КУРСОВА РОБОТА з предмета “ Маркетинг” на тему : “ Роздрібна торгівля в системі маркетингу ” Підготував студент групи ЗМ – 131 Копич Олекс
748.00K
Category: marketingmarketing

Роздрібна торгівля в системі маркетингу

1. КУРСОВА РОБОТА з предмета “ Маркетинг” на тему : “ Роздрібна торгівля в системі маркетингу ” Підготував студент групи ЗМ – 131 Копич Олекс

КУРСОВА
РОБОТА
з предмета “ Маркетинг”
на тему :
“ Роздрібна торгівля в системі маркетингу ”
Підготував
студент групи ЗМ – 131
Копич Олександр

2.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ РОЗДРІБНОЇ
ТОРГІВЛІ
1.1. Суть та значення роздрібної торгівлі
1.2. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі
1.3 Поняття роздрібної торгівельної мережі
РОЗДІЛ ІІ. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ПОВЯЗАНИХ З
РОЗДРІБНОЮ ТОРГІВЛЕЮ В УКРАЇНІ
2.1. Сучасний стан роздрібної торгівлі в Україні
2.2. Проблеми розвитку роздрібної торгівлі та шляхи їх вирішення
РОЗДІЛ ІІІ. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЯК АКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ
МАРКЕТИНГУ
3.1. Роздрібна торгівля в системі маркетингу
3.2. Маркетингові рішення в цій торгівлі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Торгівля є однією з небагатьох галузей економіки, зайнятих
безпосередньо обслуговуванням населення. Тому її ефективний розвиток багато в чому визначає
соціальний клімат у суспільстві. Разом з тим, період переходу до ринкових відносин поставив її у
досить несприятливе економічне становище. Торгівля безпосередньо відчуває на собі всю гостроту
кризи: різке падіння обсягів виробництва, лібералізацію цін, зниження грошових доходів населення
тощо. Перехід до системи вільного переміщення товарів не привів поки що до формування
повноцінного споживчого ринку. Споживчий ринок сьогодні - це ринок деформованої структури
попиту через неплатоспроможність населення, ринок товарів низької якості, ринок “човникарів” і
перекупників, де масові порушення з боку суб’єктів господарської діяльності стали дуже
поширеними. Значно погіршилась якість торговельного обслуговування, звузився асортимент
товарів вітчизняного виробництва та супутніх послуг, посилились тенденції до необґрунтованого
завищення цін, недобросовісної конкуренції.
Мета та завдання курсової роботи. Мета полягає у оцінці стану роздрібної торгівлі в
України.
Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення наступних завдань:
розглянути поняття роздрібної торгівлі;
вивчити стан та виявити тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні;
з’ясувати місце роздрібної торгівлі в системі маркетингу.
Об’єкт дослідження – роздрібна торгівля як елемент маркетингу
Предмет дослідження – є основні принципи, тенденції, методи й інструменти формування і
розвитку роздрібної торгівлі в умовах економіки України.
Ступінь наукової розробки теми дослідження. Теоретичні та практичні аспекти
проблеми, що досліджується, знайшли відображення в роботах видатних вітчизняних та
зарубіжних учених: Антонюка Я. М., Апопія В. В., Бабенка С. Г., Байдакова М. Ф.,
Балабана П. Ю., Бернвальда А. Р., Бланка І. О., Вахріна П. І., Виноградського М. Д.,
Воронової Є. М., Голошубової Н. О., Гончарука Я. А., Гребньова А. І., Куценко В. І.,
Лігоненко Л. О., Мазаракі А. А., Макарової Г. В., Марцина В. С., Овчарука М. П.,
Шемшученка Ю. С., Ушакової Н. М. та інших.

4.

Роздрібна торгівля – це вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що
охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачу та надання йому
торговельних послуг.
Роздрібна торгівля виконує такі функції:
1. Сортування товарів. Роздрібна торгівля бере участь у процесі сортування,
збираючи асортимент товарів від великої кількості постачальників і
пропонуючи їх для продажу.
2. Інформування споживачів через рекламу, вітрини і написи, а також персонал;
іншим учасникам каналу збуту виявляється сприяння в маркетингових
дослідженнях.
3. Розміщення товарів. Роздрібна торгівля зберігає товари, встановлює на них
ціну, розташовує в торгових приміщеннях і здійснює інші операції з
товарами.
4. Оплата товарів. Зазвичай продукція оплачується постачальникам до її
продажу кінцевим споживачам.
5. Завершення операції купівлі-продажу. При цьому використовують відповідне
розташування магазинів і час їх роботи, кредитну політику і надання різних
додаткових послуг.

5.

Роздрібну торгівлю класифікують залежно від форм власності, за показниками
орієнтації та обсягами збуту, за структурою асортименту та ціновою
політикою, за концентрацією магазинів, немагазинною торгівлею.
1. До підприємств роздрібної торгівлі залежно від форми власності відносять:
o роздрібні торговельні магазини;
o роздрібні франшизи;
o кооперативи;
o орендовані відділи.
2. До класифікації роздрібної торгівлі за ознакою "не магазинна торгівля"
відносять:
o торговельні автомати;
o прямий продаж додому;
o прямий збут через пошту;
o телефонна торгівля

6.

