5.04M
Category: financefinance

Послуги щодо здійснення грошових платежів та розрахунків

1.

2. Послуги щодо здійснення
грошових платежів та розрахунків

2.

Законодавча та норматино-правова база обігу грошей
1) Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16.01.2003 р.;
2) Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні» № 2346-ІІІ від 5.04.2001 р.;
3) Постановою Правління НБУ «Про здійснення операцій з
використанням спеціальних платіжних засобів» № 223 від
30.04.2010 р.;
4) Постанова Правління НБУ «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України з
питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» №
481 від 04.11.2010 р., що затверджує Положення про
електронні гроші.

3.

Що таке електронні гроші та як вони
пов’язані з національною валютою –
гривнею?

4.

Закон України «Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні»
Стаття 3. Кошти в Україні
3.1. Кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у
безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).
3.2. Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет, що мають
зазначену на них номінальну вартість.
3.3. Гривня як грошова одиниця України (гривня) є єдиним
законним
платіжним засобом в Україні, приймається усіма
фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій
території України для проведення переказів та розрахунків.
Отже, єдиним законним платіжним засобом, обов’язковим до
приймання за номінальною вартістю усіма фізичними і юридичними
особами без будь-яких обмежень на всій території України, є грошова
одиниця України – гривня. При цьому виключне право на введення в обіг
(емісія) гривні належить НБУ.

5.

«Положення про електронні гроші»
Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються
на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу
іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням
емітента.
Електронний пристрій – чип, що міститься на
пластиковій картці (смарт-карті), пам'ять комп'ютера
тощо, які використовуються для зберігання електронних
грошей.

6.

Електронні гроші випускаються виключно в гривні в
обмін на готівкові або безготівкові кошти іншими, ніж
НБУ, банками-резидентами для певного кола суб’єктів
(користувачів, торговців, агентів), які погодились на
договірних засадах використовувати їх в своїх
розрахунках.
Отже, електронні гроші не можуть бути
прирівняні до статусу грошової одиниці України,
оскільки випускаються банками і мають обмеження у
розповсюдженні і здійсненні операцій за ними серед
обмеженого кола осіб.

7.

Таким чином, згідно з українським законодавством,
електронні гроші мають подвійну природу:
з одного боку, вони є засобом платежу, який існує
тільки в електронному вигляді, а саме як запис у
спеціалізованих електронних системах (але не можуть
бути прирівняні до статусу гривні),
з іншого – зобов’язанням емітента, яке має
підкріплюватися гривнею.
Електронні гроші забезпечуються реальними грошима
емітента і можуть бути обміняні на них отримувачем у
будь-який час.

8.

«Положення про електронні гроші»
Сума електронних грошей на електронному пристрої,
який не може поповнюватися, не повинна перевищувати
2000 грн.
Сума електронних грошей на електронному пристрої, який
може поповнюватися, не повинна перевищувати 8000 грн.
Користувачі мають право використовувати електронні гроші
для здійснення розрахунків за допомогою електронного
пристрою, який поповнюється і перебуває в розпорядженні
користувача в сумі до 35000 грн. протягом календарного
року.
Користувачі-фізичні особи мають право переказувати
електронні гроші іншим користувачам-фізичним особам із
використанням передоплатних карт у сумі до 500 грн. на день і
не більш як 4 тис. грн. упродовж одного місяця.

9.

Проект про внесення змін до «Положення про
електронні гроші в Україні»
НБУ планує змінити ліміт електронних грошей на пристрої,
що перебуває в розпорядженні користувача:
• з 2000 грн до 4000 грн (для не поповнюється пристроїв);
• з 8000 грн до 14 000 грн (для поповнюваних пристроїв);
• з 35 000 грн до 65 000 грн - збільшити максимальну суму
електронних грошей, які знаходяться в розпорядженні одного
користувача на рік для здійснення електронних розрахунків.
Наперед оплачена картка – інструмент у вигляді пластикової або
іншої картки, яка є засобом доступу до електронних грошей, що
зберігаються в пам'яті комп’ютера Емітента.

