Соціологія
Місце соціології в системі наук:
Термін СОЦІОЛОГІЯ
3.Рівні соціології
1.07M
Category: sociologysociology

Соціологія як наука. Тема 1

1. Соціологія

Городяненко В.
Соціологія. 2008, 544 с.
Гук Л., Котурбаш О.
Соціологія. 2010, 171 с.

2.

2.Соціум
1. Соціологія
6. Структура
соціології
5. Функції соціології
7. Засновники
соціології
4. Рівні
соціології
3.Предмет і об’єкт
вивчення

3.

1. Сутність та походження науки
– Societas (лат. → суспільство) +
logos (гр. → наука) ≥ наука про
суспільство

4. Місце соціології в системі наук:

Історія
Математичн
і методи
Технічні
науки
Філософія
Економіка
Соціологія
Політологія
Педагогіка
Психологія
Правові
науки

5.

Соціологія – наука про становлення,
розвиток
і
функціонування
суспільства,
його
елементів,
соціальних відносин і соціальних
процесів, про механізми і принципи
їх взаємодій.

6.

Соціум – це людське оточення

7. Термін СОЦІОЛОГІЯ

запровадив фр. вчений Огюст Конт
(засновник науки) в 30-х рр. XIX ст. в значенні
“суспільствознавство” (кн.“Курс позитивної
філософії”(1838)).
Людина – не тільки біологічна істота, а і
соціальна …

8.

• Наприкінці ХIХ – на поч. ХХ ст. у наукових
дослідженнях
суспільства,
поряд
з
економічними, демографічними, правовими
та іншими аспектами, став виокремлюватися і
соціальний

9.

Засновник новітньої соціології
Еміль Дюркгейм (1858-1917) –
французький соціолог і філософ
Завдяки Дюркгейму соціологія зосередилася
на вивченні соціальних процесів і
соціальних явищ суспільного життя, тобто
оформилася як галузь знань, виділено було
об’єкт і предмет вивчення науки

10.

2. Об’єкт та предмет вивчення
2.1. Предметом вивчення соціології є
свідомість і поведінка людини в
конкретних
соціально-економічних
умовах
2.2. Об’єктом
вивчення соціології є
суспільство

11. 3.Рівні соціології

макрорівень ( вивчає суспільство на всезагальному
рівні: цивілізації, нації, великі соціальні групи,
спільноти тощо);
мікрорівень ( вивчає суспільство на рівні
міжособистісних стосунків, конкретних груп чи
конфліктів)

12.

4. Структура соціологічного
знання
-теоретична соціологія (вивчає загальні закони
суспільного розвитку, створює концепції);
-спеціальна
соціологія
(вивчає
соціальні
інститути: соціологія сім’ї, політики, етносоціологія,
соціологія релігії, культури і т.д.)
-емпірична соціологія (займається конкретними
соціологічними
дослідженнями:
анкетуванням, аналізом документів…)
опитуванням,

13.

5. Функції соціології
-пізнавальна (дає знання про суспільство і
людину в ньому);
-теоретична
(описова): розробляє теорії,
виводить загальні закони, ключові поняття і
категорії для подальших управлінських рішень);
-інформаційна (надає інформацію для
здійснення певної соціальної політики, для ЗМІ);
-прогностична (соціальне прогнозування)
English     Русский Rules