Роздрібна торговельна мережа — це загальна сукупність стаціонарних,
на-нестаціонарних, пересувних, віртуальних суб'єктів роздрібного
продажу товарів і послуг, об'єднаних за територіальною ознакою.
Класичними прикладами роздрібної торговельної організації можуть бути
галузеві роздрібні торговельні об'єднання (РТО) і т. зв.
госпрозрахункові роздрібні торговельні підприємства (ГРТП) в
системі споживчої кооперації, які організовують роздрібний продаж
продовольчих або непродовольчих товарів через мережу
відокремлених магазинів на території всього чи частини сільського
адміністративного району.

7.

За останні 10-15 років роздрібна торгівля в Україні витримала
значні зміни. На місце традиційних для радянського роздрібу,
гастрономів і універмагів, прийшли сучасні формати, а ті, які
продовжують функціонувати застарілі торговельні точки
приходять до ідеї модифікувати методи роботи, або
закриваються як неефективні та поглинаються більше
успішними конкурентами. Еволюцію розвитку роздрібної
торгівлі України можна зобразити у вигляді наступного
порядку: спадщина централізованої мережі магазинів СРСР;
поява елементів малого підприємництва (кіоски, ринки); поява
перших “елітних” супермаркетів”; поява сучасних торгових
мереж для масового споживача, розвиток інтернет-торгівлі та
ін. Основною причиною швидкого зростання роздрібного
товарообороту в Україні в останні роки є економічне зростання
держави, зокрема збільшення добробуту населення, яке можна
визначити як темп росту заробітної плати громадян. Згідно з
традиційною класифікацією торгових мереж операторів
поділяють на регіональні, національні, локальні та міжнародні.

8.

Для покращення якості функціонування роздрібної торгівлі необхідно забезпечити реалізацію
таких кроків:
− удосконалення податкового контролю за діяльністю підприємств роздрібної торгівлі та
впровадження пільгового режиму оподаткування для об’єктів торгівлі, що розташовані в
сільській місцевості;
− посилення державного стимулювання малого бізнесу в цій сфері діяльності;
− оновлення Державних стандартів щодо якості товарів та їх зберігання, транспортування,
пакування тощо (стандартизувати сукупності споживчих товарів вітчизняного й іноземного
виробництва, а також послуги роздрібної торгівлі, що реалізуються на внутрішньому
ринку, з урахуванням міжнародних вимог та кращого досвіду інших країн);
− забезпечення державної підтримки підприємствам роздрібної торгівлі для впровадження
інновацій;
− посилення регулюючої функції держави у сфері ціноутворення та доступності відповідних
послуг;
− розроблення та затвердження регіональних планів щодо надання підтримки місцевим
виробникам соціально значущих продовольчих товарів, розміщення об’єктів торгівлі з
урахуванням нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах;
− забезпечення розвитку мережі соціальних закладів торгівлі різних форм власності,
призначених для задоволення потреб малозабезпечених й інших категорій соціально
вразливих представників територіальних громад, які можливо фінансувати через механізм
державного замовлення.

9.

Роздрібна торгівля з погляду маркетингу розглядається як підприємницька
діяльність, пов'язана зі збутом товарів і послуг кінцевим споживачам, з
орієнтацією на запити і переваги покупців.
Мета роздрібної торгівлі полягає в забезпеченні збуту товарів і послуг за допомогою
задоволення потреб покупців і одержанні на цій основі прибутку.
Роль роздрібної торгівлі в системі маркетингу виявляється в її функціях:
- забезпечує реалізацію маркетингової стратегії;
- бере участь у процесі сортування, акумулює асортимент товарів від значної
кількості виробників і пропонує їх для продажу з орієнтацією на запити
споживачів;
- надає інформацію споживачам через рекламу, інші засоби комунікації, а також через
персонал;
- сприяє у маркетингових дослідженнях інших учасників каналів збуту;
- здійснює зберігання товарів, встановлює на них ціну, розміщує в торговельних
приміщеннях і здійснює інші операції з товарами;
- підписує угоди;
- здійснює кредитну політику;
- надає різноманітні послуги.

10.

ВИСНОВОК
Роздрібна торгівля – це вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює
купівлю-продаж товарів кінцевому споживачу та надання йому торговельних послуг.
Роль роздрібної торгівлі у забезпеченні сталого розвитку країни спрямована перш за все
на життєзабезпечення населення, підвищення якості його життя. Зокрема, такий
показник, як обіг роздрібної торгівлі, відображає один із аспектів рівня життя
населення – його купівельну спроможність, а водночас і соціальну безпеку.
Проблеми розвитку торгівлі в Україні значно загострилися з переходом ринкових
відносин. Різкий спад виробництва товарів народного споживання, зниження
реальних грошових доходів населення, розвиток інфляційних процесів приводять до
значного загострення кризового стану в Україні. Тому від чіткої організації
роздрібної торгівлі, раціональної побудови і розміщення роздрібної торговельної
мережі у значній мірі буде залежати зниження соціально-економічної напруги в
суспільстві.
Отже, можна зробити висновок, що реалізація цих заходів допоможе покращити стан
роздрібної торгівлі в Україні, підвищити ефективність продажів товарів та створить
передумови для ефективного розвитку сучасних об’єктів роздрібної торгівельної
мережі
English     Русский Rules