Робота складається з трьох частин:
Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 бал:
Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал:
Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал:
Англійська мова: бланк відповідей (приклад із пробного ЗНО-2016)
4.14M
Category: educationeducation

ЗНО-2017 Загальна характеристика сертифікаційних робіт 2017 року. Англійська мова

1.

2.

ЗНО-2017
Загальна
характеристика
сертифікаційних
робіт 2017 року

3.

Англійська
мова

4.

Питання для розгляду:
1. Нормативна база
2. Загальна
характеристика
сертифікаційної роботи
3. Форми сертифікаційної
роботи
4. Схеми нарахування балів

5.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

6.

Зміст роботи визначено Програмою
ЗНО з англійської мови для осіб, які
1. Нормативна база пробного
бажають здобувати
вищу освіту на
ЗНО-2017
основі повної загальної середньої освіти
Затверджено наказом від
01 жовтня 2014 року
№ 1121

7.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
22.09.2016 року № 162
•••••••••••••••••••••••••••••••••

8.

Загальна кількість
завдань
Час, відведений на
виконання роботи
43
120
хвилин

9. Робота складається з трьох частин:

ІІ. «Використання
мови»
(Task 5 та Task 6)
ІІІ. «Письмо»
містить 22
завдання
різних форм
містить 20
завдань
містить одне
завдання
відкритої
форми
Відповіді на ці
завдання
позначаються в
бланку відповідей
А
Відповіді на ці
завдання
позначаються в
бланку відповідей
А
Відповідь на це
завдання
записується в
бланку відповідей
Б
І. «Читання»
(Task 1-4)

10.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

11.

Увага!
Результат виконання завдань Task 1-3 частини
«Читання», Task 6 частини «Використання
мови» та частини «Письмо» буде
зараховуватися як результат державної
підсумкової атестації за освітній рівень повної
загальної середньої освіти для випускників
старшої школи ЗНЗ 2017 року (за вибором
випускника). Результат виконання всіх завдань
сертифікаційної роботи буде використовуватися
під час прийому до вищих навчальних закладів
11

12.

1. Завдання на встановлення
відповідності
(Task 1: № 1–5*, Task 3: № 11-16*)
У завданнях
пропонується підібрати
Завдання вважається
заголовки до
виконаним, якщо учасник
текстів/частин текстів із
ЗНО встановив
наведених варіантів;
відповідність і позначив
твердження/ситуації до
варіант відповіді в
оголошень/текстів;
бланкуц відповідей А
запитання до відповідей
або відповіді до запитань

13. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 бал:

1 бал
за правильно
встановлену
відповідність
0 балів
0 балів
Якщо
правильної
відповідності
не
встановлено
або вказано
більше однієї
відповіді, або
відповіді на
завдання не
надано

14.

2. Завдання з вибором однієї
правильної відповіді (Task 2: № 6-10*)
Завдання
Завдання
складається з
вважається
основи та
виконаним, якщо
чотирьох
учасник ЗНО
варіантів відповіді, вибрав і позначив
з яких лише один відповідь у бланку
правильний
відповідей А

15. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал:

1 бал
якщо
вказано
правильну
відповідь
0 балів
0 балів
Якщо
вказано
неправильну
відповідь
або вказано
більше однієї
відповіді, або
відповіді на
завдання не
надано

16.

3. Завдання на заповнення пропусків у
тексті (Task 4: № 17-22, Task 5: 23-32,
Task 6: № 32-42*)
У завданнях
пропонується
доповнити
абзаци/речення в тексті
реченнями/частинами
речень,
словосполученнями/слов
ами із наведених
варіантів
Завдання
вважається
виконаним, якщо
учасник ЗНО
вибрав і позначив
відповідь у бланку
відповідей А

17. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал:

1 бал
якщо
вказано
правильну
відповідь
0 балів
0 балів
якщо
вказано
неправильну
відповідь
або вказано
більше однієї
відповіді, або
відповіді на
завдання не
надано

18.

4. Завдання відкритої форми з
розгорнутою відповіддю (43*)
Завдання складається з основи та
передбачає створення учасником
ЗНО власного висловлення
відповідно до запропонованої
комунікативної ситуації в
бланку відповідей Б

19.

Завдання відкритої форми з
розгорнутою відповіддю (43*)
Оцінюється
від 0 до 14 балів
за критеріями змісту та мовного оформлення:
a – змістове наповнення
b – структура тексту та зв’язність
c – використання лексики
l – використання граматики

20.

a – змістове наповненняя
(опрацювання трьох умов, зазначених у
комунікативній ситуації):
a1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали;
а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали;
аз – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

21.

b – структура тексту та зв’язність
b1 – логіка викладу та зв’язність тексту
(наявність з’єднувальних елементів у
тексті): 0, 1 або 2 бали;
b2 – відповідність письмового висловлення
заданому формату (твір, лист (особистий,
діловий): 0, 1 або 2 бали;

22.

с – використання лексики
Лексична наповнюваність,
володіння лексичним
матеріалом: 0, 1 або 2 бали;

23.

d – використання граматики:
Морфологія, синтаксис,
орфографія: 0, 1 або 2 бали;

24.

Увага!
*- завдання, результат
виконання яких буде
зараховуватися як результат
державної підсумкової
атестації
24

25.

