Тема 3. Грошові надходження підприємств
Класифікація грошових потоків
Фактори впливу на розмір виручки
Лекція 2
2.81M
Category: financefinance

Грошові надходження підприємств

1. Тема 3. Грошові надходження підприємств

2.

1. Поняття грошового потоку
2. Економічна характеристика, склад і
класифікація грошових надходжень
підприємств
3. Виручка від реалізації продукції (робіт,
послуг). Фактори, що на неї впливають
4. Розподіл виручки від реалізації продукції
5. Надходження від фінансових інвестицій
6. Надходження коштів від здавання в
оренду основних фондів

3.

– Податковий кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України,
Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI Редакція від 10.09.2017

4.

Грошовий
потік – це сукупність
розподілених у часі надходжень і виплат
коштів, генерованих його господарською
діяльністю.
«потік грошових
ресурсів»
«фінансовий
потік»
«Сash-flow»

5.

Ознаки грошових потоків:
1) рух грошових коштів відбувається в
результаті виконання певної угоди між
двома суб'єктами господарювання,
оформленої належним чином;
2) грошові потоки, що генеруються
суб'єктом господарювання, мають
виключно фінансовий характер;
3) грошові потоки визначають порядок
та особливості реалізації інших
фінансових відносин

6.

Розкриття сутності грошових потоків різними авторами
Автор
Визначення
Крамаренко Г. О.
Грошовий потік – сукупність розподілених у часі
надходжень і виплат коштів, генерованих
господарською діяльністю підприємства
Старостенко Г.Г.,
Мірко Н.В.
Грошовий потік – надходження і витрати грошових
коштів у процесі здійснення господарської
діяльності підприємства
Маркіна І. А.
Грошовий потік – сукупність розподілених за часом
надходжень і виплат грошових коштів, які
утворюються в процесі господарської діяльності і
пов’язані із забезпеченням його платоспроможності
Е. Нікбахт,
А. Гропеллі
Грошовий потік – як міра ліквідності підприємства,
що складаються з чистого доходу і безготівкових
витрат, таких, як амортизаційні відрахування
Кірейцев Г. Г.
Грошовий потік – є одним із ключових моментів
оптимального співвідношення між ліквідністю та
прибутковістю

7. Класифікація грошових потоків

За масштабами обслуговування
господарського процесу
За видами господарської діяльності у
відповідності з міжнародними стандартами
обліку
За напрямком руху грошових коштів
За методом визначення об`єму
За рівнем достатності
об`єму
За методом оцінки
у часі

8.

І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Інші витрачання
3000
3005
3006
3010
3095
3100
3105
3110
3115
3190

9.

Грошові надходження — це
кошти , які надходять на поточні й
інші рахунки підприємств у банках
та в касу підприємств.
Грошові надходження — це
сукупність надходжень грошових
коштів за продану продукцію,
виконані роботи чи надані послуги,
а також виконання інших
господарських операцій у процесі
операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності
підприємства.

10.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток
– збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:прибуток
– збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
– збиток
2000
2050
2090
2095
2120
2130
2150
2180
2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270
2290
2295
2300
2305
2350
2355

11.

Класифікаційні ознаки грошових
надходжень (вхідні грошові потоки) :
види
господарської діяльності;
масштаби
обслуговування
господарського процесу;
метод
підрахунку обсягу грошових
надходжень;
неперервність
формування.

12.

І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Інші витрачання
3000
3005
3006
3010
3095
3100
3105
3110
3115
3190

13.

Дохід — це збільшення економічних вигід підприємства
у формі надходження активів (грошових коштів, інших
матеріальних чи нематеріальних активів) або зменшення
зобов'язань підприємства перед його діловими
партнерами (щодо продажу продукції, виконання робіт
чи надання послуг), які призводять до зростання
власного капіталу підприємства.
Доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за
такими групами:
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг);
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг);
інші операційні доходи;
фінансові доходи;
інші доходи.

14.

