ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ Кафедра міжнародних фінансів та банківської справи Організаційно–економічна харак
АТ «ОТП Банк»
Завдання АТ «ОТП Банк»
МІСІЯ АТ «ОТП БАНК»
Організаційна структура АТ «ОТП Банк»
Висновки
Доповідь закінчено. Дякую за увагу!
2.71M

Організаційно–економічна характеристика АТ “ОТП Банк”

1. ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ Кафедра міжнародних фінансів та банківської справи Організаційно–економічна харак

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
Кафедра міжнародних фінансів та банківської справи
Організаційно–економічна
характеристика АТ “ОТП Банк”
студентки групи БС - 09
Ляшенко Катерини
Керівник: Кузнецова С.А д.е.н, проф.
м. Дніпропетровськ, 2014р.

2. АТ «ОТП Банк»

Публічне акціонерне товариство
«ОТП Банк» – один із найбільших
вітчизняних банків, визнаний лідер
фінансового сектора України. Банк
надає повний спектр фінансових
послуг для корпоративних і
приватних клієнтів, а також
представників малого та
середнього бізнесу.

3.

На підставі ліцензії Національного банку
України „ОТП Банк” здійснює наступні
операції:
- приймання вкладів (депозитів) від
юридичних і фізичних осіб;
- відкриття та ведення поточних рахунків
клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі
переказ грошових коштів з цих рахунків за
допомогою платіжних інструментів та
зарахування коштів на них;
- розміщення залучених коштів від свого імені,
на власних умовах та на власний ризик.

4. Завдання АТ «ОТП Банк»

Основними завданнями АТ “ОТП Банк” є:
здійснення на договірних засадах
обслуговування юридичних та фізичних осіб;
забезпечення мобілізації і раціонального
розміщення фінансових ресурсів у регіоні для
задоволення потреб клієнтів та досягнення
позитивних результатів комерційної
діяльності Банку; сприяння розвитку та
зміцненню матеріально-технічної бази.

5. МІСІЯ АТ «ОТП БАНК»

1 Ми задаємо високі стандарти
професіоналізму й інноваційності банківському
ринку України.
2 Ми чесно служимо клієнтам, передбачаємо
їхні потреби, будуємо довгострокові відносини.
3 Ми розвиваємо таланти своїх співробітників.

6. Організаційна структура АТ «ОТП Банк»

7.

Вищим органом акціонерного та пайового
банку є загальні збори акціонерів
(учасників).
Загальні збори скликаються щорічно, не
пізніше ніж через місяць після складання
балансу банку за звітний рік.
Вищий орган банку реалізує свої завдання
та функції безпосередньо через виконавчі та
контрольні органи, які повністю йому
підзвітні.

8.

Виконавчим органом
акціонерного банку є правління, а
пайового — дирекція. Правління
банку (дирекція) вирішують усі
питання його поточної діяльності,
які не належать до виключної
компетенції зборів акціонерів
(учасників). Роботою правління
керує голова правління, а
дирекції — генеральний
директор, які обираються чи
призначаються згідно зі статутом
банку. Ні голова правління
акціонерного банку, ні
генеральний директор пайового
банку не можуть бути одночасно
головою загальних зборів
акціонерів (учасників).

9.

Контроль за діяльністю правління (дирекції)
комерційного банку здійснює ревізійна комісія,
склад якої затверджується загальними
зборами акціонерів (учасників). Члени
ревізійної комісії обираються зі складу
акціонерів (учасників) за винятком посадових
осіб. Комісія здійснює перевірку фінансовогосподарської діяльності правління (дирекції)
як з власної ініціативи, так і за дорученням
зборів та на вимогу акціонерів (учасників)
банку. Результати перевірок доводяться до
відома вищого управлінського органу банку.

10.

Комерційні банки за рішенням зборів акціонерів
(учасників) створюють спостережний орган з
метою загального керівництва роботою банку і
контролю за роботою правління та ревізійної
комісії. Таким органом є рада акціонерного
товариства (спостережна рада), яка захищає
інтереси акціонерів у перерві між проведенням
загальних зборів. Рада вирішує стратегічні
завдання управління та розвитку банку,
керуючись чинним законодавством та
нормативними актами НБУ.

11. Висновки

У своїй діяльності АТ “ОТП
Банк” керується Законом
України «Про банки і
банківську діяльність»,іншими
законами України,
Постановами Верховної Ради
та Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами
Національного банку України,
статутом та іншими
нормативними документами
Банку.
Протягом 2013 року АТ „ОТП
Банк” незважаючи на кризові
явища в економіці
продовжувало нарощувати
свою клієнтську базу, а також
оптимізувало власні
кореспондентські відносини з
іноземними та українськими
банками.

12. Доповідь закінчено. Дякую за увагу!

English     Русский Rules