СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО
Основна література:
Соціологія розглядає суспільство на трьох рівнях
Майдан-2013: хто стоїть, чому і за що?
Україна — країна мобільного зв’язку
Функція звільнення
3.92M
Category: sociologysociology

Лекція 1. Соціологія як наука про суспільство

1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

1.
2.
3.
Сучасні уявлення про об’єкт і предмет
соціології.
Структура сучасної соціології.
Функції соціології. Взаємозв’язок соціології
з іншими науками.

2. Основна література:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Городяненко В. Г. Соціологія: підручник для студ. вищ. навч.
закладів / В. Г. Городяненко, О. В. Гілюн, А. В. Демічева; [За ред.
Городяненка В.Г]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Академія,
2003. – 560с.
Дворецька Г. В. Соціологія: навч. посібник / Г. В. Дворецька. –[ 2ге вид., перероб. і доп.]– К.: КНЕУ, 2002. – 472с.
Кузьменко Т.М. Соціологія : навч.посібник / Т.М. Кузьменко. – К. :
Центр учбової літератури, 2010. – 320 с.
Практикум з соціології: навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів/за ред. В.М. Пічі.- Львів: «Новий світ-2000»,
2007. -368 с.
Примуш М. В. Загальна соціологія: навч. посібник / М. В. Примуш.
– К.: Професіонал, 2004. – 592с.
Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку,
спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник / Є. В. Сірий. – [2-ге
вид]. – К.: Атіка, 2007. – 480с.
Черниш Н.Й. Соціологія: підручник / Н. Черниш. – К.: Знання,
2009. – 468с.

3.

4.

5.

6.

7. Соціологія розглядає суспільство на трьох рівнях

макрорівень
Суспільство
загалом, як цілісна
система
мезорівень
Соціальні групи,
спільноти й
соціальні інститути
Окремі об’єкти
суспільства
мікрорівень

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. Майдан-2013: хто стоїть, чому і за що?

15.

16.

17. Україна — країна мобільного зв’язку

Україна — країна мобільного зв’язку

18.

19.

20.

I. ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ
II. ТЕОРІЇ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ
Спеціальні
соціологічні теорії,
які вивчають окремі
спільноти
Соціологія міста
Соціологія села
Соціологія молоді
Спеціальні
соціологічні теорії
(галузеві), які
вивчають
життєдіяльність
окремих спільнот
Соціологія побуту
Соціологія освіти
Соціологія праці
Спеціальні
соціологічні теорії,
які вивчають окремі
елементи
соціального
механізму
Соціологія організації
Соціологія активності
III. ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ
(ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА КОНКРЕТНО-СОЦІОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ)

21.

пізнавальна
Функції
соціології
практична
теоретична
інформаційна
прогностична

22. Функція звільнення

Мова
Дзеркала
Карти
Мрії
Порядок
денний
English     Русский Rules