Практична робота
11.96M
Category: draftingdrafting

Історія розвитку графіки. Креслярські інструменти та приладдя

1.

Мета:
● ознайомитися зі значенням і місцем
курсу інженерної графіки в житті і
професійній діяльності людини;
● взнати історію розвитку графіки;
● ознайомитись з призначенням основних
інструментів і матеріалів для виконання
креслярських робіт.

2.

3.

Поблизу іспанського селища Альтаміра збереглася печера — житло
первісної людини, на стінах якої зображено сцени полювання на
бізонів (15500 р.т.).
У Сибірі в передгір'ях Алатау знайдено графічні зображення
людей і звірів на скелях, виконані людиною понад 30 тисяч р.т.

4.

Картинне письмо розвинулося в письмо літерне. У процесі
творчої діяльності людини воно стало фігурувати у
вигляді зображувального письма, яке використовується і
тепер у технічних кресленнях.

5.

Поступово виконувані людиною графічні зображення
удосконалювались, ставали більш свідомими і виразними —
з'явилися зображення знарядь праці, плани поселень, храмів
тощо.

6.

Кола креслили за допомогою мотузки і двох кілочків.
Один кілочок вбивався в землю й відігравав роль центра, а
іншим, натягаючи мотузку, креслили коло.

7.

Незручність такого суміщення
змусило роз'єднати обидва види і
застосовувати при зображенні
предметів два, три і більше видів.

8.

Перші відомості про креслення, що нагадують сучасні,
відносяться до XV ст.

9.

З розвитком кораблебудування були потрібні більш точні,
накреслені в строгому масштабі креслення. В зв’язку з цим
указом Петра I вводиться викладання креслення в спеціальних
навчальних закладах, що послужило причиною появи в 1708 р.
перших підручників з креслення: "Прийоми циркуля й лінійки"
та "Практичні геометрії".
У
корабельних
кресленнях
1686-1751
рр.
вже
застосовувалися три зображення, за допомогою яких на
площині креслення показували основні розміри судна:
довжину, ширину і висоту.
В архіві збереглося креслення веслової шлюпки, виконане
в 1719 р. особисто Петром I. Креслення складене з дотриманням
проекційного зв'язку.

10.

У 1798 р французький інженер Гаспар Монж опублікував свою працю
«Нарисна геометрія», яка лягла в основу проекційного креслення.
В цей же час з'являються перші
російські машинобудівні креслення
із
застосування
проекційного
зв'язку:
паровоз батька і сина Черепанових
(1835-1839 рр..)
універсальний паровий двигун
І. І. Ползунова (1753 р.);

11.

12.

13.

14.

Подальше вдосконалення виробництва, ускладнення форми
деталей, потреба в більш високій точності їх виготовлення
приводять до вдосконалення креслення.
Наприкінці першої половини XIX століття на кресленнях
стали наносити розміри за допомогою виносних і розмірних ліній.
З розвитком машинного виробництва креслення здобуває
значення важливого технічного документа, що містить дані не
тільки про форму й розміри деталі, але і про чистоту обробки
поверхонь, термічну обробку та граничні відхилення розмірів,
тобто відомості, необхідні для виготовлення цієї деталі.
План нереалізованого
костелу єзуїтів на
нинішній вулиці
Залізняка у Львові.
1913 р.

15.

16.

Велика трудомісткість і незначна швидкість ручного
виконання креслень змушували шукати засоби механізації їх
виконання. Удосконалюються різні креслярські прилади.
Розробляються різноманітні трафарети для креслення кіл, еліпсів,
написів і умовних знаків для схем: створюються прилади для
нанесення штрихування, побудови аксонометричних проекцій,
портативні друкарські машинки для нанесення на креслення
цифр, знаків і букв. Механізація креслярських робіт дещо підвищує
продуктивність праці конструктора, але не забезпечує відчутного
виграшу в часі.

17.

Значно прискорити виконання проектно-конструкторських робіт
дозволяє застосування сучасної техніки на основі ЕОМ та
персональних комп'ютерів. Створюється автоматизоване робоче
місце конструктора.
Створюються системи автоматичного проектування (САПР). САПР
дозволяє вирішувати складні розрахунково-конструкторські й
графічні задачі і значно прискорювати розробку технічної
документації в найскладніших областях сучасної науки, техніки і
виробництва: космічної, електронної, авіаційної та ін.

18.

Життя сучасної людини насичене
найрізноманітнішими графічними зображеннями:
Ескізами
Наочними зображеннями
Кресленнями
Технічними рисунками
Схемами
Картами
Діаграмами

19.

20.

Технічний рисунок – аксонометричне зображення
предмета, виконане від руки, з додержанням його пропорцій в
розмірах на око.
Технічними рисунками користуються тоді, коли
потрібно швидко і зрозуміло показати на папері форму
предмета.

21.

Креслення - графічний конструкторський документ,
що визначає конструкцію виробу, а також містить відомості,
необхідні для розроблення, виготовлення, контролю,
монтажу й експлуатації виробу, включаючи його ремонт.

22.

Наочним називають зображення, яке утворене
проекціюванням предмета на площину проекцій таким
чином, щоб на утвореному зображенні було видно декілька
його сторін.

23.

Схема - графічний конструкторський документ, у
якому за допомогою умовних зображень чи
познак
показано складові частини виробу та зв'язки між ними.

24.

