Звітність підприємств
Тема 1. Загальні вимоги до фінансової звітності
Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний доходів)
4. Звіт про рух грошових коштів
5. Звіт про власний капітал
6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
2.91M
Category: financefinance

Звітність підприємств

1. Звітність підприємств

Волошан Ірина Геннадіївна (к.е.н, доцент)
Бланки звітності : http://buhgalter911.com

2.

3.

4.

5. Тема 1. Загальні вимоги до фінансової звітності

1.1. Мета, склад та елементи фінансової звітності
1.2. Звітний період та якісні характеристики
фінансової звітності
1.3. Принципи підготовки фінансової звітності
і розкриття в ній інформації

6.

Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною,
правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати, діяльність і
фінансовий стан підприємства.
Інформаційні потреби основних користувачів фінансових
звітів
Користувачі звітності
Інформаційні потреби
Інвестори, власники
Придбання, продаж і володіння цінними паперами.
Участь у капіталі підприємства.
Оцінка якості управління.
Визначення суми дивідендів, що підлягають
розподілу
Керівники підприємства
Регулювання діяльністю підприємства
Банки, постачальники й інші
кредитори
Забезпечення зобов'язань підприємства.
Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати
свої зобов'язання
Замовники
Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати
свої зобов'язання
Працівники підприємства
Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати
свої зобов'язання.
Забезпечення зобов'язань підприємства перед
працівниками
Органи державного управління
Формування макроекономічних показників

7.

Для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів
необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності і зміни
у фінансовому стані підприємства. Вказані інформаційні потреби
зумовили склад фінансової звітності, до якої відносяться:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1).
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №
2).
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3).
5. Звіт про власний капітал (форма № 4).
6. Примітки до фінансової звітності.
Порівняння складу фінансової звітності

з/п
За НП(С)БО 1
За МСБО 1
1
Баланс
Баланс
2
Звіт про фінансові результати
Звіт про прибутки і збитки
3
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів
4
Звіт про власний капітал
Звіт про зміни в капіталі
5
Примітки до річної фінансової звітності
Примітки до фінансових звітів
6
Додаток до Приміток до річної фінансової
звітності "Інформація за сегментами"
Звітність за сегментами

8.

Призначення основних форм фінансової звітності
Форми
фінансової звітності
Зміст
Використання
інформації
Наявність економічних ресурсів, які
контролюються підприємством, на
дату балансу
Оцінка структури ресурсів підприємства,
їх ліквідності
й платоспроможності підприємства;
прогнозування майбутніх потреб у
позиках;
оцінка і прогнозування змін в
економічних ресурсах, які підприємство,
ймовірно, контролюватиме в
майбутньому
Доходи, витрати і фінансові результати
діяльності підприємства за звітний
період.
Оцінка і прогнозування:
прибутковості діяльності підприємства;
структури доходів і витрат.
Генерування і використання грошових
коштів протягом звітного періоду
Оцінка і прогнозування операційної,
інвестиційної і фінансової діяльності
підприємства
Зміни у складі власного капіталу
підприємства протягом звітного
періоду
Оцінка і прогнозування змін у власному
капіталі
Примітки до річної
фінансової звітності
Вибрана облікова політика.
Інформація, не відображена
безпосередньо у фінансових звітах,
але обов'язкова за П(С)БО.
Додатковий аналіз статей звітності,
необхідний для забезпечення її
ясності
Оцінка і прогнозування:
облікової політики;
ризиків або невпевненості, які
впливають на підприємство, його
ресурси і зобов'язання;
діяльність підрозділів підприємства та
ін.
Інформація за сегментами
Доходи, витрати, фінансові
результати, активи і зобов'язання в
розрізі діяльності сегментів
Оцінка і прогнозування діяльності
кожного сегмента підприємства
Баланс
Звіт
про фінансові результати
Звіт
про рух грошових коштів
Звіт
про власний капітал

9.

• Стаття фінансового звіту є його елементом.
• Основними елементами фінансової звітності,
безпосередньо пов'язаними з визначенням
фінансового становища (стану), – це активи,
зобов'язання, капітал.
• Кожна стаття (елемент) фінансової звітності
згідно з НП(С)БО 1, може наводитися в
звітності, якщо:
а) існує ймовірність надходження або вибуття
майбутніх економічних вигод;
б) оцінка статті може бути достовірно
визначена.

