Ви дізнаєтесь
План
Література:
Компоненти якості освіти в ЗНЗ
Очікувані результати
Моніторинг (самооцінювання) у ЗНЗ
Напрями внутрішкільного моніторингу
Принципи внутрішкільного моніторингу
Організація внутрішкільного моніторингу
Нормативно-правове забезпечення внутрішкільного моніторингу
Організаційно-методичне забезпечення моніторингу передбачає визначення:
ОБОВ’ЯЗКОВІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЗНЗ
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ БАЗИ ДАНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЗВІТНІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
3. Рекомендовані технології та інструментарій моніторингу якості освіти
МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Структура моніторингу
МОНІТОРИНГ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ
1.30M
Categories: educationeducation pedagogypedagogy

Лекція 2. Моніторинг якості освіти в початковій школі

1.

Лекція 2.
Моніторинг якості освіти в
початковій школі
Free Powerpoint Templates
Page 1

2. Ви дізнаєтесь

• Що розуміють під поняттями «якість
освіти», «моніторинг якості освіти», «якість
знань»
• Складові та компоненти якості освіти
• Основні напрями моніторингу якості освіти
Ви зможете здійснювати моніторинги:
• рівня навчальних досягнень учнів
• професійної компетентності вчителя
• стану викладання предметів
Free Powerpoint Templates
Page 2

3. План

• Змістовий аналіз понять: «моніторинг»
«якість освіти», «моніторинг якості
освіти», «якість знань». Складові та
компоненти якості освіти
• Основні напрями моніторингу якості
освіти
• Рекомендовані
технології
та
інструментарій
моніторингу
якості
освіти
Free Powerpoint Templates
Page 3

4. Література:

• Приходько В. М. Моніторинг якості освіти і
виховної діяльності навчального закладу.
Навчально-методичний посібник для вчителя /
В. М. Приходько. – Х. : Вид. група «Основа»:
«Тріада+», 2007. – 144 с.
• Григораш В. В. Організація діяльності
керівника школи / В.В. Григораш. – Х. : Вид.
група «Основа», 2011. – 224 с.
• Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною
діяльністю / Т. М. Хлєбнікова. – Х. : Вид. група
«Основа», 2008. – 175 с.
Free Powerpoint Templates
Page 4

5.

1. Змістовий аналіз понять:
«моніторинг» «якість освіти»,
«моніторинг якості освіти», «якість
знань».
Складові та компоненти якості освіти
Free Powerpoint Templates
Page 5

6.

• Слово
«моніторинг»
походить
від
латинського monitor – наглядач, контролер
Рядоположні терміни й поняття
Моніторинг – аналіз (самоаналіз)
Моніторинг – педагогічна діагностика
Моніторинг – експертиза
Моніторинг – тестування
Моніторинг – анкетування
Моніторинг – опитування
Моніторинг – аналітичне дослідження
Моніторинг – експертиза
Free Powerpoint Templates
Page 6

7.

Моніторинг
(за
Моніторинг (за
О.М.Майоровим)
––
система
О.М.Майоровим)
система
збору,
збору, обробки,
обробки, зберігання
зберігання іі
розповсюдження
інформації
розповсюдження
інформації
про
про освітню
освітню систему
систему або
або
окремі
їїїї
елементи,
яка
окремі
елементи,
яка
зорієнтована
зорієнтована на
на інформаційне
інформаційне
забезпечення
забезпечення управління
управління та
та
дозволяє
виносити
судження
дозволяє виносити судження
про
про стан
стан об’єкта
об’єкта вв будь-який
будь-який
момент
часу
іі
може
момент
часу
може
забезпечити
прогноз
його
забезпечити
прогноз
його
розвитку
розвитку Free Powerpoint Templates
Page 7

8.

Якість освіти
– це її збалансована відповідність (як
результату, процесу, освітньої системи) встановленим
потребам, цілям, вимогам, нормам (стандартам)
Європейська асоціація із забезпечення якості
у сфері вищої освіти
Складові якості:
викладання
(навчальний
процес,
діяльність) педагогічні кадри
навчальні програми
матеріально-технічна база
інформаційно-освітнє середовище
учні
управління освітою
Free Powerpoint Templates
педагогічна
Page 8

9.

