвищити
рівень довіри споживачів до незмінності якості банківських продуктів, цінність яких
також відповідно зростає;

13.

Переваги
> 13
• забезпечення зниження витрат банку, пов’язаних із
залученням клієнтів (на відкриття рахунків, організацію
реклами тощо)
• забезпечення наявності в банку ключового сегмента
споживачів, які створюють основу для тестування й
виведення нових продуктів і послуг на ринок, що в свою
чергу знижує рівень невизначеності для банку в цілому
• отримання банком бар’єра для входження конкурентів за
рахунок утримання стабільної бази клієнтів
• розширення кола постійних споживачів сприяє покращенню
економічних показників і конкурентних позицій банку
• отримання психологічного комфорту клієнтами завдяки їх
тісним зв’язкам із співробітниками банку
• налагодження дружніх відносин між персоналом банку та
клієнтами сприяє отриманню ними соціальних переваг
• отримання споживачами різноманітних економічних вигід
(знижки, участь у програмах лояльності) в результаті їх
• тісної співпраці з банком
• можливість адаптації банківських послуг під конкретного
клієнта

14.

Концепції розвитку
банківського бізнесу в межах
системи маркетингових
відносин
> 14

15.

Cегментація (категоризація
банківськихклієнтів) - розподіл споживачів
банківських послуг за групами, що базується на
дослідженні їх поведінки та виявленні подібних
ознак та характеристик поведінки.
>15

16.

Сегментація клієнтів
географічна
демографічна
поведінкова
психографічна
>16

17. Концепція «оцінки клієнта під кутом 360°»

°
ПІДХІД
ОЦІНКИ
КЛІЄНТА
«ПІД
КУТОМ
360
»
ПЕРЕДБАЧАЄ
ЗАДОВОЛЕННЯ
ФІНАНСОВИХ
ПОТРЕБ
СПОЖИВАЧІВ У ЯКОМОГА БІЛЬШІЙ МІРІ НА ОСНОВІ
АНАЛІЗУ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ФІНАНСОВУ АКТИВНІСТЬ КЛІЄНТА.

18. Концепція подієвого маркетингу або івент-маркетинг

спрямована на прив’язування банківських послуг до
важливих подій в житті клієнтів, що набуває
найбільшої ефективності при застосуванні
сучасних інформаційних технологій, які дозволяють
оперативно обробляти та зберігати особисті та
фінансові відомості про клієнтів.

19.

Концепція подієвого маркетингу
(event-based marketing)
Клієнтоорієнтований маркетинговий підхід
Елементи
впровадження
концепції
подієвого
маркетингу
Використання сучасних інформаційних
технологій
Чітка координація різних
маркетингових програм банку
Навчання персоналу
Наявність якісної системи захисту отримуваної
приватної конфіденційної інформації про клієнтів банку
> 19

20. Концепція управління досвідом

>20
налагодження міцних особистих контактів
клієнтів із службовцями банку, що надають їм
необхідну консультаційну допомогу або
безпосередньо реалізують фінансові послуги

21.

Концепція управління досвідом
Зміна філософії ведення банківського
бізнесу
Висока якість обслуговування,
включаючи навчання і підготовку
уважного професійного персоналу
Підтримуючі системи, перш за все,
реклама, промо-акції, інформаційні
технології
> 21

22. “Концепція соціально-етичного маркетингу”

“Концепція соціальноетичного маркетингу”

23. Основні ініціативи соціально-етичного маркетингу за Ф. Котлером

Благодійні справи
Соціальне партнерство
Корпоративний соціальний маркетинг
Корпоративна філантропія
Волонтерська робота в інтересах
суспільства
Соціально-етичні підходи до ведення
бізнесу

24.

Три кити концепції соціально-етичного
маркетингу:
суспільство (добробут населення, здоровий
образ життя),
клієнти (задоволення індивідуальних потреб в
межах платоспроможного попиту)
банк(отримання прибутків).
>24

25. Інші інноваційні методи просування товарів та послуг

>25
- Н Е Й Р О М А Р К Е Т И НГ
- КО М А Р К Е Т И Н Г
- ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

26. Нейромаркетинг - нова галузь знань, яка є комбінацією двох сфер знань - неврології та традиційного маркетингу

27.

