Загальна характеристика мікроорганізмів, їх класифікація та морфологія
Морфологія бактерій
Кулясті бактерії або коки
Паличкоподібні бактерії
Звивисті форми бактерій
Вібріони, спірили та спірохети
Незвичні форми бактерій
Ультраструктура бактеріальної клітини
Будова бактерії
Будова бактерії
Нуклеоїд
Капсула
Джгутики
Розташування джгутиків у бактерій
Лофотрих, перитрих
Спороутворення
Фізіологія мікроорганізмів
Хімічний склад бактерій
Хімічний склад бактерій
Живлення мікроорганізмів
Дихання бактерій
Ріст і розмноження бактерій
Ріст і розмноження бактерій
Культивування бактерій
Залежно від потреб середовища поділяються:
Ріст мікроорганізмів на живильних середовищах
Бактеріологічна лабораторія
Бактеріологічні дослідження
Мікроскопи, лабораторний посуд
220.50K
Category: biologybiology

Загальна характеристика мікроорганізмів. Їх класифікація та морфологія

1. Загальна характеристика мікроорганізмів, їх класифікація та морфологія

2. Морфологія бактерій

Бактерії (лат. bacteria – паличка) –
це одноклітинні прокаріотичні
мікроорганізми розміром 0,1 – 28
мкм, які часто утворюють
специфічні угруповання.
Найбільш розповсюдженими є
кулясті (коки), паличкоподібні
(циліндричні) та звивисті форми
бактерій.

3. Кулясті бактерії або коки

Кулясті бактерії або коки (лат.
сoccus – ягода, зерно) – мікроби
кулястої (шароподібної),
бобоподібної та ланцетоподібної
форми розміром біля 1 мкм. В
залежності від розміщення клітин
після розмноження коки
поділяються на:
мікрококи ( лат.micros - дрібний) –
поодиноко розміщені кулясті
клітини.

4.

Диплококи (лат. diplo
– подвійний) – група
коків, які після поділу
не розходяться, а
існують парами.
Стрептококи (лат.
streptos. – ланцюг,
намисто) – мікроби,
які після поділу в
одній площині не
розходяться, а
формують ланцюжки.

5.

Тетракоки (гр. tetra - чотири) –
клітини, розміщені по чотири, як
наслідок поділу материнської
клітини в двох взаємно
перпендикулярних площинах.
Сарцини (лат. sarcio – зв’язую) коки розташовані у взаємно
перпендикулярних площинах у
вигляді паків з 8, 16, 32, 64 клітин.

6.

Стафілококи
( лат. staphylоs –
гроно винограду)
– коки, які
діляться в
декількох різних
площинах.
Клітини
розташовуються
хаотично, у
вигляді скупчень.

7. Паличкоподібні бактерії

Розмір
паличкоподібних
бактерій
коливається в
межах 0,8 -11
мкм. Діаметр їх не
перевищує 0,5 –
1,2 мкм.

8. Звивисті форми бактерій

Мають унікальну
зігнуту, хвилясту
чи штопороподібну
форму. У
залежності від
кількості витків,
товщини та
довжини клітини
поділяють на
вібріони, спірили та
спірохети.

9. Вібріони, спірили та спірохети

10. Незвичні форми бактерій

а - тороїди; б бактерії, які
утворюють вирости
(простеки); в бактерія
червоподібної форми;
г ‑ бактеріальна
клітина у формі
правильної
шестипроменевої
зірки

11. Ультраструктура бактеріальної клітини

Бактеріальні клітини є
прокаріотичними живими
системами.
Найсуттєвішою ознакою
прокаріотів є відсутність
структоризованого ядра. Його роль
відіграє нуклеоїд - ядерна
речовина, яка дифузно
розташована в цитоплазмі.

12. Будова бактерії

13. Будова бактерії

1-оболонка; 2 – капсула; 5- джгутики; 7цитоплазматична мембрана; 8 нуклеоїд; 9-рибосоми; 10-цитоплазма

14.

Прокаріотний організм містить
основні притаманні клітинам
еукаріотів елементи: оболонку,
цитоплазму, ядерний апарат,
включення.
У бактерій немає таких органел,
як мітохондрії, апарат Гольджі,
ендоплазматичний ретикулюм,
хлоропласти, мікротільця.

15. Нуклеоїд

складається з однієї
суперспіралізованої дволанцюгової
ДНК діаметром до 2 нм, замкнутої
в кільце, інтегрованої з РНКполімеразою. Довжина цієї
гігантської молекули може сягати
3 мм.

