План
Юридичні властивості Конституції України:
Юридичне верховенство Конституції
Державні органи, які забезпечують охорону Конституції:
Види конституцій:
За порядком зміни, внесення поправок і доповнень:
За терміном дії:
За формою правління держави:
За державно-політичним режимом в країні:
За формою державного устрою:
Структура Конституції України
Основна частина Конституції складається з 13 розділів і містить норми, які визначають загальні засади суспільного і державного ладу; права,
Функції Конституції України:
Дія Конституції України:
Дія конституції за колом осіб характеризується тим, що її положення поширюються на всіх суб҆ єктів права, що перебувають на території краї
Способи прийняття Конституції України:
952.00K
Category: lawlaw

Конституція України – головне джерело конституційного права України

1.

Конституція України – головне
джерело конституційного
права України

2. План

1. Поняття та юридичні властивості Конституції
України.
2. Юридичні властивості Конституції України як
Основного Закону держави. Юридичне верховенство
Конституції України.
3. Охорона Конституції України.
4. Види конституцій. Зміст та структура
Конституції України.
5. Функції конституції.
6. Дія конституції.
7. Основні способи прийняття Конституції України.

3.

Конституція України
– це єдиний,наділений найвищою
юридичною силою нормативноправовий акт,через який
український народ і українська
держава виражають свою
суверенну волю, утверджують
основні принципи устрою
суспільства і держави, основи
правового статусу особи і
громадянина, визначають систему і
функції органів державної влади й
органів місцевого самоврядування,
механізми реалізації державновладних повноважень і
територіальний устрій держави.

4. Юридичні властивості Конституції України:

1. Конституція України є актом найвищої юридичної;
2. змінюється в особливому порядку;
3. має прямий характер дії;
4. абезпечується підвищеною державною охороною.

5. Юридичне верховенство Конституції

Конституція України має найвищу юридичну силу.
Закони та інші нормативні акти
приймаються
на основі Конституції і повинні їй
відповідати (ч.2 ст.8 Конституції України).

6. Державні органи, які забезпечують охорону Конституції:

Президент України;
Верховна Рада України;
Кабінет Міністрів України;
Правоохоронні органи (суди, прокуратура);
Центральні та місцеві органи виконавчої
влади;
Збройні сили України;
Громадяни України.

7.

8. Види конституцій:

За формою:
- писані – основний закон держави(один або декілька
нормативних актів);
- неписані – значна кількість нормативних актів і
конституційних звичаїв,що не мають найвищої юридичної сили,
це акти парламенту, судові прецеденти, конституційні звичаї.

9.

За способом прийняття:
- октройовані –
розроблені без участі
представницького
органу та даровані
народу монархом;
- народні – прийняті
представницьким
органом або шляхом
референдуму.

10. За порядком зміни, внесення поправок і доповнень:

- гнучкі – змінюються в такому ж порядку, як і звичайні закони;
- жорсткі – змінюються і доповнюються в особливому порядку, з
дотриманням ускладненої(порівняно зі звичайною законодавчою)
процедури.
- дуже жорсткі – зміни і доповнення вносяться з
урахуванням певних вимог, а в окремих випадках взагалі
забороняється внесення змін і доповнень до Конституції.

11. За терміном дії:

.

12. За формою правління держави:

- монархічні;
- республіканські

13. За державно-політичним режимом в країні:

- демократичні -
встановлює належну модель
організації влади, реально
гарантує права та свободи
людини і громадянина.
- авторитарні – такі, що
обмежують певні права
людини,насамперед громадські й
політичні.
- тоталітарні –
затверджують ідеологію як
загальнообов҆язкову і державну
та однопартійну систему.

14. За формою державного устрою:

- федеративні – є конституції союзних
держав,вони закріплюють
принципи федералізму,
систему федеральних органів,
розмежування компетенції між
федерацією та її суб ҆єктами.
- унітарні – є конституції, які
закріплюють територію
держави, яка сккладається з
адміністративно-територіальних одиниць,
і які наділяються юридичною
і політичною самостійністю.

15. Структура Конституції України

Структура Конституції – це внутрішня взаємоузгоджена
побудову Основного Закону як нормативно-правового акта найвищої
юридичної сили, який складається з 3 основних частин:
Преамбула;
Основна частина;
Прикінцеві і перехідні положення.

16.

Преамбула Конституції – це невелика за обсягом, урочиста,
вступна частина до її основного змісту,
що має багатофункціональний характер.
Вказує на те, хто і в якому порядку
прийнята Конституція, а також містить коротку
характеристику умов і мотивів прийняття Конституції.

17. Основна частина Конституції складається з 13 розділів і містить норми, які визначають загальні засади суспільного і державного ладу; права,

свободи та обов ҆ язки людини і
громадянина; конституційні основи виборів і референдумів;
правовий статус вищих органів державної влади – ВРУ,
Президента України, Кабінету Міністрів України; правовий
статус прокуратури; систему та функції судів загальної
юрисдикції; особливості адміністративно-територіального
устрою України; правовий статус АРК; основи місцевого
самоврядування; порядок внесення змін до Конституції
України.

18.

Прикінцеві положення визначають порядок
набуття Конституції України чинності та
закріплюють дату прийняття Конституції
державним святом.

19.

Функції Конституції –
це основні напрямки її впливу
на суспільні відносини,
які обумовлені соціальним
призначенням конституції.

20. Функції Конституції України:

- юридична функція ;
- політична функція ;
- ідеологічна функція.

21. Дія Конституції України:

в часі;
в просторі;
за колом осіб.

22.

Дія конституції в часі визначається початком і
припиненням її дії. Конституція починає
діяти з моменту набуття нею чинності
і цей час зазначається в окремому законі.

23.

Дія конституції в просторі
характеризується тим,
що її положення поширюються
на всю територію держави, а зі
зміною території держави
одночасно змінюється і сфера
просторової дії конституції.

24. Дія конституції за колом осіб характеризується тим, що її положення поширюються на всіх суб҆ єктів права, що перебувають на території краї

Дія конституції за колом осіб характеризується
тим, що її положення поширюються на всіх суб҆ єктів
права, що перебувають на території країни.

25. Способи прийняття Конституції України:

Виборцями шляхом референдуму;
Представницьким органом та главою держави;
Главою виконавчої влади.
English     Русский Rules