ТЕМА 5 ГРОШОВИЙ РИНОК ТА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Банківська система
Функціонування комерційного банку
Принципи побудови банківської системи
Принципи побудови банківської системи
Банківська система
Центральний банк -
Функції центрального банку
Функції комерційних банків
Норма банківських резервів
Норма обов'язкових банківських резервів
Висновки по 1 питанню
2 питання
Механізм банківської мультиплікації
Депозитний мультиплікатор (µc)
Грошовий мультиплікатор
Грошово-кредитний мультиплікатор
Пропозиція грошей
Висновки по 2 питанню
3 питання
Показники діяльності банків України
Етапи формування банківської системи України
Структура банківської системи України
Найбільш надійні банки України у 2016 р.
Проблемні банки у 2016 р.
Ренкинг НБУ (от англ. to rank — ранжировать)
Висновки по 3 питанню:
Дякую за увагу!
1.19M
Category: financefinance

Банківська система країни

1. ТЕМА 5 ГРОШОВИЙ РИНОК ТА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

Змістовий модуль 1. Агреговані показники. Кейнсіанська
модель макроекономіки
ТЕМА 5 ГРОШОВИЙ РИНОК ТА БАНКІВСЬКА
СИСТЕМА
Лекція 2 Банківська система країни
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.

2. Питання лекції:

1.
2.
3.
Сутність та функції банківської системи.
Банківський механізм розширення грошової
пропозиції.
Сучасний стан та перспективи розвитку
банківської системи України .
03.04.2017
2

3. Мета заняття:

розкрити сутність банківської системи та функції
банків.
Розглянути принцип роботи комерційних банків,
Проаналізувати стан та перспективи розвитку
банківської системи в Україні.
03.04.2017
3

4. 1 питання

Сутність банківської системи
03.04.2017
4

5. Банківська система

- специфічна економічна та організаційно-правова
структура, що забезпечує своїми особливими
методами
і
інструментами
функціонування
грошового ринку та економіки в цілому
03.04.2017
5

6. Функціонування комерційного банку

.
10 грн.
30 грн.
3 грн. - резерв
27 грн.
31 грн
Функції банківської системи
Трансформаційна функція
Емісійна функція
Стабілізаційна функція
03.04.2017
6

7. Принципи побудови банківської системи

дворівнева побудова;
чітке функціональне розмежування між банками
першого і другого рівнів;
функціонування банків другого рівня на комерційних
засадах та на договірних відносинах з клієнтурою;
ліквідація монополії держави на банківську справу,
можливість створення комерційних банків різних
форм власності;
03.04.2017
7

8. Принципи побудови банківської системи

організація державного контролю і нагляду за
банківською діяльністю і покладення цього завдання
на центральний банк;
незалежність центрального банку від державних
органів виконавчої влади;
формування загальносистемної інфраструктури
забезпечення банківської діяльності.
03.04.2017
8

9. Банківська система

Центральний
банк
.
Мережа комерційних банків
Ком.
банк
Ком.
банк
Ком.
банк
Ком.
банк
Ком.
банк
Клієнти комерційних банків
9
03.04.2017
9

10. Центральний банк -

Центральний банк орган державного грошово-кредитного
регулювання економіки, наділений монопольним
правом емісії банкнот та правом керувати
грошово-кредитною системою країни.
Комерційні банки –
багатопрофільні кредитні установи, що здійснюють
операції у різних секторах ринку позичкових капіталів,
обслуговуючи підприємства різних галузей
економіки та населення.
03.04.2017
10

11. Функції центрального банку

1
• емісія готівки й організація грошового обігу
2
• функція «Банку банків»
3
• функція банкіру уряду
4
• реалізація грошово-кредитної політики
03.04.2017
11

12.

Структура Центрального банку України
Центральний апарат
Територіальні управління в областях
Розрахункові палати
Банкнотно-монетний двір
Фабрика банкнотного паперу
Державна скарбниця
Центральне сховище грошей
Спеціалізовані підприємства та установи
03.04.2017
12

13. Функції комерційних банків

1
• прийом депозитів від
юридичних та фізичних осіб;
2
• кредитування підприємств і
населення;
3
• організація та здійснення
розрахунків;
4
• випуск кредитних знарядь
обігу.
03.04.2017
13

14. Норма банківських резервів

- встановлене законом чи рішенням центрального
банку процентне відношення суми обов'язкових
резервів, що утворюються за окремими статтями
банківських пасивів, до суми грошових зобов'язань за
цими статтями
03.04.2017
14

15.

Обов'язкові та надлишкові банківські резерви
03.04.2017
15

16. Норма обов'язкових банківських резервів

Резерви (R) - не використана для кредитування
частина банківських депозитів
R Rr Re
Rr - обов'язкові резерви або резервні вимоги
Re - надлишкові резерви
r- норма обов'язкових резервів
Rr
r
100%
R
Re R Rr
03.04.2017
16

17. Висновки по 1 питанню

1. У більшості країн світу створено дворівневу
банківську систему.
2. Банківській системі належить значна роль в
забезпеченні ефективного функціонування
економіки.
03.04.2017
17

18. 2 питання

Банківський механізм розширення
грошової пропозиції
03.04.2017
18

19. Механізм банківської мультиплікації

1000 грн.
100 рез.
900 грн.
90 рез.
810 грн.
81 рез.
Початкова сума – 1000 грн.
Сума угод 1000+900+810=2710 грн.
К = D - Rr
К - кредитні ресурси
D - депозити
Rr – обов'язкові резерви
03.04.2017
19

20. Депозитний мультиплікатор (µc)

