582.06K
Category: financefinance

Сутність і значення грошових розрахунків, принципи організації розрахунків підприємств

1.

2.

План:
1 Сутність і значення грошових розрахунків, принципи організації
розрахунків підприємств. Готівкові і безготівкові розрахунки
2 Рахунки підприємств Банківські рахунки та порядок їх відкриття
3 Характеристика форм безготівкових розрахунків.

3.

1 Сутність і значення грошових розрахунків, принципи
організації розрахунків підприємств. Готівкові і безготівкові
розрахунки
У процесі виробничої діяльності підприємство, з одного боку,
безперервно купує сировину, матеріали, паливо, товари тощо, а
з іншого — безперервно реалізує готову продукцію або
закуплені товари. Ці процеси супроводжуються грошовими
розрахунками

4.

Грошовий оборот — це виявлення сутності грошей у русі.
На обсяг і структуру грошового обороту на підприємстві
справляють вплив стадії виробництва та споживання. Тривалий
виробничий процес, який потребує збільшення виробничих
запасів, призводить до збільшення платежів, пов'язаних із їх
придбанням. Збільшення трудомісткості продукції збільшує
платежі, пов'язані з оплатою праці.

5.

Грошовий оборот на кожному підприємстві пов'язаний із
такими напрямками:
• забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини,
матеріалів, комплектуючих, виплата заробітної плати);
• реалізація продукції (робіт, послуг), тобто відшкодування
витрат і формування доходів;
• сплата податків, обов'язкових відрахувань і зборів;
• забезпечення спільної діяльності підприємств;
• отримання і погашення кредитів, сплата відсотків за кредит
кредитним установам.

6.

У загальній грошовій масі розрізняють активні гроші, що в
кожний даний момент беруть участь в обороті, і пасивні
(кошти на рахунках суб'єктів господарювання, громадських
організацій, кошти населення, інші фонди накопичення і
зберігання), що є лише потенційним платіжним засобом. Отже,
маса грошей, яка перебуває в обороті, завжди буде меншою за
загальну кількість грошей на суму грошових фондів
накопичення і зберігання. Останні постійно залучаються в
активний грошовий оборот.

7.

Маса грошей, яка знаходиться в обороті, має дві форми:
• готівкову;
• безготівкову
Готівкова
форма
розрахунків
застосовується
для
обслуговування населення: виплати заробітної плати,
матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової
допомоги. Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх
на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і
здійснює інші платежі.
.

8.

Безготівкові розрахунки — це грошові
розрахунки, які здійснюються за допомогою
записів на рахунках у банках, коли гроші
списуються з рахунка платника і переказуються на
рахунок отримувача коштів.

9.

Переважна
кількість
міжгосподарських
розрахунків
здійснюється безготівковим шляхом. Використовують два
методи безготівкових платежів — це запис на рахунках і залік
взаємних боргів, які в результаті завершуються записами на
рахунках.
У здійсненні безготівкових розрахунків активну участь бере
банківський кредит,

10.

Система безготівкових розрахунків включає:
• класифікацію розрахунків:
• розрахунки за товарними операціями — пов'язані з реалізацією продукції,
виконанням робіт, наданням послуг; вони становлять переважну частину всього
грошового обороту в державі й обслуговують поточну фінансово-господарську
діяльність підприємств; від них залежать розрахунки за нетоварними операціями;
• розрахунки за нетоварними операціями — пов'язані з фінансовими операціями: з
кредитною системою, з бюджетами різних рівнів, зі сплатою фінансових санкцій; ці
розрахунки здійснюються після реалізації продукції;
• організацію розрахунків:
• форми відповідних документів;
• взаємовідносини платників з банками.

11.

Відповідно до територіального розміщення
підприємств і банківських установ безготівкові
рахунки поділяються на:
• місцеві;
• міжміські;
• міжнародні.

12.

Суб'єкти підприємницької діяльності відкривають рахунки в
банках з метою заощадження коштів і здійснення банківських
операцій за власним вибором. Порядок відкриття банківських
рахунків регулюється Інструкцією про порядок відкриття та
використання рахунків у національній та іноземній валютах,
яку затверджено постановою Правління НБУ. Підприємство
може відкрити один і більше поточних рахунків у національній
і інших валютах.

13.

“Рахунки підприємств”
Для відкриття поточних рахунків підприємства подають установам банків такі
документи:
> Заяву встановленого зразка на відкриття рахунка, підписану керівником і гол.
бухгалтером підприємства, додаток В;
> Копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства в органі державної
виконавчої влади, засвідчену нотаріально;
^ Документ про створення підприємства (наказ, рішення, постанова) у формі
копії, засвідченої нотаріально;
> Копію статуту підприємства (положення), засвідчену нотаріально;
> Довідки про реєстрацію підприємства у Пенсійному фонді, ДПА, органах
статистики, органах соціального страхування, ( додаток А, Б);
> Картку із взірцями підписів посадових осіб, що мають право розпоряджатися
рахунком і підписувати платіжні та розрахункові документи, засвідчену
нотаріусом.

14.

Види банківських рахунків у національній валюті:
- поточні рахунки - відкриваються для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів
банківських операцій;
- бюджетні рахунки- відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок
державного або місцевого бюджетів для цільового їх використання;
- кредитні рахунки - відкриваються в установі банку, котра має право видавати кредити (ці рахунки
призначено для обліку кредитів, наданих способом оплати розрахункових документів, чи переказу
коштів на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної умови);
- депозитні рахунки - відкриваються власником рахунка Й установою банку на визначений строк.
Види банківських рахунків в іноземній валюті:
- поточний рахунок - відкривається підприємству для проведення розрахунків у безготівковій формі
при здійсненні поточних операцій;
- розподільний рахунок - відкривається для попереднього зарахування коштів та подальшого їх
розподілу за призначенням;
- кредитний рахунок - відкривається уповноваженим банком на договірній основі юридичним особам
(резидентам і нерезидентам);

15.

16.

3 Характеристика форм безготівкових розрахунків
Усі безготівкові форми розрахунків здійснюються за допомогою таких основних
принципів:
- збереження підприємствами грошових коштів в установах банків;
- самостійність вибору підприємством установи банку;
- самостійність вибору підприємством виду і форми розрахунків;
- самостійність розпорядження підприємства своїми коштами в межах чинного
законодавства;
- максимальне наближення моменту грошових розрахунків до моменту реалізації
продукції;
- здійснення грошових розрахунків у межах коштів на рахунках підприємства.
Підприємства можуть здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою таких
розрахункових документів

17.

Використана література:
http://pidruchniki.com/15970122/finansi/organizatsiya_grosh
ovih_rozrahunkiv_pidpriyemstv
http://www.lekcii.com.ua/text/open.914.html
http://readbookz.com/book/11/415.html

18.

Дякуємо за увагу! :)
English     Русский Rules