10.

жовтень
Триваліст
ь звітного
періоду
листопад
грудень
січень
лютий
Новостворене
підприємство
(максимум 15
місяців)
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Календар
ний рік
(12
місяців)
Підприємст
во, яке
продовжує
свою
діяльність
Підприємство
, яке
ліквідовуєтьс
я

11.

Термін здачі звітності встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
• Квартальна фінансова звітність
подається підприємствами не пізніше
25 числа місяця наступного за звітним
кварталом
• річна – не пізніше 09 лютого
наступного за звітним року.

12.

Основні якісні характеристики:
• зрозумілість,
• доречність,
• достовірність
• зіставлення.

13.

Для досягнення якісних характеристик
інформації, яка міститься у фінансовій звітності, під
час її формування дотримуються таких принципів:
автономності підприємства;
безперервності діяльності;
періодичності;
історичної (фактичної) собівартості;
нарахування та відповідності доходів і витрат;
повного висвітлення;
послідовності;
обачності;
превалювання змісту над формою;
єдиного грошового вимірника.

14.

Фінансова звітність повинна містити дані про:
підприємство: найменування, організаційно-правову форму, місце
знаходження (країна, де воно зареєстроване, адресу офісу), короткий опис
основної діяльності, найменування органу управління, у веденні якого
знаходиться підприємство, середню чисельність персоналу протягом звітного
періоду;
дату звітності в звітному періоді, за станом на яку приведені показники,
або звітний період, за який вона складена;
валюту звітності й одиницю її виміру;
облікову політику підприємства і причини її зміни, використовуючи опис
принципів оцінки статей звітності і методу обліку, окремих її статей;
консолідацію фінансових звітів;
припинення (ліквідації) окремих видів діяльності;
обмеження відносного володіння активами;
участь у спільних підприємствах;
виявлені помилки минулих років і пов'язані з ними коректування;
переоцінку статей фінансової звітності;
іншу інформацію.
Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та
рух грошових коштів підприємства за звітний період.

15. Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

2.1. Призначення Балансу та його структура
2.2. Визначення, оцінка та класифікація активів Балансу
2.3. Визначення, оцінка та класифікація пасивів Балансу
2.4. Види Балансів
2.5. Розкриття окремих статей балансу в примітках до звітності
2.6. Порядок складання балансу

16.

Баланс (звіт про фінансовий стан) – звіт про
фінансовий стан підприємства, який відображає на
певну дату його активи, зобов'язання й власний
капітал.
Це єдина з усіх форм фінансової звітності, що
складається на певну дату, а не за період.
Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні”, календарний рік
залишається звітним періодом для складання
фінансової звітності, і передбачається складання
Балансу підприємства за станом на кінець останнього
дня кварталу, року.

17.

Баланс ділиться на дві частини: актив і пасив.
Активи = Зобов'язання + Власний капітал
Актив Балансу складається із трьох розділів:
• 1. Необоротні активи.
• 2. Оборотні активи.
• 3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття.
Пасив балансу поєднує чотири розділи:
• 1. Власний капітал.
• 2. Довгострокові зобов’язання і забезпечення.
• 3. Поточні зобов'язання і забезпечення.
• 4. Зобов'язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття.

18.

• Активи це ресурси, контрольовані
підприємством у результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе до
отримання економічних вигод у майбутньому.
Комітетом з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (КМСБО) при
визначенні активів передбачаються три
критерії, яким повинні відповідати ресурси
1. Виникнення в результаті минулих подій
2. Здійснення контролю підприємством
3. Майбутня економічна вигода

19.

Активи складаються з:
основних засобів та інших необоротних активів, використовуваних у
господарській діяльності підприємства;
запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової
продукції або товарів, придбаних з метою перепродажу;
дебіторської заборгованості фізичних і юридичних осіб;
фінансових інвестицій;
грошових коштів і їхніх еквівалентів.
Актив відображається в Балансі за умови, що:
а) очікується отримання в майбутньому економічних вигід, пов'язаних
з його використанням;
б) його вартість може бути вірогідно визначена.

20.

Активи повинні визнаватися й відображатися в
Балансі в грошовому вимірнику з використанням
певної бази оцінки, а саме:
історичної (фактичної) собівартості.
поточної (відновленої) собівартості.
чистої вартості реалізації.
ринкової вартості.
суми очікуваного відшкодування.
теперішньої вартості.
справедливої вартості.

