Јкімшілік жауаптылыќ ќўќыќтыќ ерекшелігі жјне негізгі белгілері
Јкімшілік жауаптылыќтыѕ заѕдылыќ негіздері
Јкiмшiлiк жауаптылыќќа жататын тўлєалар
Лауазымды адамдардыѕ јкiмшiлiк жауаптылыєы
Ќўќыќ бўзушылыќ арнаулы техникалыќ ќўралдармен тiркелген кездегi јкiмшiлiк жауаптылыќтыѕ ерекшелiктерi
Кјмелетке толмаєандардыѕ јкiмшiлiк жауаптылыєы
Тјрбиелiк ыќпал ету шаралары
Тјрбиелiк ыќпал ету шаралары
Тјрбиелiк ыќпал ету шараларыныѕ мазмўны
Јскери ќызметшiніѕ, прокурордыѕ жјне тјртіптік жарєылардыѕ не арнайы ережелердіѕ кїші ќолданылатын ґзге де адамдардыѕ ґздері јкімшілік ќ
Жекеше нотариустардыѕ, жеке сот орындаушыларыныѕ, адвокаттардыѕ, дара кјсіпкерлердіѕ жјне заѕды тўлєалардыѕ јкiмшiлiк жауаптылыєы
Шетелдiктердiѕ, шетелдiк заѕды тўлєалардыѕ жјне азаматтыєы жоќ адамдардыѕ јкiмшiлiк жауаптылыєы
1.56M
Category: lawlaw

Әкімшілік жауаптылық құқықтық ерекшелігі және негізгі белгілері

1. Јкімшілік жауаптылыќ ќўќыќтыќ ерекшелігі жјне негізгі белгілері

Әкімшілік жауаптылық құқықтық ерекшелігі
және негізгі белгілері
1. Әкімшілік жауаптылықтың заңдылық негіздері
2. Кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауаптылығы
3. Әскери қызметшiнің, прокурордың және тәртіптік
жарғылардың не арнайы ережелердің күші қолданылатын өзге
де адамдардың өздері әкімшілік құқық бұзушылықтар
жасағаны үшін әкiмшiлiк жауаптылығы
4. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының,
адвокаттардың, дара кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың
әкiмшiлiк жауаптылығы
5. Шетелдіктердің, шетелдік заңды тұлғалардың және
азаматтығы жоқ адамдардың әкімшілік жауаптылығы

2. Јкімшілік жауаптылыќтыѕ заѕдылыќ негіздері

Әкімшілік жауаптылықтың заңдылық негіздері
Ақыл-естiң дұрыс еместігі – құқыққа қарсы іс-әрекет
жасаған кезде ақыл-есi дұрыс емес жағдайда болған, яғни
өз әрекеттерiнiң (әрекетсiздiгiнiң) нақты сипаты мен
қауiптiлiгiн сезіне алмаған немесе оларды созылмалы
психикалық ауруының, психикасының уақытша
бұзылуының, ақыл-есі кемдiгiнің немесе психикасының өзге
де сырқатты жай-күйiнiң салдарынан басқара алмаған
жеке тұлға әкiмшiлiк жауаптылыққа жатпайды.
ҚР ӘҚБтК ерекше бөлімінде көзделген
құқық бұзушылық құрамының барлық
белгiлерi бар іс-әрекет жасау әкiмшiлiк
жауаптылықтың негiзi болып табылады

3. Јкiмшiлiк жауаптылыќќа жататын тўлєалар

Әкiмшiлiк жауаптылыққа жататын тұлғалар

4. Лауазымды адамдардыѕ јкiмшiлiк жауаптылыєы

Лауазымды адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы

5. Ќўќыќ бўзушылыќ арнаулы техникалыќ ќўралдармен тiркелген кездегi јкiмшiлiк жауаптылыќтыѕ ерекшелiктерi

Құқық бұзушылық арнаулы техникалық құралдармен тiркелген кездегi әкiмшiлiк
жауаптылықтың ерекшелiктерi
Егер көлiк құралының меншiк иесiнiң хабарламасы немесе арызы бойынша
тексеру барысында құқық бұзушылық тiркелген кезде көлiк құралы иелiгiнде
болған тұлға анықталса не басқа тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттерiнiң
нәтижесінде көлiк құралына ие бола алмай қалса, осы көлiк құралының
қатысуымен жасалған құқық бұзушылық үшiн ол әкiмшiлiк жауаптылықтан
босатылады

6. Кјмелетке толмаєандардыѕ јкiмшiлiк жауаптылыєы

Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кезде он
алты жасқа толған, бiрақ он сегiзге толмаған
адамдар кәмелетке толмағандар деп танылады
Кәмелетке толмаған адамға тәрбиелiк ықпал
етудiң шаралары қолданыла отырып, әкiмшiлiк
жаза қолданылуы мүмкiн

7. Тјрбиелiк ыќпал ету шаралары

Тәрбиелiк ықпал ету шаралары

8. Тјрбиелiк ыќпал ету шаралары

Тәрбиелiк ықпал ету шаралары
Кәмелетке толмаған адамға бiр мезгiлде
бiрнеше тәрбиелiк ықпал ету шаралары
тағайындалуы мүмкiн
тәрбиелiк ықпал ету шараларын қолдану
мерзiмi үш айға дейiнгi ұзақтыққа
белгiленедi
тәрбиелiк ықпал ету шараларын үнемі орындамаған жағдайда,
мамандандырылған мемлекеттiк орган, егер ескіру мерзiмі
өтпеген болса, бұл шараның күшiн жою және кәмелетке
толмаған адамды әкiмшiлiк жауаптылыққа тарту мәселесiн
шешу үшiн материалдарды сотқа ұсынады