Моніторинг
Моніторинг якості
якості
освіти
––
це
процес
освіти
це
процес
безупинного
науково
безупинного
науково
обґрунтованого
діагностикообґрунтованого
діагностикопрогностичного
прогностичного спостереження
спостереження
за
за станом
станом розвитку
розвитку освіти,
освіти,
система
інструментарію
яка
система
інструментарію
яка
здатна
здатна оцінити
оцінити ефективність
ефективність
освітнього
процесу
та
освітнього
процесу
та
передбачити
передбачити подальші
подальші кроки
кроки до
до
їїїїпідвищення.
підвищення.
Free Powerpoint Templates
Page 9

10. Компоненти якості освіти в ЗНЗ

Внутрішні
Зовнішні
• якість основних умов • відповідність якості освітніх
послуг запитам учнів та їхніх
освітнього процесу
батьків
• якість
реалізації • відповідність якості освітніх
освітнього процесу
послуг державним освітнім
• якість
результатів
стандартам
освітнього процесу
• імідж школи, що гарантує
стабільно
високу
якість
освіти, конкурентноздатність
Free Powerpoint Templates
Page 10

11.

Напрями моніторингу якості освіти
Моніторинг умов
функціонування
освітньої
системи
якість кадрового
забезпечення
рівень навчальнометодичного,
матеріальнотехнічного
забезпечення
рівень
науковометодичної
роботи
• стан
запровадження
профільного
навчання
Моніторинг
освітнього
процесу
• рівень
викладання
базових
дисциплін
• стан
запровадження
освітніх
інновацій
• рівень
реалізації
виховних систем
Free Powerpoint Templates
Моніторинг
результатів
освітнього
процесу
• рівень навченості
учнів з предметів
інваріантної частини
рівень
соціального,
психічного,
фізичного
розвитку
особистості
рівень
вихованості
учнів
Page 11

12. Очікувані результати


покращення якості надання освітніх послуг ЗНЗ
підтримка обдарованої молоді
підняття престижу творчих педагогів
впровадження освітніх інновацій
удосконалення управління ЗНЗ
створення
позитивного
іміджу,
конкурентноздатності ЗНЗ
Free Powerpoint Templates
Page 12

13. Моніторинг (самооцінювання) у ЗНЗ

Об’єкти:
освітнє середовище
• освітній процес
• результати освітнього процесу
Предмет
-
динаміка змін в освітній системі як основа її
розвитку.
Суб’єкти:
методична рада
педагогічна рада
адміністрація
шкільні методичні об’єднання
батьківський комітет школи
учнівське самоврядування
Free Powerpoint Templates
Page 13

14.

2. Основні напрями
моніторингу якості освіти
Free Powerpoint Templates
Page 14

15. Напрями внутрішкільного моніторингу

Педагогічний
Соціальний
Вивчення рівня навчальних досягнень учнів,
якості змісту освіти
Вивчення соціальних умов життя, навчання
й праці учасників освітнього процесу
Медичний
Вивчення стану фізичного здоров’я,
санітарно-гігієнічних умов праці та навчання
Кадровий
Вивчення якості кадрового забезпечення
навчального закладу, аналіз системи
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
Управлінський
Оцінювання якості та ефективності
управління навчальним закладом
Free Powerpoint Templates
Page 15

16.

Інформаційний
Види
внутрішкільного
моніторингу
Діагностичний
Управлінський
Free Powerpoint Templates
Page 16

17.

Рівні внутрішкільного моніторингу
індивідуальний
загальношкільний
локальний
Free Powerpoint Templates
Page 17

18. Принципи внутрішкільного моніторингу


Гуманістична спрямованість
Об’єктивність
Валідність
Надійність результатів
Врахування психолого-педагогічних
особливостей
Free Powerpoint Templates
Page 18

19. Організація внутрішкільного моніторингу

Створення
Програми
моніторингових
досліджень
Вироблення
рекомендацій.
Корекція і
контроль
Підготовка
інструментарію
дослідження
Підготовка та
представлення звіту
про результати
Free Powerpoint Templates
Проведення
дослідження
Внесення
результатів в базу,
обробка та
аналіз отриманих
даних
Page 19

