Тема: Аналіз та планування поточних витрат та собівартості послуг на підприємствах туристичної сфери
Поняття поточних витрат підприємств туристичної сфери
Собівартість послуг підприємств туристичної індустрії
Собівартість послуг підприємств туристичної індустрії
Класифікація витрат підприємств туристичної індустрії
Класифікація витрат підприємств туристичної індустрії
Елементи операційних витрат
Класифікація витрат підприємств туризму (продовження)
Собівартість продукції підприємств ресторанного бізнесу
Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу поточних витрат на підприємствах туризму
5. Планування обсягу поточних витрат підприємств туристичної сфери
490.00K
Categories: economicseconomics financefinance

Аналіз та планування поточних витрат та собівартості послуг на підприємствах туристичної сфери

1. Тема: Аналіз та планування поточних витрат та собівартості послуг на підприємствах туристичної сфери

План лекції
Поняття поточних витрат та собівартості послуг
підприємств туризму, їх склад та структура.
2.Класифікація поточних витрат, що відносяться на собівартість послуг на підприємствах туристичної індустрії.
3.Аналіз поточних витрат у готельних і туристичних комплексах.
4.Фактори,
що формують розмір поточних витрат на
підприємствах готельного та туристичного бізнесу
5.Планування
експлуатаційних витрат, калькулювання
собівартості послуг у готельному та туристичному бізнесі.
1.

2. Поняття поточних витрат підприємств туристичної сфери

3. Собівартість послуг підприємств туристичної індустрії

Собівартість туристичного продукту є вартісною оцінкою витрат,
понесених для отримання доходів від здійснення туристичної діяльності,
і включає наступні витрати:
• на придбання прав у спеціалізованих організацій по наданню
туристичних послуг;
• на забезпечення туристичної організації робочою силою;
• відрахування в різні фонди і бюджети;
• на організований набір працівників;
• пов’язані із освоєнням нових турів;
• на утримання, обслуговування та управління туристичною
організацією;
• на виплату комісійних винагород контрагентам;
• інші витрати та платежі, включаючи витрати на сертифікацію
туристичних маршрутів та оплату ліцензій на здійснення
туроператорської або турагентської діяльності

4. Собівартість послуг підприємств туристичної індустрії

• Собівартість послуг готельного господарства – це вартісне
вираження витрат підприємства на виробництво та реалізацію послуг,
пов’язаних із використанням у процесі обслуговування природних,
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, виплату встановлених
державою податкових відрахувань тощо.
• Собівартість продукції ресторанного господарства – це сукупність
витрат на виробництво, реалізацію і організацію споживання
продукції ресторанного господарства, виражених у грошовій формі,
які включають витрати на сировину і поточні витрати виробництва і
обертання.

5.

6. Класифікація витрат підприємств туристичної індустрії

У виробничу собівартість турпродукту включаються:
• прямі витрати на закупівлю туристичних послуг в інших підприємств і
свої витрати на створення та надання послуг, що можуть бути
безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт витрат;
• прямі витрати на оплату праці, що включають заробітну плату й інші
виплати працівникам, зайнятим формуванням турпродукту та наданням
послуг, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний об'єкт
витрат;
• інші прямі витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо на
конкретний об'єкт витрат, зокрема, відрахування на соціальні заходи,
плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація і т.п.;
• загальновиробничі витрати, що включають оплату праці управлінського
персоналу структурних підрозділів підприємства, і відрахування на
соціальні заходи, витрати на відрядження охорону праці, техніку безпеки,
охорону навколишнього середовища і т.п. Загальновиробничі витрати
поділяються на постійні та змінні.

7. Класифікація витрат підприємств туристичної індустрії

До постійних відносяться витрати, пов'язані з управлінням
процесами формування та реалізації турпродукту, що залишаються
незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягів діяльності.
Порядок віднесення цих витрат на одиницю турпродукту (послуг)
здійснюється шляхом розподілу їх пропорційно прямим витратам.
До змінних витрат відносяться витрати з обслуговування та
управління підрозділами формування й реалізації турпродукту, і
які змінюються прямо пропорційно або майже прямо пропорційно
до зміни обсягу діяльності. Базою для розподілу цих витрат
виступає обсяг діяльності, рідше - прямі витрати підприємства.
Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат
встановлюється підприємством самостійно.

8. Елементи операційних витрат

9.

До
матеріальних
витрат
(на
прикладі
туристичних
підприємств)підприємств відноситься вартість куплених туристичних
послуг та інших комплектуючих турпродукт виробів (товарів), палива
й енергії, запасних частин і будматеріалів.
До складу елемента «Витрати на оплату праці» включається
заробітна плата за тарифними ставками та окладами, премії і
заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та інші витрати
на оплату праці.
До елемента «Відрахування на соціальні заходи» відносяться:
відрахування на пенсійне забезпечення, а також внески до Фонду
обов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань і до Фонду соціального
страхування при тимчасовій втраті працездатності.
Елемент «Амортизація» являє собою суму нарахованої амортизації
основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних
матеріальних активів.
До складу елемента «Інші операційні витрати» включаються
витрати на відрядження, на послуги зв'язку, на виплату матеріальної
допомоги, витрати на оплату розрахунково-касового й іншого
банківського обслуговування тощо.

