Завдання з вибором однієї правильної відпровіді оцінюється в 0 або 1 бал:
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали:
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Неструктурне завдання оцінюється в 0 або 2 бали:
Оцінювання завданнь відкритої форми з розгорнутою відповіддю :
Увага!
Увага! Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться!
Загальні вимоги (рекомендації) до виконання завдань з розгорнутою відповіддю:
УВАГА!
Математика: бланки відповідей (приклад із пробного ЗНО-2016)
4.02M
Category: educationeducation

ЗНО-2017 Загальна характеристика сертифікаційних робіт 2017 року. Математика

1.

2.

ЗНО-2017
Загальна
характеристика
сертифікаційних
робіт 2017 року

3.

Математика

4.

Питання для розгляду:
1. Нормативна база
2. Загальна
характеристика
сертифікаційної роботи
3. Форми сертифікаційної
роботи
4. Схеми нарахування балів

5.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

6.

Зміст роботи визначено
1. Нормативна база пробного
Програмою
ЗНО
ЗНО-2017
з математики
Затверджено наказом від
03 лютого 2016 року
№ 77

7.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
22.09.2016 року № 162
•••••••••••••••••••••••••••••••••

8.

Загальна кількість
завдань
Час, відведений на
виконання роботи
33
180
хвилин

9.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

10.

1. Завдання з вибором однієї
правильної відповіді
(№ 1–20)
Завдання
Завдання
вважається
складається з
виконаним, якщо
основи та п’яти
учасник ЗНО
варіантів відповіді,
вибрав і позначив
з яких лише один
відповідь у бланку
правильний
відповідей А

11. Завдання з вибором однієї правильної відпровіді оцінюється в 0 або 1 бал:

1 бал
Якщо
вказано
правильну
відповідь
0 балів
0 балів
Якщо
вказано
неправильну
відповідь
вказано
більше однієї
відповіді, або
відповіді на
завдання не
надано

12.

2. Завдання на встановлення
відповідності («логічні пари»)
(№ 21–24)
Завдання
складається з
основи та двох
стовпчиків
інформації,
позначених
цифрами (ліворуч)
і буквами
(праворуч)
Виконання
завдання
передбачає
встановлення
відповідності
(утворення
«логічних пар»)
між інформацією
позначеною
цифрами та
буквами
Завдання
вважається
виконаним, якщо
учасник ЗНО
зробив позначки
на перетинах
рядків (цифри від
1 до 4) і колонок
(букви від А до Д)
у таблиці бланка
відповідей А

13. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

1 бал
0 балів
0 балів
за кожну
правильно
встановлену
відповідність
(«логічну
пару»)
за будь-яку
«логічну
пару», якщо
зроблено
більше однієї
позначки в
рядку
за завдання, якщо
не вказано жодної
правильної
відповідності
(«логічної пари»),
або відповіді на
завдання не
надано

14.

3. Завдання відкритої форми з
короткою відповіддю (№ 25-30):
структуроване завдання (№ 25-26)
Завдання
складається з
основи та двох
частин і передбачає
розв’язування
задачі
Завдання вважається
виконаним, якщо учасник
ЗНО, здійснивши
відповідні числові
розрахунки, записав,
дотримуючись вимог і
правил, відповіді до
кожної з частин завдання
в бланку відповідей А

15. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали:

1 бал
За кожну
правильно
вказану
відповідь
0 балів
якщо вказано
обидві
неправильні
відповіді, або
відповіді на
завдання не
надано

16.

3. Завдання відкритої форми з
короткою відповіддю (№ 25-30):
неструктуроване завдання (№ 27-30)
Завдання вважається
виконаним, якщо
учасник ЗНО,
Завдання складається з здійснивши відповідні
основи та передбачає
числові розрахунки,
розв’язування задачі записав, дотримуючись
вимог і правил, кінцеву
відповідь у бланку
відповідей А

17. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Неструктурне завдання оцінюється в 0 або 2 бали:

2 бали
0 балів
Якщо вказано
правильну
відповідь
якщо вказано
неправильну
відповіді, або
відповіді на
завдання не
надано

18.

4. Завдання відкритої форми з
розгорнутою відповіддю (№ 31-33)
Завдання складається з основи та
передбачає розв’язування задачі.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник
ЗНО в бланку відповідей Б:
- навів пояснення всіх етапів розв’язання,
- зробив посилання на математичні факти, з яких випливає
те чи інше твердження,
- проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками
тощо

19. Оцінювання завданнь відкритої форми з розгорнутою відповіддю :

Порядковий номер
завдання
Оцінювання
№ 31, 32
0, 1, 2, 3 або
4 бали
№ 33
0, 1, 2, 3, 4, 5
або 6 балів

20.

Максимальна кількість балів,
яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання
сертифікаційної роботи з
математики, –
62
20

21. Увага!

Результат виконання завдань № 1-28, 31, 32
буде зараховуватися як результат державної
підсумкової атестації за освітній рівень повної
загальної середньої освіти для випускників
старшої школи загальноосвітніх навчальних
закладів 2017 року (за вибором випускника)
Результат виконання всіх завдань
сертифікаційної роботи буде використовуватися
під час прийому до вищих навчальних закладів

22. Увага! Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться!

22

23.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

24.

Кількість балів, що виставляються за
виконання завдань
31 (з алгебри і початків аналізу),
32 (з геометрії)
і 33 (з алгебри і початків аналізу),
залежить від повноти
розв’язання й правильності відповіді.