10.

Директива 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та
Ради щодо започаткування та здійснення діяльності
установами - емітентами електронних грошей та
пруденційний нагляд за ними
Ст. 2. Право емітувати електронні гроші мають наступні
юридичні особи:
кредитні установи (із обмеженнями);
спеціалізовані установи-емітенти електронних грошей;
поштові установи;
Європейський центральний банк та національні
центральні банки, якщо вони не виступають у ролі
кредитно-грошової установи;
держави – члени Європейського Союзу або їхні органи
регіональної та місцевої влади.

11.

Перелік банків, які мають право здійснювати випуск
електронних грошей згідно з законодавством України

з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Найменування банку
ПАТ "АЛЬФА-БАНК "
ПУАТ "ФІДОБАНК "
АТ "ІМЕКСБАНК"
ПАТ "ОКСІ БАНК"
ПАТ АКБ "ЛЬВІВ"
ПОЛІКОМБАНК
ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"
АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"
ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
АТ "КІБ"
ПАТ "МІБ"
ПАТ "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"
АТ "Ощадбанк"
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
АБ "Південний"
ПАБ "АСТРА БАНК"
ПАТ "ПЕРШИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
ПАТ "БАНК ВОСТОК"
ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
Найменування електронних грошей/найменування платіжної
системи, з використанням якої здійснюються операції з
електронними грошима
"Максі", MasterCard, Visa
"МoneXy", MasterCard, Visa
НСМЕП
НСМЕП
НСМЕП
НСМЕП
НСМЕП
НСМЕП
НСМЕП
НСМЕП
НСМЕП
НСМЕП, MasterCard, Visa
"ГлобалМані", MasterCard, Visa
MasterCard
Visa
Visa
MasterCard, Visa
MasterCard, Visa
MasterCard, Visa

12.

Віртуальна картка – інструмент з окремими
функціями платіжної картки, який не виготовляється на
фізичному носії, а існує у вигляді набору реквізитів, що
передаються користувачу: номер картки, термін дії, код
CVV2 / CVC2.

13.

Як співвідносяться переказ коштів та
безготівкові розрахунки?

14.

«Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті», затверджена Постановою
Правління НБУ 21.01.2004 № 22
Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми
коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів
коштів, а також перерахування банками за дорученням
підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними
готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці
розрахунки
проводяться
банком
на
підставі
розрахункових документів на паперових носіях чи в
електронному вигляді.

15.

Ст. 1.24 Закону України «Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні»
Переказ коштів – рух певної суми коштів з метою її
зарахування на рахунок отримувача або видачі
йому у готівковій формі.
Отже, переказ коштів є поняттям ширшим, ніж
безготівкові розрахунки.
Під час оплати електронними грошима здійснюється
зарахування одиниць вартості на спеціальний
електронний носій отримувача без використання
банківських рахунків платника, що породжує
юридичні наслідки і свідчить про виконання операції,
яка прирівнюється до платіжної.

16.

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА (payment institution) –
платіжна організація, учасники платіжної системи та
сукупність відносин, що виникають між ними при
проведенні переказу коштів.
Міжнародна П.с. - П.с., в якій платіжна організація
може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка
здійснює свою діяльність на території двох і більше
країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах
цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в
іншу.
Внутрішньодержавна П.с. - П.с., в якій платіжна
організація є резидентом та яка здійснює свою
діяльність і забезпечує проведення переказу коштів
виключно в межах України.

17.

Внутрішньобанківська платіжна система - це
сукупність правил, організаційних заходів, програмнотехнічних засобів, засобів захисту, що використовуються
банком для „виконання внутрішньобанківського
переказу грошей, а також для взаємодії з іншими
банківськими платіжними системами для забезпечення
виконання міжбанківського переказу грошей філіями
банку.

18.

СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ – платіжна організація,
учасники системи розрахунків та взаємовідносини, що
виникають між ними щодо здійснення розрахунків за
валютні цінності та фінансові інструменти.
Види:
системи безготівкових розрахунків;
системи міжбанківських розрахунків;
системи клірингових розрахунків.