Нейромаркетинг оцінює реакції органів чуття
(зір, нюх, дотик, смак, слух) на різні подразники
(звук, світло, зображення, фото, запах, тактильні
відчуття).
Тобто кожен з органів почуттів – важіль, за
допомогою якого можна апелювати до
підсвідомості й корегувати поведінку
споживача.
>27

28. Розділи нейромаркетингу:

>28
1) маркетингові дослідження з
визначенням реакцій мозку;
2) аромамаркетинг;
3) аудіомаркетинг;
4) психологія кольору.

29.

Основою нейромаркетінга вважається мем.
Згідно Вікіпедії, це одиниця культурної інформації,
тобто будь-яка ідея, символ, манера або образ дії,
свідомо чи несвідомо передаються від людини до
людини за допомогою мови, листів, відео,
ритуалів, жестів і т. д.
Відомий різновид - Інтернет-мем ( имхо, lol,
facepalm і т.д.).
>29

30.

Чому Coca-Cola продається краще Пепсі
>30

31.

Чи може наука передбачити наш вибір?
>31

32. Умови успіху концепції нейромаркетингу:

1 . С Т РУ К Т У РН И Й А Н А ЛІ З Ц І Л ЬО ВО Ї ГРУ П И
М ОД ЕЛ Ь П О З И Ц І О Н У ВА Н Н Я БА Н КУ ;
2 . АС С О Р Т И М Е Н Т І Й О ГО Ц І Н О В И Й Р І В Е Н Ь ;
3 . КОНЦ ЕПЦ І Я В І ЗУА Л Ь Н О Ї ПР Е З ЕН ТА Ц І Ї
П О СЛ У Г ;
4.
ДИЗАЙН
П РИ М І Щ ЕН Н Я ,
П ЛА Н
О БЛ А ДНА Н Н Я , КОНФ І ГУ РА Ц І Я П РИ МІЩ Е Н Ь ,
РО З РО Б К А О С В І ТЛ Е Н Н Я .

33. Сенсорний маркетинг

музика
Запах
Поєднання
кольорів

34. Аромамаркетинг

>34
- потужний маркетинговий інструмент,
цілеспрямована ароматизація повітря для
стимулювання продажів і позитивного впливу на
клієнта.
Маркетингові дослідження показують, що
застосування аромамаркетингу викликає у покупців
бажання проводити в торгових приміщеннях на 1520% більше часу, ніж зазвичай, що, безумовно,
позитивно відбивається на рівні продажів. Німецькі
дослідження гарантують зростання продажів
мінімум на 6%.

35. напрямки аромамаркетингу

>35
ароматизація приміщення (ароматизація
повітря приємними ароматами і ароматичними
композиціями).
аромадизайн приміщення.
аромаклінінг (нейтралізація неприємних
запахів).
сезонна ароматизация.
ароматизація заходів
аромабрендування

36. переваги дає аромамаркетингу

>36
людина відчуває 71% всіх емоцій, грунтуючись лише на нюх
завдяки аромату продажу можна збільшити на 7-27%
знижується рівень стресу на 30-40%
росте повторна відвідуваність цільових точок на 15-20%
покупці затримуються довше в цільових точках на 15-20%
збільшується лояльність клієнта до бренду на 20-25%
збільшується ефективність праці первоналу, кількість помилок
знижується на 20%
попит на послуги, що надаються збільшується на 10-25%
а також абсорбція різних неприємних запахів (вогкість, сигаретний дим і
ін.)

37. Аудио-дизайн банку (візуальний мерчандайзинг)

38. Слогани найбільших банків

A PA S S I O N T O P E R F O R M / С Т РАС Т Ь В Ы П ОЛ Н Я Т Ь ;
THE WORLD'S LOCAL BANK / МЕСТНЫЙ
МИРОВОЙ БАНК;
T H E C I T I N E V E R S L E E P S / C I T I Н И К О ГД А Н Е
С П И Т ( И Г РА С Л О В , C I T Y - Г О Р ОД )
B A N K O F O P P O RT U N I T Y / Б А Н К В О З М ОЖ Н О С Т Е Й
THE BANK FOR A CHANGING WORLD / БАНК ДЛЯ
И З М Е Н Ч И В О Г О М И РА

39.

