Робота складається з трьох частин:
Увага!
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал:
2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:
Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) негрубі помилки рахують як 1 (одну) грубу. До негрубих зарахов
Українська мова: бланки відповідей (приклад із пробного ЗНО-2016)
3.85M
Category: educationeducation

ЗНО-2017 Загальна характеристика сертифікаційних робіт 2017 року. Українська мова і література

1.

2.

ЗНО-2017
Загальна
характеристика
сертифікаційних
робіт 2017 року

3.

Українська
мова і
література

4.

Питання для розгляду:
1. Нормативна база
2. Загальна
характеристика
сертифікаційної роботи
3. Форми сертифікаційної
роботи
4. Схеми нарахування балів

5.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

6.

Зміст роботи визначено Програмою
ЗНО з української мови і літератури для
1. Нормативна база пробного
осіб, які бажають здобувати
вищу освіту
ЗНО-2017
на основі повної загальної середньої
освіти
Затверджено наказом від
03 лютого 2016 року
№ 77

7.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
22.09.2016 року № 162
•••••••••••••••••••••••••••••••••

8.

Загальна кількість
завдань
Час, відведений на
виконання роботи
58
180
хвилин

9. Робота складається з трьох частин:

І. «Українська
мова»
ІІ. «Українська
література»
ІІІ. «Власне
висловлювання»
містить 33
завдання різних
форм
містить 24
завдання різних
форм
містить одне
завдання
відкритої форми
Відповіді на ці
завдання
позначаються в
бланку
відповідей А
Відповіді на ці
завдання
позначаються в
бланку
відповідей А
Відповідь на це
завдання
записується в
бланку
відповідей Б

10. Увага!

Результат виконання завдань частин 1 і 3 буде
зараховуватися як результат державної
підсумкової атестації за освітній рівень повної
загальної середньої освіти для випускників
старшої школи загальноосвітніх навчальних
закладів 2017 року
Результат виконання всіх завдань
сертифікаційної роботи буде використовуватися
під час прийому до вищих навчальних закладів

11.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

12.

Увага!
* – завдання з української
мови з цією позначкою,
результат виконання яких
буде зараховуватися як
результат державної
підсумкової атестації
12

13.

1. Завдання з вибором однієї
правильної відповіді
(№ 1–23*, 29–33*, 34–53)
Завдання
Завдання
складається з
вважається
основи та чотирьох виконаним, якщо
або п’яти варіантів
учасник ЗНО
відповіді, з яких
вибрав і позначив
лише один
відповідь у бланку
правильний
відповідей А

14.

2. Завдання на встановлення
відповідності («логічні пари»)
(№ 24–28*, 54–57)
Виконання
Завдання
Завдання
завдання
вважається
передбачає
виконаним, якщо
складається з
встановлення
учасник ЗНО
основи та двох
відповідності
зробив позначки
стовпчиків
інформації,
(утворення
на перетинах
«логічних пар») рядків (цифри від
позначених
цифрами (ліворуч) між інформацією, 1 до 4) і колонок
позначеною
(букви від А до Д)
і буквами
(праворуч)
цифрами та
у таблиці бланка
буквами
відповідей А

15.

3. Завдання відкритої форми з
розгорнутою відповіддю (№ 58*)
Завдання складається з основи та
передбачає
створення учасником ЗНО власного
аргументативного висловлення
на дискусійну тему в бланку відповідей Б

16.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

17. 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал:

1 бал
якщо вказано
правильну
відповідь
0 балів
якщо вказано
неправильну
відповідь, або
вказано більше
однієї відповіді,
або відповіді на
завдання не надано

18. 2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

1 бал
0 балів
0 балів
за кожну
правильно
встановлену
відповідність
(«логічну
за будь-яку
«логічну
пару», якщо
зроблено
більше однієї
позначки в
рядку
за завдання, якщо
не вказано жодної
правильної
відповідності
(«логічної пари»),
або відповіді на
завдання не
надано

19.

3. Завдання відкритої
форми з розгорнутою
відповіддю оцінюється
від 0 до 20 балів
за критеріями змісту та
мовного оформлення:
19

20.

1. Теза:
0, 1 або
2 бали

21.

2. Аргументи
0, 1 або
2 бали

22.

3а. Приклад із літератури
чи інших видів мистецтва:
0, 1 або
2 бали

23.

3б. Приклад, що є історичним
фактом або випадком із життя:
0, 1 або 2 бали

24.

4. Логічність, послідовність:
0, 1 або 2 бали

25.

5. Висновок:
0, 1 або 2 бали

26.