19.

Постанова Правління Національного банку України від
04.02.2014 № 43 "Про затвердження Положення про порядок
реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та
операторів послуг платіжної інфраструктури"
Станом на 01.01.2015 на території України здійснювали
діяльність:
26 систем переказу коштів, створених резидентами, з яких:
20 систем переказу коштів, створені банками, у тому числі:
7 міжнародних та внутрішньодержавних систем;
13 внутрішньобанківських систем;
6 систем переказу коштів, створені небанківськими
установами України.
20 міжнародних систем переказу коштів, створених
нерезидентами.

20.

Кримінальний кодекс України
Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними
картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків,
обладнанням для їх виготовлення
1. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших
засобів доступу до банківських рахунків, а так само придбання,
зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених
документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи
збут - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох
років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, караються позбавленням волі на строк від двох до
п'яти років.

21.

Кримінальний кодекс України
Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом
1. Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим
майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного
протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів,
а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування
незаконного походження таких коштів або іншого майна чи
володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження,
місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або
використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення
суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало
легалізації (відмиванню) доходів, караються позбавленням волі на
строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з
конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом,
та з конфіскацією майна.

22.

Кримінальний кодекс України
Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно
або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі,
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого
майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
організованою групою або в особливо великому розмірі, караються
позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого
майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

23.

Внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи
(системи переказу коштів), створені банками
1
2
Найменування
платіжної
системи
"Welsend"
"Аваль-Експрес"
3
"СОФТ"
4
"PrivatMoney"
5
"FLASHPAY"
6
"AVERS"
7
"The Money"

з/п
Найменування
платіжної організації

свідоцтва
Дата видачіс
відоцтва
АБ "Укргазбанк"
АТ "Райффайзен Банк
Аваль"
ПАТ “УКРСОЦБАНК”
18
9
04.02.2013
07.07.2010
7
26.08.2009
ПАТ КБ
“ПРИВАТБАНК”
ПУБЛІЧНЕ АТ “БАНК
ФАМІЛЬНИЙ”
АТ "БАНК
"ФІНАНСИ ТА
КРЕДИТ"
ПАТ "КБ
"ФІНАНСОВА
ІНІЦІАТИВА"
10
19.07.2010
19
14.08.2014
1
27.05.2008
20
06.10.2014
Ознака
Платіжної
системи
міжнародна
внутрішньо
державна
внутрішньо
державна
міжнародна
внутрішньо
державна
міжнародна
внутрішньод
ержавна

24.

Внутрішньобанківські платіжні системи
№ з/п
Найменування платіжної
системи
1
2
"AVANT-GARDE"
"FREESEND"
3
4
5
"Гринвіч"
"Гроші блискавкою"
"ЛАСТІВКА"
6
7
8
9
10
"Металкарт"
"Миттєвий переказ"
"ПРАВЕКС-ТЕЛЕГРАФ"
"Система термінових
переказів "Швидка копійка"
"ФІНЕКСПРЕС"
11
12
13
14
"Дельта Перекази"
"За мить"
"EximCash"
"БНК Експрес-перекази"
Найменування платіжної
організації
Дата внесення
відомостей до Реєстру
ПАТ "АВАНТ-БАНК"
ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО"
ВАТ КБ "Хрещатик"
ПАТ "КРЕДОБАНК"
ПАТ "Український
Професійний Банк"
АТ "МетаБанк"
ПАТ АКБ "Індустріалбанк"
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
АТ "Ощадбанк"
30.04.2014
30.04.2014
ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА
ІНІЦІАТИВА"
АТ "Дельта Банк"
АТ "УКРСИББАНК"
АТ "Укрексімбанк"
ПАТ "БАНК
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ"
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
23.05.2014
12.11.2014
12.11.2014
11.02.2015

25.