Виручка
від реалізації — це сума
коштів, які надійшли на поточний
рахунок підприємства в банку або
в касу підприємства від продажу
товарів та надання послуг.

15.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
інших активів) П(С)БО 15 “Дохід”:
покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з
правом власності на продукцію (товар, інший
актив);
підприємство не здійснює надалі управління та
контроль за реалізованою продукцією
(товарами, іншими активами);
сума доходу (виручка) може бути достовірно
визначена;
є впевненість, що в результаті операції
відбудеться збільшення економічних вигод
підприємства, а витрати, пов'язані з цією
операцією, можуть бути достовірно визначені.

16. Фактори впливу на розмір виручки

Зовнішні фактори :
кон'юнктура товарного та фондового ринків;
форми розрахунків;
умови та порядок банківського кредитування;
система оподаткування підприємств;
умови надання товарного кредиту;
можливість залучення безоплатного цільового
фінансування.
Внутрішні фактори :
життєвий цикл підприємства;
тривалість операційного циклу;
невідкладність інвестиційних програм;
сезонність виробництва і реалізації продукції;
амортизаційна політика підприємства;
коефіцієнт операційного левереджу;
фінансова підготовка менеджерів підприємства.

17.

Цопт = С + П;
Де С- собівартість
П - прибуток
Оптові ціни - це ціни, що встановлюються
між підприємством-виробником продукції
виробничо-технічного призначення і
товарів народного споживання та іншими
підприємствами (споживачами продукції)
або збутовими організаціями, оптовими і
роздрібними торговельними
підприємствами.

18.

Цреал = С + П + А + ПДВ,
де А – акцизний податок,
ПДВ – податок на додану
вартість
РЕАЛІЗАЦІЇ - Остаточно
визначена ціна, за якою товар
продається чи купується.
ЦІНА

19.

Ц = С + П + А + ПДВ
+ ТH,
Де ТН – торгова націнка
Роздрібні ціни використовуються при
реалізації товарів і послуг населенню
через підприємства торгівлі і
громадського харчування державної та
інших форм власності, включаючи
товари виробничо-технічного
призначення, які надходять в особисте
користування громадян.

20.

Виручка від реалізації кожної
номенклатури виробів визначається
методом прямого рахунку :
В = Р х Ц,
де В - виручка,
Р - кількість реалізованих виробів
(обсяг реалізації),
Ц - ціна реалізації кожного виробу.

21.

Укрупнений метод розрахунку
виручки:
Р = 31, + Т - 32,
де Р - обсяг реалізації у плановому
періоді,
31 - залишки нереалізованої продукції на
початок планового періоду,
Т - випуск товарної продукції в плановому
періоді,
32 - залишки нереалізованої продукції на
кінець планового періоду

22.

Виручка від реалізації продукції
розподіляється за напрямками:
відшкодування матеріальних затрат
та зносу основних засобів;
заробітна плата та відрахування на
соціальні потреби;
дохід від реалізації

23.

24. Лекція 2

1.
Структура звіту про сукупний дохід
2. Надходження від фінансовоінвестиційної діяльності та інші
грошові надходження
3. Бюджетні дотації, субвенції.
Отримання фінансової допомоги.
4. Порядок розрахунку операційного
та фінансового циклів.

25.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток
– збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:прибуток
– збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
– збиток
2000
2050
2090
2095
2120
2130
2150
2180
2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270
2290
2295
2300
2305
2350
2355

26.

Фінансовий результат від операційної
діяльності підприємства (прибуток або
збиток) = Валовий прибуток + суми
інших операційних доходів
-
-
-
- дохід від операційної оренди активів;
- дохід від операційних курсових різниць;
- відшкодування раніше списаних активів;
- дохід від роялті, відсотків, отриманих на
залишки коштів на поточних рахунках у
банках,
- дохід від реалізації оборотних активів (крім
фінансових інвестицій), необоротних активів,
утримуваних для продажу, та групи вибуття,
- дохід від списання кредиторської
заборгованості, одержані штрафи, пені,
неустойки тощо

27.