21.

Активи Балансу класифікуються на
• оборотні
• необоротні.

22.

Фрагмент першого розділу активу Балансу
Актив
Код
рядка
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
первісна вартість
1001
накопичена амортизація
1002
Незавершені капітальні інвестиції
1005
Основні засоби
1010
первісна вартість
1011
знос
1012
Інвестиційна нерухомість
1015
Довгострокові біологічні активи
1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
1030
інші фінансові інвестиції
1035
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
Відстрочені податкові активи
1045
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом І
1095
На початок
звітного періоду
На кінець
звітного
періоду

23.

Фрагмент другого та третього розділів активу
Балансу
Актив
Код
рядка
ІІ. Оборотні активи
Запаси
1100
Поточні біологічні активи
1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги:
1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
з бюджетом
1135
у тому числі з податку на прибуток
1136
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
Поточні фінансові інвестиції
1160
Гроші та їх еквіваленти
1165
Витрати майбутніх періодів
1170
Інші оборотні активи
1190
Усього за розділом ІІ
1195
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу та групи вибуття
1200
Баланс
1300
На початок
звітного періоду
На кінець
звітного
періоду

24.

Фрагмент першого розділу пасиву Балансу
Пасив
Код
рядка
І. Власний капітал
Зареєстрований капітал
1400
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал
1430
Усього за розділом І
1495
На початок
звітного періоду
На кінець
звітного
періоду

25.

Фрагмент другого розділу пасиву Балансу
Пасив
Код
рядка
ІІ. Довгострокові зобов’язання і
забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Цільове фінансування
1525
Усього за розділом ІІ
1595
На початок
звітного періоду
На кінець
звітного
періоду

26.

Фрагмент третього і четвертого розділів пасиву Балансу
Пасив
Код
рядка
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги
1615
розрахунками з бюджетом
1620
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за розділом ІІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з не оборот-ними
активами, утримуваними для про-дажу, та
групами вибуття
1700
Баланс
1900
На початок
звітного періоду
На кінець
звітного
періоду

27.

Бухгалтерські Баланси класифікуються за такими
ознаками:
часом складання;
джерелами складання;
обсягом інформації;
характером діяльності;
формами власності;
обсягом відображення;
способом очистки.
Баланс підприємство складає за даними залишків, що значаться на
рахунках синтетичного обліку, які сконцентровані в Оборотному балансі
(відомості) або Головній книзі на дату балансу.
Варто пам'ятати!
Залишки за рахунками класів 1, 2 і 3 відображаються в активі балансу.
Залишки за рахунками класів 4, 5 і 6 у пасиві балансу.

28.

Взаємозв'язок статей першого розділу активу Балансу
з рахунками бухгалтерського обліку
Актив
Код
рядка
Код бухгалтерського рахунку
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
первісна вартість
1001
121 – 127
накопичена амортизація
1002
133
Незавершені капітальні інвестиції
1005
151 – 155
Основні засоби
1010
первісна вартість
1011
101 – 109, 111 – 117
знос
1012
131, 132
Інвестиційна нерухомість
1015
100; 135
Довгострокові біологічні активи
1020
161 – 166; 134
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
1030
141
інші фінансові інвестиції
1035
142, 143
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
181, 182, 183
Відстрочені податкові активи
1045
17
Інші необоротні активи
1090
184, 19 та ін.
Усього за розділом І
1095

29.

Взаємозв'язок статей другого і третього розділів активу
Балансу
з рахунками бухгалтерського обліку
Код
рядка
Код бухгалтерського рахунку
Запаси
1100
20, 22, 23, 25, 26, 28
Поточні біологічні активи
1110
211 – 213, 27
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги:
1125
341, 342, 361, 362, 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
371
з бюджетом
1135
641
у тому числі з податку на прибуток
1136
641
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
372 – 377, 682, 683
Поточні фінансові інвестиції
1160
352
Гроші та їх еквіваленти
1165
30, 31, 333, 334
Витрати майбутніх періодів
1170
39
Інші оборотні активи
1190
331, 332, 643, 644
Усього за розділом ІІ
1195
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
1200
Актив
ІІ. Оборотні активи
Баланс
1300
286

30.

Взаємозв'язок статей першого розділу пасиву Балансу з
рахунками бухгалтерського обліку
Код
рядка
Код бухгалтерського рахунку
Зареєстрований капітал
1400
40, 41
Капітал у дооцінках
1405
423
Додатковий капітал
1410
421, 422, 424, 425
Резервний капітал
1415
43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
441, 442, 443
Неоплачений капітал
1425
46
Вилучений капітал
1430
451, 452, 453
Усього за розділом І
1495
Пасив
І. Власний капітал

31.

Взаємозв'язок статей другого розділу пасиву Балансу з
рахунками бухгалтерського обліку
Пасив
Код
рядка
Код бухгалтерського рахунку
1
2
3
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
54
Довгострокові кредити банків
1510
501, 502, 503, 504
Інші довгострокові зобов’язання
1515
505, 506, 51, 52, 53
Довгострокові забезпечення
1520
471, 472, 473 – 478
Цільове фінансування
1525
48
Усього за розділом ІІ
1595
ІІ. Довгострокові зобов’язання
і забезпечення

32.

Взаємозв'язок статей третього та четвертого розділів пасиву
Балансу з рахунками бухгалтерського обліку
Код
рядка
Код бухгалтерського рахунку
Короткострокові кредити банків
1600
601 – 606
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
611, 612
за товари, роботи, послуги
1615
621, 622, 631, 632, 633
розрахунками з бюджетом
1620
641
у тому числі з податку на прибуток
1621
641, 642
розрахунками
1625
651 – 656
розрахунками з оплати праці
1630
661, 662, 663
Поточні забезпечення
1660
471 – 478
Доходи майбутніх періодів
1665
69
Інші поточні зобов’язання
1690
643, 644, 671, 672, 681, 682,
683, 684, 685
Усього за розділом ІІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з не оборотними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
1700
Пасив
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
зі страхування
Баланс
1900
680

33. 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний доходів)

• 3.1. Загальна характеристика звіту про фінансові результати,
мета його складання
• 3.2. Визнання, оцінка й класифікація доходів і витрат
• у Звіті про фінансові результати
• 3.3. Визначення прибутку (збитку) за звітний період
• 3.4. Сукупний дохід
• 3.5. Визначення економічних елементів операційних витрат
• 3.6. Розрахунок показників прибутковості акцій та розкриття
інформації про чистий прибуток на одну просту акцію
• 3.7. Порядок складання Звіту про фінансові результати

34.

Відповідно до НП(С)БО 1 Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід) – це звіт про доходи, витрати й фінансові результати
та сукупний дохід. А саме елементами Звіту про фінансові результати є
доходи, витрати, прибутки (збитки), які формуються у статтях певних його
розділів.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід, далі Звіт про
фінансові результати) складається з титульної частини й чотирьох розділів:
• Фінансові результати.
• Сукупний дохід.
• Елементи операційних витрат.
• Розрахунок показників прибутковості акцій.

35.

Доходи, витрати, прибутки та збитки у Звіті про фінансові результати
підрозділяються за видами діяльності, функціями (у розділах І і ІІ) і
елементами операційних витрат (у розділі ІІІ).
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
Звичайна
Операційна
Основна
Інша
Інша
ДОХОДИ
(ПРИБУТКИ)
Інвестиційна
Фінансова
ВИТРАТИ
(ЗБИТКИ)
Рис. 3.1. Класифікація доходів (прибутків) і витрат (збитків)
у Звіті про фінансові результати

36.

У загальному виді сума чистого доходу (Д),
отриманого або очікуваного до отримання,
визначається за формулою.
Д = В – П – ДТО – З – У
де В – валова сума грошових коштів, яка отримана або
підлягає отриманню на рахунок або у касу підприємства;
П – податки, що підлягають внеску до бюджету;
ДТО – доходи, отримані на користь третіх осіб;
З, У – знижки, уцінка, повернення товарів за умовами договору.

37.

Послідовність розрахунку цього показника включає
визначення таких його складових:
• 1) валового прибутку (збитку);
• 2) фінансового результату від операційної діяльності
(прибуток, збиток);
• 3) фінансового результату до оподатковування
(прибуток, збиток);
• 4) чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

38.

Визначення суми чистого доходу від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
Показники
1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Дохід, отриманий на користь третіх осіб
Повернена продукція
Надані знижки
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) [010 – 020 – 030 – 040 – 050 – 060]
2
За
звітний
період
3
За
попередній
період
4
010
1 260
1 134
020
030
040
050
060
210
100
3
15
2
189
90
1
14
3
070
930
837
Код
рядка

39.

Визначення валового прибутку (збитку)
у Звіті про фінансові результати
Стаття
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Валовий:
прибуток (2000 – 2050)
збиток (2050 – 2000)
Код
рядка
За
звітний
період
За
попередній
період
2000
930
837
2050
898
845
2090
2095
32
8

40.

Визначення фінансового результату
від операційної діяльності
у Звіті про фінансові результати
Стаття
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток (2090 + 2120 – 2130 – 2150 – 2180)
збиток (2095 – 2120 + 2130 + 2150 + 2180)
Код
рядка
За звітний
період
2090
2095
2120
2130
2150
2180
32
2190
2195
185
80
15
34
За
попередній
період
8
150
95
10
39
88
2

41.

Визначення фінансового результату до
оподаткування у Звіті про фінансові результати
Стаття
1
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Код
рядка
2
За
звітний
період
3
2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270
88
2290
83
За
попередні
й період
4
2
10
3
4
15
7
7
4
20
6
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток (2190 + 2200 + 2220 + 2240 – 2250 –
2255 – 2270)
збиток (2195 – 2200 – 2220 – 2240 + 2250 +
2255 + 2270)
2295
17

42.

Визначення чистого фінансового результату
у Звіті про фінансові результати
Стаття
1
Фінансовий результат до оподаткування
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток (2290 – 2300 – 2305)
збиток (2295 – 2300)
Код
рядка
2
За
звітний
період
3
2290
2295
2300
(26)
2305
(7)
2350
2355
50
За
попередній
період
4
83
17
(6)
11

43.

Сукупний дохід
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих
та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
Код
рядка
2
2400
2405
2410
За
звітний
період
3
240
За попередній
період
4
16
125
14
2415
2445
2450
54
62
12
322
17
218
2455
52
35
2460
2465
270
320
183
172

44.

Елементи операційних витрат
За
код
За звітний
рядка
період
Матеріальні витрати
230
198
період
178
Витрати на оплату праці
240
67
60
Відрахування на соціальні заходи
250
24
22
Амортизація
260
11
10
Інші операційні витрати
270
15
14
Разом
280
315
284
Найменування показників
попередній

45.

Взаємозв'язок статей першого розділу Звіту про фінансові
результати з рахунками бухгалтерського обліку
Стаття
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припинення діяльності
після оподаткування
Код
рядка
Код бухгалтерського рахунку
2000
Кредитовий оборот за
рахунками 701, 702, 703 без
ПДВ, акцизного збору, та
повернутих товарів
2050
901, 902, 903
2120
2130
2150
2180
2200
2220
2240
2250
2255
2270
2300
710 – 719
92
93
940 – 949
721 – 723
731 – 733
741 – 746
951, 952
961 – 963
971 – 977
981
2305
98

46. 4. Звіт про рух грошових коштів

• 4.1. Призначення й структура Звіту про рух грошових
коштів
• 4.2. Послідовність складання Звіту про рух
грошових коштів
• 4.3. Розкриття інформації про рух грошових коштів
• у примітках до фінансової звітності

47.

Форма Звіту відображає рух грошових коштів підприємства в розрізі
трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.
У результаті операційної діяльності грошові потоки складаються з
надходження грошових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг); за надання права користування активами, тобто надання
необоротних активів в оренду; із платежів постачальникам і підрядникам,
працівникам підприємства, бюджету тощо.
Інвестиційна діяльність відображає грошові потоки, пов'язані із
придбанням і продажем нематеріальних активів, основних засобів та
інших необоротних матеріальних активів, наданням позик іншим
підприємствам, надходженням грошових коштів від фінансових інвестицій
у вигляді дивідендів і відсотків.
Фінансова діяльність підприємства надає руху коштам шляхом
випуску акцій з метою збільшення власного капіталу, одержання кредитів
банків та їх погашення, викупу акцій власної емісії, виплати дивідендів.

48.

У Звіт про рух грошових коштів негрошові
операції не включаються.
Негрошовими операціями називаються такі
операції, які не вимагають використання грошових
коштів або їх еквівалентів. До них варто віднести
бартерні операції, перетворення зобов'язань у
капітал, нарахування амортизації, придбання активів
шляхом емісії акцій, отримання активів шляхом
фінансової оренди тощо.
Не відображаються у Звіті внутрішні зміни в
складі грошових коштів і їх еквівалентів. Це такі
операції, як отримання грошових коштів з рахунку в
банку й оприбуткування їх у касі підприємства, і
навпаки. Або зарахування коштів на поточний
рахунок після конвертування валюти.

49.

Звіт про рух грошових коштів підприємство за своїм вибором може
складати за прямим методом (форма № 3) і непрямим методом
(форма №3-н).
Підприємство самостійно приймає рішення відносно складання Звіту
про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом.
За різними методами визначають показники лише розділу І звіту "Рух
коштів у результаті операційної діяльності", показники розділів ІІ і ІІІ
визначаються однаково, як у формі № 3 так і у формі № 3-н.
Звіт про рух грошових коштів за формою № 3-н за своєю структурою
відмінний від звіту за формою № 3. Однак їх розділи співпадають і
співпадає кінцевий результат за якою б формою не складався звіт.

50.

Фрагмент Звіту про рух грошових коштів
(перший розділ)
Код
рядка
Журнал
(відомість)
обліку*
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
Ж 1; В 3.1; В
3.4; В 3.5
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільове фінансування
3005
3006
3010
Ж 1; В 1.2
Ж 1; В 1.2
Ж 1; В 1.2
Інші надходження
3095
Ж 1; В 1.2; В
3.2; В 3.2
Товарів (робіт, послуг)
3100
Ж 1; В 3.3; В 3.2
Працівникам
Зобов’язань з податків і зборів
Відрахувань на соціальні заходи
3105
3115
3110
Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
*
Стаття
Бухгалтерські
рахунки та
проведення*
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
ДТ30,31 КТ 36;
ДТ30,31 КТ 34;
ДТ30,31 КТ 681
ДТ 31 КТ 641
ДТ 31 КТ 641
ДТ 31 КТ 48
ДТ30,31 КТ 377;
ДТ30,31 КТ 371; ДТ 31
КТ 719
Витрачання на оплату:
Журнал – Ж;
Відомість – В;
Дебет – ДТ;
Кредит – КТ .
ДТ63,685 КТ 31;
ДТ371 КТ 31
Ж 1;
ДТ66 КТ301,311
Ж 1; В 3.6
ДТ641 КТ 311
Ж1
ДТ65 КТ 311
ДТ942 КТ 334; ДТ681
Ж 1; В 1.3; В 3.5 КТ 31; ДТ372 КТ 301;
ДТ48,94 КТ 311
х
х

51.

Фрагмент Звіту про рух грошових коштів
(другий розділ)
Стаття
Код
рядка
Журнал
(відомість)
обліку*
Бухгалтерські
рахунки та
проведення*
ДТ30,31 КТ 34,
377,680,681
ДТ30,31 КТ 377
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотки
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3205
Ж 1; В 3.4,
3.2,3.5
Ж 1; В 3.2
3215
3220
3225
3250
Ж 1; В 3.5
Ж 1; В 3.5
Ж 1; В 3.2
Ж 1; В 1.2
ДТ31 КТ 373, 732
ДТ31 КТ 373, 731
ДТ30,31 КТ 377
ДТ30,31 КТ 37, 733
3255
3260
3270
3290
Ж 1; В 4.2
Ж 1; В 4.1
Ж 1; В 3.2
Ж 1; В 3.2
ДТ14,352 КТ 31
ДТ63,371 КТ 31
ДТ377 КТ 31
ДТ63,371 КТ 31

52.