Платіжні системи небанківських установ

з/п
Найменування
платіжної системи
Найменування
платіжноїорганізації
Вид платіжної системи
1
"Поштовий переказ"
УДППЗ "Укрпошта"
система переказу коштів
внутрішньо
державна
2
"ІнтерПейСервіс"
система переказу коштів
внутрішньо
державна
3
"24NONSTOP"
система переказу коштів
4
"Фінансовий світ"
ПАТ
"Запоріжзв’язоксервіс
"
ТОВ "АЙ ТІ
ФІНАНС"
ТОВ "Українська
платіжна система"
внутрішньо
державна
внутрішньо
державна
5
"Розрахункова Фондова
Система"
ПАТ "ФК "СУЧАСНІ
КРЕДИТНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"
система розрахунків за
угодами щодо
цінних паперів
внутрішньо
державна
6
"ГлобалМані"
ТОВ
"ГЛОБАЛМАНІ"
система переказу коштів
внутрішньо
державна
7
"ОМП"
система переказу коштів
8
"ЕлМІ"
ТОВ "ФК "ОМП2013"
ДП "ФК" "ЕлМІ"
9
"УКРКАРТ"
АТ "УКРКАРТ"
карткова платіжна система
внутрішньо
державна
внутрішньо
державна
внутрішньо
державна
система переказу коштів
система розрахунків
Ознака платі
жноїсистеми

26.

Міжнародні системи переказу коштів

з/п
Найменування
платіжної системи
1
"MoneyGrаm"
2
"Western Union"
3
4
"MEEST"
"RIA"
5
6
“ХАЗРИ”
“Caspian Money
Transfer”
Найменування
платіжної організації
MoneyGrаm Payment
Systems, Inc.
Western Union Financial
Services, Inc./
Western Union Network
(France), SAS
MEEST Corporation Inc.
CONTINENTAL
EXCHANGE
SOLUTIONS, INC.
ВАТ “Капитал Банк”
ВАТ “Заминбанк”
Найменування
Дата внесення
країни
відомостей до
місцезнаходження
Реєстру
платіжної
організації
Сполучені Штати 06.10.2014
Америки
Сполучені Штати 03.03.2015
Америки/ Франція
Канада
Сполучені Штати
Америки
12.03.2015
08.04.2015
Азербайджан
Азербайджан
28.04.2015
28.04.2015

27.

Міжнародні платіжні системи, платіжними
організаціями яких є нерезиденти
Міжнародні карткові платіжні системи

з/п
Найменування
платіжної системи
1
"MasterCard"
2
"Visa"
3
"American Express"
Найменування
платіжної організації
Найменування
країни
місцезнаходження платіжної
організації
MasterCard International Сполучені Штати
Incorporated
Америки
Visa International
Сполучені Штати
Service Association
Америки
American Express
Сполучені Штати
Limited
Америки
Дата внесення
відомостей до
Реєстру
10.09.2014
18.12.2014
22.01.2015

28.

Міжнародні платіжні системи, платіжними
організаціями яких є нерезиденти, - на розгляді

з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Назва системи
Юнистрим
CONTACT
Анелик
Золотая Корона
Interexpress
Sigue Money Transfer
(Coinstar Money Transfer)
Международные Денежные
Переводы ЛИДЕР
BLIZKO
"Колибри"
IntelExpress
Назва платіжної організації
міжнародної платіжної системи
КБ "Юнистрим"
ООО НКО «Платежная организация
«Рапида»
КБ "Анелик РУ"
РНКО "Платежный Центр" (ООО)
АКБ "Интеркоопбанк"
CEL. Int
НКО ЗАО "ЛИДЕР"
ОАО АКБ "Связь-Банк"
Сбербанк России ОАО
ТОВ Мікрофінансова організація
"Інтел Експрес Джорджія"

29.

у межах
України:
50 млрд. грн.
Усього у 2014 році з
використанням
внутрішньобанківських,
внутрішньодержавних і
міжнародних систем переказу
коштів, створених як
резидентами, так і
нерезидентами, було
переказано:
в Україну:
3,9 млрд. дол.
США (в
еквіваленті)
за межі
України:
0,6 млрд. дол.
США (в
еквіваленті)

30.