1
D
R
c r
D - сукупний ріст банківських депозитів;
R - первинний ріст банківських резервів;
с - коефіцієнт депонування грошей,
характеризує переваги населення у розподілі
грошових коштів між готівкою (С) і засобами на
поточних рахунках (D);
r - норма обов'язкових резервів.
03.04.2017
20

21. Грошовий мультиплікатор

- коефіцієнт, який відображає співвідношення
між первинною емісією грошей і кінцевим
збільшенням грошової маси в результаті цієї
емісії.
1 с
m
с r
с - коефіцієнт депонування грошей, що
характеризує переваги населення в розподілі
грошових коштів між готівкою (С) і коштами на
поточних рахунках (D);
r - норма обов'язкових резервів.
03.04.2017
21

22. Грошово-кредитний мультиплікатор

коефіцієнт збільшення (скорочення)
надлишкових резервів банківської системи, який
утворюється внаслідок процесу створення
нових банківських депозитів на підставі
додаткових вільних резервів, що надійшли до
банку ззовні.
М0 D
ММ
М0 R
М0 – гроші поза банками;
D - гроші на депозитах у комерційних банках;
R - сума резервів комерційних банків.
03.04.2017
22

23. Пропозиція грошей

M s m Mh
M s m Mh
M s - приріст пропозиції грошей
- депозитний мультиплікатор
Mh - приріст грошової бази
m
1 с
М
С
с r
С - первинний приріст готівки
1 с
- грошовий мультиплікатор (µm)
с r
03.04.2017
23

24. Висновки по 2 питанню

1. В сучасних умовах банківська система
перетворюється на істотний чинник
регулювання макроекономічних
трансформаційних процесів.
2. Сучасний період роботи банківської системи
характеризується активним формуванням
кредитного і грошового ринку
03.04.2017
24

25. 3 питання

Сучасний стан та перспективи розвитку
банківської системи України
03.04.2017
25

26. Показники діяльності банків України

Назва показника
Кількість банків
з них: з іноземним
капіталом
у т.ч. зі 100%
іноземним
капіталом
Частка іноземного
капіталу у
статутному капіталі
банків, %
Частка простроченої
заборгованості за
кредитами %
01.01
2009
01.01. 01.01 01.01
010 2011 2012
01.01
2013
01.01
2014
01.01
2015
01.09
2016
184
182
176 176
176
180
163
100
53
51
55
53
53
49
51
25
17
18
20
22
22
19
19
17
36.7
35.8 40.6 41.9
39.5
34.0
32,5
н.д.
2.3
9.4
8.9
7.7
13,5
н.д.
11.2 9.6
03.04.2017
26

27. Етапи формування банківської системи України

1
2
3
• з 1991 р. по 1994 р. - процес стихійного
розвитку банківської системи
• з 1995 р. по 1998 р. період зміцнення
банківської системи
• з 1998 р. відбувається якісне оздоровлення
банківської системи
03.04.2017
27

28. Структура банківської системи України

03.04.2017
28

29. Найбільш надійні банки України у 2016 р.

1. Ощадбанк* (государством гарантируется 100% вкладов)
2. Укрэксимбанк* (государственный)
3. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
4. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
5. Райффайзен банк Аваль* (Raiffeisen Bank, Австрия)
6. Ситибанк Украина (Citigroup, США)
7. ИНГ Банк Украина (ING Groep, Нидерланды)
8. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
9. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
10. Правэкс-банк (Intesa Sanpaolo, Италия)
11. Укрсоцбанк* (ABH Holdings, Люксембург)
12. Укргазбанк (государственный)
13. ПУМБ (СКМ Финанс)
14. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
15. ПриватБанк* (Группа Приват)
03.04.2017
29

30. Проблемні банки у 2016 р.

Дельта Банк - в стадии ликвидации
ВАБ Банк - в стадии ликвидации
Финансовая Инициатива - временная администрация
Надра Банк в - стадии ликвидации
Финансы и Кредит - временная администрация
Имэксбанк Банк - в стадии ликвидации
Меркурий Банк - в стадии ликвидации
Городской Коммерческий Банк – в стадии ликвидации
Актив-банк - в стадии ликвидации с 24.12.2014
Терра банк - в стадии ликвидации
03.04.2017
30

31. Ренкинг НБУ (от англ. to rank — ранжировать)

Банк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПриватБанк
UniCredit Bank
Райффайзен Банк Аваль
Сбербанк
Альфа-Банк
ВТБ Банк
OTP Bank
Пивденный
ING Bank Украина
Мегабанк
Родовид банк
Кредобанк
Активы,
млн грн
265 468.28
54 265.72
53 538.02
52 032.58
42 134.71
25 726.59
21 125.49
19 683.34
15 103.55
8 886.41
8 360.08
8 318.08
03.04.2017
Балансовый Обязател
капитал,
ьства,
млн грн
млн грн
27 538.80
13 721.70
6 297.74
2 480.96
2 332.88
944.17
1 584.15
2 014.90
2 947.52
829.07
3 243.42
846.28
237 726.14
40 543.51
47 240.29
49 550.86
39 801.83
24 772.85
19 541.34
17 668.44
12 156.03
8 057.34
5 116.66
7 470.77
31

32. Висновки по 3 питанню:

1. Банківська система України ще не є
досконалою,
що
обумовлюється
її
трансформаційним станом.
2. При низькому рівні розвитку банківських
послуг в Україні залишається досить значною
вартість банківського посередництва.
03.04.2017
32

33. Дякую за увагу!

Храните деньги в банке!!!
English     Русский Rules