Фрагмент Звіту про рух грошових коштів
(третій розділ)
Стаття
1
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Код
рядка
2
Журнал
(відомість)
обліку*
3
Бухгалтерські рахунки та
проведення*
4
3305
3340
Ж 1,7;
В 7.1
Ж 1,2
Ж1
ДТ30,31,351
КТ41,421,422,425,45,46
ДТ30,31,351 КТ50,52,55,60
ДТ30,31,351 КТ451,531,601
3345
3350
Ж1
Ж 1; В 7.1
Сплату дивідендів
Інші платежі
3355
3390
Ж1
Ж 1; В 7.1
ДТ,77, 685 КТ30,31
ДТ50,51,52,53,55,60,61
КТ30,31,351
ДТ 671 КТ30,31,351
ДТ451,531,601 КТ30,31,351
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405
Баланс
Рядок 1165 графа 3
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів
3410
Ж 1;
В 1.2,1.3
ДТ312,314 КТ714,744
ДТ945,974 КТ312,314
Залишок коштів на кінець року
3415
Баланс
Рядок 1165 графа 4
3300

53. 5. Звіт про власний капітал

• 5.1. Визначення, визнання, оцінка й функції власного
капіталу
• 5.2. Складові власного капіталу
• 5.3. Порядок складання Звіту про власний капітал
• 5.4. Розкриття інформації у примітках до Звіту
про власний капітал

54.

Власний капітал, згідно з НП(С)БО 1
“Загальні вимоги до фінансової звітності”,
визначається
як
частина
в
активах
підприємства, що залишається після
вирахування його зобов'язань:
Капітал = Актив – Зобов'язання

55.

Власний капітал підприємства може збільшуватися
внаслідок:
інвестицій власників підприємства;
отримання прибутку;
збільшення вартості активів у результаті дооцінки;
отримання емісійного доходу;
збільшення номінальної вартості акцій.
Власний капітал підприємства може зменшуватися
внаслідок:
вилучення власником вкладеного раніше капіталу
без передачі цієї частки іншим особам;
отримання збитків;
зниження вартості активів у результаті уцінки;
реалізація акцій за цінами нижче їх номіналу;
зниження номінальної вартості акцій.

56.

Джерелами утворення власного капіталу є:
1) внески власників підприємства у вигляді грошових
коштів та інших активів;
2) нерозподілений прибуток.
За своєю формою власний капітал ділиться на три
категорії:
1. Інвестований (вкладений або оплачений капітал).
2. Дарчий капітал.
3. Нерозподілений прибуток.
За рівнем відповідальності власний капітал ділиться
на статутний і додатковий.

57.

Повний склад власного капіталу включає:
1. Зареєстрований капітал (Статутний капітал,
Пайовий капітал).
2. Капітал у дооцінках.
3. Додатковий капітал.
4. Резервний капітал.
5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
6. Неоплачений капітал.
7. Вилучений капітал.

58.

Статті Звіту про власний капітал та бухгалтерські проведення
Код
рядка
Стаття
Код
графи
3,4,5,6,
7,8,9
Сальдо на початок року на рахунках 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46
Бухгалтерські рахунки та проведення
Залишок на початок року
4000
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
4005
4010
4090
5,6,7,8,9
ДТ і КТ 441, 442, 42, 43, 45, 46
4095
3,4,5,6,7,8,9
Сума рядків 4000, 4005, 4010, 4090
4100
7
Форма № 2 код рядка 2350 або 2355 графи 3
4110
4і5
Форма № 2 код рядка 2400, 2405, 2410, 2415, 2445
Виплати власникам (дивіденди)
4200
7
ДТ 443 КТ 671
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капиталу
4205
3, 7
ДТ 443 КТ 40, 41
Відрахування
4210
6і7
ДТ 443 КТ 43
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
4240
3і8
ДТ 46, 67 КТ 40
4245
3і8
ДТ 46 КТ 40; ДТ 30,31,10,11,12,14,15,20,28 КТ 46
Викуп акцій (часток)
4260
9
ДТ 45 КТ 30,31,34,44,50,52,60,62
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265
9
ДТ 30, 31 КТ 45
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270
3, 9
ДТ 40, 41 КТ 45
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний
період
до резервного капіталу
Вилучення частки
Інші зміни в капіталі:
Разом змін у капіталі
в капіталі
4275
3
4290
4295
4,5,6
3 – 10
ДТ 40, 41 КТ 672 ДТ 10, 11, 12, КТ 424; ДТ 424 КТ
745
Т
Д 41, 42, 43 КТ 442
Сума рядків 4100 – 4290 по кожній графі

59. 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

• 6.1. Виправлення у фінансовій звітності помилок, які
допущені у попередньому і звітному періоді
• 6.2. Зміни облікових оцінок і їх вплив на фінансову
звітність
• 6.3. Вплив на фінансову звітність змін в обліковій
політиці
• 6.4. Події після дати балансу
English     Русский Rules