Інші операційні витрати :
собівартість реалізованих виробничих запасів,
необоротних активів, утримуваних для
продажу, та групи вибуття;
відрахування на створення резерву сумнівних
боргів і суми списаної безнадійної дебіторської
заборгованості; втрати від знецінення запасів;
витрати від операційних курсових різниць;
визнані економічні (фінансові) санкції;
відрахування для забезпечення наступних
операційних витрат,
усі інші витрати, що виникають у процесі
операційної діяльності підприємства (крім
витрат, що включаються до собівартості
продукції (товарів, робіт, послуг).

28.

Дохід від участі в капіталі — це дохід,
отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні
або спільні підприємства, облік яких ведеться
методом участі в капіталі.
Iнші фінансові доходи — це дивіденди,
відсотки та інші доходи, отримані від
фінансових інвестицій (крім доходів, які
обліковуються за методом участі у капіталі).
Інші доходи — це дохід від реалізації
фінансових інвестицій; дохід від неопераційних
курсових різниць та інші доходи, які виникають
у процесі господарської діяльності, але не
пов’язані з операційною діяльністю
підприємства

29.

Розділ II «Сукупний дохід»
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
Код
рядка
2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

30.

Розділ III «Елементи операційних витрат»
Назва статті
Код
рядка
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515

31.

Розділ IV «Розрахунок показників
прибутковості акцій»
Назва статті
Код
рядка
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2
2600
2605
2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
2615
Дивіденди на одну просту акцію
2650

32.

Фінансові інвестиції - це вкладення
фінансових ресурсів в інвестиційні
(фондові) інструменти (акції, облігації,
паї).

33.

Інвестиції
Капітальні (реальні)
Фінансові
-капітальне будівництво;
-придбання (виготовлення)
основних засобів;
-придбання (виготовлення) інших
необоротних матеріальних активів;
-придбання нематеріальних активів
тощо.
-вкладання капіталу в дохідні види
фондових інструментів;
-вкладання капіталу в статутний
капітал спільних підприємств;
-вкладання капіталу в дохідні види
грошових інструментів тощо.
Мета здійснення
Поточні
Інші поточні фінансові
інвестиції
Еквіваленти
грошових коштів
Довгострокові
Боргові
Пайові
Класифікація та характеристика інвестицій підприємства

34.

Оренда - це угода, за якою орендар
набуває права користування
необоротним активом за плату протягом
погодженого з орендодавцем строку.
Орендна плата - грошова оплата права
користування орендованим майном
Орендна плата = сума амортизаційних
відрахувань + орендний відсоток +
витрати на ремонт орендованого майна
Лізинг - це форма довгострокової
оренди, що передбачає передачу права
користування

35.

Оперативний лізинг передбачає багаторазову
зміну лізингоодержувача протягом терміну
служби машин або устаткування, тобто
термін договору менший, ніж амортизаційний
період. Як правило, власник сам здійснює
ремонт і технічне обслуговування об'єкта
операційного лізингу, одержуючи при цьому
всю суму амортизаційних відрахувань від
лізингоодержувача.

36.

Фінансовий
лізинг передбачає
виплату лізинговій фірмі протягом
періоду дії договору суму, яка
дорівнює сумі повної вартості
амортизації і частки прибутку від
використання устаткування,
одержуючи право викупу
устаткування по залишковій вартості
після закінчення терміну дії договору,
повернення устаткування або
продовження договору.

37.

Види міжбюджетних трансфертів :
базова дотація;
субвенція;
реверсна дотація;
додаткова дотація.
По 31 грудня 2014 року
року
(попередня редакція БКУ)
БКУ)
Дотація вирівнювання
Кошти, що передаються до
Держбюджету та місцевих бюджетів
з інших бюджетів
Субвенція
Додаткові дотації
Після 1 січня 2015
(діюча редакція
Базова дотація
Реверсна дотація
Субвенція
Додаткові дотації

38.

