Пухлини нирок
Нирка (код МКХ-О - С64) ТNМ Клінічна класифікдція
Ниркова миска та сечовід (коди МКХ-О - С65, С66) TNM Клінічна класифікація
pTNM Патоморфологічна класифікація Категорії рТ, рN та рМ відповідають категоріям Т, N та М. С – Гістопатологічна класифікація СХ Ступінь диф
Класифікація за клінічними групами
914.00K
Category: medicinemedicine

Пухлини нирок

1. Пухлини нирок

2. Нирка (код МКХ-О - С64) ТNМ Клінічна класифікдція

Т - Первинна пухлина
ТХ
ТО
ТІ
Т1а
Не досить даних для оцінки первинної пухлини
Первинна пухлина не визначається
Пухлина не більше 7 см у найбільшому вимірі, обмежена ниркою
Пухлина не більше 4 см у найбільшому вимірі,обмежена
ниркою
Т1b Пухлина більша, ніж 4 см, але не більша, ніж 7 см у найбільшому
вимірі, обмежена ниркою
Т2 Пухлина понад 7 см у найбільшому вимірі, обмежена ниркою
ТЗ Пухлина поширюється на великі вени або наднирник, або
навколониркові тканини, але в межах фасції Ґерота
ТЗа Пухлина поширюється на наднирник або навколониркові
тканини, але в межах фасції Ґорота
ТЗb Масивне поширення пухлини в ниркову або порожнисту вену(и)
нижче від діафрагми
ТЗс Масивне поширення пухлини в ниркову або порожнисту вену(и)
вище від діафрагми
Т4 Пухлина поширюється за межі фасції Герота

3.

N – Регіонарні лімфатичні вузли
Регіонарними лімфатичними вузлами є вузли воріт
нирки, черевні парааортальні і паракавальні. Сторона
ураження не впливає на класифікацію N.

Не досить даних для оцінки стану регіонарних
лімфатичних вузлів
N0
Немає ознак ураження регіонарних лімфатичних
вузлів
N1
Метастаз раку в, одному регіонарному
лімфатичному вузлі
N2
Метастази раку в кількох регіонарних
лімфатичних вузлах
М - ВІДДАЛЕНІ МЕТАСТАЗИ
МХ
МО
МІ
Не досить даних для визначення віддалених
метастазів
Віддалені метастази не визначаються
Наявні віддалені метастази

4.

рТNМ Патоморфологічна класифікація
Категорії рТ, рN та рМ відповідають категоріям Т, N та М.
рNО
Матеріал для гістологічного дослідження після тазової
лімфаденектомії повинен включати не менше 8 лімфатичних
вузлів.
G - Гістопатологічна градація


G2
GЗ-4
Ступінь диференціації не може бути визначений
Високий ступінь диференціації
Середній ступінь диференціації
Низький ступінь диференціації або недиференційована пухлина
Групування за стадіями
Стадія I
Стадія II
Стадія III
Стадія IV
Т1
Т2
Т1
Т2
T3
T4
Будь-яке Т
Будь-яке Т
N0
N0
N1
N1
N0, N1
N0, N1
N2
Будь-яке N
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МІ

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Ниркова миска та сечовід (коди МКХ-О - С65, С66) TNM Клінічна класифікація

Т - Первинна пухлина
ТХ Не досить даних для оцінки первинної пухлини
ТО Первинна пухлина не визначається
Та Неінвазивна папілярна карцинома
Тіs Carcinoma in situ
ТІ Пухлина поширюється на субепітеліальну сполучну
тканину
Т2 Пухлина поширюється на м'язовий шар
ТЗ (Ниркова миска) Пухлина поширюється за межі
м'язового шару на навколомискову клітковину або
паренхіму нирки
ТЗ (Сечовід) Пухлина поширюється за межі м'язового
шару на навколосечовідну клітковину
Т4 Пухлина поширюється па сусідні органи або
навколониркову клітковину

13.

N - Регіонарні лімфатичні вузли
Регіонарними лімфатичними вузлами с вузли воріт нирки,
черевні парааортальні і паракавальні, а також, для сечовода,
внутрішні тазові. Сторона ураження не впливає на
класифікацію N.
NX
Не досить даних для оцінки стану регіонарних
лімфатичних вузлів
N0
Немає ознак ураження регіонарних лімфатичних
вузлів
N1
Метастази в одному лімфатичному вузлі не більше 2 см
у найбільшому вимірі
N2
Метастази в одному лімфатичному вузлі розміром
понад 2 см, але не більше 5 см або в кількох
лімфатичних вузлах розміром не більше 5 см у
найбільшому вимірі
N3
Метастаз у лімфатичний вузол понад 5 см у
найбільшому вимірі
М - ВІДДАЛЕНІ МЕТАСТАЗИ
МХ
МО
МІ
Не досить даних для визначення віддалених метастазів
Віддалені метастази не визначаються
Наявні віддалені метастази

14. pTNM Патоморфологічна класифікація Категорії рТ, рN та рМ відповідають категоріям Т, N та М. С – Гістопатологічна класифікація СХ Ступінь диф

pTNM Патоморфологічна класифікація
Категорії рТ, рN та рМ відповідають категоріям Т, N та М.
С – Гістопатологічна класифікація
СХ
Ступінь диференціації не може бути визначений
СІ
Високий ступінь диференціації
С2
Середній ступінь диференціації
СЗ-4 Низький ступінь диференціації або недиференційована
пухлина
Групування за стадіями
Стадія 0а
Стадія 0is
Стадія І
Стадія ІI
Стадія ІII
Стадія IV
Та
Тіs
ТІ
Т2
ТЗ
Т4
Будь-яке Т
Буд - яке Т
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N1,2,3
Будь-яке N
M0
М0
М0
М0
М0
М0
М0
М1

15.

16. Класифікація за клінічними групами

I А клінічна група – хворі з підозрою на злоякісні
пухлини – підлягають дообстеженню
I Б клінічна група – хворі з передраковими
станами – підлягають оздоровленню
II клінічна група – онкохворі ( III – IV ступення )
які підлягають спецлікуванню
II А клінічна група – онкохворі ( I – II ступення )
які підлягають лікуванню за радикальною
програмою
III клінічна група – практично здорові люди
IV клінічна група – онкохворі в запушених
стадіях які підлягають лише паліативному і
симптоматичному лікуванню
English     Русский Rules