90% транзакцій за картами міжнародних платіжних систем
Visa, MasterCard, емітованих українськими банками, проходить
всередині країни!
Монополізація українського ринку платіжних карток міжнародними
платіжними системами може призвести до таких ризиків:
залежність учасників українського платіжного ринку від
закордонних комунікацій та систем оброблення платіжних операцій;
можливість політичних рішень міжнародних платіжних систем щодо
обмеження або припинення обслуговування операцій українських
банків.
Прикладами таких рішень є події, що відбулися під час Балканської
кризи, коли за політичними мотивами банки Югославії були
відключені від процесингового центру однієї з міжнародних систем, і всі
платежі були заблоковані, та нещодавнє відключення окремих банків
Російської Федерації від міжнародних платіжних систем, говорять про
теоретичну можливість такої загрози. При цьому, особливо
небезпечною є відсутність можливості відразу забезпечити
здійснення маршрутизації, клірингу і розрахунків за картковими
операціями!

31.

В Україні
системи:
існує
2
внутрішньодержавні
платіжні
НСМЕП
УКРКАРТ.
Cтаном на 01 січня 2015 року учасниками НСЕП були
359 установ, із них:
163 – банки України;
134 – філії банків України;
26 – органи Державної казначейської служби
України;
36 – установи Національного банку України.

32.

«Національна
система
масових
електронних
платежів» (НСМЕП) — внутрішньодержавна банківська
платіжна система, у якій функціонал електронних грошей
реалізовано за допомогою використання платіжної картки
з електронним чипом.

33.

Картка НСМЕП є засобом доступу до двох платіжних
інструментів (двох типів рахунків) – «електронного чека» (йому
відповідає реальний банківський рахунок) і «електронного
гаманця».
«Електронний гаманець» можна поповнювати як з рахунку
(«електронного чека») так і безпосередньо готівкою в
спеціальних терміналах або відділеннях банків-учасників
НСМЕП.
При цьому на карті НСМЕП можна отримати «анонімний
електронний гаманець» («неперсоніфікований») - у цьому
випадку не потрібно укладення договору і відкриття рахунку в
банку, інформація про картодержателя не вноситься в базу
даних банку. Баланс «анонімного гаманця» поповнюється
тільки готівкою.
ПІН-кодів за карткою НСМЕП може бути два (для двох
платіжних інструментів), що є додатковим чинником безпеки
коштів на карті.

34.

Недоліки НСМЕП
користуватися картками системи для зняття коштів та
оплати в торговій мережі можна тільки в межах України;
для індивідуальної захищеної оплати картками НСМЕП
через інтернет вдома або на робочому місці необхідна
купівля
спеціального
зчитувального
пристрою,
картрідера.

35.

http://nsmep.com.ua/

36.

37.

Переваги НСМЕП
Смарт-карти є більш безпечними, підробка їх практично
неможлива, отримати інформацію, що передається за
допомогою картрідера через інтернет теж неможливо.
Карти НСМЕП мають більш довгий термін дії, ніж
більшість карт міжнародних платіжних систем (Visa,
Master Card) - найчастіше, п'ять років. Це пов'язано з
більшою стійкістю карти до пошкоджень, порівняно з
картою з магнітною смугою.
З допомогою карти НСМЕП можна здійснювати грошові
перекази на сайті Укрпошти.
У касах держпідприємства Укрзалізниця оплатити квитки
за допомогою карти можна тільки користуючись НСМЕП.

38.

Створено національну внутрішню інфраструктуру,
яка забезпечує повний цикл обміну інформаційними
даними між всіма учасниками платіжної системи щодо
операцій, здійснених з використанням платіжних карток,
а також визначення підсумкового сальдо вимог та
зобов’язань
учасників
розрахунків
(система
маршрутизації та багатостороннього клірингу).
Національним банком України як Платіжною
організацією
НСМЭП
побудовано
Центральний
маршрутизатор,
розрахунково-кліринговий
та
процесинговий центри для продуктів НСМЭП на базі
відкритих міжнародних стандартів, які знаходяться в
державній власності на території України, що
унеможливлює зовнішній вплив на їх функціонування.