6а. Орфографія та пунктуація:
0, 1, 2, 3
або 4 бали

27.

6б. Лексика, граматика та
стилістика
0, 1, 2, 3 або
4 бали

28.

Увага!
Роботу, що не відповідає темі власного
висловлення, буде оцінено в 0
балів.
Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено
в0
балів

29.

Максимальна кількість балів,
яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання
сертифікаційної роботи з
української мови і літератури,

104
29

30.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

31.

Критерій
1.
Теза
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
Бали
Учасник вправно
формулює тезу
2
Учасник не формулює
тези вправно
1
Учасник не формулює тези
або формулює тезу, яка не
відповідає запропонованій
темі
0

32.

Критерій
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
2. Аргументи
Учасник наводить принаймні два доречні й
переконливі аргументи
Учасник наводить принаймні один доречний
аргумент.
Аргументи дублюють один одного, тобто
другий аргумент перефразовує зміст першого.
Один з аргументів не є доречним стосовно
сформульованої тези
Учасник не наводить жодного аргументу або
наведені аргументи не є доречними
Бали
2
1
0

33.

3а.
Приклад із літератури чи
інших видів мистецтва
Критерій
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
Бали
Один з аргументів підкріплено принаймні одним
розгорнутим, добре поясненим прикладом з
художньої літератури чи інших видів мистецтва
2
Немає мотивації наведення прикладу.
Приклад не конкретизований через
художній образ.
У прикладі є фактичні помилки
Прикладу з літератури чи інших видів
мистецтва немає, або він не є доречним
1
0

34.

3б. Приклад, що
є історичним фактом або
випадком із життя
Критерій
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
Бали
Учасник наводить принаймні один
доречний приклад або з історії, або із
суспільно-політичного життя, або з
власного життя
2
Немає мотивації наведення прикладу;
приклад не конкретизований; у
прикладі є фактичні помилки
1
Прикладу з історії, суспільнополітичного чи власного життя немає,
або він не є доречним
0

35.

Бали
Висловлення демонструє зосередженість на
обговорюваній проблемі, цілісний,
послідовний і несуперечливий розвиток думки
(логічність і послідовність викладу)
2
У роботі є порушення логічності,
цілісності, послідовності й
несуперечливості розвитку думки
1
Логіки викладу, цілісності, послідовності й
несуперечливості розвитку думки немає
0
4.
Логічність,
послідовність
Критерій
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію

36.

5. Висновок
Критерій
Змістовий вияв і композиційне
оформлення критерію
Бали
Висновок відповідає запропонованій темі й
органічно випливає зі сформульованої тези,
аргументів і прикладів
2
Висновок лише частково відповідає тезі або
не пов’язаний з аргументами та прикладами
1
Висновку немає; висновок не відповідає
сформульованій у власному висловленні тезі;
висновок не пов’язаний з аргументами та
прикладами
0

37.

Мовне оформлення
власного висловлення
оцінюють за двома
критеріями (6а та 6б)
37

38.

Критерій
6а.
Орфографія
та
пунктуація
Кількість
помилок
Бали
0–1
4
2–6
3
7 – 11
2
12 – 16
1
17 і більше
0

39.

Критерій
6б.
Лексика,
граматика
та
стилістика
Кількість
помилок
Бали
0–1
4
2–4
3
5–7
2
8 – 10
1
11 і більше
0

40. Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) негрубі помилки рахують як 1 (одну) грубу. До негрубих зарахов

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної
нормативності роботи 2 (дві) негрубі помилки рахують як 1
(одну) грубу. До негрубих зараховують такі помилки:
1
• у написанні великої літери в складних власних
назвах
2
• у випадках написання разом і окремо префіксів у
прислівниках, утворених від іменників з
прийменниками
3
• у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто
інший …)
4
• у випадках, коли замість одного розділового знака
поставлений інший
5
• у пропуску одного зі сполучуваних розділових
знаків або в порушенні їхньої послідовності

41.

Негрубу орфографічну й
негрубу пунктуаційну
помилки НЕ СУМУЮТЬ і
НЕ ЗАРАХОВУЮТЬ як 1
(одну) грубу
Систематичне порушення
норм милозвучності (3 (три) і
більше випадків порушення
на одне з правил: у–в, і–й–та)
рахують як 1 (одну)
стилістичну помилку
Інші випадки
оцінювання
Роботу, що не відповідає
темі власного
висловлення, оцінюють у
0 балів
Роботу обсягом до
100 слів оцінюють
у 0 балів

42. Українська мова: бланки відповідей (приклад із пробного ЗНО-2016)

English     Русский Rules