10. Класифікація витрат підприємств туризму (продовження)

Сукупні витрати підприємств, крім операційних витрат,
включають фінансові витрати і витрати, пов'язані з надзвичайними
подіями.
До фінансових витрат відносяться сплата відсотків за
користування кредитами, за випущені підприємством облігації,
витрати на фінансову оренду та інші витрати підприємства,
пов'язані із залученням капіталу ззовні; втрати від участі в капіталі
асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, а також інші
фінансові втрати (уцінка та вибуття необоротних активів і
фінансових інвестицій, втрати від неопераційних курсових різниць
і т.п.). Витрати на операційну та фінансову діяльність - це витрати,
пов'язані зі звичайною діяльністю.
Сума витрат від надзвичайних подій зменшується на суму
податку на прибуток, який направлено на покриття збитків від
надзвичайних подій, якщо сума прибутку від звичайної діяльності
не менша збитків від надзвичайних подій.

11.

12.

Загальновиробничі витрати
Витрати на
управління
підприємством
Відрахування на соціальні заходи та
медстрахування управлінського персоналу
Оплата праці управлінського персоналу
Службові відрядження управлінського
персоналу
Амортизація основних засобів
загальновиробничого призначення
Загальногосподарські
витрати
Збори та
відрахування
Утримання, оренда, ремонт, експлуатація
необоротних активів загальновиробничого
призначення
Витрати на удосконалення технологій
обслуговування туристів
Витрати на опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення та інші
витрати на утримання приміщень
загальновиробничого призначення
Оплата праці персоналу, що забезпечує
роботу комплексу
Витрати на контроль процесу
обслуговування туристів та якості послуг

13. Собівартість продукції підприємств ресторанного бізнесу

14.

15.

16. Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу поточних витрат на підприємствах туризму

17.

Показники, що характеризують ефективність здійснення
витрат підприємств туристичної індустрії
Показник
Рівень
витрат
Алгоритм розрахунку
У підприємствах туризму (готельного
господарства):
ПВ
100 ,
Д р .п
Рв.г.г =
де ПВ – поточні витрати;
Др.п – дохід від реалізації послуг
У готельних (туристичних) комплексах:
ПВ
Рв.г.к=
100 ,
Д
р .п
ТО
де ТО – товарооборот
Витратовіддача
У підрозділах торгівлі та ресторанного
господарства:
ПВ
Рв.р.г=
100
ТО
У підприємствах туризму (готельного
господарства):
ВВг.г=
Витратомісткість
Д
р .п
ПВ
У готельних (туристичних) комплексах:
Д р .п ТО
ВВг.к =
ПВ
У підрозділах торгівлі та ресторанного
господарства:
ТО
ВВр.г =
ПВ
У підприємствах туризму (готельного
господарства):
ВМг.г= П В
Д р .п
У готельних (туристичних) комплексах:
ПВ
ВМг.к=
Д р .п ТО
У підрозділах торгівлі та ресторанного
господарства:
ПВ
ВМр.г=
ТО
Рентабельність витрат
Рв =
П
100 ,
ПВ
де П – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

18.

19. 5. Планування обсягу поточних витрат підприємств туристичної сфери

Управління витратами повинне ґрунтуватися на
оптимізації. Одним з основних методів
оптимізації витрат є визначення граничного
рівня витрат для конкретного суб'єкта
підприємницької діяльності в конкретній
ситуації. Для розв'язання завдання оптимізації
витрат необхідно визначити оптимальні розміри
постійних і змінних витрат на одиницю приросту
або скорочення обсягів реалізації туристичних
послуг.

20.

21.

Основні методи планування поточних витрат
(собівартості) підприємств готельного господарства
(туризму)
Метод
Прямих
розрахунків
Економікостатистичний
Факторноаналітичний
Сутність методу
Передбачає
розрахунок поточних витрат (собівартості послуг) за
кожним елементом
витрат, який включається до окремих
статей витрат
Передбачає розрахунок поточних
витрат підприємств
з урахуванням
тенденцій їх зміни у
попередньому
періоді
Передбачає
розрахунок
поточних витрат
підприємства
готельного
господарства з
урахуванням їх
зміни за рахунок
впливу основних
факторів у
плановому періоді
ЕкономікоРозрахунок поточних
математичного витрат з урахуванням
моделювання
впливу сукупності
найбільш вагомих
факторів у плановому
періоді
Алгоритм розрахунку
Впл=
n
i 1
Вi ,
де Ві – планова сума витрат
за і-ю статтею
Впл= Во К
р
,
де Впл – поточні витрати,
грн;
Во – витрати очікувані, грн;
К
р
– середньорічний коефі-
цієнт росту поточних
трат підприємства
Вп л
( Р ЗВз Р ЗВф )
100
( ПВ з ПВф ),
ви-
Вп л
де Впл – витрати планові, грн;
РЗВз – рівень змінних витрат
звітного періоду, %;
РЗВф – зміна рівня змінних
витрат у плановому періоді під впливом окремих факторів, %;
Впл – виручка від реалізації
послуг у плановому періоді,
грн;
ПВз – звітний обсяг умовнопостійних витрат, грн;
ПВпл – зміна обсягу умовнопостійних витрат у плановому періоді з урахуванням
впливу окремих факторів, грн
Впл = f(х1 , х2 , х 3 ,…хп ),
де х1 , х2 , х 3 ,…хп
– множина
факторів впливу на
поточні витрати з урахуванням факторів із найбільшим коефіцієнтом кореляції
English     Русский Rules