39.

Умови членства в НСМЕП максимально лояльні для учасників і не
потребують ґрунтовної перебудови роками напрацьованих бізнеспроцесів:
доступні та прозорі тарифи дозволяють банкам суттєво
оптимізувати витрати на обслуговування банківських продуктів,
умови яких не передбачають використання платіжних карток за
кордоном, та надають можливість навіть невеликому банку
розпочати власний картковий бізнес;
банки можуть використовувати для підключення до Центрального
маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру наявні
власні процесингові центри або потужності незалежних
процесингових центрів, з якими у них укладені договори;
за бажанням банк-учасник НСМЕП, у якого відсутній власний
процесинговий
центр,
може
скористатись
послугами
Процесингового центру Національного банку України;
заявна платіжна інфраструктура банків-учасників міжнародних
платіжних систем фактично готова до обслуговування платіжних
карток НСМЭП на базі відкритих міжнародних стандартів та не
потребує додаткових інвестицій.

40.

Банки стримує висока вартість витрат на модернізацію
програмного забезпечення еквайрингового обладнання,
необхідну для обслуговування карток НСМЕП, що в
кінцевому підсумку для банків з розвиненими мережами
банкоматів і торгових терміналів є дуже дорогим процесом.
Попри все, кількість банкоматів і торгових терміналів,
які приймають картки НСМЕП, поступово зростає.
За даними НБУ, на кінець квітня 2015 року карти НСМЕП
приймає більше 65% від загальної кількості платіжних
пристроїв на ринку.
У 2014 році такі карти почали приймати Ощадбанк,
Укрексімбанк, Укргазбанк та інші.
З лютого 2015 року картками національної системи
можна скористатися за допомогою банкоматної та
термінальної мережі ПриватБанку.

41.

Система міжнародних міжбанківських платежів SWIFT
SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications

Співтовариство
всесвітніх
міжбанківських фінансових телекомунікацій.

42.

Переваги SWIFT
• висока швидкість доставки переказу. Середній час
доставки в будь-яку точку світу складає 20 хв. для
звичайного або 1,5 хв. для термінового повідомлення;
• відсутність обмежень за сумою платежу;
• висока надійність в збереження конфіденційної
інформації, яка забезпечується широким спектром
організаційних і технічних заходів;
• широкий вибір валют, якими оперує система;
• тарифи нижчі, ніж в інших системах;
• широке поширення і популярність у світі, що дозволяє
здійснювати платежі майже в будь-яку країну;
• гарантії своєчасної доставки перекладу. У разі
порушення терміну доставки з вини системи, SWIFT
покриває виникли збитки клієнтів.

43.

Недоліки SWIFT
• необхідність надання до банку значного пакету
документів;
• з 2011 року, держдеп США взяв контроль над цією
системою і здійснює моніторинг платежів;
• не кожен банк, а тим більше малий або середній,
здатний стати учасником системи SWIFT через досить
значну суму вступного внеску.

44.

PayPal

45.

MoneXy

46.

Global Money

47.

Система обліку і переуступки майнових прав
Тип гаманця
Позначення
титульних знаків,
які зберігаються в
гаманці
У чому номіновані
U-гаманець
WMU
гривня
R-гаманець
WMR
російський рубль
Z-гаманець
WMZ
долар США
E-гаманець
WME
євро
B-гаманець
WMB
білоруський рубль
G-гаманець
WMG
золото
K-гаманець
WMК
казахський тенге
X-гаманець
WMX
Bitcoin
https://webmoney.ua/

48.

Цивільний кодекс України
Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні
1. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою
особою внаслідок:
1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином
(відступлення права вимоги);
2) правонаступництва;
3) виконання обов'язку боржника поручителем або
заставодавцем (майновим поручителем);
4) виконання обов'язку боржника третьою особою.