20. Нормативно-правове забезпечення внутрішкільного моніторингу

• Модель
моніторингу
якості
освіти
загальноосвітньому навчальному закладі
в
• Шкільне Положення в про внутрішкільний
моніторинг (на основі Типового положення)
Інструкції для проведення моніторингу на підставі
обраних параметрів та критеріїв оцінювання
• Форми інформаційних бланків, комп’ютерних
програм для внесення і обробки даних
Free Powerpoint Templates
Page 20

21. Організаційно-методичне забезпечення моніторингу передбачає визначення:

• напрямів
дослідження (моніторинг адаптаційних
процесів при переході з початкової школи в основну;
навчальних досягнень учнів випускних класів (ДПА);
робота з обдарованими дітьми, діяльності вчителів, що
атестуються; стану викладання предметів)
• способів вибірки
• методів збору інформації (спостереження, тестування,
анкетування)
• визначення критеріїв оцінювання
• періодичності збору інформації
• створення
технології
обробки
результатів
моніторингу
• відповідальних осіб
• способів оприлюднення інформації
Free Powerpoint Templates
Page 21

22. ОБОВ’ЯЗКОВІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЗНЗ


Загальношкільний рівень
Моніторинг рівня навчальних досягнень
Моніторинг стану викладання предметів інваріантної
складової навчального плану
Моніторинг впровадження освітніх інновацій
Локальний рівень
Моніторинг адаптаційних процесів при переході з
початкової школи в основну
Індивідуальний рівень
Моніторинг професійної педагогічної компетентності
вчителя
Моніторинг розвитку інтелектуальних здібностей,
вербального інтелекту та креативності учнів
Free Powerpoint Templates
Page 22

23. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ БАЗИ ДАНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Загальні відомості про навчальний заклад
Матеріально-технічна база
Кадрове забезпечення
Контингент учнів
Результативність навчально-виховного процесу
Виховна робота
Методична робота, вдосконалення професійної
майстерності вчителя
Стан здоров’я учнів
Охорона життя та безпека життєдіяльності
Робота шкільної бібліотеки
Робота психологічної служби
Робота з батьками
громадськістю
Freeта
Powerpoint
Templates
Page 23

24. ЗВІТНІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ


Інформація про кадрове забезпечення навчального закладу
(вересень)
Інформація про контингент учнів (вересень)
Інформація про матеріально-технічну базу навчального закладу
(вересень)
Інформація про рівень навченості учнів школи за результатами
навчання у І, ІІ семестрі та за рік в розрізі навчальних предметів
(січень, червень)
Інформація про динаміку навчальних досягнень учнів в розрізі
нульового, контрольного та підсумкового заміру знань з предметів
навчального плану (вересень, грудень, травень)
Інформація про результати державної підсумкової атестації в 4, 9 та
11 класах (червень)
Інформація про результати участі учнів школи у Всеукраїнських,
обласних, районних, міських олімпіадах, турнірах, конкурсах
( грудень-березень)
Інформація про результати участі учнів у ЗНО за результатами
щорічного Офіційного звіту УЦОЯО про проведення зовнішнього
незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних
закладів (серпень)
Інформація про узагальнену діагностичну оцінку експертної комісії
та самооцінку діяльності
(січень)
Freeвчителів
Powerpoint
Templates
Page 24

25. 3. Рекомендовані технології та інструментарій моніторингу якості освіти

Free Powerpoint Templates
Page 25

26. МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Мета - підвищення рівня навчальних досягнень учнів
шляхом їх постійного вимірювання, аналізу результатів
та цілеспрямованого коригування
Об’єкт моніторингу - рівень навчальних досягнень учнів
з предметів інваріантної частини навчального плану
Предмет: динаміка зміни рівнів навченості на протязі
кількох етапів моніторингових досліджень
Напрями моніторингу:
• моніторинг результативності навчання
• предметний моніторинг
• дослідження
результативності
участі
учнів
у
Всеукраїнських,
обласних,
районних,
міських
олімпіадах, турнірах, конкурсах, МАН
Free Powerpoint Templates
Page 26

27. МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Інструментарій
• діагностичні
роботи
• тести
• шкільна
документація
• спостереження
• анкетування
• кваліметричні
таблиці
Показники
• успішність учнів
• якість засвоєння
• коефіцієнт
результативності
• коефіцієнт якості
• середній бал за роботу
• середній бал
тематичного оцінювання
• коефіцієнт об’єктивності
Моніторинг
результативності
навчання
Етапи
проміжний (січень)
вихідний (червень)
Рейтингове оцінювання
рейтинг класів
Предметний моніторинг
(за середнім балом, рівнями навченості
предметами)
Етапи
рейтинг учнів окремого класу
вхідний (нульовий замір) (вересень)
рейтинг учнів по школі
проміжний (контрольний замір)(грудень) рейтинг предметів (за середнім балом
вихідний (підсумковий замір) ( травень)
рівнями навчальних досягнень)
рейтинг
циклу
Free Powerpoint
Templates
Page 27

28. МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Мета - самоактуалізація та самореалізація особистості
вчителя на підставі своєчасної діагностики та
корекції його роботи
Завдання:
– Дати оцінку професійній компетентності вчителя
– Скоригувати самоосвітню діяльність вчителів
Об'єкт: професійна компетентність вчителя
Предмет: рівень професійної компетентності вчителя та динаміка
зміни
Критерії дослідження
планова документація з предметів
рівень навчальних досягнень учнів
організація навчальної діяльності учнів та роботи вчителів
Інструментарій методики
Оціночні шкали
Матриця багатомірного аналізу
Схеми для аналізу уроків відповідно до мети відвідування
Таблиці відстеження моніторингу якості знань
Free Powerpoint
Templates
Діагностичні авторські психологічні
методики
Page 28

29. Структура моніторингу

Напрями експертно-діагностичної роботи
Free Powerpoint Templates
Page 29

30.

Види
професійної
компетентності
вчителя
Free Powerpoint Templates
Page 30

31.

• заповнення
• виявлення
оцінювальних
професійних
таблиць
потреб, їх аналіз
• визначення
• формування
рівня
мотивації на
професійної
саморозвиток
• корекційна
компетентності
• прогнозування
робота
• формування
потенційних
• самовдоскоузагальненої
можливостей
налення
еспертноучителя
діагностичної
• складання
оцінки
програм
• самооцінювання самоосвітньої
вчителя
діяльності
Free Powerpoint Templates
• рефлексія
особистої
діяльності
• зіставлення
самооцінки з
результатами
експертної оцінки
• планування
корекційних
заходів з боку
адміністрації
школи
Page 31

32. МОНІТОРИНГ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ

Мета: Отримання об’єктивної інформації про стан
викладання предметів та рівень
знань учнів;
проектування на основі цих досліджень заходів з
підвищення якості викладання предметів
Завдання:
• дослідження дотримання вчителями державних вимог
до викладання предметів
• вивчення і узагальнення роботи педагогів
• об’єктивне оцінювання роботи вчителя
• дослідження рівня навчальних досягнень учнів,
вивчення системи оцінювання їх рівнів навченості
• з’ясування раціонального використання навчальноматеріальної бази в процесі навчання
Free Powerpoint Templates
Page 32

33.

Дотримання правил
безпеки праці
Позакласна
робота з предмета
Кадрове
забезпечення
викладання
предмету
Структурні
компоненти
моніторингу
Результативність
навчання
учнів
Методична робота
Free Powerpoint Templates
Програмнометодичне
забезпечення
викладання
предмету
Матеріально-технічне
забезпечення
Організація НВП
на уроках:
моделювання
уроку
Page 33

34.

МОНІТОРИНГ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ
Технологічна карта
• структурні компоненти
вивчення
• показники ефективності
навчально-виховного
процесу
• індикатори оцінювання
• інструментарій
Методи дослідження
• співбесіда з учителем
• анкетування
• спостереження
• аналіз уроку
• самоаналіз уроку
• контрольні роботи,
тестування
• анкетування
Інструментарій
Етапи моніторингу
• пам’ятка
• підготовчий
• практичний
• аналітичний
анкети
карти спостережень
текти к. робіт
тести
таблиці
Відвідування та
аналіз уроку
• визначення рівня
професійної діяльності
вчителя
• самоаналіз уроку
вчителем
Free Powerpoint Templates
Page 34
English     Русский Rules