2.58M
Category: biographybiography

Кніга адзначае юбілей

1.

2.

Упершыню ў жыцці, нечакана для
многіх, вялікі Купала напісаў
камедыю. Такой сталася Паўлінка”,
створаная ў 1912 годзе.
“Адвечная песня” і “Сон на кургане”
былі больш паэмамі, чым п’есамі, а
“Паўлінка прызначалася для сцэны.
Яна і была пастаўлена ў 1913 годзе
спачатку Першым беларускім
драматычным таварыствам у
Вільні, а пасля драматычным
гуртком у Пецярбургу.

3.

«Сон на кургане» — драматычная паэма
Янкі Купалы, завершаная 8 жніўня 1910
году ў Санкт-Пецярбургу. Упершыню
надрукаваная ў літаратурным альманаху
«Маладая Беларусь» у 1912 годзе. Праз
умоўныя персанажы, дэманічныя і
міфічныя фігуры, сімвалічныя і
фантастычныя карціны паэт паказвае
тыпова рамантычную, пазбаўленую
гістарычнай канкрэтнасці карціну жыцця
ў буржуазным грамадстве.

4.

Трагікамедыя “Тутэйшыя” Янкі Купалы,
напісаная 95 гадоў таму назад, застаецца
надзвычай актуальнай і ў нашы дні.
Выкрываючы прыстасавальніцтва,
лжывасць, здрадніцтва, псеўдавучонасць,
яна вучыць праўдзе, выхоўвае пачуццё
нацыянальнай гордасці, высокай чалавечай
годнасці.

5.

Першы паэтычны зборнік савецкага часу.
Рукапіс быў падрыхтаваны аўтарам у 1919 г.
Уключае вершы і паэмы, напісаныя ў 1913-1919
гг., а таксама творы 1905-1907 гг., якія раней не
былі надрукаваны з-за цэнзурных прычын.
У творах зборніка - роздум пра гістарычныя
шляхі Беларусі, яны прасякнуты ўласцівай
паэту філасофскай глыбінёй. У ідэйнастылявым плане ўсе творы знітаваны
агульнасцю канцэпцыі - думкай пра лёс
беларускай нацыі і чалавека на ключавым
павароце гісторыі.

6.

Складаная тэма паходжання
чалавека раскрываецца ў аповесці
«Чалавек ідзе» ў запамінальных
малюнках-эпізодах, адзначаных
дынамізмам. 3 цікавасцю сочаць
чытачы за нялёгкай барацьбой
першабытных людзей са стыхіяй,
за тым, як яны вырывацца з
«царства звяроў». На тварах іх, як
узнагарода, засвяціўся тады першы
смех. «Гэта засмяяўся ЧалавекПераможца!» - такімі словамі
заканчваецца аповесць.

7.

«Магіла льва» — паэма Янкі Купалы,
завершаная 2 ліпеня 1913 года ў Акопах.
Упершыню надрукавана ў Мінску ў газеце
«Беларусь» 19 -20 лютага 1920 года. Асобным
выданнем выйшла ў Мінску ў 1927 годзе
тыражом 3 тысячы асобнікаў. Адна з
вяршынных Купалавых разгадак крыўд і бедаў
беларускага народа напярэдадні
рэвалюцыйных падзей.

8.

У 1932 годзе выйшаў у свет раман Міхася
Зарэцкага "Вязьмо", філасофскі і драматычны
твор, які прынёс яму шырокую вядомасць.
Прайшло нямала гадоў, але маральныя праблемы,
узнятыя ў ім, не састарэлі, а нечакана зноў набылі
сугучнасць з сучасным жыццём. Цэнтральную
для літаратуры канца 20-х – пачатку 30-х гадоў
XX стагоддзя тэму калектывізацыі
Міхась Зарэцкі спрабуе вырашыць праз раскрыццё чалавечых
характараў, праз іх драматычнае сутыкненне. Вострая
праблемнасць, паглыбленне ў сацыяльную псіхалогію людзей
характарызуюць гэты твор.

9.

"Міколка-паравоз" – шырока вядомая
аповесць народнага пісьменніка
Беларусі Міхася Лынькова пра жыццё
і прыгоды хлопчыка Міколкі, сына
чыгуначніка.

10.