16. Капсула

Захищає мікроб від дії
несприятливих
факторів зовнішнього
середовища,
надає стійкості до
фагоцитозу,
захищає від
проникнення
бактеріофагів,
забезпечує вірулентні
властивості збудників.

17. Джгутики

Забезпечують локомоторну
функцію; їх число, спосіб
розміщення, довжина є
постійними ознаками для певного
виду бактерій.

18. Розташування джгутиків у бактерій

Рис. 2.14. Основні типи розташування джгутиків у бактерій.

19. Лофотрих, перитрих

20. Спороутворення

Запобігають дифузії
та проникненню
речовин із зовні,
більш висока
стійкість до
пошкоджуючих
факторів зовнішнього
середовища і
можливість тривалий
час зберігати свою
життєздатність.

21. Фізіологія мікроорганізмів

Мікроорганізми ростуть,
розмножуються,
продукують ферменти,
токсини та інші біологічно
активні речовини, які
відповідають за регуляцію
функціональної активності
клітин, їх високу
пластичність і здатність
адаптуватись до умов
зовнішнього середовища.

22. Хімічний склад бактерій

Бактерійна клітина складається з
чотирьох основних елементів - азоту,
вуглецю, водню, кисню. Вуглець складає
45-55 % сухого залишку клітини, кисень
- 25-30 %, азот - 8-15 %, водень - 6-8 %.
Ці органогени служать матеріалом, з
якого побудовано всі складові
компоненти клітини: нуклеїнові кислоти,
білки, ліпіди, вуглеводи, численні
ферментні системи тощо.
Залежно від виду бактерії містять від 70
до 90 % води.

23. Хімічний склад бактерій

Білок складає до 55 % сухого залишку
клітини.
Нуклеїнові кислоти (ДНК та РНК) 2530 % сухої маси (генетичний матеріал) .
Вуглеводи становлять 12-20 %
(входять до складу будь-яких структур
клітини, джерело енергії та вуглецю).
Ліпідів до 10% (зумовлюють захисні
властивості клітини, її токсичні
функції ).
Мінеральні елементи

24. Живлення мікроорганізмів

Понад 99 % бактерій належать до
сапрофітів. Вони безпосередньо від
живих організмів не залежать і
живляться за рахунок мертвих
органічних залишків.

25. Дихання бактерій

Це один із шляхів біологічного
окислення, який відбувається з
утворенням молекул АТФ, тобто
супроводжується нагромадженням
енергії.

26. Ріст і розмноження бактерій

Під ростом розуміють
координоване відтворення
бактеріальних структур і відповідно
збільшення маси мікробної клітини.
Розмноження - це здатність
мікробів до самовідтворення, при
цьому збільшується кількість
особин у популяції на одиницю
об'єму середовища.

27. Ріст і розмноження бактерій

Як правило, бактерії розмножуються
простим поділом, що відбувається в
різних площинах.
Бактерії розмножуються у
геометричній прогресії. Якщо вважати,
що за оптимальних умов бактерія
подвоюється кожні 30 хвилин, то за 1
годину їх буде 4, через 2 години - 16,
через 4 - 256, через 15 - мільйони.
Через 35 год їх об'єм становитиме до
1000 м3, а маса – понад 400 т.

28. Культивування бактерій

Для вирощування бактерій у
лабораторних умовах, дослідження
їх різноманітних властивостей,
тривалого зберігання
використовують живильні
середовища.

29. Залежно від потреб середовища поділяються:

універсальні (прості) середовища: м’ясо –
пептонний бульйон (МПБ) та м’ясо –
пептонний агар (МПА). Вони придатні для
культивування багатьох видів бактерій.
спеціальні середовища: кров'яний,
сироватковий агари, сироватковий бульйон
та ін.
елективні середовища, їх використовують
для цілеспрямованого виділення та
накопичення бактерій з матеріалу, який
містить багато сторонніх мікробів
(Леффлера, Плоскірева).
диференціально-діагностичні середовища дозволяють визначити певні біохімічні
властивості мікроорганізмів і здійснювати їх
первинну диференціацію.

30. Ріст мікроорганізмів на живильних середовищах

Колонія - це
видимі
неозброєним
оком скупчення
бактерій на
поверхні або в
товщі живильного
середовища.

31. Бактеріологічна лабораторія

32. Бактеріологічні дослідження

33. Мікроскопи, лабораторний посуд

English     Русский Rules