49.

Цивільний кодекс України
Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу
3. Предметом договору купівлі-продажу може бути право
вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До
договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються
положення про відступлення права вимоги, якщо інше не
встановлено договором або законом.

50.

Кожен користувач укладає з TOB «Українська Гарантійна Агенція» «Договір
відступлення прав вимоги та їхнього обліку» на кошти в банку («НК БАНК» //
банк «Народний капітал»). Фізичні особи роблять це шляхом
прийняття оферти на сайті, а юридичні особи й підприємці – в письмовій
формі, скріплюючи договір підписом і печаткою.
Облік прав вимоги здійснюється за допомогою WMU («титульних знаків»
системи WebMoney Transfer).
За «Договором відступлення» Гарант зобов'язується:
продавати (перевідступати) ПВ користувачу системи WebMoney, коли той
побажає їх купити (здійснювати «введення»);
викупляти ПВ за гроші в користувача, коли той звернеться до Гаранта з
такою пропозицією (здійснювати «виведення»).
Перехід прав вимоги від Гаранта до користувача
супроводжується рухом і обліком WMU на гаманцях.
або
назад

51.

Кожний користувач має свій особовий рахунок, що
називається WMID (складається з 12 цифр, кожний WMID у системі
унікальний).
Наприклад: WMID 246135763425.
У межах особового рахунку може бути відкрито декілька гаманців
– спеціальних облікових записів, на яких ведеться облік «титульних
знаків», що номіновані у різних валютах.
Номер гаманця складається з букви, що вказує на його тип (U, R, Z
і т.д.) і 12 цифр; кожний номер гаманця в системі є унікальним.
Наприклад: U984217345623.
Перекази можливі тільки між гаманцями одного типу, наприклад,
з U-гаманця на U-гаманець.
У момент проведення кожної транзакції усередині системи з
відправника стягується комісія в розмірі 0,8% від суми.
Максимальний розмір комісії обмежений: 250 WMU для
транзакцій по U-гаманцях, 50 WMZ для транзакцій по Z-гаманцях і т.д.

52.

Поповнити WebMoney можна через:
платіжні термінали;
Приват24 – 2,6%;
відділення Укрпошти – 3%;
мобільні гроші Київстар – 7%;
кіоск самообслуговування Райффайзен Банк Аваль
(поповнити U- гаманець за допомогою банківської
карти. При оплаті карткою Райффайзен Банк Аваль
комісія становить 2% (+1% комісії WebMoney) , при
оплаті карткою іншого банку комісія становить 3,6%
(+1% комісії ).

53.

54.

55.

56.

Обмін на сервісі WebMoney Exchanger здійснюється самостійно приватними
особами.

57.

Борговий сервіс WebMoney Debt - програмно-апаратний комплекс
для учасників внутрішньої системи WebMoney Transfer, керуючий
борговими відносинами.

58.

59.

60.

Bitcoin – Біткоін (BTC)
Bitcoin - електронна валюта, концепт якої був
озвучений у 2008 році Сатосі Накамото, і предствлений
ним у 2009 році.

61.

Приклад. Припустимо, є вихідна рядок "Текст" з
варіаціями "Текст1", "Текст2" і т.д. Необхідно знайти
"ТекстX", щоб він починався з «e216372fe5» та був
комбінацією блоків попередніх текстів.
Послідовний перебір дає такі результати:
"Текст"

3487fd341ce2d87bfc49eb59f512d7e5dbbafb4755030909c070
4ec3a0473b96
"Текст1"

ff5ef8e594def5b3de475589521b4ed7c66ea55beff9d90653456
ab312f824d0
...
"Текст4242"

e216372fe582750d9541ab4b2dffe454a443e1df688d3550d07
0bb2001fa5ba9

62.

63.

64.

65.

66.

http://www.bitcoinua.org/

67.

https://btc-trade.com.ua/
English     Русский Rules