Метод прямого розрахунку
Прибуток розраховується за окремими
видами продукції, що виробляються і
реалізуються за формулою:
П = (Ц - С)х Р,
де Ц - оптова ціна одиниці продукції , грн.;
С - собівартість одиниці продукції, грн.;
Р - кількість продукції відповідної
номенклатури (асортименту), що
планується до виробництва і реалізації;
і - порядковий номер асортиментної
продукції.

39.

Операційний
цикл (ОЦ) –
проміжок часу між придбанням
сировини, матеріалів для
здійснення основної діяльності та
одержанням коштів від реалізації
виробленої з них продукції, товарів
і послуг.
Фінансовий
цикл (ФЦ) – час,
упродовж якого грошові кошти
вилучені з обігу підприємства.

40.

Тривалість операційного циклу (ТОЦ) в днях
ТОЦ = ТОЗ + ТОД,
де ТОЗ – тривалість обороту виробничих
запасів;
ТОД – тривалість обороту дебіторської
заборгованості
Тривалість фінансового циклу (ТФЦ) у днях
ТФЦ = ТОЦ – ТОК,
де ТОЦ – тривалість операційного циклу;
ТОК – тривалість обігу кредиторської
заборгованості.

41.

Ефект операційного важеля:
Е О.Р. = М / П,
де Е О.Р. - ефект операційного
важеля;
М - валова маржа;
П - прибуток.
М
= В - УЗВ,
де УЗВ - умовно-змінні витрати

42.

Поріг рентабельності = Z пост. / К ВМ,
де Z пост. - постійні витрати;
К ВМ = М / В р - коефіцієнт валової
маржі;
В р - виручка від реалізації.
Запас фінансової міцності підприємства:
Запас Ф.П. = В р - Поріг рентабельності

43.

Економічний (аналітичний) метод
Р = (П х 100%) / Сп,
де Сп – повна собівартість;
П – прибуток.
Р = Р – (1 + Р) х (1 – ін / ір),
де Р - коефіцієнт рентабельності продукції при зміні відпускних
цін на продукцію й цін на ресурси, що формують собівартість
продукції;
Рб - коефіцієнт рентабельності продукції до зміни цін;
ін - індекс відпускних цін на готову товарну продукцію;
ір - індекс цін на ресурси, які формують собівартість товарної
продукці
ПРП=ПЗПП+ПвП-ПЗКП,
де Прп - прибуток від реалізації продукції;
Пзпп - прибуток у залишках нереалізованої продукції на
початок планового періоду;
Пвп - прибуток від випуску продукції;
Пзкп - прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець
планового періоду.

44.

Принципи розподілу прибутку
підприємства:
сплата частки до бюджету;
поповнення статутного фонду;
виплата дивідендів;
розширення виробництва;
сплата штрафів;
соціальний розвиток;
стимулювання/мотивація
працівників та інші напрямки,
передбачені статутом.

45.

46.

Рентабельність — це відносний
показник прибутковості, який
характеризує ефективність витрат
підприємства загалом або
ефективність виробництва окремих
видів продукції.

47.

48.

Рентабельність продукції обчислюють діленням:
а) прибутку від реалізації продукції (Пр) на собівартість
реалізованої продукції (Ср):
Рп. = (Пр / Ср) х 100
б) прибутку від реалізації продукції (Пр) на суму
собівартості реалізованої продукції (Ср) та відповідної
(розподіленої) суми операційних витрат (бо):
Рп = (Пр / (Ср + Во))\ х 100;
в) прибутку від реалізації продукції (Пр) на обсяг
реалізованої продукції за ціною виробника (Ор)
Рп = (Пр/Ор) х 100;
г) прибутку від реалізації продукції (Пр) на собівартість
реалізованої продукції (Ср) мінус матеріальні витрати
(Вм):
Рп4 = Пр / (Ср – Вм) х 100.
English     Русский Rules