Діаграма - графічне зображення, що наочно у вигляді
певних геометричних фігур показує співвідношення між
різними величинами, які порівнюються

25.

Креслярські інструменти та матеріали

26.

Креслярські інструменти
Готовальня - це комплект
креслярських інструментів, покладених
у футляр.
Зазвичай в готовальню входять:
круговий циркуль (креслярський);
розмірнийциркуль;
рейсфедер для роботи тушшю;
подовжувач до кругового циркуля;
кронциркуль і інші інструменти.
Крім того, в готовальню входять пенал
для зберігання запасних голок і
пишучих стержнів, центрик.

27.

Круговий циркуль застосовується для креслення дуг і кіл
розміром від 5 до 200 мм. Складається з довгої ніжки з голкою і
короткої для олівцевої вставки (або рейсфедера). Вставку в ніжці
закріплюють затискачем (гвинтом з круглою гайкою). З
наконечника стрижень повинен виступати на 5 ... 7 мм. Кінці голки
і пишучого стержня при роботі циркулем розташовують на одному
рівні.
При кресленні кіл з діаметром більшим, ніж 150 мм,
використовують подовжувач. При проведенні з одного центру
декількох концентричних кіл застосовують спеціальні голки і
центрик.

28.

Маленький
круговий циркуль або
кронциркуль і «балеринка» з
олівцевими
і
рейсфедерними
вставками
призначені
для
проведення кіл малих радіусів (від 0,5
до 12 мм) олівцем і тушшю.
Розмірний
циркуль
призначений
для вимірювання та відкладання
лінійних розмірів на кресленні. При
складанні ніжок циркуля кінці голок
повинні сходитися і бути на одному
рівні.

29.

При виконанні графічних робіт в кресленні
використовують
лінійку,
з'єднану
з
поперечною планкою, - рейсшину. Під
час роботи планку рейсшини притискають
до лівої крайки креслярської дошки. За
допомогою
рейсшини
проводять
горизонтальні та похилі лінії.
Вимірювальна лінійка зі скошеним
краями, на яких нанесені поділки,
призначена
для
вимірювання
і
відкладання розмірів на кресленні.
Разом з лінійкою або рейсшиною
креслярські косинці застосовують для
проведення
перпендикулярних
і
паралельних ліній і побудови деяких
кутів.

30.

Транспортир — інструмент для
побудови і вимірювання кутів на папері.
Транспортир складається з лінійки і
півкола розділеного на градуси від 0 до
180 ° .
Лекало — креслярський інструмент,
призначений для проведення (або
перевірки) кривих ліній.
Трафарет креслярський, тонка
прозора пластмасова пластинка з
різними
отворами.
Дозволяє
замінювати геометричні побудови
складних
фігур
обведенням
по
контуру відповідного отвору, що
істотно скорочує терміни графічних
робіт
і
робить
зображення
одноманітними.

31.

Креслярські матеріали
Креслярський папір – цупкий білий папір, який виготовляють з
біленої деревної целюлози. На папері з гладкою поверхнею
виконують креслення тушшю, а на папері з шорсткою поверхнею –
олівцем. Кращим креслярським папером є ватман.
Міліметровий папір – це папір з нанесеною сіткою взаємно
перпендикулярних ліній на відстані 1 мм одна від одної. Такий папір
застосовують для виконання діаграм, графіків, ескізів.
Туш – це чорна або кольорова рідина, яка на відміну від чорнила
після висихання не розчиняється водою. Як правило,
використовують для обведення та копіювання креслень.
туш
Гумки для стирання олівцевих ліній - м'які, білі, що не пошкоджують
поверхню паперу. Не можна використовувати кольорові гумові
гумки, тому що вони сильно пошкоджують поверхневий шар паперу
і, надалі, на цьому місці може розтектися туш. Кольорові гумки
зроблені з пластику, як правило, залишають кольорові сліди, які не
видаляються, що неприпустимо для якісного виконання креслення.

32.

Олівці бувають тверді (марка Т), м'які (марка
М) і середньої твердості (марка ТМ та СТ).
Тверді олівці в порядку зростання твердості
позначають:
Т,
2Т,
ЗТ,
...,
7Т.
М'які олівці в порядку зростання м'якості
позначають:
М,
2М,
ЗМ,
...,
7М.
У зарубіжних країнах тверді олівці позначають
літерою Н, а м'які – літерою В. Тверді олівці
застосовують під час виконання точних
креслень, м'які – начерків, рисунків, ескізів;
обведення креслення проводиться олівцем
середньої твердості.
Олівець потрібно правильно підготувати до
роботи.
Його
спочатку
заточують
гострим
канцелярським
ножем
або
спеціальною
стругачкою. Після цього стержень загострюють
за допомогою шліфувальної шкурки - твердий
олівець на конус, а м'який у вигляді лопатки.

33.

34. Практична робота

Проведіть, користуючись крелярським інструментом:
а) 5 горизонтальних ліній на відстані 10 мм одна від
одної. Довжина ліній 100мм.
б) 12 вертикальних ліній на відстані 10 мм одна від
одної. Довжина ліній 50 мм.
в) дві лінії під кутом 45° одна до одної. Довжина ліній
60 мм.
г) дві лінії під кутом 30° одна до одної. Довжина ліній
80 мм.
д) дві лінії під кутом 75° одна до одної. Довжина ліній
70 мм.
е) три кола з діаметрами 30, 45, 70 мм.
English     Русский Rules