КО-МАРКЕТИНГ, ЯК НОВИЙ НАПРЯМ У СФЕРІ
МАРКЕТИНГУ, З'ЯВИВСЯ В КІНЦІ 90 -Х РР.. XX
СТОЛІТТЯ, І ГРУНТУЄТЬСЯ ВІН НА ВЗАЄМОДІЯХ
ДЕКІЛЬКОХ КОМПАНІЙ, ЯКІ ОБ'ЄДНАЛИ СВОЇ
МОЖЛИВОСТІ І РЕСУРСИ ЗАРАДИ СПІЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА, ПРОСУВАННЯ ТА ПРОДАЖУ
ТОВАРУ АБО ГРУПИ ТОВАРІВ.
ЦЕ СПІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ ПОСЛУГ І
ТОВАРІВ, А ТАКОЖ МЕХАНІЗМАМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
НА РИНКУ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ СОБОЮ
ЄДИНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЦЕС ІЗ
ЗАГАЛЬНИМИ ЦІЛЯМИ І ЗАВДАННЯМИ.

40.

Родовід Банк спільно з мережею будівельних супермаркетів Нова Лінія випускає карту,
якою клієнт розплачується в магазині й отримує бонуси. В кінці року їх можна обміняти
на який-небудь товар цього магазину.
+

41.

Укрпромбанк разом з мережею заправок ANP випускає карту, яка дає можливість
отримувати знижку на покупку палива в мережі цих АЗС.
+

42.

Спільний проект ПриватБанку і партнерів у сфері прийому
до оплати кредитних карток «БОНУС+» дозволяє
отримувати певну суму бонусів від кожної покупки і
витрачати накопичені бонусі відповідно до правил проекту.
В результаті функціонування даного об'єднання з'являються
клієнти, які приходять тільки в торговельні точки партнерів
"Бонус+" і отримують/витрачають бонуси.

43.

АКБ «Укрсоцбанк» та ВАТ НАСК «Оранта» пропонують
унікальну спільну програму, яка включає в себе комплексний
продукт: дисконтну платіжну картку «Кредитка-Оранта», що
видається при купівлі одного зі страхових продуктів на вибір:
добровільне страхування транспортних засобів (КАСКО),
обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності
(ОСАЦВ), та знижку при добровільному страхуванні
транспортних засобів (КАСКО) і майна.
+

44.

ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСОБІВ,
ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИХОДУ Н А ЦІЛЬОВИЙ РИНОК ;
ДАЄ
МОЖЛИВІСТЬ
З А Л У Ч АТ И
ПАРТНЕРІВ
ЗАВДЯКИ
МОЖЛИВОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ І ПОКР ИТТЯ ЧАСТИНИ
Р Е К Л А М Н И Х В И Т РАТ ;
ДОЗВОЛЯЄ
ПРОВЕСТИ
БІЛЬШ
М А С Ш ТА Б Н У
РЕКЛАМНУ
КАМПАНІЮ;
П І Д В И Щ И Т И Л О Я Л Ь Н І С Т Ь Д О В С Ь О Г О Б Р Е Н Д У.

45. Банківський Інтернет-маркетинг

45
Банківський Інтернетмаркетинг

46.

46
ВНУТРІШНІ РЕСУРСИ
Сайт банку
Корпоративний блог
Власна розсилка
ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ
Контекстна реклама
Банерна реклама
Інтернет-ресурси новин
Соціальні мережі

47.

Контент-маркетинг - сукупність маркетингових
прийомів,
заснованих
на
створенні
і/або
розповсюдженні корисної для споживача інформації
з метою завоювання довіри і залучення потенційних
клієнтів.
Контент-маркетинг передбачає підготовку та
розповсюдження високоякісної, актуальною і цінної
інформації, яка не є рекламою, але яка побічно
переконує
аудиторію
прийняти
необхідне
розповсюджувачу рішення, вибрати його послугу.

