Дјріс 10 Сабаќтыѕ таќырыбы: Адсорбция изотермалары
10.39M
Categories: physicsphysics chemistrychemistry

Адсорбция изотермалары

1. Дјріс 10 Сабаќтыѕ таќырыбы: Адсорбция изотермалары

2.

3.

А.А.Титовт

4.

5.

мұндағы х/m —бірлік өлшемдегі адсорбцияньщ адсорбент
масса-сындағы шамасы, р—адсорбент үстіндегі газдың
тепе-теңдіктегі қысымы (оны ерітінділер үшін тепетеңдіктегі концентрацияменС алмастырады), /С жәнеІІп —
адсорбция константалары, олар бел-гілі шектерде жүретін
адсорбция процесін сипагтайды және өзі соған тән, олардың
мәнін тәжірибе кезіндегі алынған мәліметтерге сүйеніп
табады.
English     Русский Rules