25. Загальні вимоги (рекомендації) до виконання завдань з розгорнутою відповіддю:

розв’язання має бути
математично грамотним і
повним
методи розв’язання, форми його
запису і форми запису відповіді
можуть бути різними; якщо завдання
можна розв’язати кількома
способами, то достатньо навести
розв’язання лише одним способом
за розв’язання завдання, у
якому обґрунтовано
отриману правильну
відповідь, виставляється
максимальна кількість
балів
під час виконання завдання можна
використовувати без доведення й
посилань будь- які математичні
факти та твердження, які містяться
в підручниках і навчальних
посібниках, що входять до переліку
підручників, рекомендованих
(допущених) МОН України

26.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

27.

Зміст оцінювання
Бали
Отримано
правильну відповідь
Обґрунтовано всі
ключові моменти
розв’язування
4

28.

Зміст оцінювання
Бали
Наведено логічно правильну
послідовність кроків розв’язування
Деякі з ключових моментів
розв’язування обґрунтовано недостатньо
/ Можливі 1–2 негрубі помилки або
описки в обчисленнях, перетвореннях,
що не впливають на правильність
подальшого ходу розв’язування /
Отримана відповідь може бути
неправильною
3

29.

Зміст оцінювання
Бали
Наведено логічно правильну
послідовність кроків розв’язування
Деякі з ключових моментів обґрунтовано
недостатньо або не обґрунтовано.
Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або
перетвореннях, що впливають на
правильність подальшого ходу
розв’язування. Отримана відповідь може
бути неправильною або неповною
(розв’язана правильно лише частина
завдання)
2

30.

Зміст оцінювання
Бали
У правильній послідовності ходу
розв’язування немає деяких
етапів розв’язування
Ключові моменти розв’язування
не обґрунтовано.
Отримана відповідь
неправильна або завдання
розв’язане не повністю
1

31.

Зміст оцінювання
Бали
Учасник не приступив до
розв’язування завдання
або приступив до його
розв’язування,
але його записи не
відповідають зазначеним
вище критеріям
0

32.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

33.

Зміст оцінювання
Бали
Отримано правильну відповідь
Обґрунтовано всі ключові
моменти розв’язування та
зазначено всі необхідні для
доведення теореми, аксіоми
тощо. Наведено рисунок, який
відповідає розв’язанню
завдання
4

34.

Зміст оцінювання
Бали
Наведено логічно правильну
послідовність кроків розв’язування.
Деякі з ключових моментів
розв’язування обґрунтовано
недостатньо / Рисунка немає /
Можливі 1–2 негрубі помилки або
описки в обчисленнях,
перетвореннях, що не впливають на
правильність подальшого ходу
розв’язування / Отримана відповідь
може бути неправильною
3

35.

Зміст оцінювання
Бали
Наведено логічно правильну
послідовність кроків розв’язування
Деякі з ключових моментів
обґрунтовано недостатньо або не
обґрунтовано. Рисунка немає / Можливі
1–2 помилки в обчисленнях або
перетвореннях, що впливають на
правильність подальшого ходу
розв’язування. Отримана відповідь
може бути неправильною або неповною
(розв’язана правильно лише частина
завдання)
2

36.

Зміст оцінювання
Бали
У правильній послідовності ходу
розв’язування немає деяких
етапів розв’язування
Ключові моменти розв’язування
не обґрунтовано. Отримана
відповідь неправильна або
завдання розв’язане не повністю
1

37.

Зміст оцінювання
Бали
Учасник не приступив до
розв’язування завдання
або приступив до його
розв’язування,
але його записи не
відповідають зазначеним
вище критеріям
0

38.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

39.

Зміст оцінювання
Бали
Отримано
правильну відповідь
Обґрунтовано всі
ключові моменти
розв’язування
6

40.

Зміст оцінювання
Бали
Отримано правильну відповідь
Наведено логічно правильну
послідовність кроків розв’язування.
Деякіз ключових моментів
розв’язування обґрунтовано
недостатньо / Можливі описки в
обчисленнях або перетвореннях, що
не впливають на правильність
відповіді /Отримана відповідь може
бути неправильною
5

41.

Зміст оцінювання
Бали
Наведено логічно правильну
послідовність кроків розв’язування.
Деякі з ключових моментів
розв’язування можуть бути
обґрунтовані недостатньо /Можливі
1–2 негрубі помилки або описки в
обчисленнях, перетвореннях, що не
впливають на правильність
подальшого ходу розв’язування.
Отримана відповідь може бути
неправильною
4

42.

Зміст оцінювання
Бали
Наведено логічно правильну
послідовність кроків розв’язування.
Деякі з ключових моментів
обґрунтовано недостатньо. Можливі
1–2 помилки або описки в
обчисленнях або перетвореннях, що
незначно впливають на правильність
подальшого ходу розв’язування.
Отримана відповідь може бути
неправильною або неповною
(розв’язана правильно лише частина
завдання)
3

43.

Зміст оцінювання
Бали
У правильній послідовності ходу
розв’язування немає деяких етапів
Ключові моменти розв’язування не
обґрунтовано.
Можливі помилки в обчисленнях або
перетвореннях, що впливають на
подальший хід розв’язування.
Отримана відповідь може бути
неповною або неправильною
2

44.

Зміст оцінювання
Бали
У послідовності ходу
розв’язування є лише
деякі етапи розв’язування
Ключові моменти розв’язування
не обґрунтовано. Отримана
відповідь неправильна або
завдання розв’язане не повністю
1

45.

Зміст оцінювання
Бали
Учасник не приступив до
розв’язування завдання
або приступив до його
розв’язування, але його
записи не відповідають
зазначеним вище
критеріям
0

46. УВАГА!

• Завдання, на яке надано
правильну відповідь, але
розв’язання не наведено,
оцінюється в 0 балів.
• Завдання, розв’язання якого не
відповідає умові, оцінюється в
0 балів.

47. Математика: бланки відповідей (приклад із пробного ЗНО-2016)

48.

48
English     Русский Rules