Увага!
1. Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за
критерій а. Змістове наповнення, то в такому
випадку вся робота оцінюється в 0 балів.
2. Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за
критерій с. Використання лексики або
критерій d. Використання граматики, то в
такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.
3. Якщо учасник ЗНО не приступав до
виконання завдання, власне висловлення
вважається ненаписаним і вся робота оцінюється
в 0 балів.
25

26.

Максимальна кількість балів,
яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання
сертифікаційної роботи з
англійської мови, –
56
26

27.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

28.

Зміст і мовне оформлення
власного висловлення
оцінюють за сімома
критеріями (a1, a2, a3,
b1, b2, c та d), як викладено
далі:
28

29.

Критерій
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
Бали
а.Змістове наповнення
(опрацювання
умов, зазначених
у ситуації):
а1 – перша умова
Умова опрацьована
повністю
Умова лише згадана
Умова не опрацьована й не
згадана
2
1
0

30.

Критерій
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
Бали
а.Змістове наповнення
(опрацювання
умов, зазначених
у ситуації):
а2 – друга умова
Умова опрацьована
повністю
Умова лише згадана
Умова не опрацьована й не
згадана
2
1
0

31.

Критерій
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
Бали
а.Змістове наповнення
(опрацювання
умов, зазначених
у ситуації):
а3 – третя умова
Умова опрацьована
повністю
Умова лише згадана
Умова не опрацьована й не
згадана
2
1
0

32.

b. Структура
Тексту та зв’язність:
Критерій
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
b1 – логіка викладу та зв’язність
тексту (наявність з’єднувальних
елементів у тексті)
Бали
Текст укладено логічно й послідовно
З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок
між частинами тексту на рівні змістових
абзаців, а також окремих речень в бзацах. У
тексті є сполучники сурядності та
підрядності, слова-зв’язки, вставні слова
тощо
2
Логіка викладу частково порушена.
З’єднувальні елементи між частинами тексту
на рівні змістових абзаців та окремих речень
в абзацах є частково
1
З’єднувальних елементів немає, робота
складається з набору речень
0

33.

b. Структура
Тексту та зв’язність:
Критерій
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
b2 – відповідність письмового
висловлення заданому формату
(особистий чи офіційний лист)
Стиль висловлення, ознаки відповідно
до формату тексту повністю
відповідають меті написання.
У листі використовуються лексичні та
граматичні структури, прийнятні для
письмових висловлень приватного чи
офіційного характеру.
Лист оформлено відповідно до правил
написання та оформлення листів у
країнах, мова яких вивчалася.
2

34.

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію
b2 – відповідність письмового висловлення заданому
формату (особистий чи офіційний лист) ПРОДОВЖЕННЯ
У листі наявні:
• привітання (greeting);
• вступ (opening remarks);
• основна частина (main body) обов’язково структурована
за змістовими абзацами, присутні три змістові абзаци (або два
змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один
абзац);
• кінцівка (closing remarks);
• прощання (ending);
• підпис (name) – вигадане ім’я або ім’я та прізвище
відповідно до формату листа.
Якщо в роботі дослівно переписано умову письмового
завдання, оцінка за даний критерій знижується на 1 бал

35.

Змістовий вияв і композиційне оформлення
критерію
b2 – відповідність письмового висловлення
заданому формату (особистий чи офіційний лист)
ПРОДОВЖЕННЯ
Бали
Стиль висловлення, ознаки відповідно до
формату тексту частково відповідають меті
написання, є порушення основних вимог
1
Ознаки відповідно до формату тексту не
відповідають метінаписання висловлення
або відсутні
0

36.

с.
Використання
лексики:
Критерій
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
– лексична наповнюваність;
– володіння лексичним матеріалом
Бали
Продемонстровано достатній словниковий
запас для вирішення заданої комунікативної
ситуації.
Можлива наявність лексичних (не більше
трьох) помилок, які не пливають на
розуміння написаного
2
Недостатній словниковий запас для
вирішення заданої комунікативної ситуації.
У роботі є лексичні помилки, що заважають
адекватному сприйняттю окремих речень або
абзаців
1
Через велику кількість лексичних помилок
зміст висловлення незрозумілий
0

37.

d. Використання
граматики:
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
Критерій
морфологія; синтаксис; орфографія
Робота не містить помилок або є помилки
(не більше восьми), що не заважають
розумінню написаного, крім помилок на:
вживання числа і особи в дієслівних
часових формах;
порушення порядку слів у реченні;
вживання частки to з інфінітивом;
вживання незлічуваних іменників (типу
advice).
Якщо серед восьми помилок є помилка, що
відповідає хоч одному з перерахованих вище
мовних явищ, робота оцінюється в 1 бал
Бали
2

38.

d. Використання
граматики:
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
Критерій
морфологія; синтаксис; орфографія
ПРОДОВЖЕННЯ
Бали
У роботі є помилки, що заважають
розумінню написаного або значна
кількість помилок (більше восьми), у
тому числі грубі, що не заважають
розумінню написаного
1
У роботі велика кількість помилок,
що унеможливлюють розуміння
написаного
0

39.

УВАГА!
Бали
1. Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій
а. Змістове наповнення, то вся робота
оцінюється в 0 балів.
0
2. Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій
с. Використання лексики або за критерій
d. Використання граматики,
то вся робота оцінюється в 0 балів.
0
3. Якщо учасник ЗНО не приступав до виконання
завдання, власне висловлення вважається
ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.
0

40. Англійська мова: бланк відповідей (приклад із пробного ЗНО-2016)

English     Русский Rules