9. Тјрбиелiк ыќпал ету шараларыныѕ мазмўны

Тәрбиелiк ықпал ету шараларының мазмұны
Заңды түсiндiру кәмелетке толмаған адамға оның іс-әрекетiмен
келтiрiлген зиянды, құқық бұзушылықтарды қайталап жасаудың
заңдық салдарын түсiндiруден тұрады
Келтiрiлген зиянның есесін толтыру мiндетi кәмелетке толмаған адамның
мүлiктiк жағдайы және оның тиiстi еңбек дағдыларының болуы ескерiле
отырып жүктеледi
Қадағалауға беру ата-анаға немесе оларды алмастыратын адамдарға не
мамандандырылған мемлекеттiк органға кәмелетке толмаған адамға тәрбиелiк
ықпал ету және оның мінез-құлқына бақылау жасау жөнiндегi мiндеттердi
жүктеуден тұрады
Кәмелетке толмаған адамның бос уақытын шектеу және мінез-құлқына
ерекше талаптар белгiлеу, соттың не әкімшілік құқық бұзушылық туралы
істерді қарауға уәкілетті органның рұқсатынсыз басқа жерлерге шығуға
тыйым салуды көздеуi мүмкiн
Кәмелетке толмаған адамға қатысты құқық бұзушының мінез-құлқына ерекше
талаптар белгiленуi, сондай-ақ оқуды аяқтау не кәмелетке толмағандардың
құқықтарын қорғау жөнiндегi комиссияның көмегiмен жұмысқа орналасу
талабы қойылуы мүмкiн

10. Јскери ќызметшiніѕ, прокурордыѕ жјне тјртіптік жарєылардыѕ не арнайы ережелердіѕ кїші ќолданылатын ґзге де адамдардыѕ ґздері јкімшілік ќ

Әскери қызметшiнің, прокурордың және тәртіптік жарғылардың не арнайы ережелердің күші
қолданылатын өзге де адамдардың өздері әкімшілік құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкiмшiлiк
жауаптылығы
Әскери қызметшiлер мен әскери жиында жүрген әскери
мiндеттiлер, қызметтік міндеттерін атқару кезінде
жасаған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтары үшiн тәртiптiк
жарғылар бойынша жауаптылықта болады.
Арнаулы мемлекеттік органдар мен құқық қорғау
органдарының қызметкерлерi қызметтік міндеттерін
атқару кезінде жасаған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтары
үшiн тиiстi органдарда қызмет өткеру тәртiбiн
регламенттейтiн нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес
жауаптылықта болады
Мерзімді әскери қызметін өткеріп жүрген әскери
қызметшілер мен әскери және арнайы оқу орындарының
курсанттарына әкімшілік айыппұл түріндегі әкімшілік
жаза қолданылмайды
Әкімшілік жазаны қолдану құқығы берілген органдарда
аталған адамдарға әкімшілік жазалар қолданудың орнына
кінәлілерді тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы
мәселені шешу үшін тиісті органдарға құқық
бұзушылықтар туралы материалдарды беруге тиіс

11. Жекеше нотариустардыѕ, жеке сот орындаушыларыныѕ, адвокаттардыѕ, дара кјсіпкерлердіѕ жјне заѕды тўлєалардыѕ јкiмшiлiк жауаптылыєы

Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, дара
кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың әкiмшiлiк жауаптылығы
Жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, дара кәсіпкерлер және
заңды тұлғалар ҚР ӘҚБтК ерекше бөлімінде көзделген жағдайларда әкiмшiлiк құқық
бұзушылық үшiн әкiмшiлiк жауаптылыққа жатады
ҚР ӘҚБтК ерекше бөлімінде көзделген іс-әрекетті (әрекетті не әрекетсіздікті) заңды
тұлғаны басқару функцияларын жүзеге асыратын орган, тұлға немесе дара кәсіпкердің
және заңды тұлғаның ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық
функцияларын орындайтын қызметкері жасаса, рұқсат берсе, мақұлдаса, дара кәсіпкерлер
мен заңды тұлғалар әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылыққа жатады.
Заңды тұлғаның дербес салық төлеушiлер болып табылатын және салық салу мен кеден ісі
саласында әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасаған құрылымдық бөлiмшелерi заңды
тұлғалар ретiнде әкiмшiлiк жауаптылықта болады
Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тарту дара кәсіпкердің
және заңды тұлғаның қызметкерін осы құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылықтан
босатады

12. Шетелдiктердiѕ, шетелдiк заѕды тўлєалардыѕ жјне азаматтыєы жоќ адамдардыѕ јкiмшiлiк жауаптылыєы

Шетелдiктердiң, шетелдiк заңды тұлғалардың және
азаматтығы жоқ адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы
Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының континенттік қайраңында әкiмшiлiк құқық
бұзушылықтар жасаған шетелдiктер, шетелдiк заңды тұлғалар,
олардың филиалдары мен өкілдіктері және азаматтығы жоқ
адамдар жалпы негiздерде әкiмшiлiк жауаптылыққа жатады
Шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес үкiметтiк емес
бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерi Қазақстан
Республикасының қоғамдық бiрлестiктер туралы заңнамасын
бұзғаны үшiн заңды тұлғалар ретiнде әкiмшiлiк жауаптылықта
болады
Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдерi және
иммунитетті пайдаланатын өзге де шетелдiктер Қазақстан
Республикасының аумағында жасаған әкiмшiлiк құқық
бұзушылықтар үшiн әкiмшiлiк жауаптылық туралы мәселе
халықаралық құқық нормаларына сәйкес шешiледi
English     Русский Rules