7.42M
Category: geographygeography

Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії

1.

2.

Вступ. Сутність географічної науки в цілому
Розділ 1. Топографія та картографія
Розділ 2. Загальні закономірності географічної оболонки
Розділ 3. Загальні суспільно-географічні закономірності світу
Розділ 4. Суспільна географія України

3.

«географічна
оболонка»
• це оболонка Землі, в якій стикаються, взаємно
проникають і взаємодіють між собою верхня
частина літосфери, нижня частина
атмосфери, вся гідросфера і вся біосфера
«природнотериторіальний
комплекс»
• це частина земної поверхні з відносно
однорідними, однотипними природними
умовами, які сформувалися в результаті
тривалої взаємодії природних компонентів
«ландшафт»
• це конкретна територія, однорідна за своїм
походженням та історією розвитку, що має
єдиний геологічний фундамент, однотипний
рельєф, спільний клімат, подібним
сполученням ґрунтів і певною структурою

4.

Фізикогеографічні науки
Суспільногеографічні науки
вивчають
географічну
оболонку в цілому,
її компоненти
досліджують
закономірності
розміщення та
розвитку
суспільства
рельєф, клімат,
океани, води суходолу,
ґрунти, рослини,
тварини
кількість, склад і
структура населення,
умови життя,
особливості
розселення й трудової
діяльності
Картографія

5.

— це сукупність
взаємопов’язаних і
взаємодіючих природних і
природно-суспільних систем,
які існують у географічній
оболонці
Їх компоненти об’єднані
кругообігами речовини та
енергії
Геосистеми можуть бути
різними за розмірами, головне
для їх визначення —
існування взаємопов’язаних і
взаємодіючих компонентів.

6.

Геосистема – це матеріальний
об’єкт (тобто реально існуючий)
Геосистема складається з набору
взаємопов’язаних природних
елементів
Геосистема – це територіальне
утворення, у межах якого
геокомпоненти характеризуються
специфічним характером зв’язків

7.

ЛОКАЛЬНИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ
ПЛАНЕТАРНИЙ
• охоплює
географічну
оболонку
Землі
загалом і її
найбільші
частини
• материки
• океани
• географічні
пояси
• включає
геосистеми,
що займають
значні
території:
• природна
зона
• фізикогеографічна
країна
• фізикогеографічна
провінція
• включає
невеликі
ділянки
територій або
акваторій
• ділянка лісу
• болото
• міський парк
тощо

8.

Географія - це система наук, що вивчає природні й виробничі
територіальні комплекси та їхні компоненти

9.

Нині триває подальше вивчення закономірностей розміщення та
взаємодії компонентів географічного середовища на різних рівнях: від
локального до глобального.
Особливу увагу географія приділяє особливостям існування людини на
Землі, глибокому вивченню процесу взаємодії суспільства з природою,
розміщенню виробництва, системам розселення.
Географія перетворилася з описово-пояснювальної науки на прикладну,
конструктивно-перетворювальну.
Загострення глобальних проблем створило загрозу існуванню людства
на Землі, що поставило перед географією завдання оптимізації
стосунків між суспільством і природою, раціоналізації господарської
діяльності.
Конструктивна роль географії тісно пов’язана з моделюванням
подальшого розвитку світу.
Постійно зростає сфера застосування географічних досліджень у
державній політиці країн.

10.

Об’єктом дослідження географії є географічна оболонка, окремі її
компоненти, територіальне розміщення й розвиток господарства,
населення Землі, окремих її регіонів і країн
‹
Геосистеми — це сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих
природних і природно-суспільних систем, які існують у
географічній оболонці
‹
Геосистеми розглядають на трьох рівнях: планетарному,
регіональному та локальному
‹
Більшість географічних наук об’єднують у дві групи —
фізико-географічні й суспільно-географічні
‹
Особливе місце в системі географічних наук посідає картографія
‹
Сучасна географія виконує пізнавальну та конструктивну роль

11.

Складіть таблицю «Суспільні науки», указавши їх назви та основні
завдання, які вони вирішують.
Суспільні наки
Завдання, які вони вирішують
Уявіть собі, що вам потрібно знайти ділянку
для спорудження будинку.
Сформулюйте найбільш важливі
характеристики такої ділянки.
Які географічні знання вам допоможуть у
цьому?
English     Русский Rules