Мусульманське право
Актуальність теми
Мета роботи
Іслам
Поширення ісламу
Шаріат та Коран як основа ісламської релігії
Сунна та Іджма – джерела мусульманської правової системи
Регулювання загальних норм та правил поведінки за допомогою Кіясу та Фікху
Норми мусульманського права
Діяльність мусульманської судової системи
Мусульманська правова система у сучасному світі
Висновки
0.99M
Category: lawlaw

Мусульманське право

1. Мусульманське право

БАЖУЛ АНАСТАСIЯ,
1 КУРС Ю-63

2. Актуальність теми

2
• Актуальність теми
• Актуальність вивчення даної теми полягає в тому, що відносини між
мусульманськими країнами та не мусульманськими за часи історії людства завжди
перебували в напружених та конфліктних відносинах. В сучасному світі ці відносини
набувають актуальності через поширення впливу ісламу на християнські країни, в
особливості на країни Європи (ісламізація). Також важливою проблемою 21 століття
став світовий тероризм ісламських країн. Тому актуальність даної теми допоможе
зрозуміти нам різницю між світоглядом двох різних світів.
• Також, вивчаючи дану тему мені б хотілося вивчити традиції, культуру і права
ісламського народу. Мусульманське право - складне соціальне явище, яке має глибоке
вплив на історію розвитку держави і права цілого ряду країн Сходу. Іслам - є однією з
трьох (поряд з буддизмом і християнством) світових релігій, що має своїх
прихильників практично на всіх континентах і в більшості країн світу, мабуть,
найбільш близько стикається з державою і правом.

3. Мета роботи

3
• Мета роботи
Метою роботи є вивчення правових джерел ісламу, обґрунтування важливості
Корану, Іджми та Іджми у житті мусульманина з точки зору збереження та укріплення
віри окремої людини.
Мета даного дослідження визначила наявність низки завдань:
• Визначити особливості становлення і розвитку мусульманського права;
• Встановлення політичних передумов виникнення ісламу;
• Проаналізувати джерела мусульманського права та їх сутність;
• Визначити основні інститути мусульманського права.

4.

4
• Об’єкт дослідження
Об’єктом дослідження курсової роботи є вплив ісламської релігії на мусульманську
правову систему, процес становлення мусульманського права, та вплив його на життя
людей.
• Предмет дослідження
Предметом дослідження є іслам та його основні складові: шаріат, коран, сунна.
Структура та складові мусульманської правової системи.

5.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА
1.1. Іслам
1.2. Поширення ісламу
РОЗДІЛ 2. ДЖЕРЕЛА МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ
2.1. Шаріат та Коран як основа ісламської релігії
2.2. Сунна та Іджма – джерела мусульманської правової системи
2.3. Регулювання загальних норм та правил поведінки за допомогою Кіясу та Фікху.
РОЗДIЛ 3. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА
3.1. Норми мусульманського права
3.2. Діяльність мусульманської судової системи
3.3. Мусульманська правова система у сучасному світі
ВИСНОВКИ
5

6. Іслам

6
• Іслам
• Іслам виник у 7 ст. на території Аравійського півострова, населеного арабськими
кочовими племенами, що знаходились на етапі розпаду родоплемінних відносин.
Головна священна книга мусульман - Коран (читання), поряд з цим священною книгою
вважається Сунна (Священний переказ), в якій у формі коротких повчальних оповідань
відображаються деякі ідеї ісламу. Іслам – монотеїстична релігія. Теза про єдиного Бога
– Аллаха проводиться чітко й послідовно. Він є єдиний Бог, який створив все суще й
визначає його існування.
• Мусульманське право як система виникла ще в VII-X cт. в Арабському Халіфаті.
Мусульманське право виникло у процесі розпаду родоплемінного ладу і становлення
феодального суспільства в Арабському халіфаті. Воно відображало взаємодію двох
засад - релігійно-етичної та. власне правової, пов'язано з ім'ям Магомета - купця з
Мекки (570-632 pp), який об'єднав всі аравійські племена в один народ, створив
арабську державу і поклав у його основу іслам. На формування мусульманського права,
що нерідко позначається терміном "фікх", великий вплив справили як іслам, так й інші
давні релігійні течії. Чималу роль при цьому відіграло звичаєве право.