48.

Шляхи
поширення
інформаційного
контенту :
сайти
блоги
соціальні мережі
традиційні засоби масової
інформації
журнали
друковані або Internet видання
підписки на розсилки
семінари
конференції
відео портали

49.

Приклади контенту:
Довідкові дані

50.

51.

52.

Список корисних ресурсів

53.

Список відповідей на популярні
запитання, порад, ідей

54.

Аналітика з графічними
ілюстраціями

55.

Дослідження показали:
64% компаній збираються використовувати соціал медійний
та контент-маркетинг для збільшення популярності бренду.
90% маркетологів використовують різні прийоми і тактики
контент-маркетингу, часом самі того не усвідомлюючи.
60% маркетологів планують приділяти більше уваги
контент-маркетингу в найближчий рік.
Найбільш популярними тактиками контент-маркетингу
виявилися:
Публікація статей - 79%;
Соціальні медіа (не включають блоги) - 74%;
Блоги - 65%;
Електронна розсилка - 63%;
Тематичні дослідження - 58%;
Особисті події - 56%.

56.

57.

Розсилка електронних
повідомлень

58.

ВЛАСНА РОЗСИЛКА
О СНОВНЕ
З А ВД А Н Н Я Б А Н К У П Р И В И К О Р И С ТА Н Н І ВЛ АС Н О Ї
Р О З С И Л К И П ОЛ Я ГА Є В Т О М У, Щ О Б В І Д П РА В И Т И
ОД Н О Ч АС Н О Д У Ж Е Б А ГАТ Ь О М Л ЮД Я М П О В І Д О М Л Е Н Н Я П О
ЕЛЕКТРОННІЙ ПОШТІ.
ТА К ИМ
Ч И Н О М , Б А Н К М О Ж Е БУ Т И
ВПЕВНЕНИЙ, ЩО ЙОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ОТРИМАЮТЬ
ОД Н О Ч АС Н О С О Т Н І Й Т И С Я Ч І Л ЮД Е Й .
ЦЕ
ВІДМІННИЙ
РЕКЛАМНИЙ КАНАЛ.
П РОТЕ
ІСНУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ТОГО, ЩО ПО СИЛАЄТЬСЯ
Р Е К Л А М Н Е П О В І Д О М Л Е Н Н Я М О Ж Е БУ Т И П Р О С Т О Н Е
П Р О Ч И ТА Н О П Е Р Е Д П Л АТ Н И К О М А Б О Н Е Д О С ТА ВЛ Е Н О В
З В ' Я З К У Н Е П РА В И Л Ь Н И М З А З Н АЧ Е Н Н Я М А Д Р Е С И
ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ.

59.

Контекстна реклама
Контекстна реклама – це реклама, зміст якої відповідає
тематиці сторінки, на якій вона розташована.
Часто зустрічаються помилки:
• контекстна реклама веде на
головну сторінку сайту;
• складається одне загальне
оголошення для всіх ключових слів;
• неправильно чи неповно
підбираються ключові слова.

60.

Банерна реклама
Банерна реклама - це розміщення графічних зображень в інтернеті з метою
залучення потенційних клієнтів компанії або окремого продукту (товар, послуга) або
формування позитивного іміджу.

61.

БАНЕРНА РЕКЛАМА
ВІДМІННІСТЬ УМОВ
Т О М У, Щ О О П Л АТА
Р О З М І Щ Е Н Н Я ТА К О Ї Р Е К Л А М И П ОЛ Я ГА Є В
П Р О В ОД И Т Ь С Я Н Е З А К Л І К , Т О Б Т О З А
З А Л У Ч Е Н О Г О В І Д В І Д У ВАЧ А СА Й Т У, А З А П О К А З . П Р И Ц Ь О М У
Б А Н Е Р Д Е М О Н С Т Р У Є Т ЬС Я В М Е Ж А Х П Е Р Ш О Г О Е К РА Н У, Т О Б Т О
ЙМОВІРНІСТЬ
ТОГО,
ЩО
К О Р И С Т У ВАЧ
ПОМІТИТЬ
Б А Н Е Р,
ДОСИТЬ ВЕЛИКА.
ЯК
П РА В И Л О , Б А Н Е Р Н А Р Е К Л А М А П О К А З У Є Т ЬС Я П О Д У Ж Е
ВЕЛИКІЙ КІЛЬКО СТІ НЕ ЗОВСІМ ЦІЛЬОВИХ ЗАПИТІВ , ТОМУ ЇЇ
Д О Ц І Л Ь Н О В И К О Р И С Т О ВУ ВАТ И Т І Л Ь К И Я К І М І Д Ж Е ВУ.
І С Н У Є Д ВА В И Д И ТА К О Ї Р Е К Л А М И :
• Б А Н Е Р И Н А Г ОЛ О В Н І Й С Т О Р І Н Ц І СА Й Т У Б А Н К У,
• М Е Д І Й Н О - К О Н Т Е К С Т Н І Б А Н Е Р И В Р Е З УЛ ЬТАТА Х
П О К А З У Ю Т Ь С Я К О Р И С Т У ВАЧ А М У В І Д П О В І Д Ь Н А
З А П И Т І Н А П А Р Т Н Е Р С Ь К И Х СА Й ТА Х , Я К І
О Г ОЛ О Ш Е Н Н Я .
П О Ш У К У, Я К І
ПОШУКОВИЙ
КОНТЕКСТНІ
Б А Н Е Р Н А Р Е К Л А М А М О Ж Е БУ Т И Ц І К А ВА В І Д О М И М Б А Н К А М .
П Е Р Е ХОД І В З Н Е Ї Н Е БУД Е , А Л Е В О Н А П РА Ц Ю Є Н А В П І З Н А Н Н Я
Б Р Е Н Д У. Н Е М А Є С Е Н С У В И К О Р И С Т О ВУ ВАТ И ТА К І Б А Н Е Р И Д Л Я
Р Е К Л А М И З П Р ОД А Ж У К О Н К Р Е Т Н О Ї П О С Л У Г И А Б О П Р ОД У К Т У. В
ТА К О М У
ВИПАДКУ
К РА Щ Е
В И К О Р И С Т О ВУ ВАТ И
ЗВИЧАЙНУ
К О Н Т Е К С Т Н У Р Е К Л А М У.

62. Інтернет-ресурси новин

62
Інтернет-ресурси новин
ЛЕГКО
НОВА АУДИТОРІЯ
ДЕШЕВО
ШВИДКО
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

