Дјріс 15 Сабаќтыѕ таќырыбы: Ќатты дене-ерітінді шекарасындаєы адсорбция. Адсорбенттер.
Адсорбцияныѕ дифференциалды жылуы
Адсорбцияныѕ дифференциалды жылуы процесс барысында тґмендейді, себебі, белсенді орталыќтар азайєан сайын адсорбтив молекулалары беттіѕ
Адсорбция жылдамдыєы
Ќатты дене жјне ерітінді шекарасындаєы адсорбция
Бўл адсорбцияны екі жаєдайєа бґліп ќарастыруєа болады:
Адсорбцияєа јсер ететін факторлар
Электролиттердіѕ адсорбциясы.
Электролиттер адсорбциясыныѕ ерекшелігі – катион мен анион адсорбциясыныѕ тепе-теѕ еместігі. Јрќашан иондардыѕ бірі таѕдамалы адсорбция
Адсорбция дегеніміз фазалар бґліну бетінде газтјрізді жјне еріген заттардыѕ жинаќталуы. Газ тјрізді жјне еріген заттарды адсорбтив, ал ол
Адсорбцияны физикалыќ немесе ван-дер-вальстік, химиялыќ немесе хемосорбция деп жіктейді: Физикалыќ адсорбция ґздігінен жїреді. физикалыќ
Адсорбцияланган зат мґлшерін аныќтау мына јдістерді колданады:
Физикалыќ адсорбцияныѕ теориялары.
135.00K
Categories: physicsphysics chemistrychemistry

Қатты денеерітінді шекарасындағы адсорбция. Адсорбенттер

1. Дјріс 15 Сабаќтыѕ таќырыбы: Ќатты дене-ерітінді шекарасындаєы адсорбция. Адсорбенттер.

Дәріс 15
Сабақтың тақырыбы: Қатты денеерітінді шекарасындағы адсорбция.
Адсорбенттер.

2. Адсорбцияныѕ дифференциалды жылуы

Адсорбцияның дифференциалды
жылуы
• адсорбцияның дифференциалды
жылуы дегеніміз адсорбтивтің аз
мөлшерінің қосымша адсорбциясы
кезінде бөлінген және оның 1
моліне шаққандағы жылу мөлшері.

3. Адсорбцияныѕ дифференциалды жылуы процесс барысында тґмендейді, себебі, белсенді орталыќтар азайєан сайын адсорбтив молекулалары беттіѕ

Адсорбцияның дифференциалды
жылуы процесс барысында
төмендейді, себебі, белсенді
орталықтар азайған сайын
адсорбтив молекулалары беттің
неғұрлым белсенділігі аз
учаскелерінде адсорбцияланады.

4. Адсорбция жылдамдыєы

Адсорбция жылдамдығы
• Кеуекті емес адсорбенттердегі физикалық
адсорбция жылдамдығы өте жоғары:
адсорбциялық тепе-теңдік 10-20 с-та
орнығады және адсорбтивтің 90-95%-і
алғашқы 1-2 с-та байланысады. Адсорбция
жылдамдығы диффузия жылдамдығымен
анықталады, яғни адсорбтивтің адсорбент
бетіне жету жылдамдығымен.

5.

Баяу адсорбцияның
себептері:
адсорбент
құрылысы
кеуекті болса,
адсорбтивтің
кеуектерге
кіруі қосымша
уақытты қажет
етеді;
адсорбция
хемосорбциямен
қоса жүрсе,
хемосорбция ұзақ
уақытты қажет
етеді;
адсорбент
бетінде
адсорбцияланған
ауа немесе су
булары болса

6. Ќатты дене жјне ерітінді шекарасындаєы адсорбция

Қатты дене және ерітінді
шекарасындағы адсорбция
адсорбция қатты дене –газ адсорбциясына
ұқсас болса да, күрделі, себебі үшінші
компонент, яғни орта-еріткіш бар:
• еріткіш молекуласы да қатты денеде
адсорбциялануы мүмкін және адсорбтив
молекулаларына бәсекелес болып
табылады.
• еріткіш молекуласы адсорбтив
молекуласымен өзара әрекеттеседі.

7. Бўл адсорбцияны екі жаєдайєа бґліп ќарастыруєа болады:

Бұл адсорбцияны екі жағдайға бөліп
қарастыруға болады:
• бейэлектролиттер • ал электролиттер
адсорбциясы
адсорбциясы
кезінде
кезінде
адсорбтив
электролиттің
молекулалары
иондарының бірі
адсорбцияланады
таңдамалы
адсорбцияланады

8. Адсорбцияєа јсер ететін факторлар

Адсорбцияға әсер ететін
факторлар
орта
адсорбент
температура

9. Электролиттердіѕ адсорбциясы.

Электролиттердің адсорбциясы.
Күшті элеткролиттердің сулы
ерітінділерден адсорбциясы ионды
адсорбция деп аталады.

10. Электролиттер адсорбциясыныѕ ерекшелігі – катион мен анион адсорбциясыныѕ тепе-теѕ еместігі. Јрќашан иондардыѕ бірі таѕдамалы адсорбция

Электролиттер
адсорбциясының ерекшелігі –
катион мен анион
адсорбциясының тепе-тең
еместігі. Әрқашан иондардың
бірі таңдамалы
адсорбцияланады.

11. Адсорбция дегеніміз фазалар бґліну бетінде газтјрізді жјне еріген заттардыѕ жинаќталуы. Газ тјрізді жјне еріген заттарды адсорбтив, ал ол

Адсорбция дегеніміз фазалар бөліну
бетінде газтәрізді және еріген заттардың
жинақталуы. Газ тәрізді және еріген
заттарды адсорбтив, ал оларды
адсорбтаған сұйық немесе қатты
денелерді адсорбент деп атайды.
Лиозольдердің коагуляциясы,
коллоидты тұнбалардың пептизациясы
және бөлшектердің заряд белгісінің
өзгеруі адсорбциямен тығыз
байланысты.

12. Адсорбцияны физикалыќ немесе ван-дер-вальстік, химиялыќ немесе хемосорбция деп жіктейді: Физикалыќ адсорбция ґздігінен жїреді. физикалыќ

Адсорбцияны физикалық немесе вандер-вальстік, химиялық немесе
хемосорбция деп жіктейді:
Физикалық адсорбция өздігінен жүреді.
физикалық адсорбциядағы
адсорбциялық күштердің табиғаты
молекулааралық немес вандер ваальстік
және олар әрқашан қайтымды.

13. Адсорбцияланган зат мґлшерін аныќтау мына јдістерді колданады:

Адсорбцияланган зат мөлшерін
анықтау мына әдістерді колданады:
адсорбция
жүретін
ыдыстағы
газ кысымын
адсорбцияға дейін
және одан кейін
адсорбтив концентрациясын
адсорбция нәтижесінде
адсорбент массасының артуын
тәжірибелік жолмен анықтайды

14. Физикалыќ адсорбцияныѕ теориялары.

Физикалық адсорбцияның
теориялары.
• 1915 жылы Америка ғалымы Ленгмюр ұсынған
мономолекулалық адсорбция теориясы.
Теорияның негізгі қағидалары.
• Кемшілігі -Ленгмюр адсорбцияланған
молекулалар арасындағы өзара әрекеттесу
күштерін ескермегендігін айта кету керек.
Мономолекулалық теория қағидалары физикалық
адсорбцияның кейбір жағдайларын түсіндіре
алмайтындықтан, физикалық адсорбция
полимолекулалық тұрғыдан қарастыруды талап
етеді.
English     Русский Rules