7. Поширення ісламу

7
• Поширення ісламу
В даний час мусульманське право в тому чи іншому обсязі діє в багатьох країнах від
західного краю Африки до тихоокеанських островів. За різними підрахунками, у світі
проживає від 1,1 до 1,8 млрд осіб, які сповідують іслам. Вони становлять більшість або
значну частину населення більш ніж п'ятдесяти держав.

8. Шаріат та Коран як основа ісламської релігії

• Шаріат та Коран як основа
ісламської релігії
Шаріат — звід Божественних заповідей і заборон, Божественний Закон, практичні
релігійні приписи мусульман, та ісламу в цілому.
З позицій історичного і соціологічного підходів шаріат можна розуміти як комплекс
обов'язкових для виконання приписів і вчення про ісламський спосіб життя, в якому
порушуються питання догматики та етики, переконання і релігійну совість мусульманина.
Коран — головна священа книга мусульман, запис проповідей, що виголошені пророком
Мухаммедом в формі пророчих одкровень, головним чином в Мецці та Медині між 610 і
632рр.
8

9. Сунна та Іджма – джерела мусульманської правової системи

• Сунна та Іджма – джерела
мусульманської правової системи
"Сунна посланника Аллаха" (повна назва Сунни - звід текстів, що описують життя
Мухаммеда, його слова і справи, а в широкому змісті - збірник благих звичаїв, традиційних
установлень, що доповнюють Коран. Навчання Сунні - важлива частина релігійного
виховання, а знання Сунни і підкорення їй - один з головних критеріїв авторитетних
проводирів віруючих .
9

10. Регулювання загальних норм та правил поведінки за допомогою Кіясу та Фікху


Регулювання загальних норм та правил
поведінки за допомогою Кіясу та Фікху
Кияс — в ісламі судження, що виноситься за аналогією, одна з категорій незалежного
судження, провідний принцип раціоналістичного дослідження правових питань. Такий
правовий метод визнаний мусульманськими школами у зв'язку з тим, що існують
проблеми, з приводу яких немає прямих вказівок у ісламських першоджерелах.
Фікг або фікх ( «глибоке розуміння, знання») — ісламська доктрина про правила
поведінки мусульман (юриспруденція), ісламський комплекс соціальних норм
(мусульманське право у широкому сенсі). Джерелами фікгу є Коран, сунна, іджма
(погоджена думка ісламських вчених з різних питань), кияс (судження за аналогією).
Знавці фікгу називаються факірами.
10

11. Норми мусульманського права

11
• Норми мусульманського права
Основні групи норм мусульманського права за змістом :
приписи, що оцінюють вчинки правовірних.
норми, які формують правила поведінки в конкретних ситуаціях,також умови здійснення і
наслідки конкретних вчинків.
Класифікація вчинків мусульманського права:
• а) обов’язкові;
• б) заборонені;
• в) ганебні;
• г) рекомендовані;
• д) байдужі;

12. Діяльність мусульманської судової системи

• Діяльність мусульманської
судової системи
Діяльність мусульманських суддів (каді) грунтувалась на певних принципах:
1.
одноособове вирішення спорів;
2.
безперервність судового процесу;
3.
повна рівність сторін-учасників судового розгляду;
4.
неприпустимість прийняття рішення без заслуховування всіх суб'єктів спору.
12

13. Мусульманська правова система у сучасному світі

• Мусульманська правова система
у сучасному світі
«Сийар» - регулює взаємовідносини мусульманської держави на між-народному рівні.
Це, зокрема, регламентація питань війни і миру, включаючи визначення підстав і меж
ведення "джихаду" - священної війни з відступниками і ворогами ісламу, порядок розподілу
воєнної здобичі, відносини му-сульманської общини з представниками інших релігій,
особливостей правового статусу різних груп населення в залежності від їх ставлення до
ісламу.
Норми мусульманського міжнародного право є загальнообов'язковими і забезпечуються
такими ж засобами, як і всі інші правила поведінки шаріату.
13

14. Висновки

14
Висновки
• У мусульманському праві праці вчених-юристів досі є офіційними
джерелами права.
• Однією з характерних рис середньовічного мусульманського права була
його цілісність
• Мусульманське право - це єдина ісламська система соціальнонормативного регулювання, яка включає як власне юридичні норми, так і
релігійні та моральні постулати, а також звичаї
• Мусульманське право - це найбільш яскраве і повне вираження ісламської
ідеології, її основа.

15.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules