Історія факультету Нам 18 років!
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
Дякую за увагу! Ласкаво просимо до нас на навчання!
8.66M
Category: educationeducation

ДВНЗ «Криворізький національний університет». Факультет економіки та управління бізнесом

1.

2.

3.

Менеджер
людина, яка має планувати, організовувати, координувати та
контролювати певні процеси на підприємстві.
Це керівник або управлінець, який відповідає за ефективну роботу
цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напрямку
діяльності підприємства

4. Історія факультету Нам 18 років!

1998 рік
створено ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
2011 рік
економічний факультет перейменовано на
ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
2013 рік
інженерно-економічний факультет реорганізовано та на його
базі створено ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Історія факультету
2015 рік
фінансово-кредитний факультет реорганізовано в
інженерно-економічний та перейменовано на
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
Нам 18 років!

5.

Кафедра економіки, організації та
управління підприємствами
Кафедра менеджменту і адміністрування
Кафедра обліку, оподаткування, публічного
управління та адміністрування
Кафедра фінансів суб’єктів
господарювання та інноваційного розвитку

6.

Якісний склад професорськовикладацького персоналу факультету
економіки та управління бізнесом
Доктори
наук,
професори
Кандидати
наук, доценти
Викладачі без
наукового
ступеня
Разом
10
42
17
69
15%
60%
25%
100%

7.

Економіка
Фінанси, банківська справа та страхування
Облік і оподаткування
Публічне управління та адміністрування
Менеджмент

8.

Здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними,
освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях
вищої освіти, що передбачають присудження відповідного
ступеня вищої освіти:
Рівень вищої освіти
перший (бакалаврський) рівень
другий (магістерський) рівень
третій (освітньо-науковий) рівень
науковий рівень
Ступінь вищої освіти
бакалавр
магістр
доктор філософії
доктор наук

9.

Ступінь вищої освіти
БАКАЛАВР
МАГІСТР
ТЕРМІН НАВЧАННЯ
Денна та заочна форми навчання на базі
загальної середньої освіти –
3 роки 10 місяців
Денна та заочна форми навчання на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» за будь-якою
спеціальністю –
2 роки 10 місяців
Денна та заочна форми навчання –
1 рік 5 місяців

10.

У 2016 році на нашому факультеті навчається
більше 700 студентів, з них
496 студентів денної форми навчання

11.

Наші переваги:
• Наявність бюджетних місць.
• Диплом Національного університету найвищого IV рівня
акредитації.
• Можливість отримання диплому зарубіжних ВНЗпартнерів.
• Можливість вступу на навчання для отримання
економічної спеціальності на базі диплому будь-якої
іншої спеціальності.
• Наявність магістратури, аспірантури.
• Доступна вартість навчання та її незмінність протягом
всього періоду.

12. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Наші переваги:
• Перспективи
працевлаштування
на
провідних
підприємствах, у банках, податкових інспекціях,
страхових компаніях, державних і місцевих органах
влади.
• Зручне місцезнаходження навчальних корпусів.
• Розвинута матеріально-технічна база, гуртожитки,
профілакторії, палац молоді і студентів тощо.
• Яскраве студентське життя та можливість
самовираження.

13.

У 2014 році між ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» та
АКАДЕМІЄЮ ПОЛОНІЙНОЮ В ПОЛЬЩІ
(м. Ченстохов) укладено угоду про
ПРОГРАМУ ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ,
яка надає можливість навчання у Польщі та
отримання нашими студентами диплому магістра
Академії Полонійної паралельно з навчанням у
ДВНЗ «К Н У»

14.

У 2015 році польські дипломи магістра отримали
3 студенти факультету. У 2016 році навчаються 4 студенти

15.

Сторінка факультету в VK: https://vk.com/f_e_u_b

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33. Дякую за увагу! Ласкаво просимо до нас на навчання!

English     Русский Rules