Паэма, напісаная Якубам Коласам у
1940-1947 гг.. За гэты твор у 1949 г.
аўтар быў узнагароджаны Дзяржаўнай
прэміяй СССР. Паказана жыццё беларусаў
пад уладай Польскай дзяржавы. Беларускія
сяляне не маюць уласнай зямлі і адчуваюць
сваю бяспраўнасць і галечу.
Глыбока раскрыты ўнутраны свет
селяніна, паказана перажыванні герояў у
розных канкрэтных побытавых сітуацыях.

11.

Раман «Мінскі напрамак», напісаны ў
1952 годзе – твор, багаты на народныя характары,
паказаныя ў гадзіну суровых выпрабаванняў, што
выпалі на долю Беларусі. Мележ адзін з першых у
паслеваеннай літаратуры зрабіў героем рэальнага
ўдзельніка Айчыннай вайны, асобу гістарычнага
маштаба – І.Д. Чарняхоўскага.

12.

«Людзі на балоце» - раман Івана Мележа пра
цяжкае і складанае жыццё палескай вёскі
Курані, пра першыя гады ўсталявання
новага, савецкага жыцця на Палессі. За гэты
раман у 1962 годзе І.Мележ атрымаў прэмію
імя Якуба Коласа.

13.

«Сотнікаў» - аповесць-разважанне аб
вечных філасофскіх пытаннях - цане
жыцця і смерці, баязлівасці і гераізме,
вернасці абавязку і здрадзе.
«Абеліск» - гераічная аповесць Васіля
Быкава , створаная ў 1971 годзе і
адзначаная ў 1974 годзе Дзяржаўнай
прэміяй СССР .
У 1976 аповесць была экранізавана.

14.

Раман выдатнага беларускага пісьменніка XX
стагоддзя Уладзіміра Караткевіча ўваскрашае
падзеі далёкага сярэднявечча. Займальны
сюжэт, вобразная, перасыпаная народным
гумарам мова твора – якасці, якія безумоўна
прывабяць чытача.

15.

Раман “Плач перапёлкі” – першы буйны
твор пісьменніка і першы раман у
пенталогіі, якая распавядае аб Вялікай
Айчыннай вайне.

16.

Аўтар запрашае маладога чытача ў
падарожжа па Беларусі, спрабуе паказаць
хараство роднай прыроды, прывіць любоў
да роднай зямлі, зацікавіць гісторыяй
беларускага народу. Нарыс паводле задумы
павінен быць штуршком да пазнання і
цікаўнасьці маладога пакалення да роднай
зямлі.

17.

Аповесць Васіля Быкава, за якую аўтару ў
1986 годзе была прысуджана Ленінская прэмія.
Вайна ў аповесці паказана праз успрыняцце яе
мірнымі жыхарамі. Героямі твора з’яўляюцца
не партызаны і падпольшчыкі, а звычайныя
мірныя жыхары, для якіх уласны хутар
становіцца месцам здзекаў і катаванняў,
Галгофай.

18.

У рамане ўзнаўляюцца падзеі Вялікай Айчыннай
вайны. Галоўны герой твора, камандзір Чырвонай
Арміі Агееў па волі франтавога лёсу апынаецца ў
невялікім мястэчку на поўдні Беларусі. Цяжка
паранены, ён змушаны пайсці ў падполле, каб зноў
змагацца з фашыстамі.
У творы падзеі 1941 года пераплятаюцца з
сучаснасцю і яе няпростымі праблемамі, якімі так
ці інакш вымушаны займацца Агееў.

19.

Прыгодніцкі раман Леаніда Дайнекі, які мае
гістарычную аснову. Гэта - гераічная барацьба
гараджан старажытнага Полацка з тэўтонскімі
рыцарамі-крыжаносцамі.
Нягледзячы на тое, што падзеі рамана адбываюцца
ў XIII стагоддзі, яго тэматыка вельмі актуальная.
Твор прасякнуты ідэяй аб неабходнасці яднання
славянскіх народаў, а таксама іх бліжэйшых
суседзяў-літоўцаў, латышоў, эстонцаў, для таго,
каб процістаяць ворагам.

20.

21.

ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА КУЛЬТУРЫ
“СЕТКА БІБЛІЯТЭК КІРАЎСКАГА РАЁНА”
МЫШКАВІЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ БІБЛІЯТЭКА-ФІЛІЯЛ
2017
English     Русский Rules