63.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ НОВИН
В І НТЕРНЕТІ ІСНУЄ ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ РЕСУРСІВ, НА ЯКИХ ЦІКАВО
Р Е К Л А М У ВАТ И С Я Б А Н К А М . З А Л Е Ж Н О В І Д Ц І Л Е Й П О Т Р І Б Н А Р І З Н А
Ц І Л Ь О ВА АУД И Т О Р І Я , А , З Н АЧ И Т Ь , І Р І З Н І Р Е С У Р С И . П Р И Ч О М У Н А
КОЖНОМУ
РЕСУРСІ
МОЖНА
В И Б РАТ И
РІЗНІ
ВИДИ
РЕКЛАМИ,
І Н С Т Р У М Е Н Т И ТА С Е Р В І С И .
Н А Й Л Е Г Ш И Й І Д Е Ш Е В И Й С П О С І Б П Р О Р Е К Л А М У ВАТ И Б А Н К А Б О
П О С Л У Г У - Ц Е Ц І К А ВА Н О В И Н А . Ї Ї І З З А Д О В ОЛ Е Н Н Я М О П У Б Л І К У Є
БІЛЬШІСТЬ
СА Й Т І В
НОВИН,
П О П УЛ Я Р Н И Х
ДІЛОВИХ
ГА З Е Т ,
РА Д І О С ТА Н Ц І Й . В І Д П РА ВЛ Я ЮЧ И Н О В И Н У Н А Т Р И , П ' Я Т Ь Н О В И Н Н И Х
Р Е СУ Р С І В БА Н К М ОЖ Е БУ Т И В П Е В Н Е Н И Й , Щ О Ї Х О П У БЛ І КУ ЮТ Ь Й
І Н Ш І . Ч И М Ц І К А В І Ш Е Н О В И Н А , Т И М Б І Л Ь Ш Е Р Е С У Р С І В З А ХО Ч У Т Ь Ї Ї
О П У Б Л І К У ВАТ И . Я К Щ О Н О В И Н А О П У Б Л І К О ВА Н А Н А А В Т О Р И Т Е Т Н О М У
РЕСУРСІ,
ТО
ВОНА
ОБОВ ' Я ЗКОВ О
З' ЯВИТЬСЯ
У
СТРІЧКАХ
Я Н Д Е К С . Н О В И Н И , G O O G L E Н О В И Н И ТА І Н Ш И Х . П РА К Т И Ч Н О В С І
Н О В И Н Н І СА Й Т И М А Ю Т Ь С В О Ї Х П Е Р Е Д П Л АТ Н И К І В І R S S С Т Р І Ч К И , З А
Я К И М И В О Н И А В Т О М АТ И Ч Н О О Т Р И М У Ю Т Ь Н О В И Н И .
К Р І М Т О Г О , Б А Н К Л Е Г К О М О Ж Е П ОД И В И Т И С Я , С К І Л Ь К И РА З І В І К И М
П У Б Л І К У ВА Л АС Я Й О Г О Н О В И Н А . В І Д Е А Л І В С І П У Б Л І К А Ц І Ї П О Т Р І Б Н О
П Е Р Е В І РЯ Т И , ТА К Я К Б А ГАТ О Р Е Д А К Т О Р І В З М І Н Ю Ю Т Ь Т Е К С Т , І
Н О В И Н А М О Ж Е Б У Т И П ОД А Н А П О - Р І З Н О М У. І Н ОД І С У Т Ь І Н Ф О Р М А Ц І Ї
ПІСЛЯ
Р Е Д А Г У ВА Н Н Я
ДОКОРІННО
ЗМІНЮЄТЬСЯ .
БІЛЬШІСТЬ
Н О В И Н Н И Х СА Й Т І В Н А Д А Є М О Ж Л И В І С Т Ь К О М Е Н Т У ВАТ И Н О В И Н И ,
Т О М У Н А Н А Й П О П УЛ Я Р Н І Ш И Х І З Н АЧ У Щ И Х Д Л Я Б А Н К У СА Й ТА Х
П О Т Р І Б Н О У П РА ВЛ Я Т И Д И С К У С І Є Ю . Я К Щ О Ц Ь О Г О Н Е Р О Б И Т И , Т О
Н О В И Н А М О Ж Е С ТАТ И Н Е ГАТ И В Н О Ю Ч Е Р Е З П О ГА Н І К О М Е Н ТА Р І .

64.

Соціальні мережі та сервіси
Соціальна мережа – це структура, що складається з певних елементів, якими
можуть бути як люди, так і соціальні групи.

65. Критерії оцінки веб-сайту банку

65
Критерії оцінки веб-сайту банку
актуальність
інформації
широта
охоплення
цільової
аудиторії
якість
контенту
PR активність
банку в
Інтернеті
концепція
дизайну
реалізація
дизайну

66. Ідеальний сайт – мінімум непотрібної інформації, максимум корисного тексту!

66
Ідеальний сайт – мінімум непотрібної інформації, максимум
корисного тексту!

67. Ідеальний сайт – доступ до фінансової звітності!

67
Ідеальний сайт – доступ до фінансової звітності!

68. Ідеальний сайт – обмежена іміджева реклама!

68
Ідеальний сайт – обмежена іміджева реклама!

69. Ідеальний сайт – зручна інформація про продукти!

69
Ідеальний сайт – зручна інформація про продукти!

70. Ідеальний сайт банку – це безпека!

70
Ідеальний сайт банку – це безпека!

71.

Дякую за увагу!
>71
English     Русский Rules